Predlog carinskog zakona

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač – Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

Predlog carinskog zakona

The Customs Law

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum):

a) Odredba Sporazuma koja se odnosi na normativnu sadržinu propisa,

SSP- Naslov VIII – Politike saradnje, član 99;

u potpunosti usklađeno

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma

do kraja prelaznog perioda utvrđenog članom 8. Sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma

ispunjava u potpunosti

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

U NPAA je predviđeno donošenje navedenog propisa

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima

Treaty on the Functioning of the European Union, Part three Union Policies and Internal Actions, Title II Free Movement of Goods

Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, Deo treći – Politike unije i unutrašnje aktivnosti, Naslov II – Slobodno kretanje robe, Glava 1 – Carinska Unija;

potpuno usklađeno

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code,

(OJ L 269, 10.10.2013, p. 1),

CELEX: 02013R0952

Uredba (EU) broj 952/2013 Evropskog parlamenta i saveta od 9. oktobra 2013. godine o utvrđivanju Carinskog kodeksa Unije,

(Službeni list L 269, 10.10.2013, str. 1),

Carinski zakon je delimično usklađen sa navedenim propisom EU iz razloga što Republika Srbija nije članica EU, pa odredbe koje se odnose isključivo na zemlje članice nisu preuzete

v) Ostali izvori prava Evropske unije i usklađenost sa njima,

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code je prevedena na srpski jezik

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Preveden je na engleski jezik.

8. Saradnja sa Evropskom unijom i učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Predlog carinskog zakona dostavljen je Evropskoj komisiji, koja je iznela stav da će Republika Srbija donošenjem ovog zakona biti korak bliže EU. Takođe, ukazano je da je u oblasti carinskih povlastica potrebno dodatno usaglašavanje, što je i planirano u budućim zakonodavnim aktivnostima u ovoj oblasti.