Mesec: jun 2016.

Uredba o planu i kriterijumima nabavki za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o robnim rezervama („Službeni glasnik RSˮ, br. 104/13 i 145/14 – dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi …

Uredba o planu i kriterijumima nabavki za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafteDalje »