Mesec: mart 2009.

Uredba o utvrđivanju Programa zaštite i unapređivanja šuma za 2009. godinu

Na osnovu člana 61. stav 2. Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 83/92, 53/93 – dr. zakon, 54/93, 60/93 – ispravka, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 54/96 i 101/05 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/05 i …

Uredba o utvrđivanju Programa zaštite i unapređivanja šuma za 2009. godinuDalje »

Uredba o Nacionalnom programu preventivne stomatološke zdravstvene zaštite

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srbije” broj 107/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/05 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O NACIONALNOM PROGRAMU PREVENTIVNE STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Član 1. Ovom uredbom utvrđuje se …

Uredba o Nacionalnom programu preventivne stomatološke zdravstvene zaštiteDalje »

Uredba o ulaganju imovine i zaduživanju društava za upravljanje investicionim fondovima i investicionih fondova u uslovima poremećaja na finansijskom tržištu

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa Zakonom o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS”, broj 46/06), Vlada donosi U R E D B U O ULAGANjU IMOVINE I ZADUŽIVANjU DRUŠTAVA ZA UPRAVLjANjE …

Uredba o ulaganju imovine i zaduživanju društava za upravljanje investicionim fondovima i investicionih fondova u uslovima poremećaja na finansijskom tržištuDalje »

Nacionalna strategija za borbu protiv organizovanog kriminala

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08) Vlada donosi NACIONALNU STRATEGIJU ZA BORBU PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA Organizovani kriminal predstavlja najsloženiju i najopasniju vrstu kriminala u svakom društvu i jednu od najvećih pretnji savremenom čovečanstvu. Republika Srbija je odlučna u nameri da, strateškim pristupom i …

Nacionalna strategija za borbu protiv organizovanog kriminalaDalje »

Strategija suprotstavljanja ilegalnim migracijama u Republici Srbiji za period 2009–2014. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi I. UVODNI DEO Položaj i karakteristike – Republika Srbija je država zasnovana na vladavini prava i socijalnoj pravdi, načelima građanske demokratije, ljudskim i manjinskim pravima i slobodama i pripadnosti evropskim principima i vrednostima. …

Strategija suprotstavljanja ilegalnim migracijama u Republici Srbiji za period 2009–2014. godineDalje »

Strategija za prevenciju i kontrolu hroničnih nezaraznih bolesti – Akcioni plan

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA PERIOD 2009-2015. GODINA I. ISHRANA I FIZIČKA AKTIVNOST 1.OPŠTI CILj: Obezbediti dovoljne količine zdravstveno bezbedne hrane odgovarajuće nutritivne vrednosti Specifični ciljevi Aktivnosti Indikatori Očekivani rezultati Nadležni organi Rokovi 1.1. Unapređenje propisa u pogledu zdravstvene bezbednosti namirnica Usklađivanje postojećih propisa sa propisima Evropske Unije Usvajanje novog zakona o bezbednosti hrane …

Strategija za prevenciju i kontrolu hroničnih nezaraznih bolesti – Akcioni planDalje »

Strategija za prevenciju i kontrolu hroničnih nezaraznih bolesti

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi, STRATEGIJU ZA PREVENCIJU I KONTROLU HRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI 1. UVOD Strategija za prevenciju i kontrolu hroničnih nezaraznih bolesti Republike Srbije predstavlja sveobuhvatnu strategiju unapređenja zdravlja stanovništva Republike Srbije, kako dece tako i odraslih, aktivno je …

Strategija za prevenciju i kontrolu hroničnih nezaraznih bolestiDalje »

Strategija javnog zdravlja Republike Srbije

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi Strateški pravci javnog zdravlja, pored fokusa na promociju zdravlja, usmeravaju se i na organizaciju sa menadžmentom, stalno unapređenje kvaliteta i merenje ishoda svih aktivnosti u vezi sa očuvanjem i unapredđenjem zdravlja stanovništva, kao i na …

Strategija javnog zdravlja Republike SrbijeDalje »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA Član 1. U Zakonu o sudskim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 28/94, 53/95, 16/97-dr. zakon, 34/01, 9/02, 29/04, 61/05 i 116/08-dr. zakon), u članu 4. broj: „15” zamenjuje se rečju: „osam”. Član 2. U članu 9. stav 1. posle reči: „državni organi” dodaju se reči: …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksamaDalje »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANjU ORGANIZOVANOG KRIMINALA Član 1. U Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala („Službeni glasnik RS”, br. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 58/04, 45/05 i 61/05), u nazivu zakona posle reči: „kriminala” dodaju se zapeta i reči: …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminalaDalje »