oktobar 2008.

Revidirani Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2009. godinu, sa projekcijama za 2010. i 2011. godinu

Prilog I PROJEKCIJE MAKROEKONOMSKIH INDIKATORA ZA PERIOD 2009-2011. GODINE Tabela 1 : Rast i povezani činioci Iskazano u procentima ako nije drugačije navedeno 2007 2008 2009 2010 2011 1. Stopa realnog rasta BDP 7,1 7,0 6,5 6,5 7,5 2. BDP po tekućim tržišnim cenama (mil. dinara) 2.320.761 2.773.751 3.169.690 3.564.760 4.012.226 3. BDP deflator 9,0 …

Revidirani Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2009. godinu, sa projekcijama za 2010. i 2011. godinu Pročitaj više »

Revidirani Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2009. godinu, sa projekcijama za 2010. i 2011. godinu

Prilog III RAZLIKE U PROJEKCIJAMA 2007 2008 2009 2010 2011 1. Realni rast BDP (%, pp) Prethodna 7,5 6,0 6,5 6,5 7,5 Poslednja 7,1 7,0 6,5 6,5 7,5 Razlika -0,4 1,0 0,0 0,0 0,0 2. Inflacija, kraj perioda (%) Prethodna 10,1 8,0 6,0 5,0 4,0 Poslednja 10,1 9,5 6,0 5,0 4,0 Razlika 0,0 1,5 0,0 …

Revidirani Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2009. godinu, sa projekcijama za 2010. i 2011. godinu Pročitaj više »

Revidirani Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2009. godinu, sa projekcijama za 2010. i 2011. godinu

III. STRATEGIJA ZA UPRAVLjANjE JAVNIM DUGOM U PERIODU OD 2009. DO 2011. GODINE Strategija za upravljanje javnim dugom ima za cilj da istakne ključne smernice i prioritete dugoročne politike duga. Za održavanje stabilnosti finansijskog sistema zemlje i održivost fiskalne pozicije sektora države od izuzetnog su značaja principi na kojima se zasniva Strategija za upravljanje javnim …

Revidirani Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2009. godinu, sa projekcijama za 2010. i 2011. godinu Pročitaj više »

Revidirani Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2009. godinu, sa projekcijama za 2010. i 2011. godinu

IV. STRUKTURNE REFORME U PERIODU OD 2009. DO 2011. GODINE Sprovođenje strukturnih reformi u naredne tri godine ojačaće sposobnost zemlje da ispunjava uslove koje postavlja proces stabilizacije i pridruživanja, kao okvir evropskog pravca kojim će se kretati Srbija kao država zapadnog Balkana sve do pristupanja EU. Ključna pretpostavka za sprovođenje strukturnih reformi jeste reforma političkog …

Revidirani Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2009. godinu, sa projekcijama za 2010. i 2011. godinu Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o ustanovljenju međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O USTANOVLjENjU MEĐUNARODNE KLASIFIKACIJE FIGURATIVNIH ELEMENATA ŽIGOVA SAČINjENOG U BEČU 12. JUNA 1973. GODINE SA IZMENAMA OD 1.OKTOBRA 1985. GODINE Član 1. Potvrđuje se Sporazum o ustanovljenju Međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova sačinjen u Beču 12. juna 1973. godine sa izmenama od 1. oktobra 1985. godine, u originalu na engleskom …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o ustanovljenju međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU EVROPSKE KONVENCIJE O PREKOGRANIČNOJ TELEVIZIJI Član 1. Potvrđuje se Evropska konvencija o prekograničnoj televiziji, sačinjena 5.maja 1989. godine u Strazburu, izmenjena Protokolom o izmenama Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji, koji je usvojen 1. oktobra 1998. godine, a stupio na snagu 1.marta 2002.godine, u originalu na engleskom i francuskom jeziku. Član 2. …

Predlog zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji Pročitaj više »