Mesec: septembar 2005.

Uredba o izmeni uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga

Na osnovu člana 17. stav 1,člana 34. stav 4, člana 36. stav 3, člana 38. stav 3, člana 42. stav 1, člana 67, člana 103. st.1, 4. i 7, člana 111. stav 2, člana 114.stav 2, člana 125, člana 126. stav 3, člana 127. stav 6, člana 141. stav 3, člana 154, člana 164, člana …

Uredba o izmeni uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog dugaDalje »

Uredba o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja „Dečije nedelje“ u 2005. godini

Na osnovu člana 74. stav 4. Zakona o društvenoj brizi o deci („Službeni glasnik RS“, br. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02, 62/03 i 64/03), Vlada donosi U R E D B U O UTVRĐIVANjU POSEBNIH IZNOSA KOJI SE PLAĆAJU ZA VREME TRAJANjA „DEČIJE NEDELjE“ U 2005. GODINI Član 1. Za …

Uredba o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja „Dečije nedelje“ u 2005. godiniDalje »

Predlog zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada

PREDLOG ZAKONA O JAVNOM DUGU REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU PREUZIMANjA OBAVEZA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE POLjOPRIVREDNIKA NASTALIH PO OSNOVU NEISPLAĆENIH PENZIJA I NOVČANIH NAKNADA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuje se način, uslovi i postupak izmirivanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i …

Predlog zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknadaDalje »

Predlog zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada

PREDLOG ZAKONA O JAVNOM DUGU REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU PREUZIMANjA OBAVEZA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE ZAPOSLENIH NASTALIH PO OSNOVU NEISPLAĆENIH PENZIJA I NOVČANIH NAKNADA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuje se način, uslovi i postupak izmirivanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i …

Predlog zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknadaDalje »

Predlog zakona o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika zaposlenih

PREDLOG ZAKONA O UPLATI DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA – ZAPOSLENIH Član Ovim zakonom uređuju se uslovi, slučajevi, način i sredstva za finansiranje uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje radi utvrđivanja staža osiguranja u periodu od 1. januara 1991. godine do 31. decembra 2003. godine za zaposlene za koje …

Predlog zakona o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika zaposlenihDalje »

Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU Član 1. U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 i 84/04), u članu 9. reči: “republičkih fondova“ zamenjuju se rečima: “republičkog fonda“. Član 2. U članu 11. tačka 10) posle reči: “ zadruga“ dodaju se zapeta i …

Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranjuDalje »

Predlog zakona o investicionim fondovima

PREDLOG ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA I. OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuje se: 1) organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima (u daljem tekstu: otvoreni fond); 2) osnivanje i upravljanje zatvorenim investicionim fondovima (u daljem tekstu: zatvoreni fond); 3) osnivanje i upravljanje privatnim investicionim fondovima (u daljem tekstu: privatni fond); 4) osnivanje, delatnost …

Predlog zakona o investicionim fondovimaDalje »