Mesec: mart 2009.

Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu zaključenog između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU OKVIRNOG UGOVORA O ZAJMU ZAKLjUČENOG IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I BANKE ZA RAZVOJ SAVETA EVROPE Član 1. Potvrđuje se Okvirni ugovor o zajmu zaključen između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope, potpisan 11. decembra 2008. godine. Član 2. Tekst Okvirnog ugovora u originalu na engleskom i prevodu na srpski jezik …

Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu zaključenog između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta EvropeDalje »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o spoljnim poslovima

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPOLjNIM POSLOVIMA Član 1. U Zakonu o spoljnim poslovima („Službeni glasnik RS”, br. 116/07 i 126/07-ispravka), u članu 5. dodaju se st. 3. i 4. koji glase: „Načela za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u Ministarstvu propisuje Vlada, na predlog ministra spoljnih poslova (u daljem tekstu: …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o spoljnim poslovimaDalje »

Predlog zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije

PREDLOG ZAKONA O FONDU ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom  uređuje se položaj, način finansiranja, poslovi, upravljanje, kontrola rada, nadzor i druga pitanja od značaja za rad Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond).   Član 2. Delatnost Fonda zasniva se na sledećim načelima: 1) podsticanja ravnomernog regionalnog …

Predlog zakona o Fondu za razvoj Republike SrbijeDalje »

Strategija za palijativno zbrinjavanje

Vlada donosi, STRATEGIJU ZA PALIJATIVNO ZBRINjAVANjE Strategija za palijativno zbrinjavanje je dokument od nacionalnog značaja, kojom se utvrđuje celovita i usklađena politika države u cilju razvoja zdravstvenog sistema Republike Srbije. Potreba za palijativnim zbrinjavanjem postaje prioritetni problem čije rešavanje zahteva da država, u saradnji sa zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima, udruženjima, pacijentima, njihovim porodicama i …

Strategija za palijativno zbrinjavanjeDalje »