100. sednica Vlade Republike Srbije, 14. oktobar 2013. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se prof. dr Aleksandar Gajić za državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8567/2013

U Beogradu, 14. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se prof. dr Zoran Mašić za državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8566/2013

U Beogradu, 14. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se Muhedin Fijuljanin za državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8568/2013

U Beogradu, 14. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA I PRIVREDE

I

Razrešava se Nina Samardžić dužnosti pomoćnika ministra finansija i privrede – Sektor za razvoj preduzetništva i konkurentnost, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8521/2013

U Beogradu, 14. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA

I

Razrešava se Goran Aleksić dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova – Sektor za bilateralnu saradnju, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8646/2013

U Beogradu, 14. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA

GRAĐEVINARSTVA I URBANIZMA

I

Postavlja se Miroslav Pivić za pomoćnika ministra građevinarstva i urbanizma – Sektor za investicije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8040/2013

U Beogradu, 14. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE

I

Postavlja se Igor Todoroski za pomoćnika ministra pravde i državne uprave – Sektor za elektronsku upravu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8626/2013

U Beogradu, 14. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE

I

Postavlja se Nina Fira za pomoćnika ministra pravde i državne uprave – Sektor za ljudska i manjinska prava i ostvarivanje slobode udruživanja građana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8628/2013

U Beogradu, 14. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Dragana Čerevicki za pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za pravne i opšte poslove u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8602/2013

U Beogradu, 14. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE

ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE

I

Razrešava se dr Saša Jaćović dužnosti vršioca dužnosti direktora Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8483/2013

U Beogradu, 14. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE

ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE

I

Imenuje se dr Saša Jaćović za vršioca dužnosti direktora Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, najduže na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8484/2013

U Beogradu, 14. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), a u vezi sa članom 7. stav 5. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 107/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije:

1. Ljubisav Mišić, predsednik,

2. mr ph. Gordana Iljadica, član,

3. mr ph. Vesna Ciganović, član,

4. mr ph. spec. Ljubica Popović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8485/2013

U Beogradu, 14. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), a u vezi sa članom 7. stav 5. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 107/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE

I

U Upravni odbor Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– Olivera Laban Božić, profesor u penziji iz Beograda;

2) za članove:

(1) prof. dr Dragan Ninković, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju „Fasper” Beograd,

(2) prof. dr Gradimir Dragutinović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,

(3) Biljana Pavlović, dipl. pravnik, Društveno trgovinsko preduzeće „Trgobanat”, Bela Crkva,

(4) Rajko Čebedžić, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8486/2013

U Beogradu, 14. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU

I

Razrešava se Dejan Savić dužnosti vršioca dužnosti direktora Narodnog pozorišta u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8511/2013

U Beogradu, 14. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU– USTANOVE KULTURE

OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Imenuje se Dejan Savić za vršioca dužnosti direktora Narodnog pozorišta u Beogradu – Ustanove kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8512/2013

U Beogradu, 14. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA „JAGODINA” U JAGODINI

I

Marku Maljkoviću prestaje dužnost direktora Doma učenika srednjih škola „Jagodina” u Jagodini, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8472/2013

U Beogradu, 14. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA „JAGODINA” U JAGODINI

I

Imenuje se Marko Maljković za direktora Doma učenika srednjih škola „Jagodina” u Jagodini.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8473/2013

U Beogradu, 14. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „SUBOTICA” SA SEDIŠTEM

U SUBOTICI

I

Razrešava se Alen Stantić dužnosti člana Upravnog odbora Veterinarskog specijalističkog instituta „Subotica” sa sedištem u Subotici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8513/2013

U Beogradu, 14. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „SUBOTICA” SA SEDIŠTEM

U SUBOTICI

I

Imenuje se Branislava Stojković Marčetić za člana Upravnog odbora Veterinarskog specijalističkog instituta „Subotica” sa sedištem u Subotici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8514/2013

U Beogradu, 14. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 165. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA VISOKOG SLUŽBENIČKOG SAVETA

I

Imenuje se Slavica Jelača, pomoćnik ministra pravde i državne uprave, za člana Visokog službeničkog saveta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8639/2013

U Beogradu, 14. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE

I

Postavlja se Neđo Jovanović za državnog sekretara u Ministarstvu pravde i državne uprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8679/2013

U Beogradu, 14. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 3. stav 1. Zakona o javnom pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 43/91), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA

I

Razrešava se Olja Jovičić dužnosti Republičkog javnog pravobranioca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8678/2013

U Beogradu, 14. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 3. stav 1. Zakona o javnom pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 43/91), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA

I

Postavlja se Snježana Prodanović za Republičkog javnog pravobranioca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8677/2013

U Beogradu, 14. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NAČELNIKA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U SREMSKOJ MITROVICI

I

Postavlja se Ilija Milinović za načelnika Sremskog upravnog okruga sa sedištem u Sremskoj Mitrovici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8681/2013

U Beogradu, 14. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA

I

Razrešava se Dragan Kolarević dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja – Sektor za informisanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7877/2013

U Beogradu, 14. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA

I

Postavlja se Saša Mirković za pomoćnika ministra kulture i informisanja – Sektor za informisanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7878/2013

U Beogradu, 14. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE

KLINIKE „NARODNI FRONT”

I

Razrešava se prof. dr Dušan Stanojević dužnosti direktora Ginekološko-akušerske klinike „Narodni front”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8335/2013

U Beogradu, 14 . oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTIDIREKTORA

GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE KLINIKE „NARODNI FRONT”

I

Imenuje se prof. dr Snežana Rakić za vršioca dužnosti direktora Ginekološko-akušerske klinike „Narodni front”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8337/2013

U Beogradu, 14. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar