Mesec: mart 2015.

107. sednica Vlade Republike Srbije, 19. mart 2015. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi R E Š E NJ E …

107. sednica Vlade Republike Srbije, 19. mart 2015. godineDalje »

Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2015−2017.

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 − ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − US, 72/12, 7/14 − US i 44/14), na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Vlada donosi Z A K Lj U Č A K 1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije …

Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2015−2017.Dalje »

Uredba o izmenama Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika

Na osnovu člana 44. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA UREDBE O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA Član 1. U …

Uredba o izmenama Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenikaDalje »

Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA …

Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicijaDalje »

Uredba o utvrđivanju mera podrške i bližih uslova u pogledu kriterijuma za određivanje ugroženih potrošača pri dodeli vaučera za subvencionisanu kupovinu opreme za prijem signala digitalne televizije

Na osnovu člana 104a Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13 – US i 62/14), člana 84. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS”, broj 62/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US …

Uredba o utvrđivanju mera podrške i bližih uslova u pogledu kriterijuma za određivanje ugroženih potrošača pri dodeli vaučera za subvencionisanu kupovinu opreme za prijem signala digitalne televizijeDalje »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU VOZAČKIH DOZVOLA Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola, koji je sačinjen u Beogradu 17. decembra 2014. godine, u originalu na srpskom, albanskom i engleskom jeziku. …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije
i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola
Dalje »

Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2015−2017.

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 − ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − US, 72/12, 7/14 − US i 44/14), na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Vlada donosi Z A K Lj U Č A K 1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije …

Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2015−2017.Dalje »

Predlog zakona o upotrebi znakovnog jezika

PREDLOG ZAKONA O UPOTREBI ZNAKOVNOG JEZIKA I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se upotreba znakovnog jezika, odnosno pravo na učenje znakovnog jezika i pravo na upotrebu usluge tumača za znakovni jezik, način upotrebe usluge tumača za znakovni jezik, mere za podsticanje primene i unapređenje upotrebe znakovnog jezika kroz informisanje i obrazovanje …

Predlog zakona o upotrebi znakovnog jezikaDalje »

103. sednica Vlade Republike Srbije, 12. mart 2015. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi R E Š E NJ E …

103. sednica Vlade Republike Srbije, 12. mart 2015. godineDalje »