Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu

OBRAZLOŽENjE

ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA SOVO

ZA 2017. GODINU

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 5. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS“, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13), Upravni odbor Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, na sednici održanoj 22. novembra 2016. godine, doneo je Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu (u daljem tekstu: Finansijski plan Fonda).

Finansijskim planom Fonda utvrđeni su prihodi i primanja u iznosu od 4.900.000.000 dinara i rashodi i izdaci u iznosu od 4.900.000.000 dinara.

U okviru izmena i dopuna Finansijskog plana Fonda – Rebalansa, potrebno je izvršiti usklađivanje i korekciju planiranih i ostvarenih prihoda i primanja i rashoda i izdataka i sprovesti sledeće:

PRIHODI I PRIMANjA

Plansku vrednost Kamate na sredstva Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, konto ekonomske klasifikacije 741166, povećati sa 3.000.000 na 3.450.000 dinara.

Plansku vrednost Takse u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, konto ekonomske klasifikacije 742266, smanjiti sa 500.000 na 50.000 dinara.

Plansku vrednost Prihodi Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika od sredstava za izdavanje zdravstvenih kartica, konto ekonomske klasifikacije 742366, smanjiti sa 1.000.000 na 500.000 dinara.

Plansku vrednost Prihodi od penala u korist nivoa OOSO – Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, konto ekonomske klasifikacije 743461, smanjiti sa 20.000.000 na 10.000.000 dinara.

Plansku vrednost Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, konto ekonomske klasifikacije 745167, povećati sa 20.000.000 na 25.000.000 dinara.

Planska vrednost Memorandumske stavke za refundaciju rashoda, konto ekonomske klasifikacije 771111, smanjiti sa 261.000.000 na 235.000.000 dinara.

Planska vrednost doprinos za zdravstveno osiguranje KVP koji plaća RFPIO, konto ekonomske klasifikacije 781318, smanjiti sa 2.215.000.000 na 2.163.000.000 dinara.

Prihodi i primanja i Nerspoređeni višak prihoda iz ranijih godina bi bili:

– Ukupno planirani prihodi i primanja 4.816.500.000 321311 Neraspoređeni višak iz ranijih godina 45.317.320 Ukupna sredstva fonda za finansiranje rashoda 4.861.817.320

RASHODI I IZDACI

Rashode je potrebno korigovati za razliku između prikazanog neraspoređenog prihoda i primanja iz ranijih godina u Finansijskom planu Fonda i stvarno utvrđenog iznosa neraspoređeog viška primanja i prihoda (iznos od 0,00 dinara zameniti iznosom 45.317.320 dinara).

Potrebno je izvršiti korekciju planiranih iznosa po pojedinim kontima ekonomske klasifikacije zbog potcenjene planske veličine (korekcija na sledećim kontima: 421211; 421225; 421311; 421414; 421419; 421422; 422121; 423212; 423321; 423591; 423911; 424911; 425219; 425222; 471112; 47119301; 47119902; 47121301; 471217; 471224; 471292; 472311; 482251 i 483111).

Potrebno je izvršiti korekciju planiranih iznosa po pojedinim kontima ekonomske klasifikacije zbog precenjene planske veličine (korekcija na sledećim kontima: 421421; 422131; 423311; 423413; 423432; 423711; 425119; 425224; 425226; 425229; 426191; 426819; 426822; 426919; 444211; 471114; 471193; 471199; 47119901; 47119907; 471213; 47121601; 471223; 471299; 482191; 482211; 482331 i 512511).

Ukupni planirani rashodi i izdaci bi iznosili:

Ukupni planirani rashodi i izdaci 4.861.817.320

RK.-

D I R E K T O R

p o t u k o v n i k

dr Radan Kostić

Ostavite komentar