Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene

VI. ANALIZA EFEKATA ZAKONA Uvodne napomene Izvoz, uvoz i tranzit robe dvostruke namene, kao i pružanje brokerskih usluga i usluga tehničke pomoći u vezi sa tom robom, u Republici Srbiji su uređeni Zakonom o izvozu i uvozu robe dvostruke namene („Službeni glasnik RSˮ, broj 95/13- u daljem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu 8. …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene Pročitaj više »

Predlog zakona o uslugama

Obrazac tabele usklađenosti 2 Naziv propisa Evropske unije: Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the internal market (OJ L 376, 27.12.2006, p. 36–68) Direktiva 2006/123/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 12. decembra 2006. godine o uslugama na unutrašnjem tržištu 2. „CELEX” oznaka EU propisa: …

Predlog zakona o uslugama Pročitaj više »

Predlog zakona o uslugama

PREDLOG ZAKONA O USLUGAMA I. UVODNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuju se pravo na poslovno nastanjivanje i sloboda prekograničnog pružanja usluga, uspostavljanje jedinstvene elektronske kontaktne tačke, prava korisnika usluga, administrativna saradnja sa državama Evropskog ekonomskog prostora, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i druga pitanja od značaja za pravo na poslovno nastanjivanje i …

Predlog zakona o uslugama Pročitaj više »

Predlog zakona o uslugama

O B R A Z L O Ž E Nj E I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. stav 1. tačka 6) Ustava Republike Srbije, gde stoji da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje jedinstveno tržište, pravni položaj privrednih subjekata, sistem obavljanja pojedinih privrednih delatnosti i …

Predlog zakona o uslugama Pročitaj više »

Predlog zakona o uslugama

IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE 1.Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 2.Naziv propisa Predlog zakona o uslugama 3.Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge …

Predlog zakona o uslugama Pročitaj više »

Predlog zakona o uslugama

V. ANALIZA EFEKATA PROPISA Uvod Funkcionisanje jedinstvenog tržišta Evropske unije zasniva se na četiri osnovne slobode: slobodi kretanja roba, ljudi, usluga i kapitala. Sloboda pružanja usluga podrazumeva privremeno ili povremeno pružanje usluga van granica matične države. Regulisanje sfere usluga predviđeno je još Ugovorom o osnivanju Evropske zajednice. Međutim, opšte definisanje s jedne strane, i rast …

Predlog zakona o uslugama Pročitaj više »

Uredba o uslovima, visini, obuhvatu korisnika penzija i dinamici isplate novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju

Na osnovu člana 207a stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14 i 73/18) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, …

Uredba o uslovima, visini, obuhvatu korisnika penzija i dinamici isplate novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 113/17) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18-dr.zakon), Vlada donosi UREDBU O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA …

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini Pročitaj više »

Uredba o dopunama Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu

Na osnovu člana 26. stav 1. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11 i 68/15), Vlada donosi U R E D B U O DOPUNAMA UREDBE O OPŠTIM USLOVIMA ZA EMISIJU I PRODAJU DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA PRIMARNOM TRŽIŠTU Član 1. U Uredbi o opštim uslovima za emisiju i prodaju …

Uredba o dopunama Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu Pročitaj više »

Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama

PREDLOG ZAKONA O SMANJENJU RIZIKA OD KATASTROFA I UPRAVLJANJU VANREDNIM SITUACIJAMA I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se smanjenje rizika od katastrofa, prevencija i jačanje otpornosti i spremnosti pojedinaca i zajednice za reagovanje na posledice katastrofa, zaštita i spasavanja ljudi, materijalnih, kulturnih i drugih dobara, prava i obaveze građana, udruženja, pravnih …

Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama Pročitaj više »