71. sednica Vlade Republike Srbije, 12. maj 2005. godine

Na osnovu člana 18. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električne energije («Službeni glasnik RS», broj 12/05),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

«ELEKTROPRIVREDA SRBIJE», BEOGRAD

I

Imenuje se dr VLADIMIR ĐORĐEVIĆ za generalnog direktora Javnog preduzeća «Elektroprivreda Srbije», Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-2797/2005

U Beogradu, 12. maja 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.046/1

Na osnovu člana 18. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom («Službeni glasnik RS», broj 12/05),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

«ELEKTROMREŽA SRBIJE», BEOGRAD

I

Imenuje se DRAGAN VIGNjEVIĆ za generalnog direktora Javnog preduzeća «Elektromreža Srbije», Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-2795/2005

U Beogradu, 12. maja 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.046/2

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električne energije («Službeni glasnik RS», broj 12/05),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA «ELEKTROPRIVREDA SRBIJE», BEOGRAD

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća «Elektroprivreda Srbije», Beograd imenuju se:

– za predsednika

prof. dr JEROSLAV ŽIVANIĆ, Tehnički fakultet u Čačku;

– za zamenika predsednika

DRAGAN ŽIVKOVIĆ, direktor JP «Elektromorava», Požarevac;

– za članove:

OBREN ĆETKOVIĆ, direktor JP «Vodovod i kanalizacija», Kragujevac;

prof. dr GRADIMIR MILOVANOVIĆ, rektor Univerziteta u Nišu;

mr MIRKO ĆURIĆ, Tehnička škola Gornji Milanovac;

MILAN KOVAČEVIĆ, TE «Nikola Tesla», Obrenovac;

PREDRAG LUČIĆ, pom. direktora Rudarski basen «Kolubara», Lazarevac;

dr ZORANA MIHAJLOVIĆ MILANOVIĆ, Ekonomski fakultet, Beograd;

dr MILOŠ MILANKOVIĆ, Više elektrotehnička škola, Beograd;

MILORAD MORAČIĆ, JP «Elektroprivreda Srbija», Beograd;

BRANISLAV NEDIMOVIĆ, Direkcija za izgradnju opštine Sremska Mitrovica.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-2796/2005

U Beogradu, 12. maja 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.046/3

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za proenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom («Službeni glasnik RS», broj 12/05),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA «ELEKTROMREŽA SRBIJE», BEOGRAD

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća «Elektromreža Srbije», Beograd imenuju se:

– za predsednika

AVRAM IZRAEL, «Tir-Komerc», Beograd;

– za zamenika predsednika

BRANISLAV TOMAŠEVIĆ, pom. direktora JP za ekspolataciju «Elektroistok», Beograd;

– za članove:

BRANISLAV BIBIĆ, JP «Elektroistok», Beograd;

MIROLjUB BOŽOVIĆ, pom. direktora «Rudarski basen Koubara», Lazarevac;

SNEŽANA ĆALIĆ, Ministarstvo za dijasporu;

ŽIVOTA ĆOSIĆ, predstavništvo HK «Krušik» u Beogradu;

mr VLADIMIR JANKOVIĆ, Direkcija za upravljanje elektroenergetskim sistemom «EPS»;

MILOMIR LUKOVIĆ, AD «Aramature», Aleksandrovac;

VASILIJE PAVIĆEVIĆ, direktor JP «Drinske HE», Bajina Bašta.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-2798/2005

U Beogradu, 12. maja 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.046/4

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja («Službeni glasnik RS», br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA NAUČNOG INSTITUTA ZA

VETERINARSTVO SRBIJE SA SEDIŠTEM U BEOGRADU

I

Razrešava se ĐORĐE STEVANOVIĆ, dužnosti direktora Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije sa sedištem u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-2817/2005

U Beogradu, 12. maja 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.046/6

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja («Službeni glasnik RS», br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA NAUČNOG INSTITUTA ZA

VETERINARSTVO SRBIJE SA SEDIŠTEM U BEOGRADU

I

Imenuje se mr BRATISLAV MILOŠEVIĆ za direktora Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije sa sedištem u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-2817/2005-1

U Beogradu, 12. maja 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.046/7

Na osnovu člana 82. stav 1. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, i 24/96),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VIŠE ŠKOLE UNUTRAŠNjIH POSLOVA U ZEMUNU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Više škole unutrašnjih poslova u Zemunu:

1. general major RADOVAN KNEŽEVIĆ;

2. general major SVETISLAV ĐURĐEVIĆ;

3. potpukovnik MIODRAG VUKOVIĆ;

4. pukovnik MILOŠ VOJNOVIĆ;

5. dr VLADIMIR VUGDELIĆ.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-2762/2005

U Beogradu, 12. maja 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.046/8

Na osnovu člana 82. stav 1. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, i 24/96),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VIŠE ŠKOLE UNUTRAŠNjIH POSLOVA U ZEMUNU

I

Imenuju se za članove Upravnog odbora Više škole unutrašnjih poslova u Zemunu:

1. prof. dr ZORAN TOMIĆ, Pravni fakultet u Beogradu;

2. prof. dr NENAD ĐURĐEVIĆ, Pravni fakultet u Kragujevcu;

3. general major MILIVOJ MIRKOV, načelnik Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova;

4. pukovnik BLAGOJE MILINIĆ, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova;

5. mr RADOMIR ZEKAVICA, savetnik, predavač u Višoj školi unutrašnjih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-2762/2005-1

U Beogradu, 12. maja 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.046/9

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službeni glasnik RS», br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA KRAGUJEVAC

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za zaštitu zdravlja Kragujevac:

1. prof. dr SREĆKO ĐORĐEVIĆ, predsednik;

2. NEBOJŠA ANĐELKOVIĆ, član;

3. prof. dr BRANIVOJE TIMOTIĆ, član;

4. dr VESNA PANTOVIĆ, član;

5. ILINKA VLAJOVIĆ, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za zaštitu zdravlja Kragujevac:

1. NEBOJŠA MILOVIĆ, predsednik;

2. SLOBODAN MILOVANOVIĆ, član;

3. MILUNKA VUJIČIĆ, član.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-2800/2005

U Beogradu, 12. maja 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.046/12

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službeni glasnik RS», br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA KRAGUJEVAC

I

U Upravni odbor Instituta za zaštitu zdravlja Kragujevac imenuju se:

– za predsednika

mr MARIN IVOŠEV, «Zastava energetika», Kragujevac;

– za članove

1. MILAN MARINKOVIĆ, dipl. ekonomista SUZ «Vojni bazeni», Kragujevac;

2. dr VESNA STOJANOVIĆ, Dom zdravlja Kragujevac;

3. dr ZORAN MILOSAVLjEVIĆ, spec. mikrobiologije sa parazitologijom Instituta za zaštitu zdravlja Kragujevac;

4. dr JELICA ĐOROVIĆ, spec. sanitarne hemije Instituta za zaštitu zdravlja Kragujevac.

II

U Nadzorni odbor Instituta za zaštitu zdravlja Kragujevac imenuju se:

za predsednika

TATJANA STEFANOVIĆ, dipl. agronom;

– za članove:

1. mr ZORICA TANASIJEVIĆ, «Zastava vozila», Kragujevac;

2. mr VESNA MATOVIĆ, Institut za zaštitu zdravlja Kragujevac.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-2800/2005-1

U Beogradu, 12. maja 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.046/13

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu («Službeni glasnik RS», broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA LIKOVNIH UMETNOSTI

U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu:

1. mr NIKOLA JANKOVIĆ, član;

2. NASTAS ANDRIĆ, član;

3. JOVAN JAŠIN, član;

4. mr ZORAN STANKOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-2768/2005

U Beogradu, 12. maja 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.046/14

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu («Službeni glasnik RS», broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA LIKOVNIH UMETNOSTI U BEOGRADU

I

U Savet Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. dr MOMČILO PAVLOVIĆ, direktor Instituta za savremenu istoriju u Beogradu;

2. inž. MILANKO DELIĆ, direktor ŽGP u Beogradu;

3. akademik NIKOLA JANKOVIĆ, redovni profesor iz Beograda;

4. prof. DUŠAN TODOROVIĆ, dekan Akademije umetnosti u Novom Sadu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-2768/2005

U Beogradu, 12. maja 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.046/15

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture («Službeni glasnik RS», broj 49/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE – BEOGRAD

I

Razrešava se MAKSA ĆATOVIĆ dužnosti člana Upravnog odbora Filmskog centra Srbije – Beograd, na lični zahtev.

II

Imenuje se SLOBODAN VIKI JOCIĆ, direktor «Viktorija Filma» d.o.o. iz Beograda, za člana Upravnog odbora Filmskog centra Srbije – Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-2818/2005

U Beogradu, 12. maja 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.046/16

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o Vladi Republike Srbije («Službeni glasnik RS», br. 5/91 i 45/93), člana 456. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 125/04), a u vezi člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima «Službeni list SRJ», broj 29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 i 36/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINU I UPRAVNI ODBOR HOLDING KOMPANIJE – POLjOPRIVREDNO INDUSTRIJSKOG KOMBINATA «ALEKSINAC-PIK», ALEKSINAC

I

U Skupštinu Holding kompanije – poljoprivredno industrijskog kombinata «Aleksinac-PIK», Aleksinac, imenuju se, kao predstavnici društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. DRAGAN PAUNOVIĆ, stručni saradnik za Toplički region u Regionalnoj privrednoj komori Niš;

2. SRĐAN STANIMIROVIĆ, dipl. inženjer agronomije u Opštinskoj upravi opštine Aleksinac;

3. VLADAN STOJADINOVIĆ, dipl. ekonomista, poreski inspektor u Poreskoj upravi u Aleksincu.

II

U Upravni odbor Holding kompanije – poljoprivredno industrijskog kombinata «Aleksinac-PIK», Aleksinac imenuju se, kao predstavnici društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. NOVICA GRUJIĆ, sekretar za poljoprivredu, prehrambenu, duvansku industriju i vodoprivredu u Regionalnoj privrednoj komori Niš;

2. JELENA NIKOLIĆ, Opštinski javni pravobranilac u opštini Aleksinac;

3. ALEKSANDRA NEŠIĆ-NIKOLIĆ, dipl. inženjer poljoprivrede, vlasnik Preduzeća «DOO «Alma», u Aleksincu.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-2774/2005

U Beogradu, 12. maja 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.046/17

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima («Službeni glasnik SRS», broj 44/89 i «Službeni glasnik RS», br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U KNIĆU

I

DRAGANU BODIĆU prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Kniću sa 6. majem 2005. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-2897/2005

U Beogradu, 12. maja 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.046/18

Na osnovu člana 16. Zakona o pribavljanju i korišćenju inostranih sredstava za povećanje zaposlenosti i zapošljavanja povratnika sa rada iz inostranstva («Službeni list SFRJ», br. 22/78 i 54/86),

Vlada Republike Srbije donela je

REŠENjE

O RAZREŠENjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA FINANSIRANjE POVEĆANjA ZAPOSLENOSTI U PRIVREDNO NEDOVOLjNO RAZVIJENIM

I IZRAZITO EMIGRACIONIM PODRUČJIMA

SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Fonda za finansiranje povećanja zaposlenosti u privredno nedovoljno razvijenim i izrazito emigracionim područjima Savezne Republike Jugoslavije, sa danom isteka mandata:

1. mr BOŽIDAR ĐELIĆ, član;

2. dr DEJAN POPOVIĆ, zamenik člana.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-2915/2005

U Beogradu, 12. maja 2005. godine.

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.046/20

Na osnovu člana 16. Zakona o pribavljanju i korišćenju inostranih sredstava za povećanje zaposlenosti i zapošljavanja povratnika sa rada iz inostranstva («Službeni list SFRJ», br. 22/78 i 54/86),

Vlada Republike Srbije donela je

REŠENjE

O IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA UPRAVNOG ODBORA

FONDA ZA FINANSIRANjE POVEĆANjA ZAPOSLENOSTI U PRIVREDNO NEDOVOLjNO RAZVIJENIM I IZRAZITO EMIGRACIONIM PODRUČJIMA

SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

I

U Upravni odbor Fonda za finansiranje povećanja zaposlenosti u privredno nedovoljno razvijenim i izrazito emigracionim područjima Savezne Republike Jugoslavije imenuju se:

– za člana Upravnog odbora Fonda

dr PREDRAG BUBALO, ministar privrede;

– za zamenika člana Upravnog odbora Fonda

LjILjANA MILOSAVLjEVIĆ, zamenik ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-2915/2005-1

U Beogradu, 12. maja 2005. godine.

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.046/21

Ostavite komentar