Mesec: jul 2014.

Uredba o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini

Na osnovu člana 64. stav 4. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11 i 88/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U O EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI Član 1. …

Uredba o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojiniDalje »

Uredba o službenim zgradama i poslovnim prostorijama u javnoj svojini koje koriste organi Republike Srbije

Na osnovu člana 49. stav 2. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11 i 88/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U O SLUŽBENIM ZGRADAMA I POSLOVNIM PROSTORIJAMA U JAVNOJ …

Uredba o službenim zgradama i poslovnim prostorijama u javnoj svojini koje koriste organi Republike SrbijeDalje »

Uredba o nepokretnostima za reprezentativne potrebe Republike Srbije

Na osnovu člana 57. stav 2. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11 i 88/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U O NEPOKRETNOSTIMA ZA REPREZENTATIVNE POTREBE REPUBLIKE SRBIJE Član …

Uredba o nepokretnostima za reprezentativne potrebe Republike SrbijeDalje »

Uredba o poklonima koji ostaju u javnoj svojini

Na osnovu člana 67. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11 i 88/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U O POKLONIMA KOJI OSTAJU …

Uredba o poklonima koji ostaju u javnoj svojiniDalje »

Uredba o dopuni Uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije

Na osnovu člana 56. stav 9. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, br. 57/11, 80/11 – ispravka, 93/12 i 124/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA I …

Uredba o dopuni Uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energijeDalje »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Republike Srbije i Republike Tunis

P R E D L O G Z A K O N A O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O TRGOVINI I EKONOMSKOJ SARADNJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TUNIS Član 1. Potvrđuje se Sporazum o trgovini i ekonomskoj saradnji između Republike Srbije i Republike Tunis, sačinjen u Tunisu, dana 5. marta 2014. godine, u originalu na srpskom, …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Republike Srbije i Republike TunisDalje »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O RAZMENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, potpisan 28. februara 2014. godine, u Beogradu, u originalu na srpskom, makedonskom i engleskom jeziku. …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podatakaDalje »