138. sednica Vlade Republike Srbije, 25. maj 2006. godine

Na osnovu člana 1. stav 2. Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća («Službeni glasnik RS», br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03, 58/04, 128/04, 42/05 i 105/05), a u vezi člana 3. i 3a Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća («Službeni glasnik RS», br. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94 i 33/95),

 

Vlada donosi

 

R E Š E Nj E

O IZMENI REŠENjA O PREDUZIMANjU MERA

U ZAVISNIM PREDUZEĆIMA RUDARSKO-TOPIONIČARSKOG BASENA BOR-GRUPA

 

I

Ovim rešenjem menja se Rešenje o preduzimanju mera u zavisnim preduzećima Rudarsko-topioničarskog basena Bor-Grupa («Službeni glasnik RS», br. 7/02, 9/03, 19/03, 91/03, 130/03, 20/04, 35/04, 101/04, 113/04, 35/05 i 110/05).

 

II

Imenuje se Simo Zagorac, dipl. ekonomista, zaposlen u zavisnom preduzeću Topionica i rafinacija bakra Bor D.O.O., za člana Odbora u zavisnom preduzeću Topionica i rafinacija bakra Bor D.O.O.

III

Rešenje dostaviti licu iz tačke II ovog rešenja.

IV

Lice iz tačke II preuzima dužnost 1. juna 2006. godine.

V

U ostalom delu Rešenje Vlade ostaje nepromenjeno.

VI

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3108/2006

U Beogradu, 25. maja 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 222. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službeni glasnik RS», br. 107/05 i 109/05 – ispravka),

 

Vlada donosi

 

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

 

I

Razrešava se Zoran Simić dužnosti člana u Upravnom odboru Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

 

II

Imenuje se Gizela Štanjo-Tot, novinar, za člana Upravnog odbora Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3132/2006

U Beogradu, 25. maja 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

 

Vlada donosi

 

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU UNUTRAŠNjIH POSLOVA

 

I

Postavlja se Mirjana Orašanin za državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih posslova.

 

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3140/2006

U Beogradu, 25. maja 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 98. Zakona o prekršajima («Službeni glasnik SRS», broj 44/89 i «Službeni glasnik RS», br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU SUDIJE

VEĆA ZA PREKRŠAJE U PRIŠTINI

I

Imenuje se Ljiljana Stevanović, za sudiju Veća za prekršaje u Prištini.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3202/2006

U Beogradu, 25. maja 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 1. stav 2. Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća («Službeni glasnik RS», br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03, 58/04, 128/04, 42/05 i 105/05), a u vezi člana 3. i 3a Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća («Službeni glasnik RS», br. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94 i 33/95),

 

Vlada donosi

 

R E Š E Nj E

O IZMENI REŠENjA O PREDUZIMANjU MERA

U PREDUZEĆU RUDARSKO-TOPIONIČARSKI BASEN BOR-GRUPA RTB

BOR DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BOR

 

I

Ovim rešenjem menja se Rešenje o preduzimanju mera u preduzeću Rudarsko-topioničarski basen Bor-Grupa RTB Bor društvo s ograničenom odgovornošću, Bor («Službeni glasnik RS», br. 7/02, 66/04 i 101/04).

 

II

Razrešava se Borivoje Stojadinović dužnosti vršioca dužnosti direktora u preduzeću Rudarsko-topioničarski basen Bor-Grupa RTB Bor društvo s ograničenom odgovornošću, Bor.

III

Imenuje se Miodrag Conić, dipl. ekonomista, za vršioca dužnosti direktora u preduzeću Rudarsko-topioničarski basen Bor-Grupa RTB Bor društvo s ograničenom odgovornošću, Bor.

IV

Lice iz tačke II razrešava se dužnosti, a lice imenovano u tački III preuzima dužnost 1. juna 2006. godine.

V

Rešenje dostaviti licima iz tač. II i III ovog rešenja.

VI

U ostalom delu Rešenje Vlade ostaje nepromenjeno.

VII

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3213/2006

U Beogradu, 25. maja 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

Ostavite komentar