Mesec: novembar 2016.

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, sa Statutom Regionalne kancelarije za saradnju mladih

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O OSNIVANjU REGIONALNE KANCELARIJE ZA SARADNjU MLADIH, SA STATUTOM REGIONALNE KANCELARIJE ZA SARADNjU MLADIH Član 1. Potvrđuje se Sporazum o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, sa Statutom Regionalne kancelarije za saradnju mladih, koji je potpisan u Parizu4. jula 2016. godine, u originalu na engleskom jeziku. Član 2. Tekst Sporazuma …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, sa Statutom Regionalne kancelarije za saradnju mladihDalje »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, sa Statutom Regionalne kancelarije za saradnju mladih

OBRAZLOŽENJE I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, koji propisuje da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja. II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANJE SPORAZUMA Vlada je Zaključkom 05 Broj: 68-5846/2016 od …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, sa Statutom Regionalne kancelarije za saradnju mladihDalje »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, sa Statutom Regionalne kancelarije za saradnju mladih

SPORAZUM O OSNIVANJU REGIONALNE KANCELARIJE ZA SARADNJU MLADIH Preambula MI, učesnici sa Zapadnog Balkana, u daljem tekstu kolektivno: ugovorne strane, a pojedinačno: ugovorna strana; PREPOZNAJUĆI da mi, u okviru regiona, delimo mnoge sličnosti u našim istorijama i imamo jasan interes za saradnju i stvaranje stabilnih društava koja grade poverenje među narodima i omogućavaju bolji kvalitet …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, sa Statutom Regionalne kancelarije za saradnju mladihDalje »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma iz Pariza

O B R A Z L O Ž E NJ E I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA Ustavni osnov za donošenje ovog Zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja i članom 97. stav …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma iz ParizaDalje »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma iz Pariza

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZ PARIZA Član 1. Potvrđuje se Sporazum iz Pariza, sačinjen u Parizu 12. decembra 2015. godine, u originalu na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku. Član 2. Tekst Sporazuma iz Pariza, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi: PARIS AGREEMENT The Parties to …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma iz ParizaDalje »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o Centralnoj kancelariji Projekta Trans-evropske železnice

O B R A Z L O Ž E NJ E I. USTAVNI OSNOV ZA POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA Ustavni osnov za potvrđivanje međunarodnog ugovora sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, po kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja. II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o Centralnoj kancelariji Projekta Trans-evropske železniceDalje »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o Centralnoj kancelariji Projekta Trans-evropske železnice

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I UJEDINJENIH NACIJA O CENTRALNOJ KANCELARIJI PROJEKTA TRANS-EVROPSKE ŽELEZNICE Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o Centralnoj kancelariji Projekta Trans – evropske železnice, sačinjen u Beogradu11. aprila 2016. godine i u Ženevi 25. aprila 2016. godine, u originalu na srpskom …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o Centralnoj kancelariji Projekta Trans-evropske železniceDalje »

Predlog zakona o upravljanju aerodromima

PREDLOG ZAKONA O UPRAVLJANJU AERODROMIMA I. UVODNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja delatnosti upravljanja aerodromom, razvoja aerodromske infrastrukture, pružanja aerodromskih usluga za potrebe vazdušnog saobraćaja kao i izgradnja unutar aerodromskog kompleksa i zaštitnog pojasa oko aerodromskog kompleksa; utvrđuje javni interes za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju …

Predlog zakona o upravljanju aerodromimaDalje »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA Član 1. U Zakonu o preuzimanju akcionarskih društava („Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 107/09 i 99/11), u članu 2. stav 1. posle tačke 6) dodaje se tačka 6a), koja glasi: „6a) organi upravljanja su direktor, odnosno odbor direktora, nadzorni odbor, izvršni direktori, odnosno izvršni …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društavaDalje »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA Član 1. U Zakonu o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, br. 31/11 i 112/15), u članu 2. stav 1. tačka 1) dodaju se podtač. (11) i (12), koje glase: „(11) robni derivati su izvedeni finansijski instrumenti koji se odnose na robu, koji moraju biti namireni …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitalaDalje »