189. sednica Vlade Republike Srbije, 10. decembar 2009. godine

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DP „BEOGRADSKI SAJAM”

I

Razrešava se Anđelko Trpković dužnosti vršioca dužnosti direktora DP „Beogradski sajam”, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8239/2009

U Beogradu, 10. decembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar