57. sednica Vlade Republike Srbije, 5. februar 2009. godine

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za reformu sistema penzijskog osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 134/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

ZA REFORMU SISTEMA PENZIJSKOG OSIGURANjA

I

U Savet za reformu sistema penzijskog osiguranja imenuju se za članove:

1. Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade – zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova;

2. Milan Marković, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-541/2009

U Beogradu, 5. februara 2009. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARASnežana Miljanić PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić, s.r. Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Filmskog centra Srbije:

1. Emir Kusturica, predsednik;

2. Marina Đurašković, član;

3. Jovan Popović, član;

4. Ljiljana Todorović, član;

5. Vuk Pavlović, član;

6. Dubravka Lakić, vršilac dužnosti člana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-592/2009

U Beogradu, 5. februara 2009. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARASnežana Miljanić PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić, s.r. Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE

I

U Upravni odbor Filmskog centra Srbije imenuju se:

1. za predsednika:

– Predrag Miki Manojlović, filmski i pozorišni glumac;

2. za članove:

1) Filip Đorić, filmski i TV producent;

2) Velimir Bata Živojinović, glumac u penziji;

3) Borislav Anđelić, filmski kritičar dnevnog lista „Večernje novosti”;

4) Ana Maria Rosi, filmski i TV reditelj, „Enter TV”;

5) Dubravka Lakić, filmski kritičar dnevnog lista „Politika”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-593/2009

U Beogradu, 5. februara 2009. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARASnežana Miljanić PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić, s.r.

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA

ZAPADNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U SOMBORU

I

Postavlja se Ljiljana Sokolova Đokić za načelnika Zapadnobačkog upravnog okruga sa sedištem u Somboru.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-566/2009

U Beogradu, 5. februara 2009. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARASnežana Miljanić PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić, s.r.

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA

RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KRUŠEVCU

I

Razrešava se Branimir Trajković dužnosti načelnika Rasinskog upravnog okruga sa sedištem u Kruševcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-568/2009

U Beogradu, 5. februara 2009. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARASnežana Miljanić PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić, s.r.

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA

RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KRUŠEVCU

I

Postavlja se Dragutin Veljković za načelnika Rasinskog upravnog okruga sa sedištem u Kruševcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-567/2009

U Beogradu, 5. februara 2009. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARASnežana Miljanić PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić, s.r.

Na osnovu člana 14. Zakona o Javnom preduzeću „Jugoimport-SDPR” („Službeni list SRJ”, broj 46/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „JUGOIMPORT-SDPR”

I

Razrešava se Renata Milić Radujko dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR”, na lični zahtev.

II

Imenuje se Dragana Dobrilović, dipl. pravnik, za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-594/2009

U Beogradu, 5. februara 2009. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARASnežana Miljanić PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić, s.r. Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA ROMA I SPROVOĐENjE DEKADE UKLjUČIVANjA ROMA

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma:

1. Janko Guzijan;

2. Radmila Bukumirić Katić.

II

U Savet za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma imenuju se za članove:

1. Vuk Đoković, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2. Ljiljana Džuver, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-623/2009

U Beogradu, 5. februara 2009. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARASnežana Miljanić PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić, s.r.

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONO DRUŠTVO

I

Postavlja se dr Irini Reljin za pomoćnika ministra za telekomunikacije i informaciono društvo – Sektor za telekomunikacije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-624/2009

U Beogradu, 5. februara 2009. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARASnežana Miljanić PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić, s.r.

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMATIČKO DRUŠTVO

I

Razrešava se dr Slobodan Laketa dužnosti pomoćnika ministra za telekomunikacije i informatičko društvo – Sektor za telekomunikacije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-625/2009

U Beogradu, 5. februara 2009. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARASnežana Miljanić PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić, s.r.

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE

I

Razrešava se dr Bratislav Stanković dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za železnice – Sektor za stručne i zajedničke poslove, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-282/2009

U Beogradu, 5. februara 2009. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARASnežana Miljanić PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić, s.r.

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se mr Stojanka Branković za pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za stručni i upravni nadzor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-640/2009

U Beogradu, 5. februara 2009. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARASnežana Miljanić PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić, s.r.

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Nadežda Matić za pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za premer nepokretnosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-641/2009

U Beogradu, 5. februara 2009. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARASnežana Miljanić PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić, s.r.

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Razrešava se Milica Jevremović dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za stručni i upravni nadzor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-639/2009

U Beogradu, 5. februara 2009. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARASnežana Miljanić PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić, s.r.

Ostavite komentar