510. sednica Vlade Republike Srbije, 22. septembar 2011. godine

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLjA

I

Razrešava se dr Slobodan Bjelotomić dužnosti pomoćnika direktora Uprave za biomedicinu za poslove iz oblasti transplantacije ćelija i tkiva i biomedicinski potpomognutog oplođenja u Ministarstvu zdravlja, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Uprave za biomedicinu za poslove iz oblasti transplantacije ćelija i tkiva i biomedicinski potpomognutog oplođenja u Ministarstvu zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-7003/2011

U Beogradu, 22. septembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLjA

I

Postavlja se dr Slobodan Bjelotomić na položaj pomoćnika direktora Uprave za biomedicinu za poslove iz oblasti transplantacije ćelija i tkiva i biomedicinski potpomognutog oplođenja u Ministarstvu zdravlja, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-6849/2011

U Beogradu, 22. septembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 109/09), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA

UPRAVLjANjE KADROVIMA

I

Razrešava se Dragana Janković dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima – Sektor za odabir i razvoj kadrova, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima – Sektor za odabir i razvoj kadrova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7095/2011

U Beogradu, 22. septembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 109/09),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

I

Postavlja se Dragana Janković na položaj pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima – Sektor za odabir i razvoj kadrova, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7097/2011

U Beogradu, 22. septembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 109/09), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA

UPRAVLjANjE KADROVIMA

I

Razrešava se Nada Obradović dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima – Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima – Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7098/2011

U Beogradu, 22. septembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 109/09),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

I

Postavlja se Nada Obradović na položaj pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima – Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7099/2011

U Beogradu, 22. septembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 8. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05, 71/08 i 109/09),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU ZAMENIKA

GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Milošu Todoroviću prestaje rad na položaju zamenika Generalnog sekretara Vlade, zbog postavljenja na drugu dužnost – od 22. septembra 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7182/2011

U Beogradu, 22. septembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije („Službeni glasnik RS”, broj 41/11), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA KANCELARIJE ZA REVIZIJU

SISTEMA UPRAVLjANjA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE

I

Postavlja se Miloš Todorović za direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7184/2011

U Beogradu, 22. septembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Branislav Tončić dužnosti direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija, zbog odlaska u invalidsku penziju sa 20. septembrom 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7183/2011

U Beogradu, 22. septembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 8. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za skloništa („Službeni glasnik RS”, br. 3/92, 18/92, 63/01 i 112/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA

I

Razrešava se Slobodan Šolević dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za skloništa, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7187/2011

U Beogradu, 22. septembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 20. stav 4. i člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RSˮ, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa čl. 11, 132. i 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RSˮ, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA GERONTOLOŠKOG CENTRA BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Gerontološkog centra Beograd:

1. Božidar Dakić, predsednik,

2. Veljko Samardžić, član,

3. Predrag Šolaja, član,

4. Nenad Vuković, član,

5. Dragana Stikić, član,

6. Slavica Tubin, član,

7. Aleksandar Bešković, član,

8. Dragoljub Stanojević, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Gerontološkog centra Beograd:

1. Ljiljana Stojiljković Korenić, predsednik,

2. Branko Petrović, član,

3. Igor Marić, član,

4. Olga Petrović, član,

5. Paulina Firićaski, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7078/2011

U Beogradu, 22. septembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 20. stav 4. i člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RSˮ, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa čl. 11, 132. i 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RSˮ, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA ZAŠTITU ODOJČADI, DECE I OMLADINE BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine Beograd:

1. Nevenka Bogdanović, predsednik,

2. Gordana Adamović, član,

3. Suzana Ivanović, član,

4. Milan Kecman, član,

5. Snežana Nikić, član,

6. Mirjana Srećković, član,

7. Valerija Mitrović, član,

8. Vedrana Ristić, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine Beograd:

1. Slavica Seif, predsednik,

2. Marko Malbaša, član,

3. Aleksandar Nikolić, član,

4. Žarko Vuković, član,

5. Neranđa Stoiljković, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7079/2011

U Beogradu, 22. septembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 20. stav 4. i člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RSˮ, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa čl. 11, 132. i 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RSˮ, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA VASPITANjE DECE I OMLADINE „BEOGRADˮ BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Zavoda za vaspitanje dece i omladine „Beogradˮ Beograd:

1. Nada Zavišić, predsednik,

2. Petar Jordanov, član,

3. Saša Živanović, član,

4. Radmila Majkić, član,

5. Stevan Smolović, član,

6. Milan Jovković, član,

7. Ljubeta Ćulafić, član,

8. Boris Kovačević, član,

9. Gordana Obradović, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Zavoda za vaspitanje dece i omladine „Beogradˮ Beograd:

1. Predrag Đurišić, predsednik,

2. Vesna Dikić, član,

3. Branka Bulić, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7080/2011

U Beogradu, 22. septembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar