jul 2005.

Predlog zakona o deviznom poslovanju

PREDLOG ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANjU I. OPŠTE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuje se: 1)plaćanje, naplaćivanje i prenos između rezidenata i nerezidenata u stranim sredstvima plaćanja i u dinarima; 2)plaćanje, naplaćivanje i prenos između rezidenata u stranim sredstvima plaćanja; 3)kupovina i prodaja sredstava plaćanja između rezidenata i nerezidenata, kao i kupovina i prodaja stranih sredstava …

Predlog zakona o deviznom poslovanju Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu sa Nacrtima odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2005. godinu :

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2005. GODINU Član 1. U Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 127/04), član 1. menja se i glasi: „Član 1. Primanja i izdaci budžeta Republike (u daljem tekstu: budžet), primanja i izdaci po osnovu datih kredita i …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu sa Nacrtima odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2005. godinu : Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU Član 1. U Zakonu o budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS“, br. 9/02 i 87/02), u članu 1. stav 3. menja se i glasi: “Ovim zakonom osniva se Uprava za trezor, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo), uređuje njena nadležnost i …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu Pročitaj više »

d) Nacionalne službe za zapošljavanje

PREDLOG Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 9/02 i 87/02), Narodna skupština Republike Srbije donosi O D L U K U O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ZA 2005. GODINU I Daje se saglasnost na Odluku o izmenama …

d) Nacionalne službe za zapošljavanje Pročitaj više »

g) Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje

PREDLOG Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 9/02 i 87/02), Narodna skupština Republike Srbije donosi O D L U K U O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ZA 2005. GODINU I Daje se saglasnost na Odluku o izmenama Finansijskog …

g) Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Pročitaj više »

v) Republičkog fonda za za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti

PREDLOG Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 9/02 i 87/02), Narodna skupština Republike Srbije donosi O D L U K U O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE SAMOSTALNIH DELATNOSTI ZA 2005. GODINU I Daje se saglasnost na …

v) Republičkog fonda za za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti Pročitaj više »

b) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika

PREDLOG Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 9/02 i 87/02), Narodna skupština Republike Srbije donosi O D L U K U O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE POLjOPRIVREDNIKA ZA 2005. GODINU I Daje se saglasnost na Odluku …

b) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika Pročitaj više »

a) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih

PREDLOG Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 9/02 i 87/02), Narodna skupština Republike Srbije donosi O D L U K U O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE ZAPOSLENIH ZA 2005. GODINU I Daje se saglasnost na Odluku …

a) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih Pročitaj više »