Mesec: novembar 2016.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA Član 1. U Krivičnom zakoniku („Službeni glasnik RS”, br. 85/05, 88/05 – ispravka, 107/05 – ispravka, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 i 108/14), član 7. menja se i glasi: „Član 7. Krivično zakonodavstvo Republike Srbije važi za svakog ko u inostranstvu učini krivično delo iz čl. 305. do …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonikaDalje »

Predlog zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (sa tabelama usklađenosti)

TABELA USKLAĐENOSTI Naziv EU propisa:Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the internal market – Direktiva 2006/123/EZ Evropskog parlamenta i Saveta EU o uslugama na unutrašnjem tržištu 2. „CELEX” broj32006L0123 3. Ovlašćeni predlagač propisa: VladaObrađivač: Ministarstvo finansija 4. Datum kreiranja tabele:3. februar 2016. godine 5. …

Predlog zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (sa tabelama usklađenosti)Dalje »

Predlog zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (sa tabelama usklađenosti)

TABELA USKLAĐENOSTI Naziv EU propisa:Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on credit agreements for consumers relating to residential immovable property and amending Directives 2008/48/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010 – Direktiva 2014/17/EU Evropskog parlamenta i Saveta EU o kreditnim sporazumima za potrošače koji se odnose …

Predlog zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (sa tabelama usklađenosti)Dalje »

Predlog zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (sa tabelama usklađenosti)

PREDLOG ZAKONA O PROCENITELJIMA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi i način vršenja procene vrednosti nepokretnosti od strane licenciranih procenitelja, stručna osposobljenost lica i uslovi za dobijanje licence za vršenje procene vrednosti nepokretnosti, obaveznost procene vrednosti nepokretnosti u skladu sa ovim zakonom, nadzor nad vršenjem procene …

Predlog zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (sa tabelama usklađenosti)Dalje »

Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini

PREDLOG ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI Član 1. U Zakonu o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13 i 105/14), u članu 80. stav 5. reči: „po zahtevu iz člana 76. stav 2.” zamenjuju se rečima: „po zahtevu iz člana 76. stav 2, odnosno po zahtevu iz člana 82a stav …

Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojiniDalje »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti bezbednosti

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O SARADNJI U OBLASTI BEZBEDNOSTI Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti bezbednosti, potpisan 22. marta 2016. godine, u Berlinu, u originalu na srpskom i nemačkom jeziku. Član 2. Tekst …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti bezbednostiDalje »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Republike Albanije, Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Makedonije, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o osnivanju Balkanskih vojnomedicinskih snaga

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU SAVETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE, SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE, VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE, VLADE CRNE GORE, VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O OSNIVANJU BALKANSKIH VOJNOMEDICINSKIH SNAGA Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Saveta ministara Republike Albanije, Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Makedonije, Vlade Crne Gore, Vlade …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Republike Albanije, Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Makedonije, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o osnivanju Balkanskih vojnomedicinskih snagaDalje »

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2017. godinu

Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik PC”, br. 36/09, 88/10 i 38/15) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Vlada …

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2017. godinuDalje »

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2017. godinu

NACIONALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA 2017. GODINU UVOD U skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 38/15), Nacionalni akcioni plan zapošljavanja, predstavlja osnovni instrument sprovođenja aktivne politike zapošljavanja na godišnjem nivou. Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2017. godinu (u daljem tekstu: NAPZ), u čijoj su …

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2017. godinuDalje »

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2017. godinu

Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik PC”, br. 36/09, 88/10 i 38/15) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Vlada …

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2017. godinuDalje »