oktobar 2008.

Predlog zakona o Državnom veću tužilaca

PREDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM VEĆU TUŽILACA I. OSNOVNE ODREDBE Sadržina zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se položaj, nadležnost, organizacija i način rada Državnog veća tužilaca (u daljem tekstu: Državnog veća), uslovi i postupak za izbor izbornih članova Državnog veća, trajanje mandata i prestanak njihove funkcije i obezbeđenje uslova i sredstava za rad Državnog veća. …

Predlog zakona o Državnom veću tužilaca Pročitaj više »

Predlog zakona o javnom tužilaštvu

PREDLOG ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU Glava prva OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom se uređuje organizacija i nadležnost javnih tužilaštava, uslovi i postupak za izbor i prestanak funkcije javnog tužioca i zamenika javnog tužioca, prava i dužnosti javnog tužioca i zamenika javnog tužioca, vrednovanje rada javnog tužioca i zamenika javnog tužioca, napredovanje i disciplinska odgovornost …

Predlog zakona o javnom tužilaštvu Pročitaj više »

Predlog zakona o Visokom savetu sudstva

PREDLOG ZAKONA O VISOKOM SAVETU SUDSTVA I. OSNOVNE ODREDBE Sadržina zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se položaj, nadležnost, organizacija i način rada Visokog saveta sudstva (u daljem tekstu: Savet), uslovi i postupak za izbor izbornih članova Saveta, trajanje mandata i prestanak njihove funkcije i obezbeđenje uslova i sredstava za rad Saveta. 1. POLOŽAJ SAVETA …

Predlog zakona o Visokom savetu sudstva Pročitaj više »

Predlog zakona o sudijama

PREDLOG ZAKONA O SUDIJAMA Glava prva NAČELA Nezavisnost Član 1. Sudija je nezavisan u postupanju i donošenju odluke. Sudija sudi i presuđuje na osnovu Ustava, zakona i drugih opštih akata, potvrđenih međunarodnih ugovora, opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava i po svojoj savesti. Stalnost i nepremestivost Član 2. Sudija svoju funkciju vrši kao stalnu, izuzev kada se …

Predlog zakona o sudijama Pročitaj više »

Predlog zakona o uređenju sudova

PREDLOG ZAKONA O UREĐENjU SUDOVA Glava prva NAČELA Sudska vlast Član 1. Sudska vlast pripada sudovima. Sudovi su samostalni i nezavisni državni organi koji štite slobode i prava građana, zakonom utvrđena prava i interese pravnih subjekata i obezbeđuju ustavnost i zakonitost. Sudovi sude na osnovu Ustava, zakona i drugih opštih akata, kada je to predviđeno …

Predlog zakona o uređenju sudova Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU KONVENCIJE O ZAŠTITI I UNAPREĐENjU RAZNOLIKOSTI KULTURNIH IZRAZA Član 1. Potvrđuje se Konvencija Ujedinjenih nacija o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza, koja je usvojena u Parizu 20. oktobra 2005. godine, u originalu na arapskom, engleskom, kineskom, ruskom, francuskom i španskom jeziku. Član 2. Tekst Konvencije u originalu na francuskom jeziku …

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Amandmana na Aneks B Kjoto protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime

PREDLOG ZAKONAO POTVRĐIVANjU AMANDMANA NA ANEKS B KJOTO PROTOKOLA UZ OKVIRNU KONVENCIJU UJEDINjENIH NACIJA O PROMENI KLIME Član 1. Potvrđuje se Amandman na Aneks B Kjoto protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime, koji je usvojen 17. novembra 2006. godine u Najrobiju, u originalu na engleskom jeziku. Član 2. Tekst Amandmana na Aneks …

Predlog zakona o potvrđivanju Amandmana na Aneks B Kjoto protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o kombinovanom transportu na unutrašnjim plovnim putevima uz Evropski sporazum o važnim međunarodnim linijama za kombinovani transport i pratećim postrojenjima (AGTC) iz 1991. godine

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU PROTOKOLA O KOMBINOVANOM TRANSPORTU NA UNUTRAŠNjIM PLOVNIM PUTEVIMA UZ EVROPSKI SPORAZUM O VAŽNIM MEĐUNARODNIM LINIJAMA ZA KOMBINOVANI TRANSPORT I PRATEĆIM POSTROJENjIMA (AGTC) IZ 1991. GODINE Član 1. Potvrđuje se Protokol o kombinovanom transportu na unutrašnjim plovnim putevima uz Evropski sporazum o važnim međunarodnim linijama za kombinovani transport i pratećim postrojenjima (AGTC) …

Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o kombinovanom transportu na unutrašnjim plovnim putevima uz Evropski sporazum o važnim međunarodnim linijama za kombinovani transport i pratećim postrojenjima (AGTC) iz 1991. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Dokumenta izmene Statuta Međunarodne organizacije rada iz 1997. godine

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU DOKUMENTA IZMENE STATUTA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA IZ 1997. GODINE Član 1. Potvrđuje se Dokument izmene Statuta Međunarodne organizacije rada usvojen na sednici Generalne konferencije Međunarodne organizacije rada održanoj u Ženevi 19. juna 1997. godine. Član 2. Tekst Dokumenta izmene Statuta Međunarodne organizacije rada iz 1997. godine, u originalu na engleskom jeziku …

Predlog zakona o potvrđivanju Dokumenta izmene Statuta Međunarodne organizacije rada iz 1997. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Ženevskog akta Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna usvojenog na Diplomatskoj konferenciji od 2. jula 1999. godine

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjUŽENEVSKOG AKTA HAŠKOG SPORAZUMA O MEĐUNARODNOJ REGISTRACIJI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA USVOJENOG NA DIPLOMATSKOJ KONFERENCIJI OD 2. JULA 1999. GODINE Član 1. Potvrđuje se Ženevski akt Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna usvojen na Diplomatskoj konferenciji od 2. jula 1999. godine, u originalu na engleskom, arapskom, kineskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku. Član …

Predlog zakona o potvrđivanju Ženevskog akta Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna usvojenog na Diplomatskoj konferenciji od 2. jula 1999. godine Pročitaj više »