234. sednica Vlade Republike Srbije, 18. mart 2010. godine

Na osnovu tačke 7. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 95/07 i 5/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ZAMENIKA SEKRETARA PODGRUPA STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANjA

EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u podgrupama Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji:

1. U Podgrupi za javne nabavke:

1) Živana Bogatinčević, zamenik predsednika;

2) Snežana Konjević, zamenik sekretara.

2. U Podgrupi za finansijske usluge:

– Tanja Dlesk, zamenik sekretara.

3. U Podgrupi za poreze:

– Marina Ivanović, zamenik sekretara.

4. U Podgrupi za regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih instrumenata:

– Svetlana Radosavljević, zamenik sekretara.

4. U Podgrupi za finansijska i budžetska pitanja:

1) Ivan Maričić, zamenik predsednika;

2) Bratislava Ristić, zamenik sekretara.

II

Za zamenike predsednika i zamenike sekretara podgrupa Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji:

1. U Podgrupu za javne nabavke imenuju se:

1) za zamenika predsednika:

– Inga Šuput Đurić, pomoćnik ministra finansija;

2) za zamenika sekretara:

– Đorđe Belenzada, savetnik u Upravi za javne nabavke.

2. U Podgrupu za finansijske usluge za zamenika sekretara imenuje se:

– Sanja Sarić, viši savetnik, rukovodilac Grupe za hartije od vrednosti i tržište kapitala u Ministarstvu finansija.

3. U Podgrupu za poreze za zamenika sekretara imenuje se:

– Marijan Blešić, savetnik u Ministarstvu finansija.

4. U Podgrupu za finansijska i budžetska pitanja imenuju se:

1) za zamenika predsednika:

– Svetlana Ljubičić, direktor Uprave za trezor u Ministarstvu finansija;

2) za zamenika sekretara:

– Svetlana Toma Anokić, viši savetnik, rukovodilac Grupe za sistem plata u Ministarstvu finansija.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1926/2010

U Beogradu, 18. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 12. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava („Službeni glasnik RSˮ, br. 44/06 i 114/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „ZAVOD ZA UDžBENIKEˮ

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Zavod za udžbenikeˮ, iz reda zaposlenih:

1) Jasmina Milanović;

2) Milan Šejić.

II

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Zavod za udžbenikeˮ imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

1) Slobodan Pavlović, koordinator za redakciju i savetnik direktora, Javno preduzeće „Zavod za udžbenikeˮ;

2) Ljiljana Pešić, šef knjižarskog centra u Nišu, Javno preduzeće „Zavod za udžbenikeˮ.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2005/2010

U Beogradu, 18. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 4a stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 126/07 i 117/08), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Postavlja se Vladimir Međak za pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije – Sektor za koordinaciju procesa pristupanja i praćenje Sporazuma i stabilizaciji i pridruživanju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1983/2010

U Beogradu, 18. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

I

Razrešava se mr Zoran Lakićević dužnosti pomoćnika ministra za Nacionalni investicioni plan – Sektor za upravljanje projektima sa specifičnim procedurama.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2022/2010

U Beogradu, 18. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

I

Postavlja se mr Zoran Lakićević za pomoćnika ministra za Nacionalni investicioni plan – Sektor za planiranje projekata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2023/2010

U Beogradu, 18. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA

RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Razrešava se Goran Petković dužnosti sekretara Ministarstva rudarstva i energetike, zbog postavljenja na položaj sekretara Ministarstva rudarstva i energetike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1920/2010

U Beogradu, 18. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA

RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se Goran Petković na položaj sekretara Ministarstva rudarstva i energetike, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1921/2010

U Beogradu, 18. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 13. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje nuklearnim objektima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 50/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJEˮ

I

Imenuje se dr Aleksandar Perić, savetnik predsednika Privredne komore Srbije, za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbijeˮ.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2020/2010

U Beogradu, 18. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu tačke 3. stav 4. Odluke o obrazovanju Radne grupe za razmatranje pitanja vezanih za status određenih organa, organizacija i službi sa područja AP Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, br. 89/02 i 5/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

RADNE GRUPE ZA RAZMATRANjE PITANjA VEZANIH ZA STATUS

ODREĐENIH ORGANA, ORGANIZACIJA I SLUŽBI SA PODRUČJA

AP KOSOVO I METOHIJA

I

Razrešavaju se dužnosti u Radnoj grupu za razmatranje pitanja vezanih za status određenih organa, organizacija i službi sa područja AP Kosovo i Metohija:

1. Radmila Bukumirić Katić, predsednik;

2. Veselin Kočanović, član;

3. Biserka Pavlović, član;

4. dr Ljubiša Nedeljković, član;

5. Svetlana Miladinov, član;

6. Milomir Vidaković, član;

7. Branislav Rakić, član;

8. Radomir Pejović, član;

9. Blažo Milosavljević, član;

10. Života Koprivica, član.

II

Ovo rešenje objaviti u u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2011/2010

U Beogradu, 18. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu tačke 3. stav 4. Odluke o obrazovanju Radne grupe za razmatranje pitanja vezanih za status određenih organa, organizacija i službi sa područja AP Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, br. 89/02 i 5/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

RADNE GRUPE ZA RAZMATRANjE PITANjA VEZANIH ZA STATUS

ODREĐENIH ORGANA, ORGANIZACIJA I SLUŽBI SA PODRUČJA

AP KOSOVO I METOHIJA

I

U Radnu grupu za razmatranje pitanja vezanih za status određenih organa, organizacija i službi sa područja AP Kosovo i Metohija imenuju se:

1. za predsednika:

– Kruna Petković, Ministarstvo za Kosovo i Metohiju;

2. za članove:

1) Radmila Bukumirić Katić, Ministarstvo rada i socijalne politike;

2) Tatjana Milivojević, Ministarstvo finansija;

3) Dejan Jovanović, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja;

4) Radomir Milić, Ministarstvo unutrašnjih poslova;

5) Vinka Kojadinović, Ministarstvo zdravlja;

6) Slobodan Bošković, Ministarstvo pravde;

7) Stojadin Marić, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

8) mr Verica Rakonjac Pavlović, Ministarstvo prosvete;

9) Boško Latković, Nacionalna služba za zapošljavanje;

10) Dušan Kadić, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje;

11) Dragana Savić, Republički zavod za zdravstveno osiguranje;

12) Blažo Milosavljević, Savez samostalnih sindikata Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2013/2010

U Beogradu, 18. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 155. stav 3. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RC”, br. 34/03, 64/04-US, 84/04-dr. zakon, 85/05, 101/05-dr. zakon, 63/06-US, 5/09 i 107/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

I

Razrešava se dr Miladin Kovačević dužnosti člana Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1901/2010

U Beogradu, 18. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RC”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA

ZA PSIHOFIZIOLOŠKE POREMEĆAJE I GOVORNU PATOLOGIJU „PROF. DR CVETKO BRAJOVIĆ”

I

Imenuje se dr Ljiljana Lazić za vršioca dužnosti direktora Zavoda za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. dr Cvetko Brajović”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1927/2010

U Beogradu, 18. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 15. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA STRUČNO OBRAZOVANjE I OBRAZOVANjE ODRASLIH

I

U Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih imenuju se:

1. za predsednika:

– Vidosava Džagić, potpredsednik Privredne komore Srbije, na vreme od šest godina;

2. za članove:

1) Momir Andesilić, direktor Građevinske škole u Beogradu i predsednik Zajednice geodetskih i građevinskih škola Srbije, na vreme od šest godina;

2) Danka Prokić Vlahović, direktor Ekonomsko-trgovinske škole u Sopotu i predsednik Zajednice ekonomskih, pravno-birotehničkih, trgovinskih i ugostiteljsko-turističkih škola, na vreme od šest godina;

3) Veselin Jevrosimović, predsednik Com Trade Group, na vreme od šest godina;

4) Raško Moskovljević, direktor SCP Beograd, vreme od šest godina;

5) dr Stojan Jevtić, potpredsednik Privredne komore Srbije, na vreme od šest godina;

6) dr Aca Marković, predsednik Upravnog odbora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, na vreme od šest godina;

7) prof. dr Miomir Despotović, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na vreme od šest godina;

8) Branislav Grujić, direktor „PSP Farman”, Beograd, na vreme od šest godina;

9) dr Iskra Maksimović, profesor Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju Univerziteta „Singidunum”, na vreme od šest godina;

10) Miloš Nenezić, potpredsednik Unije poslodavaca Srbije i izvršni direktor „Trajal Korporacije”, d.o.o. Kruševac, na vreme od šest godina;

11) Bogdanka Đorđević, direktor Medicinske škole u Užicu i sekretar Udruženja medicinskih škola Srbije, na vreme od tri godine;

12) Dragoljub Vukadinović, predsednik Upravnog odbora „Metalac” iz Gornjeg Milanovca, na vreme od tri godine;

13) Milan Vukobrat, direktor Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin” u Novom Sadu i predsednik Zajednice elektrotehničkih škola Srbije, na vreme od tri godine;

14) Rade Erceg, član Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije i nastavnik u Tehničkoj školi u Staroj Pazovi, na vreme od tri godine;

15) prof. dr Tomislav Živanović, predsednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost”, na vreme od tri godine;

16) Rajka Vukomanović, načelnik Odeljenja za socijalni dijalog, kolektivno pregovaranje i zarade u Ministarstvu rada i socijalne politike, na vreme od tri godine;

17) Dragica Ivanović, načelnik Odeljenja za aktivnu politiku zapošljavanja u Sektoru za zapošljavanje u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, na vreme od tri godine;

18) Dragan Đukić, direktor Sektora za posredovanje u zapošljavanju i planiranje karijere Nacionalne službe za zapošljavanje, na vreme od tri godine;

19) Blagoje Stanisavljević, predsednik Zanatske komore Srbije i član Upravnog odbora Unije poslodavaca Srbije, na vreme od tri godine;

20) Ivan Kovačević, direktor Centra za obrazovanje Radničkog univerziteta „Đuro Salaj” u Beogradu, na vreme od tri godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1141/2010

U Beogradu, 18. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu tačke 8. st. 2. i 3. Odluke o osnivanju Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA STRANA ULAGANjA I PROMOCIJU IZVOZA

I

U Upravni odbor Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza imenuju se:

1. za predsednika:

– Mirjana Dimitrijević, dipl. pravnik, Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza;

2. za članove:

1) Srđan Jovičić, dipl. ekonomista iz Beograda;

2) Ana Sekulović, doktor ekonomskih nauka iz Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2084/2010

U Beogradu, 18. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar