498. sednica Vlade Republike Srbije, 12. septembar 2011. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZDRAVLjA

I

Razrešava se doc. dr Nevena Karanović dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6777/2011

U Beogradu, 12. septembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu tačke 1. stav 2. Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 17. stav 1. Zakona o Javnom preduzeću Novinska agencija TANJUG („Službeni list SRJ”, broj 11/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA NOVINSKA AGENCIJA TANJUG

I

Razrešava se Aleksandar Radonjić dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6683/2011

U Beogradu, 12. septembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu tačke 1. stav 2. Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 17. stav 1. Zakona o Javnom preduzeću Novinska agencija TANJUG („Službeni list SRJ”, broj 11/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA NOVINSKA AGENCIJA TANJUG

I

Imenuje se Jelena Svilanović za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6684/2011

U Beogradu, 12. septembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar