391. sednica Vlade Republike Srbije, 27. januar 2011. godine

Na osnovu člana 3. Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Kabineta ministara Ukrajine o vojno-tehničkoj saradnji („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 14/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE SRPSKO-UKRAJINSKE KOMISIJE ZA PITANjA VOJNO-TEHNIČKE SARADNjE

I

Imenuje se Ilija Pilipović, pomoćnik ministra odbrane, za predsednika srpskog dela Zajedničke srpsko-ukrajinske komisije za pitanja vojno-tehničke saradnje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-516/2010

U Beogradu, 27. januara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 3. stav 4. Odluke o obrazovanju Saveta za evropske integracije („Službeni glasnik RSˮ, br. 14/02, 42/05 i 52/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Razrešava se Stevan Avramović dužnosti člana Saveta za evropske integracije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-435/2011

U Beogradu, 27. januara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 3. stav 4. Odluke o obrazovanju Saveta za evropske integracije („Službeni glasnik RSˮ, br. 14/02, 42/05 i 52/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA SAVETA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Imenuje se Nebojša Atanacković, predsednik Unije poslodavaca Srbije, za člana Saveta za evropske integracije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-437/2011

U Beogradu, 27. januara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS”, br. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-ispravka i 123/07-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA PTT SAOBRAĆAJA „SRBIJA”

I

Razrešava se Mileva Basara dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija”, iz reda zaposlenih.

II

Imenuje se Vladimir Radović za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija”, iz reda zaposlenih.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-472/2011

U Beogradu, 27. januara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLjNIH POSLOVA

I

Razrešava se Momirka Marinković dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova – generalnog direktora Generalne direkcije za konzularne poslove i dijasporu, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-584/2011

U Beogradu, 27. januara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLjNIH POSLOVA

I

Postavlja se Dragan Marković za pomoćnika ministra spoljnih poslova – Sektor za konzularne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-585/2011

U Beogradu, 27. januara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 209. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJˮ, br. 33/97 i 31/01 i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), na predlog Ministarstva zdravlja,

Vlada donosi

Z A K Lj U Č A K

1. U Rešenju o razrešenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica, 24 broj: 119-3383/2010 od 13. maja 2010. godine, ispravlja se sledeća greška:

U nazivu i izreci Rešenja umesto reči: „Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovicaˮ, treba da stoje reči: „Zavoda za javno zdravlje Priština sa sedištem u Kosovskoj Mitroviciˮ, u odgovarajućem padežu.

2. Ova ispravka ima pravno dejstvo od dana od kojeg pravno dejstvo ima Rešenje iz tačke 1. ovog zaključka.

3. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-579/2011

U Beogradu, 27. januara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 209. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJˮ, br. 33/97 i 31/01 i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), na predlog Ministarstva zdravlja,

Vlada donosi

Z A K Lj U Č A K

1. U Rešenju o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica, 24 broj: 119-3386/2010 od 13. maja 2010. godine, ispravlja se sledeća greška:

U nazivu i izreci Rešenja umesto reči: „Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovicaˮ, treba da stoje reči: „Zavoda za javno zdravlje Priština sa sedištem u Kosovskoj Mitroviciˮ, u odgovarajućem padežu.

2. Ova ispravka ima pravno dejstvo od dana od kojeg pravno dejstvo ima Rešenje iz tačke 1. ovog zaključka.

3. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-580/2011

U Beogradu, 27. januara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 209. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJˮ, br. 33/97 i 31/01 i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), na predlog Ministarstva zdravlja,

Vlada donosi

Z A K Lj U Č A K

1. U Rešenju o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica, 24 broj: 119-2293/2010 od 8. aprila 2010. godine, ispravlja se sledeća greška:

U nazivu i izreci Rešenja umesto reči: „Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovicaˮ, treba da stoje reči: „Zavoda za javno zdravlje Priština sa sedištem u Kosovskoj Mitroviciˮ, u odgovarajućem padežu.

2. Ova ispravka ima pravno dejstvo od dana od kojeg pravno dejstvo ima Rešenje iz tačke 1. ovog zaključka.

3. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-578/2011

U Beogradu, 27. januara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 209. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJˮ, br. 33/97 i 31/01 i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), na predlog Ministarstva zdravlja,

Vlada donosi

Z A K Lj U Č A K

1. U Rešenju o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica, 24 broj: 119-2294/2010 od 8. aprila 2010. godine, ispravlja se sledeća greška:

U nazivu i izreci Rešenja umesto reči: „Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovicaˮ, treba da stoje reči: „Zavoda za javno zdravlje Priština sa sedištem u Kosovskoj Mitroviciˮ, u odgovarajućem padežu.

2. Ova ispravka ima pravno dejstvo od dana od kojeg pravno dejstvo ima Rešenje iz tačke 1. ovog zaključka.

3. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-576/2011

U Beogradu, 27. januara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 209. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJˮ, br. 33/97 i 31/01 i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), na predlog Ministarstva zdravlja,

Vlada donosi

Z A K Lj U Č A K

1. U Rešenju o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica, 24 broj: 119-7479/2010 od 28. oktobra 2010. godine, ispravlja se sledeća greška:

U nazivu i izreci Rešenja umesto reči: „Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovicaˮ, treba da stoje reči: „Zavoda za javno zdravlje Priština sa sedištem u Kosovskoj Mitroviciˮ, u odgovarajućem padežu.

2. Ova ispravka ima pravno dejstvo od dana od kojeg pravno dejstvo ima Rešenje iz tačke 1. ovog zaključka.

3. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-581/2011

U Beogradu, 27. januara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar