Predlog carinskog zakona

PREDLOG CARINSKOG ZAKONA

{0>TITLE I<}100{> DEO PRVI

{0>GENERAL PROVISIONS<}100{>UVODNE ODREDBE

<0}

{0>CHAPTER 1<}100{> GLAVA I

{0>Scope of the customs legislation, mission of customs and definitions<}0{>OBLAST PRIMENE CARINSKIH PROPISA, MISIJA CARINE I DEFINICIJE

Sadržaj i primena zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se opšta pravila i postupci koji se primenjuju na robu koja se unosi i iznosi iz carinskog područja Republike Srbije.

Ovaj zakon:

1) primenjuje se na promet robe između carinskog područja Republike Srbije i drugih carinskih područja, uz propise iz ostalih oblasti koji se odnose na trgovinu robom;

2) uređuje carinske radnje i postupke, kao i prava i obaveze lica i carinskog organa, koji iz tih radnji i postupaka proističu;

3) primenjuje se jedinstveno na celom carinskom području Republike Srbije, osim ako nije drugačije propisano ovim zakonom, drugim zakonom ili međunarodnim sporazumom koji je potvrdila Republika Srbija;

4) odredbe carinskih propisa mogu se primenjivati i van carinskog područja Republike Srbije ako je to utvrđeno međunarodnim sporazumom.

Cilj zakona

Član 2.

Carinski organ kontroliše međunarodni promet robe, doprinoseći slobodnoj trgovini, sprovođenju spoljašnjih aspekata domaćeg tržišta i principa koji se odnose na trgovinu, kao i opštoj bezbednosti u lancu trgovine. Carinski organ utvrđuje mere koje imaju za cilj, naročito, sledeće:

1) zaštitu finansijskih interesa Republike Srbije;

2) zaštitu Republike Srbije od nefer i nelegalne trgovine pri čemu se podržava zakonito poslovanje;

3) obezbeđivanje sigurnosti i bezbednosti Republike Srbije i njenih stanovnika i zaštite životne sredine, u bliskoj saradnji sa ostalim organima; i

4) održavanje prave ravnoteže između carinskih kontrola i olakšavanja zakonite trgovine.

Carinsko područje Republike Srbije

Član 3.

Carinsko područje Republike Srbije obuhvata teritoriju i unutrašnje vode Republike Srbije, kao i vazdušni prostor iznad Republike Srbije i ograničeno je carinskom linijom koja je istovetna s granicom Republike Srbije.

Definicije

Član 4.

Pojedini pojmovi u smislu ovog zakona, imaju sledeća značenja:

1)„carinski organˮ – Uprava carina, carinarnica i njene organizacione jedinice nadležne za primenu carinskih i ostalih propisa, kao i ovlašćeni carinski službenik;

2) „carinski propisiˮ obuhvataju:

(1) ovaj zakon i propise donete na osnovu ovog zakona radi njegovog sprovođenja;

(2) Zakon o Carinskoj tarifi i propise donete radi njegovog sprovođenja;

(3) međunarodne sporazume i propise donete radi njihovog sprovođenja;

3) „carinska kontrolaˮ – određene radnje koje sprovodi carinski organ u cilju obezbeđivanja pravilne primene carinskih i drugih propisa kojima se propisuju ulazak, izlazak, tranzit, kretanje, smeštaj i upotreba u posebne svrhe robe koja se kreće između carinskog područja Republike Srbije i zemalja ili teritorija van tog područja, kao i prisustvo i kretanje strane robe i robe koja je stavljena u postupak upotrebe u posebne svrhe, unutar carinskog područja Republike Srbije;

4) „liceˮ – fizičko lice, preduzetnik, pravno lice i bilo koje udruženje lica koje nije pravno lice, ali kojem je priznata, u skladu sa propisima, sposobnost za obavljanje pravnih radnji;

5) „privredni subjekatˮ – svako pravno i fizičko lice koje je, tokom obavljanja delatnosti, uključeno u radnje koje su obuhvaćene carinskim propisima;

6) „carinski zastupnikˮ – svako lice imenovano od strane drugog lica da preduzima radnje i formalnosti koje se zahtevaju u skladu sa carinskim propisima u poslovanju sa carinskim organima;

7) „rizikˮ – verovatnoća nastajanja i uticaj događaja u vezi s unošenjem, iznošenjem, tranzitom, kretanjem ili upotrebom u posebne svrhe robe koja se kreće između carinskog područja republike Srbije i zemalja ili teritorija van tog područja, kao i sa prisustvom strane robe na carinskom području Republike Srbije, što može da ima jednu od sledećih posledica:

(1) sprečavanje pravilne primene carinskih i drugih propisa,

(2) ugrožavanje finansijskih interesa Republike Srbije,

(3) da predstavlja pretnju po bezbednost i sigurnost Republike Srbije i njenih građana, po javni moral, zdravlje ljudi, životinja i biljaka, nacionalno blago istorijske, umetničke ili arheološke vrednosti, prava intelektualne svojine, prava potrošača, životnu sredinu i dr;

8)„carinske formalnostiˮ – aktivnosti koje preduzimaju lica i carinski organ u cilju primene carinskih propisa;

9)„ulazna sažeta deklaracijaˮ – izjava ili radnja kojom lice obaveštava carinski organ, u propisanom obliku, na propisan način i u određenom roku, da roba treba da se unese u carinsko područje Republike Srbije;

10)„izlazna sažeta deklaracijaˮ – izjava ili radnja kojom lice obaveštava carinski organ, u propisanom obliku, na propisan način i u određenom roku, da roba treba da se iznese iz carinskog područja Republike Srbije;

11) „deklaracija za privremeni smeštajˮ – izjava ili radnja kojom lice navodi, u propisanom obliku i na propisan način, da je roba u privremenom smeštaju;

12) „carinska deklaracijaˮ (u daljem tekstu: deklaracija) – izjava ili radnja kojom lice zahteva, u propisanom obliku i na propisan način, da stavi robu u određeni carinski postupak, sa naznakom, po potrebi, posebnih postupaka koji bi trebalo da se primene;

13)„deklaracija za ponovni izvozˮ – izjava ili radnja kojom lice zahteva, u propisanom obliku i na propisan način, da iznese stranu robu, osim one koja je stavljena u postupak slobodne zone ili je u privremenom smeštaju, iz carinskog područja Republike Srbije;

14) „obaveštenje o ponovnom izvozuˮ – radnja kojom lice zahteva, u propisanom obliku i na propisan način, da iznese stranu robu koja je stavljena u postupak slobodne zone ili je u privremenom smeštaju, iz carinskog područja Republike Srbije;

15)„deklarantˮ – lice koje podnosi deklaraciju, deklaraciju o privremenom smeštaju, ulaznu sažetu deklaraciju, izlaznu sažetu deklaraciju, deklaraciju za ponovni izvoz ili obaveštenje o ponovnom izvozu u svoje ime ili lice u čije ime se podnosi takva deklaracija ili obaveštenje;

16) „carinski postupakˮ je:

(1) stavljanje robe u slobodan promet,

(2) posebni postupci,

(3) izvoz;

17) „privremeni smeštajˮ – stavljanje strane robe privremeno pod carinski nadzor u periodu između njenog dopremanja carini i njenog stavljanja u carinski postupak ili ponovni izvoz;

18) „carinski dugˮ – obaveza lica da plati iznos uvoznih ili izvoznih dažbina koji se primenjuje na određenu robu u skladu sa carinskim propisima;

19) „dužnikˮ – svako lice odgovorno za carinski dug;

20) „uvozne dažbineˮ – carinske dažbine koje se plaćaju pri uvozu robe;

21) „izvozne dažbineˮ – carinske dažbine koje se plaćaju pri izvozu robe;

22) „carinski statusˮ – status robe u carinskom postupku, kao domaće ili strane;

23) „domaća robaˮ je:

(1) roba u potpunosti dobijena na carinskom području Republike Srbije, a koja ne uključuje robu uvezenu iz zemalja ili sa teritorija van carinskog područja Republike Srbije,

(2) roba uneta u carinsko područje Republike Srbije iz zemalja ili sa teritorija van tog područja i stavljena u slobodan promet,

(3) roba dobijena ili proizvedena na carinskom području Republike Srbije, samo od robe iz podtačke (2), ili od robe iz podt. (1) i (2);

24) „strana robaˮ – sva roba, osim robe iz tačke 23. ovog člana ili roba koja je izgubila svoj carinski status kao domaća roba;

25) „upravljanje rizikomˮ – sistematsko utvrđivanje rizika, uključujući nasumične provere, i sprovođenje svih mera neophodnih za ograničenje izloženosti riziku;

26) „puštanje robeˮ – radnja kojom carinski organ stavlja robu na raspolaganje u svrhe određene carinskim postupkom u koji je roba stavljena;

27) „carinski nadzorˮ – radnja koju uobičajeno preduzima carinski organ u cilju obezbeđenja poštovanja carinskih propisa i, po potrebi, ostalih propisa primenljivih na robu koja je predmet takve radnje;

28) „povraćajˮ – vraćanje iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina koji je plaćen;

29) „otpustˮ – odustajanje od naplate iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina koji nije plaćen;

30) „dobijeni proizvodiˮ – roba koja je stavljena u postupak oplemenjivanja koja je prošla radnje prerade;

31) „lice poslovno nastanjeno odnosno osnovano ili registrovano (u daljem tekstu: lice poslovno nastanjeno) na carinskom području Republike Srbijeˮ je:

(1) u slučaju fizičkog lica – svako lice koje na carinskom području Republike Srbije ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa;

(2) u slučaju pravnog lica ili udruženja lica – svako lice koje ima sedište, registrovani ogranak, predstavništvo ili mesto stalnog poslovnog nastanjenja na carinskom području Republike Srbije;

32) „mesto stalnog poslovnog nastanjenjaˮ – utvrđeno mesto poslovanja, sa neophodnim ljudskim i tehničkim resursima preko kojeg se poslovanje lica koje je obuhvaćeno carinskim propisima, u potpunosti ili delimično sprovodi;

33) „dopremanje robe carinskom organuˮ – obaveštenje carinskom organu o dolasku robe u carinarnicu ili na neko drugo mesto koje je naznačio ili odobrio carinski organ i raspoloživost te robe za carinske kontrole;

34) „držalac robeˮ – lice koje je vlasnik robe ili koje ima slična prava raspolaganja robom ili koje ima fizičku kontrolu nad robom;

35) „nosilac postupkaˮ je:

(1) lice koje podnosi deklaraciju ili za čiji račun se ta deklaracija podnosi; ili

(2) lice na koje su preneta prava i obaveze u vezi sa carinskim postupkom;

36) „mere trgovinske politikeˮ – netarifne mere koje se odnose na izvoz i uvoz robe;

37) „radnje preradeˮ su:

(1) obrada robe, uključujući njenu montažu ili sklapanje ili njenu ugradnju u drugu robu;

(2) prerada robe;

(3) uništavanje robe;

(4) popravka robe, uključujući obnavljanje i njeno osposobljavanje za upotrebu;

(5) upotreba robe koja ne treba da se nađe u dobijenim proizvodima, ali koja omogućava ili olakšava proizvodnju tih proizvoda, i ako je u potpunosti ili delimično upotrebljena u procesu proizvodnje (pomoćna sredstva u proizvodnji);

38) „normativˮ – količina ili procenat dobijenih proizvoda koji se dobija radnjama prerade određenih količina robe stavljene u postupak oplemenjivanja;

39) „odlukaˮ – svaka radnja carinskog organa koja se odnosi na carinske propise kojom se donosi odluka o određenoj stvari i koja ima pravno dejstvo na zainteresovano lice ili lica;

40)„prevoznikˮ:

(1) prilikom ulaska u carinsko područje Republike Srbije – lice koje unosi robu, ili koje preuzima odgovornost za prevoz robe. Izuzetno:

– u slučaju kombinovanog transporta – lice koje upravlja prevoznim sredstvom koje će se, kad jednom uđe u carinsko područje Republike Srbije, kretati samostalno kao aktivno prevozno sredstvo;

– u slučaju vodnog ili vazdušnog saobraćaja u okviru zajedničkog plovila ili ugovornog aranžmana (vessel-sharing or contracting arrangement) -lice koje zaključuje ugovor i izdaje teretnicu ili vazduhoplovni tovarni list za konkretni prevoz robe na carinsko područje Republike Srbije;

(2) prilikom izlaska iz carinskog područja Republike Srbije – lice koje iznosi robu, ili koje preuzima odgovornost za prevoz robe. Izuzetno:

– u slučaju kombinovanog transporta, pri čemu aktivno prevozno sredstvo koje napušta carinsko područje Republike Srbije samo prevozi drugo prevozno sredstvo koje će se, nakon dolaska aktivnog prevoznog sredstva na svoje odredište, samostalno kretati kao aktivno prevozno sredstvo – lice koje će upravljati prevoznim sredstvom koje će se samostalno kretati pošto je prevozno sredstvo koje napušta carinsko područje Republike Srbije stiglo na svoje odredište;

– u slučaju vodnog ili vazdušnog saobraćaja u okviru zajedničkog plovila ili ugovornog aranžmana – lice koje zaključuje ugovor, i izdaje teretnicu ili vazduhoplovni tovarni list, za konkretni prevoz robe van carinskog područja Republike Srbije;

41) „kupovna provizijaˮ – naknada koju uvoznik plaća zastupniku za usluge zastupanja prilikom kupovine robe za koju se utvrđuje vrednost.

GLAVA II

PRAVA I OBAVEZE LICA U VEZI SA CARINSKIM PROPISIMA

ODELJAK 1

PRUŽANJE INFORMACIJA

Sredstva za razmenu i čuvanje informacija

i zahtevi koji se odnose na podatke

Član 5.

Razmene informacija, kao što su deklaracije, zahtevi ili odluke, između carinskih organa i između privrednih subjekata i carinskog organa, i čuvanje tih informacija, u skladu sa carinskim propisima, vrše se upotrebom tehnika elektronske obrade podataka.

Zahtevi koji se odnose na vrstu, oblik, strukturu i šifre podataka definišu se u svrhu razmene i čuvanja informacija iz stava 1. ovog člana.

Sredstva za razmenu i čuvanje informacija, osim upotrebe tehnika elektronske obrade podataka iz stava 1. ovog člana, mogu se koristiti:

1) stalno ako su naročito opravdana vrstom saobraćaja ili ako upotreba tehnika elektronske obrade podataka nije odgovarajuća za date carinske formalnosti;

2) privremeno, u slučaju privremenog kvara računarskog sistema carinskog organa ili privrednih subjekata.

Carinski organ određuje uslove pod kojima privredni subjekti mogu da se obraćaju tom organu upotrebom tehnika elektronske obrade podataka.

Ovlašćenja Vlade i ministra

Član 6.

{0>The Commission shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 284, in order to determine the following:<}85{>Vlada propisuje:<0}

{0>(b)the specific cases where means for the exchange and storage of information, other than electronic data-processing techniques, may be used in accordance with point (a) of Article 6(3);<}0{>1) posebne slučajeve u kojima se druga sredstva za razmenu i čuvanje informacija, osim tehnika elektronske obrade podataka, mogu koristiti u skladu sa odredbom člana 5. stav 3. tačka 1) ovog zakona;<0}

{0>(c)the type of information and the particulars that are to be contained in the records referred to in Articles 148(4) and 214(1).<}0{>2) vrste informacija i podataka koje treba uneti u evidenciju iz člana 131. st. 6 – 8. i člana 186. st. 1. i 2. ovog zakona; <0}

{0>(b)the procedural rules on the exchange and storage of information which can be made by means other than the electronic data-processing techniques referred to in Article 6(3).<}0{>3) proceduralna pravila o razmeni i čuvanju informacija koje mogu da se vrše sredstvima koja nisu tehnike elektronske obrade podataka iz člana 5. stav 3. ovog zakona.

Ministar nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: ministar) propisuje {0>(a)the common data requirements referred to in Article 6(2), taking into account the need to accomplish the customs formalities laid down in the customs legislation and the nature and purpose of the exchange and storage of information referred to in Article 6(1);<}0{>zahteve koji se odnose na vrstu, oblik, strukturu i šifre podataka iz člana 5. stav 2. ovog zakona, uzimajući u obzir neophodnost ispunjavanja carinskih formalnosti utvrđenih carinskim propisima i prirodu i svrhu razmene i čuvanja informacija iz člana 5. stav 1. ovog zakona.<0}

Registracija

Član 7.

Privredni subjekti poslovno nastanjeni na carinskom području Republike Srbije, registruju se kod carinskog organa nadležnog za mesto na kojem su osnovani.

U posebnim slučajevima, privredni subjekti koji nisu poslovno nastanjeni na carinskom području Republike Srbije, registruju se kod carinskog organa nadležnog za mesto na kom oni prvi put podnesu deklaraciju ili podnesu određeni zahtev.

Lica koja nisu privredni subjekti ne registruju se kod carinskog organa ukoliko nije drugačije propisano.

Lica iz stava 3. ovog člana od kojih se zahteva da se registruju, dužna su da:

1) ako su poslovno nastanjena na carinskoj teritoriji Republike Srbije, se registruju kod carinskog organa nadležnog za mesto na kom su poslovno nastanjena;

2) ako nisu poslovno nastanjena na carinskom području Republike Srbije, se registruju kod carinskog organa nadležnog za mesto gde prvi put podnesu deklaraciju ili određeni zahtev.

Ovlašćenja Vlade

Član 8.

Vlada propisuje:

1) slučajeve iz člana 7. stav 2. ovog zakona u kojima se od privrednih subjekata koji nisu poslovno nastanjeni na carinskom području Republike Srbije zahteva da se registruju kod carinskog organa;

2) slučajeve iz člana 7. stav 3. ovog zakona u kojima se od lica koja nisu privredni subjekti zahteva da se registruju kod carinskog organa;

3) slučajeve iz člana 7. stav 4. ovog zakona u kojima carinski organ poništava registraciju;

4) dan početka primene obavezne registracije privrednih subjekata iz člana 7. ovog zakona, kao i koji carinski organ je nadležan za registraciju iz člana 7. ovog zakona.

Saopštavanje informacija i zaštita podataka

Član 9.

Carinski organ, sa podacima koji su po svojoj prirodi, odnosno načinu pribavljanja, tajni, postupa u skladu sa propisima kojima se uređuje tajnost podataka i zaštita poslovne tajne.

Podaci koje poseduje carinski organ, a koji su označeni nekim od stepena tajnosti, mogu se učiniti dostupnim javnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Obrada ličnih podataka od strane carinskog organa vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Obrada ličnih podataka osoba sa invaliditetom, u slučaju podnošenja zahteva za korišćenje carinske povlastice, odnosi se isključivo na identifikaciju akta nadležnog organa, medicinske ustanove, odnosno lekara specijaliste kojim je utvrđena invalidnost.

Razmena dodatnih informacija između carinskog organa

i privrednih subjekata

Član 10.

Carinski organ i privredni subjekti mogu da razmene informacije koje se posebno ne zahtevaju u skladu sa carinskim propisima, naročito u svrhu uzajamne saradnje u prepoznavanju i delovanju na smanjenju rizika. Ta razmena se može odvijati u skladu sa pisanim sporazumom između njih i može uključiti pristup carinskog organa računarskim sistemima privrednih subjekata.

Informacije koje je pružila jedna strana drugoj tokom saradnje iz stava 1. ovog člana su poverljive osim ako se obe strane drugačije ne dogovore.

Pružanje informacija od strane carinskih organa

Član 11.

Carinski organ na zahtev zainteresovanog lica pruža informaciju o primeni carinskih propisa u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Svako lice može od carinskog organa tražiti informacije koje se odnose na primenu carinskih propisa. Takav zahtev može biti odbijen ako se ne odnosi na radnju koja je u vezi sa međunarodnom trgovinom robom koja je zaista planirana.

Carinski organ održava redovnu komunikaciju sa privrednim subjektima i ostalim organima uključenim u međunarodnu trgovinu robom. Carinski propisi, opšte upravne odluke i obrasci zahteva moraju biti dostupni i, gde god je to moguće, bez naplate, kao i preko interneta.

Pružanje informacija carinskom organu

Član 12.

Svako lice neposredno ili posredno uključeno u obavljanje carinskih formalnosti ili u carinske kontrole, na zahtev carinskog organa i u roku koji odredi carinski organ, pruža tom organu sve neophodne isprave i informacije, u odgovarajućem obliku i svu neophodnu pomoć za okončanje tih formalnosti ili kontrola.

Smatra se da lice iz stava 1. ovog člana nije carinskom organu pružilo potrebne informacije ako robu unosi odnosno iznosi iz carinskog područja Republike Srbije van graničnog prelaza ili van radnog vremena graničnog prelaza, odnosno ako unosi ili iznosi skrivenu robu.

Podnosilac deklaracije, deklaracije za privremeni smeštaj, ulazne sažete deklaracije, izlazne sažete deklaracije, deklaracije za ponovni izvoz, obaveštenja o ponovnom izvozu ili zahteva za izdavanje odobrenja ili neke druge odluke, odgovoran je za:

1) tačnost i potpunost podataka datih u deklaraciji, obaveštenju ili zahtevu;

2) verodostojnost, tačnost i punovažnost svih isprava koji prate deklaraciju, obaveštenje ili zahtev;

3) poštovanje, po potrebi, svih obaveza koje se odnose na stavljanje date robe u određeni carinski postupak ili sprovođenje odobrenih aktivnosti.

Odredba stava 3. ovog člana primenjuje se i na sve informacije, u bilo kom drugom obliku, koje se pružaju carinskom organu ili ih taj organ zahteva.

Ako carinski zastupnik podnese deklaraciju, obaveštenje ili zahtev ili pruži informacije, u skladu sa odredbom člana 13. ovog zakona, taj carinski zastupnik podleže obavezama iz stava 3. ovog člana.

ODELJAK 2

CARINSKO ZASTUPANJE

Carinski zastupnik

Član 13.

Svako lice može da imenuje carinskog zastupnika.

Zastupanje može da bude ili neposredno, u kom slučaju carinski zastupnik postupa u ime i za račun drugog lica, ili posredno, u kom slučaju carinski zastupnik postupa u svoje ime, a za račun drugog lica.

Carinski zastupnik je poslovno nastanjen na carinskom području Republike Srbije.

Carinski zastupnik ne mora da bude poslovno nastanjen na carinskom području Republike Srbije ako postupa za račun lica koja ne moraju da budu poslovno nastanjena na carinskom području Republike Srbije ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

{0>Empowerment<}0{>Davanje ovlašćenja carinskom zastupniku

{0>Article 19<}100{>Član 14. <0}

Carinski zastupnik se mora izjasniti pred carinskim organom koje lice zastupa, kao i da li je zastupanje neposredno ili posredno.

Lice koje se ne izjasni da postupa kao carinski zastupnik ili koje se izjasni da postupa kao carinski zastupnik, a nije ovlašćen za to, smatra se licem koje postupa u svoje ime i za svoj račun.<0}

{0>2.The customs authorities may require persons stating that they are acting as a customs representative to provide evidence of their empowerment by the person represented.<}0{>Carinski organ može zahtevati od lica koje se izjašnjava da postupa kao carinski zastupnik da pruži dokaz o ovlašćenju od strane lica koje zastupa.<0}

{0>In specific cases, the customs authorities shall not require such evidence to be provided.<}0{>U slučajevima koje propiše Vlada, carinski organ neće zahtevati pružanje dokaza iz stava 3. ovog člana.<0}

{0>3.The customs authorities shall not require a person acting as a customs representative, carrying out acts and formalities on a regular basis, to produce on every occasion evidence of empowerment, provided that such person is in a position to produce such evidence on request by the customs authorities.<}0{>Carinski organ neće zahtevati od lica koje postupa kao carinski zastupnik i koje redovno sprovodi radnje i formalnosti, da svaki put pruži dokaz o ovlašćenju, pod uslovom da je to lice u mogućnosti da pruži takav dokaz na zahtev carinskog organa.

<0}

Posredno zastupanje

Član 15.

Posredno zastupanje u carinskom postupku u smislu člana 13. ovog zakona može da obavlja pravno lice:

1) koje ima registrovano sedište na carinskom području Republike Srbije,

2) koje je registrovano za poslove međunarodne špedicije,

3) koje ima najmanje jednog zaposlenog sa dozvolom za carinsko zastupanje.

Dozvola za carinsko zastupanje može se izdati fizičkom licu zaposlenom kod pravnog lica koje ima ovlašćenje za posredno zastupanje u carinskom postupku:

1) ako je radilo na poslovima carinjenja najmanje šest meseci,

2) ako ima najmanje srednju stručnu spremu,

3) ako je položilo poseban stručni ispit za zastupanje u carinskom postupku, i

4) ako nije pravnosnažno osuđivano ili kažnjavano za krivična dela ili prekršaje spoljnotrgovinskih, deviznih, carinskih ili poreskih propisa.

Ministar utvrđuje program i sadržinu posebnog stručnog ispita za zastupanje u carinskom postupku, kao i postupak izdavanja i oduzimanja dozvola za zastupanje u carinskom postupku.

Posebni stručni ispit za zastupanje u carinskom postupku polaže se pred ispitnom komisijom koju obrazuje ministar na predlog direktora Uprave carina.

Uprava carina izdaje i oduzima dozvole za zastupanje u carinskom postupku.

Uprava carina oduzima dozvolu za zastupanje u carinskom postupku licu koje zastupanje obavlja na nezakonit, neispravan i neprofesionalan način, pod uslovom da je carinski zastupnik obavešten o ovome u pismenom obliku i da postoje osnovi za takvo upozorenje u smislu nezakonitog, neispravnog i neprofesionalnog obavljanja aktivnosti zastupanja u poslednje tri godine.

Uprava carina oduzima dozvolu za carinsko zastupanje licu ako se posle izdavanja dozvole izmene okolnosti iz stava 2. tačka 4) ovog člana.

Uprava carina neće izdati dozvolu za zastupanje u carinskom postupku carinskom službeniku koji je dobio otkaz. Carinskom službeniku koji je dao otkaz ili je penzionisan Uprava carina može izdati dozvolu za zastupanje u carinskom postupku posle isteka dve godine nakon napuštanja službe ili odlaska u penziju u skladu sa uslovima iz stava 2. ovog člana.

Kada se dozvola za carinsko zastupanje oduzme u skladu sa stavom 6. ovog člana, lica kojima je dozvola oduzeta stiču pravo da ponovo polažu stručni ispit za zastupanje u carinskom postupku po isteku dve godine od dana oduzimanja dozvole. Lice kojem je dozvola oduzeta dva puta nema pravo da ponovo polaže stručni ispit za zastupanje u carinskom postupku, na šta Uprava carina pazi po službenoj dužnosti.

Ovlašćenja Vlade

Član 16.

Vlada propisuje:

1) slučajeve u kojima se ne zahteva da carinski zastupnik bude poslovno nastanjen u Republici Srbiji,

2) slučajeve u kojima carinski organ ne zahteva dokaz o ovlašćenju iz člana 14. st. 3. i 4. ovog zakona.

ODELJAK 3

ODLUKE KOJE SE ODNOSE NA PRIMENU CARINSKIH PROPISA

Odluke koje se donose na osnovu zahteva

Član 17.

Lice koje podnosi zahtev za donošenje odluke koja se odnosi na primenu carinskih propisa, dužno je da dostavi nadležnom carinskom organu sve informacije koje zahteva, kako bi mogao da donese tu odluku.

Zahtev za donošenje odluke može da podnese više lica i odluka može da se odnosi na više lica, u skladu sa uslovima utvrđenim carinskim propisima.

Nadležni carinski organ se određuje prema mestu gde se nalazi ili gde je dostupna knjigovodstvena evidencija podnosioca zahteva i gde bi trebalo da se, u celini ili delimično, sprovedu aktivnosti na koje se odluka odnosi, ako nije drugačije propisano.

Carinski organ, bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema zahteva, proverava da li su uslovi za prihvatanje tog zahteva ispunjeni.

Ako carinski organ utvrdi da zahtev sadrži sve informacije koje se traže kako bi bio u mogućnosti da donese odluku, o prihvatanju zahteva obaveštava podnosioca zahteva u roku iz stava 4. ovog člana.

Nadležni carinski organ donosi odluku iz stava 1. ovog člana i o tome obaveštava podnosioca zahteva bez odlaganja u skladu sa odredbama zakona koji uređuje opšti upravni postupak. Izuzetno, rok za donošenje odluka koje se odnose na obavezujuća obaveštenja o svrstavanju robe ili obavezujuća obaveštenja o poreklu robe, na odobravanje statusa ovlašćenog privrednog subjekta, odobravanje pojednostavljenja ili odluke o zahtevu za zaštitu prava intelektualne svojine ne može bitu duži od 120 dana od dana prihvatanja zahteva.

Ako carinski organ nije u mogućnosti da ispoštuje rok za donošenje odluke, obaveštava podnosioca zahteva o tome pre isteka propisanog roka, uz navođenje razloga i uz određivanje dodatnog roka koji smatra neophodnim za donošenje odluke. Dodatni rok ne može biti duži od 30 dana ako ovim zakonom nije drugačije predviđeno.

Ne isključujući primenu odredbe stava 7. ovog člana, carinski organ može produžiti rok za donošenje odluke, ako podnosilac zahteva traži produženje roka radi prilagođavanja, kako bi obezbedio ispunjavanje određenih uslova i kriterijuma. O radnjama potrebnim za prilagođavanje i o dodatnom vremenskom periodu neophodnom da se one sprovedu, obaveštava se carinski organ koji odlučuje o produženju roka.

Odluka iz stava 6. ovog člana stupa na snagu od dana kada je dostavljena podnosiocu zahteva ili se smatra da mu je dostavljena, ako ovim zakonom ili odlukom carinskog organa nije drugačije navedeno. Donete odluke su izvršne od dana donošenja, osim u slučajevima iz člana 31. stav 2. ovog zakona.

Odluka proizvodi pravno dejstvo bez vremenskog ograničenja ako nije drugačije predviđeno carinskim propisima.

Pre donošenja odluke koja nije u interesu stranke, carinski organ saopštava osnove na kojima namerava da zasniva svoju odluku podnosiocu zahteva, kojem je data mogućnost da izrazi svoj stav u okviru određenog roka, koji teče od dana kada je primio to saopštenje ili se smatra da ga je primio. Nakon isteka tog roka, podnosilac zahteva se obaveštava, u odgovarajućem obliku, o odluci.

Odredbe stava 11. ovog člana ne primenjuju se:

1) u slučaju odluka iz člana 23. stav 1. ovog zakona;

2) u slučaju odbijanja povlastice u okviru tarifne kvote ako se dostigne obim utvrđene tarifne kvote, u skladu sa odredbom člana 41. stav 5. ovog zakona;

3) ako to zahteva priroda ili nivo pretnje po sigurnost i bezbednost Republike Srbije i njenih stanovnika, po zdravlje ljudi, životinja ili biljaka, životnu sredinu ili potrošače;

4) ako odluka ima za cilj da obezbedi sprovođenje druge odluke na koju je primenjena odredba stava 11. ovog člana;

5) ako bi se dovele u pitanje provere koje su pokrenute u svrhu borbe protiv prevare;

6) u drugim slučajevima koje propiše Vlada.

Odluka koja nije u interesu podnosioca zahteva sadrži osnove na kojima se zasniva i pravo na žalbu iz člana 30. ovog zakona.

Na postupak pred carinskim organom primenjuju se odredbe zakona koji uređuje opšti upravni postupak, osim ako nije drugačije predviđeno ovim zakonom.

Postupanje po odlukama koje se donose na osnovu zahteva

Član 18.

Lice na koje se odluka odnosi postupa u skladu sa obavezama iz te odluke.

Lice na koje se odluka odnosi obaveštava carinski organ, bez odlaganja, o svakoj okolnosti koja je nastala nakon što je odluka doneta, a koja može da utiče na njenu dalju primenu ili njenu sadržinu

Carinski organ koji je doneo odluku može u bilo kom trenutku da je poništi, izmeni ili ukine, ako odluka nije u skladu sa carinskim propisima, ne dovodeći u pitanje odredbe predviđene drugim propisima, a koje se odnose na slučajeve u kojima su odluke nevažeće ili postaju ništave.

U slučajevima koje propiše Vlada carinski organ:

1) ponovo procenjuje odluku;

2) suspenduje primenu odluke.

Carinski organ prati uslove i kriterijume koje treba da ispuni lice na koje se odluka odnosi, kao i ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz te odluke. Ako je lice na koje se odluka odnosi poslovno nastanjeno manje od tri godine, carinski organ ga pažljivo prati prvih godinu dana od dana donošenja odluke.

Vlada propisuje:

1) slučajeve za izuzeće od člana 17. stav 3. ovog zakona;

2) uslove za prihvatanje zahteva iz člana 17. st. 4. i 5. ovog zakona;

3) rok za donošenje određene odluke, uključujući moguće produženje tog roka, u skladu sa odredbom člana 17. st. 6 – 8. ovog zakona;

4) slučajeve iz člana 17. stav 9. ovog zakona, u kojima odluka proizvodi pravno dejstvo od dana koji se razlikuje od dana kada je dostavljena podnosiocu zahteva ili se smatra da mu je dostavljena;

5) slučajeve iz člana 17. stav 10. ovog zakona, u kojima odluka nije važeća bez vremenskog ograničenja;

6) trajanje roka iz člana 17. stav 11. ovog zakona;

7) posebne slučajeve iz člana 17. stav 12 tačka 6) ovog zakona, u kojima se podnosiocu zahteva ne daje mogućnost da izrazi svoj stav;

8) slučajeve i pravila za ponovnu procenu i suspenziju odluka u skladu sa odredbom stava 4. ovog člana;

9) podnošenje i prihvatanje zahteva za odluku iz člana 17. st. 1 – 5. ovog zakona;

10) donošenje odluke iz člana 17. ovog zakona;

11) praćenje odluke, u skladu sa stavom 5. ovog člana.

Poništavanje povoljnih odluka

Član 19.

Carinski organ poništava odluku koja je povoljna za lice na koje se odnosi ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1) odluka je doneta na osnovu netačnih ili nepotpunih podataka;

2) lice na koje se odluka odnosi je znalo ili je opravdano trebalo da zna da su podaci netačni ili nepotpuni;

3) da su podaci bili tačni i potpuni, odluka bi bila drugačija.

Lice na koje se odluka odnosi se obaveštava o njenom poništavanju.

Poništenje proizvodi pravno dejstvo od datuma donošenja poništene odluke, osim ako je, u skladu sa ovim zakonom, u odluci navedeno drugačije.

Ukidanje i izmena povoljnih odluka

Član 20.

Carinski organ ukida ili menja odluku koja je povoljna za lice na koje se odnosi ako, u slučajevima, različitim od navedenih u članu 19. ovog zakona:

1) jedan ili više uslova za donošenje te odluke nisu bili ili više nisu ispunjeni; ili

2) na zahtev korisnika odluke.

Povoljna odluka koja se odnosi na više lica može biti ukinuta samo u pogledu lica koje ne ispuni obavezu određenu tom odlukom, osim ako nije drugačije predviđeno.

Lice na koje se odluka odnosi obaveštava se o njenom ukidanju ili izmeni.

Odredba člana 17. stav 9. ovog zakona primenjuje se i na ukidanje ili izmenu odluke.

Izuzetno, ako opravdani interesi lica na koje se odluka odnosi tako zahtevaju, carinski organ može da, do jedne godine, odloži dan od kada ukidanje ili izmena odluke proizvodi pravno dejstvo. Dan od kada ukidanje ili izmena odluke proizvodi pravno dejstvo se navodi u odluci o ukidanju ili izmeni odluke.

Donošenje odluka po službenoj dužnosti

<0}Član 21.

Odredbe člana 17. st. 9 – 13, člana 18. stav 3. i čl. 19. i 20. ovog zakona primenjuju se i na odluke koje donosi carinski organ po službenoj dužnosti.

Ograničenja koja se primenjuju na odluke o robi koja se

stavlja u carinski postupak ili privremeni smeštaj

Član 22.

Ukidanje, izmena ili suspenzija povoljne odluke ne utiče na robu koja je, u trenutku kada ukidanje, izmena ili suspenzija proizvode pravno dejstvo, već bila stavljena i još uvek je u carinskom postupku ili je u privremenom smeštaju na osnovu ukinute, izmenjene ili suspendovane odluke, osim ako podnosilac zahteva ne zahteva drugačije.

Vlada propisuje slučajeve iz člana 20. stav 2. ovog zakona kada povoljna odluka koja se odnosi na više lica može biti ukinuta u pogledu drugih lica, a ne lica koje nije ispunilo obavezu određenu tom odlukom, kao i izuzetne slučajeve, u kojima carinski organ može da odloži dan kad ukidanje ili izmena proizvode pravno dejstvo u skladu sa odredbom člana 20. stav 5. ovog zakona. <0}

Odluke koje se odnose na obavezujuća obaveštenja

Član 23.

Na pismeni zahtev zainteresovanog lica carinski organ donosi odluke koje se odnose na obavezujuća obaveštenja o svrstavanju robe (u daljem tekstu: OOS) ili odluke koje se odnose na obavezujuća obaveštenja o poreklu robe (u daljem tekstu: OOP).

Carinski organ neće prihvatiti zahtev iz stava 1. ovog člana:

1) ako se podnosi ili je već bio podnet, od strane ili u ime lica na koje se odluka odnosi u vezi sa istom robom i, u slučaju OOP, pod istim okolnostima koje određuju sticanje porekla;

2) ako se ne odnosi ni na jednu nameravanu upotrebu OOS ili OOP ili nameravanu primenu carinskog postupka.

OOS, odnosno OOP su obavezujuća samo u vezi sa tarifnim svrstavanjem ili utvrđivanjem porekla robe:

1) za carinske organe, u odnosu na lice na koje se odluka odnosi, samo u vezi sa robom nad kojom su carinske formalnosti obavljene nakon dana od kojeg OOS, odnosno OOP proizvodi pravno dejstvo;

2) za lice na koje se odluka odnosi, u odnosu na carinske organe, od dana kada mu je odluka dostavljena ili se smatra da mu je dostavljena.

OOS ili OOP važe tri godine od dana od kada odluka počinje da proizvodi pravno dejstvo.

Za primenu OOS ili OOP u pogledu određenog carinskog postupka, lice na koje se odluka odnosi mora da dokaže:

1) u slučaju OOS – da deklarisana roba odgovara u svakom pogledu onoj koja je opisana u odluci;

2) u slučaju OOP – da data roba i okolnosti koje određuju sticanje porekla, odgovaraju u svakom pogledu robi i okolnostima koji su opisani u odluci.

Upravljanje odlukama koje se odnose na obavezujuća obaveštenja

Član 24.

OOS prestaje da važi pre isteka roka iz člana 23. stav 4. ovog zakona ako više nije u skladu sa propisima, zbog:

1) donošenja izmena nomenklatura iz člana 41. stav 3. tač. 1) i 2) ovog zakona;

2) objavljivanja propisa iz člana 42. stav 5. ovog zakona.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana, OOS prestaje da važi na dan početka primene propisa.

OOP prestaje da važi pre isteka roka iz člana 23. stav 4. ovog zakona:

1) ako zbog izmene propisa ili potvrđivanja međunarodnog ugovora, više nije u skladu sa propisima, odnosno međunarodnim ugovorom;

2) ako više nije u skladu sa Sporazumom o pravilima o poreklu Svetske trgovinske organizacije (u daljem tekstu: STO) ili sa usvojenim komentarima ili mišljenjima o poreklu, kojima se tumači taj sporazum.

U slučajevima iz stava 3. ovog člana, OOP prestaje da važi na dan početka primene donetog propisa ili međunarodnog ugovora, odnosno komentara ili mišljenja o poreklu.

Prestanak važenja OOS ili OOP ne proizvodi retroaktivno dejstvo.

Izuzetno od člana 18. stav 3. i člana 19. ovog zakona, OOS i OOP se poništavaju ako su zasnovani na netačnim i nepotpunim podacima podnosilaca zahteva.

OOS i OOP se ukidaju u skladu sa odredbom člana 18. stav 3. i člana 20. ovog zakona. OOS i OOP se ne mogu ukidati na zahtev lica na koje se odluke odnose.

OOS i OOP ne mogu da budu izmenjeni.

Carinski organ ukida OOS:

1) ako više nije u skladu sa tumačenjem bilo koje nomenklature iz člana 41. stav 3. tač. 1) i 2) ovog zakona, zbog:

(1) Dopunskog komentara Kombinovane nomenklature EU, s pravnim dejstvom od dana njihovog objavljivanja u službenom glasilu;

(2) presude Upravnog suda, s pravnim dejstvom od dana pravosnažnosti presude;

(3) odluka o svrstavanju, mišljenja o svrstavanju ili izmene Komentara nomenklature Harmonizovanog sistema naziva i šifarskih oznaka robe, koje je donela organizacija osnovana Konvencijom o uspostavljanju Saveta za carinsku saradnju, sačinjenom u Briselu 15. decembra 1950. godine, iz člana 42. stav 4. ovog zakona, s pravnim dejstvom od dana objavljivanja u službenom glasilu; ili

2) u drugim posebnim slučajevima.

Carinski organ ukida OOP :

1) ako više nije u skladu sa presudom Upravnog suda, s pravnim dejstvom od dana pravosnažnosti presude; ili

2) u drugim posebnim slučajevima.

U slučajevima iz stava 1. tačka 2) ili st. 3, 9. ili 10. ovog člana, OOS ili OOP se mogu koristiti u pogledu obavezujućih ugovora koji su na njima zasnovani a koji su zaključeni pre nego što su oni prestali da važe ili su ukinuti. Produžena primena se ne može primeniti na OOP doneto za robu koja tek treba da se izveze.

Produžena primena iz stava 11. ovog člana ne može da bude duža od šest meseci od dana kada je OOS ili OOP prestalo da važi ili je ukinuto. Izuzetno od stava 11. ovog člana, propisi iz člana 42. stav 5. ovog zakona ili mere iz člana 50. ovog zakona, mogu isključiti tu produženu primenu ili utvrditi kraći period njenog trajanja. U slučaju proizvoda za koji se dostavlja uverenje ili isprava koja prati robu prilikom obavljanja carinskih formalnosti, rok od šest meseci se zamenjuje rokom važenja tog uverenja ili isprave.

Da bi lice na koje se OOS ili OOP odnosi moglo da koristi produženu primenu, podnosi zahtev carinskom organu koji je doneo odluku u roku od 30 dana od dana kad je ona prestala da važi ili je ukinuta, navodeći količine robe za koju se rok produžene primene zahteva. Carinski organ donosi odluku o produženoj primeni i obaveštava korisnika, bez odlaganja, a najduže u roku od 30 dana od dana kada je primio sve informacije potrebne za donošenje odluke.

Odluke koje se odnose na obavezujuća obaveštenja u vezi sa elementima na osnovu kojih se primenjuju uvozne ili izvozne dažbine i druge mere u vezi sa trgovinom robom

Član 25.

U slučajevima koje propiše Vlada, carinski organ, na pismeni zahtev, može doneti odluke koje se odnose na obavezujuća obaveštenja u vezi sa elementima na osnovu kojih se primenjuju uvozne ili izvozne dažbine i ostale mere u vezi sa trgovinom robom.

Na postupke prestanka važenja, ukidanja, poništavanja, suspenzije, i produžene primene odluka iz stava 1. ovog člana, shodno se primenjuju odredbe člana 24. ovog zakona.

Ovlašćenja Vlade

Član 26.

Vlada propisuje bliže uslove za:

1) posebne slučajeve iz člana 24. stav 9. tačka 2) i člana 24. stav 10. tačka 2) ovog zakona, ako OOS i OOP treba da se ukinu;

2) primenu OOS ili OOP nakon što prestanu da budu važeća ili su ukinuta, u skladu sa odredbom člana 24. st. 11, 12. i 13. ovog zakona;

3) primenu odluka iz člana 25. ovog zakona, utvrđenih u skladu sa članom 25. stav 1. ovog zakona, nakon što prestanu da važe;

4) suspenziju odluka iz člana 25. ovog zakona, utvrđenih u skladu sa članom 25. stav 1. ovog zakona.

{0>Section 4<}100{>ODELJAK 4<0}

{0>Authorised economic operator<}78{>OVLAŠĆENI PRIVREDNI SUBJEKAT<0}

{0>Application and authorisation<}73{>Zahtev i odobrenje

Član 27.

{0>1.An economic operator who is established in the customs territory of the Union and who meets the criteria set out in Article 39 may apply for the status of authorised economic operator.<}0{>Privredni subjekat poslovno nastanjen na carinskom području Republike Srbije i koji ispunjava kriterijume iz člana 28. ovog zakona može podneti zahtev za dobijanje statusa ovlašćenog privrednog subjekta.<0}

{0>The customs authorities shall, following consultation with other competent authorities if necessary, grant that status, which shall be subject to monitoring.<}0{>Carinski organ, ako je potrebno, posle konsultacija sa drugim nadležnim organima, odobrava status ovlašćenog privrednog subjekta, koji je predmet nadzora.<0}

{0>2.The status of authorised economic operator shall consist in the following types of authorisations:<}0{>Status ovlašćenog privrednog subjekta se stiče dobijanjem odobrenja:<0}

{0>(a)that of an authorised economic operator for customs simplifications, which shall enable the holder to benefit from certain simplifications in accordance with the customs legislation; or<}0{>za ovlašćenog privrednog subjekta za carinska pojednostavljenja, koji omogućava ostvarivanje olakšica koje se odnose na određena pojednostavljenja u skladu sa carinskim propisima; ili<0}

{0>(b)that of an authorised economic operator for security and safety that shall entitle the holder to facilitations relating to security and safety.<}0{>za ovlašćenog privrednog subjekta za sigurnost i bezbednost, koji omogućava ostvarivanje olakšica koje se odnose na sigurnost i bezbednost.<0}

O{0>3.Both types of authorisations referred to in paragraph 2 may be held at the same time.<}0{>Odobrenja iz stava 3. ovog člana mogu se koristiti istovremeno.<0}

{0>4.The status of authorised economic operator shall, subject to Articles 39, 40 and 41, be recognised by the customs authorities in all Member States.<}0{>Carinski organ, na osnovu priznatog statusa ovlašćenog privrednog subjekta za carinska pojednostavljenja i pod uslovom da su ispunjeni zahtevi koji se odnose na određenu vrstu pojednostavljenja predviđenu carinskim propisima, odobriće korišćenje pogodnosti predviđene tim pojednostavljenjem.<0} {0>Customs authorities shall not re-examine those criteria which have already been examined when granting the status of authorised economic operator.<}0{>Carinski organ neće preispitivati one kriterijume koji su već bili ispitani kada je odobravan status ovlašćenog privrednog subjekta.

Ovlašćeni privredni subjekt iz stava 3. ovog člana uživa povoljniji tretman od ostalih privrednih subjekata u pogledu carinskih kontrola, u skladu sa vrstom dobijenog odobrenja, uključujući {0>6.The authorised economic operator referred to in paragraph 2 shall enjoy more favourable treatment than other economic operators in respect of customs controls according to the type of authorisation granted, including fewer physical and document-based controls.<}0{>manje fizičkih i dokumentarnih kontrola.

Carinski organ odobrava olakšice koje proizlaze iz statusa ovlašćenog privrednog subjekta licima osnovanim u zemljama ili na teritorijama van carinskog područja Republike Srbije, koja ispunjavaju uslove i obaveze definisane propisima tih zemalja ili teritorija, ako su ti uslovi i obaveze priznati u Republici Srbiji kao istovetni onima koji se odnose na ovlašćene privredne subjekte poslovno nastanjene na carinskom području Republike Srbije.<0} {0>Such a granting of benefits shall be based on the principle of reciprocity unless otherwise decided by the Union, and shall be supported by an international agreement or Union legislation in the area of the common commercial policy.<}0{>Takvo odobravanje olakšica zasniva se na načelu reciprociteta, u skladu sa međunarodnim sporazumima.

{0>Granting of status<}73{>Odobravanje statusa<0}

Član 28. <0}

{0>The criteria for the granting of the status of authorised economic operator shall be the following:<}0{>Kriterijumi za odobravanje statusa ovlašćenog {0>7.The customs authorities shall grant benefits resulting from the status of authorised economic operator to persons established in countries or territories outside the customs territory of the Union, who fulfil conditions and comply with obligations defined by the relevant legislation of those countries or territories, insofar as those conditions and obligations are recognised by the Union as equivalent to those imposed to authorised economic operators established in the customs territory of the Union.<}0{>privrednog subjekta su:<0}<0}{0>5.Customs authorities shall, on the basis of the recognition of the status of authorised economic operator for customs simplifications and provided that the requirements related to a specific type of simplification provided for in the customs legislation are fulfilled, authorise the operator to benefit from that simplification.<}0{><0}

{0>(a)the absence of any serious infringement or repeated infringements of customs legislation and taxation rules, including no record of serious criminal offences relating to the economic activity of the applicant;<}0{>odsustvo bilo koje ozbiljne povrede ili ponovljenih povreda carinskih i poreskih propisa, uključujući nepostojanje krivičnih dela koja se odnose na privrednu delatnost podnosioca zahteva;<0}

{0>(b)the demonstration by the applicant of a high level of control of his or her operations and of the flow of goods, by means of a system of managing commercial and, where appropriate, transport records, which allows appropriate customs controls;<}0{>posedovanje visokog nivoa kontrole aktivnosti i protoka robe od strane podnosioca zahteva, kroz zadovoljavajuće vođenje poslovne evidencije i, po potrebi, evidencije o prevozu robe, koja omogućava odgovarajuće carinske kontrole;<0}

{0>(c)financial solvency, which shall be deemed to be proven where the applicant has good financial standing, which enables him or her to fulfil his or her commitments, with due regard to the characteristics of the type of business activity concerned;<}0{>finansijska likvidnost, koja se smatra dokazanom ako podnosilac zahteva ima dobro finansijsko stanje, koje mu omogućava ispunjavanje obaveza, s obzirom na poslovne aktivnosti;<0}

{0>(d)with regard to the authorisation referred to in point (a) of Article 38(2), practical standards of competence or professional qualifications directly related to the activity carried out; and<}0{>u pogledu odobrenja iz člana 27. stav 3. tačka 1) ovog zakona, praktični standardi stručnosti ili profesionalnih kvalifikacija koji su u neposrednoj vezi sa aktivnošću koja se sprovodi; i<0}

{0>(e) with regard to the authorisation referred to in point (b) of Article 38(2), appropriate security and safety standards, which shall be considered as fulfilled where the applicant demonstrates that he or she maintains appropriate measures to ensure the security and safety of the international supply chain including in the areas of physical integrity and access controls, logistical processes and handling of specific types of goods, personnel and identification of his or her business partners.<}0{>u pogledu odobrenja iz člana 27. stav 3. tačka 2) ovog zakona, odgovarajući sigurnosni i bezbednosni standardi, koji se smatraju ispunjenim ako podnosilac zahteva dokaže da preduzima odgovarajuće mere kako bi se obezbedila sigurnost i bezbednost međunarodnog lanca snabdevanja, uključujući fizički integritet oblasti i kontrolu pristupa, logističke procese i rukovanje određenim vrstama robe, proveru osoblja i identifikaciju svojih poslovnih partnera.<0}

Ovlašćenja Vlade

Član 29. <0}

Vlada propisuje{0>The Commission shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 284, in order to determine the following:<}0{>Vlada :<0}

{0>(a)the simplifications referred to in point (a) of Article 38(2);<}70{>vrstu i obim pojednostavljenja iz člana 27. stav 3. tačka 1) ovog zakona;<0}

{0>(b)the facilitations referred to in point (b) of Article 38(2);<}72{>vrstu i obim olakšica iz člana 27. stav 3. tačka 2) ovog zakona;<0}

{0>(c)the more favourable treatment referred to in Article 38(6).<}65{>način ostvarivanja povoljnijeg tretmana iz člana 27. stav 6.<0} ovog zakona;

bliže uslove za primenu kriterijuma iz člana 28. ovog zakona.

<0}{0>Penalties<}100{>Pravni lekPra<0}

{0>Section 6<}99{>ODELJAK 5

PRAVNI LEK

<0}

{0>Right of appeal<}100{>Pravo na žalbu<0}

Član 30. <0}

{0>1.Any person shall have the right to appeal against any decision taken by the customs authorities relating to the application of the customs legislation which concerns him or her directly and individually.<}0{>Protiv prvostepene odluke koju u upravnom postupku donese carinski organ može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove finansija (u daljem tekstu: ministarstvo).

<0}L{0>Any person who has applied to the customs authorities for a decision and has not obtained a decision on that application within the time-limits referred to in Article 22(3) shall also be entitled to exercise the right of appeal.<}0{>LLLlldljdjdice koje je carinskom organu podnelo zahtev za odluku i nije dobilo odluku po tom zahtevu u rokovima iz člana 17. st. 6, 7. i 8. ovog zakona, ima pravo na žalbu.<0}

{0>2.The right of appeal may be exercised in at least two steps:<}0{>Odlaganje izvršenja {0>Suspension of implementation<}73{>Odoos

Član 31. <0}

{0>1.The submission of an appeal shall not cause implementation of the disputed decision to be suspended.<}0{>Žalba ne odlaže izvršenje odluke.

{0>2.The customs authorities shall, however, suspend implementation of such a decision in whole or in part where they have good reason to believe that the disputed decision is inconsistent with the customs legislation or that irreparable damage is to be feared for the person concerned.<}0{>Carinski organ koji je doneo prvostepenu odluku u upravnom postupku može odložiti izvršenje odluke u celini ili delimično, ako priloženi dokazi i činjenice ukazuju na to da je odluka u suprotnosti sa carinskim propisima i da postoji opasnost od nanošenja velike štete licu koje izvršava odluku, zbog čega je odlaganje izvršenja opravdano.

Ako se, u slučaju iz stava 2. ovog člana, osporena odluka odnosi na obračun uvoznih ili izvoznih dažbina, odlaganje izvršenja može biti odobreno samo ako se položi odgovarajuće obezbeđenje. Polaganje obezbeđenja neće se zahtevati ako bi to za dužnika predstavljalo neprimereno veliko opterećenje, odnosno nanelo veliku ekonomsku štetu.

Upravni spor

Član 32.

Protiv drugostepene odluke koja je doneta u upravnom postupku može se, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju upravni sporovi, pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

{0>Section 7<}100{>ODELJAK 6

CARINSKA KONTROLA

{0>Control of goods<}73{>CAR

<0}

Upravljanje rizikom i carinska kontrola

Član 33.

{0>1.The customs authorities may carry out any customs controls they deem necessary.<}0{>Carinski organ može sprovesti bilo koju carinsku kontrolu koju smatra neophodnom.<0}

{0>Customs controls may in particular consist of examining goods, taking samples, verifying the accuracy and completeness of the information given in a declaration or notification and the existence, authenticity, accuracy and validity of documents, examining the accounts of economic operators and other records, inspecting means of transport, inspecting luggage and other goods carried by or on persons and carrying out official enquiries and other similar acts.<}0{>Carinska kontrola sastoji se naročito od: pregleda robe, uzimanja uzoraka, provere tačnosti i potpunosti informacija koje su navedene u deklaraciji ili obaveštenju, provere postojanja, verodostojnosti, tačnosti i važnosti isprava, pregleda računa i drugih evidencija privrednih subjekata, pregleda prevoznih sredstava, pregleda prtljaga i druge robe koju lica nose sa sobom ili na sebi i sprovođenja službenih ispitivanja i drugih sličnih radnji.<0}

{0>2.Customs controls, other than random checks, shall primarily be based on risk analysis using electronic data- processing techniques, with the purpose of identifying and evaluating the risks and developing the necessary counter- measures, on the basis of criteria developed at national, Union and, where available, international level.<}0{>Carinska kontrola, osim nasumičnih provera, prvenstveno treba da se zasniva na analizi rizika uz upotrebu tehnika elektronske obrade podataka, u svrhu utvrđivanja i procene rizika, kao i u svrhu primene neophodnih mera, na osnovu kriterijuma razvijenih na nacionalnom nivou i, gde je to moguće, na međunarodnom nivou.<0}{0>3.Customs controls shall be performed within a common risk management framework, based upon the exchange of risk information and risk analysis results between customs administrations and establishing common risk criteria and standards, control measures and priority control areas.<}0{><0}

{0>4.Customs authorities shall undertake risk management to differentiate between the levels of risk associated with goods subject to customs control or supervision and to determine whether the goods will be subject to specific customs controls, and if so, where.<}77{>Carinski organ sprovodi upravljanje rizikom u svrhu određivanja različitih nivoa rizika u vezi sa robom koja podleže carinskoj kontroli ili nadzoru i u svrhu određivanja da li će roba biti predmet carinske kontrole i, ako će biti predmet kontrole, na kom mestu će se obaviti kontrola.

<0}

{0>The risk management shall include activities such as collecting data and information, analysing and assessing risk, prescribing and taking action and regularly monitoring and reviewing that process and its outcomes, based on international, Union and national sources and strategies.<}77{>Upravljanje rizikom uključuje radnje kao što su prikupljanje podataka i informacija, analiza i procena rizika, propisivanje i preduzimanje mera i redovan nadzor i preispitivanje tog procesa i njegovih rezultata, na osnovu međunarodnih i nacionalnih izvora i strategija.<0}

{0>5.Customs authorities shall exchange risk information and risk analysis results where:<}0{>Carinski organi razmenjuju informacije o riziku i rezultate analize rizika ako:<0}

{0>(a)the risks are assessed by a customs authority as being significant and requiring customs control and the results of the control establish that the event triggering the risks has occurred; or<}0{>procene da su rizici značajni i da zahtevaju carinsku kontrolu, a rezultati kontrole utvrde pojavu rizičnog događaja; ili<0}

{0>(b)the control results do not establish that the event triggering the risks has occurred, but the customs authority concerned considers the threat to present a high risk elsewhere in the Union.<}0{>rezultati kontrole ne utvrđuju pojavu rizičnog događaja, ali carinski organ smatra da postoji pretnja za pojavu visokog rizika van carinskog područja Republike Srbije.<0}

{0>6.For the establishment of the common risk criteria and standards, the control measures and the priority control areas referred to in paragraph 3, account shall be taken of all of the following:<}0{>Za utvrđivanje kriterijuma i standarda rizika, kontrolnih mera i prioritetnih područja kontrole, uzima se u obzir sledeće:<0}

{proporcionalnost u odnosu na rizik;<0}

{0>(b)the urgency of the necessary application of the controls;<}0{>hitnost neophodnog sprovođenja kontrole;<0}

{0>(c)the probable impact on trade flow, on individual Member States and on control resources.<}0{>moguć uticaj na promet robe i na kontrolne resurse.<0}

{0>7.The common risk criteria and standards referred to in paragraph 3 shall include all of the following:<}67{>Kriterijumi i standardi rizika, uključuju sledeće:<0}

{0>(a)a description of the risks;<}80{>opis rizika; <0}

{0>(b)the factors or indicators of risk to be used to select goods or economic operators for customs control;<}0{>pokazatelje rizika koji treba da se koriste pri izboru robe ili privrednih subjekata za carinsku kontrolu;<0}

{0>(c)the nature of customs controls to be undertaken by the customs authorities;<}61{>vrstu carinske kontrole koju će carinski organ vršiti;<0}

{0>(d) the duration of the application of the customs controls referred to in point (c).<}62{>period sprovođenja carinske kontrole iz tačke 3) ovog stava.<0}

{0>8.<}100{><0}{0>Priority control areas shall cover particular customs procedures, types of goods, traffic routes, modes of transport or economic operators which are subject to increased levels of risk analysis and customs controls during a certain period, without prejudice to other controls usually carried out by the customs authorities.<}0{>Prioritetna područja carinske kontrole obuhvataju carinske postupke, vrste robe, saobraćajne puteve, vidove transporta ili privredne subjekte koji, u određenom periodu, treba da budu predmet povišenog nivoa analize rizika i carinske kontrole, ne dovodeći u pitanje ostale kontrole koje carinski organ redovno sprovodi. <0}

{0>Cooperation between authorities<}83{>Saradnja nadležnih organa<0}

Član 34. <0}

{0>1.Where, in respect of the same goods, controls other than customs controls are to be performed by competent authorities other than the customs authorities, customs authorities shall, in close cooperation with those other authorities, endeavour to have those controls performed, wherever possible, at the same time and place as customs controls (one-stop-shop), with customs authorities having the coordinating role in achieving this.<}0{>Kada drugi nadležni organi, nad istom robom sprovode kontrole, carinski organ će, u bliskoj saradnji sa tim drugim organima, nastojati da se te kontrole izvrše, gde god je to moguće, u isto vreme i na istom mestu kao i carinska kontrola (one-stop-shop), uz koordinirajuću ulogu carinskog organa.<0}

{0>2.In the framework of the controls referred to in this Section, customs and other competent authorities may, where necessary for the purposes of minimising risk and combating fraud, exchange with each other and with the Commission data received in the context of the entry, exit, transit, movement, storage and end-use of goods, including postal traffic, moved between the customs territory of the Union and countries or territories outside the customs territory of the Union, the presence and movement within the customs territory of the Union of non-Union goods and goods placed under the end- use procedure, and the results of any control.<}0{>U okviru kontrole iz čl. 33-36. ovog zakona, carinski i drugi nadležni organi mogu, ako je to neophodno u cilju smanjenja rizika i borbe protiv prevara, razmenjivati podatke u vezi sa ulaskom, izlaskom, tranzitom, kretanjem, smeštajem i upotrebom robe u posebne svrhe, uključujući poštanski saobraćaj, rezultate kontrole, kao i podatke u vezi sa prisustvom strane robe.

{0>Post-release control<}73{>Naknadna kontrola<0}

Član 35. <0}

{0>For the purpose of customs controls, the customs authorities may verify the accuracy and completeness of the information given in a customs declaration, temporary storage declaration, entry summary declaration, exit summary declaration, re-export declaration or re-export notification, and the existence, authenticity, accuracy and validity of any supporting document and may examine the accounts of the declarant and other records relating to the operations in respect of the goods in question or to prior or subsequent commercial operations involving those goods after having released them.<}0{>Carinski organ može da proverava tačnost i potpunost podataka u deklaraciji, deklaraciji za privremeni smeštaj, ulaznoj sažetoj deklaraciji, izlaznoj sažetoj deklaraciji, deklaraciji za ponovni izvoz ili obaveštenju o ponovnom izvozu, kao i postojanje, verodostojnost, tačnost i validnost svih pratećih isprava i mogu ispitati knjigovodstvo deklaranta i ostalu evidenciju koje se odnose na aktivnosti u vezi sa predmetnom robom, ili se odnose na prethodne ili naknadne komercijalne aktivnosti koje uključuju tu robu nakon što je ona puštena.<0} {0>Those authorities may also examine such goods and/or take samples where it is still possible for them to do so.<}0{>CAcCZHSZDZGDZ Carinski organ može takođe pregledati predmetnu robu i/ili uzeti uzorke, ako je to još uvek moguće.<0}

{0>Such controls may be carried out at the premises of the holder of the goods or of the holder’s representative, of any other person directly or indirectly involved in those operations in a business capacity or of any other person in possession of those documents and data for business purposes.<}0{>KkkkDDDKKKKontrola može biti sprovedena u prostorijama držaoca robe ili njegovog zastupnika, bilo kog drugog lica koje je neposredno ili posredno poslovno uključeno u pomenute radnje ili u prostorijama bilo kog lica koje poseduje navedene isprave i podatke.

Ako se naknadnom kontrolom deklaracije ili naknadnom kontrolom carinjenja utvrdi da su propisi koji se odnose na određeni carinski postupak primenjeni na osnovu netačnih ili nepotpunih podataka, carinski organ, u skladu sa carinskim i drugim propisima, preduzima neophodne mere i donosi odgovarajuće odluke da se nepravilnosti isprave i pravno stanje uskladi s novoutvrđenim okolnostima.

Na sprovođenje naknadne kontrole od strane carinskog organa shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje sprovođenje inspekcijskog nadzora.

Ovlašćenje Vlade

Član 36. <0}

{0>1.The Commission shall adopt, by means of implementing acts, measures to ensure uniform application of the customs controls, including the exchange of risk information and risk analysis results, the common risk criteria and standards, the control measures and the priority control areas referred to in Article 46(3).<}0{>Vlada može da donese mere u cilju obezbeđivanja jednoobrazne primene carinske kontrole, uključujući razmenu informacija o riziku i rezultata analize rizika, kriterijume i standarde rizika, mere carinske kontrole i prioritetna područja carinske kontrole iz člana 33. ovog zakona.

{0>Section 8<}99{>ODELJAK 7

{0>Keeping of documents and other information, and charges and costs<}0{>ČUVANJE ISPRAVA I DRUGIH PODATAKA, TAKSE I TROŠKOVI

Čuvanje isprava i drugih informacija

Član 37.

{0>Keeping of documents and other information<}65{> <0}{0>1.<}0{><0}{0>The person concerned shall, for the purposes of customs controls, keep the documents and information referred to in Article 15(1) for at least three years, by any means accessible by and acceptable to the customs authorities.<}0{>Dato Lice čuva isprave i podatke iz člana 12. stav 1. ovog zakona, najmanje tri godine, na bilo koji način dostupan i prihvatljiv za carinski organ.<0}

{0>In the case of goods released for free circulation in circumstances other than those referred to in the third subparagraph, or goods declared for export, that period shall run from the end of the year in which the customs declarations for release for free circulation or export are accepted.<}0{>U slučaju robe stavljene u slobodan promet u okolnostima koje su drugačije od onih iz stava 3. ovog člana ili u slučaju robe deklarisane za izvoz, rok iz stava 1. ovog člana počinje da teče od poslednjeg dana kalendarske godine u kojoj je prihvaćena deklaracija za stavljanje u slobodan promet, odnosno izvozna deklaracija.<0}

{0>In the case of goods released for free circulation duty-free or at a reduced rate of import duty on account of their end-use, that period shall run from the end of the year in which they cease to be subject to customs supervision.<}0{>U slučaju robe stavljene u slobodan promet bez plaćanja carine ili sa smanjenom stopom carine zbog njene upotrebe u posebne svrhe, rok iz stava 1. ovog člana počinje da teče od poslednjeg dana kalendarske godine u kojoj je okončan carinski nadzor nad tom robom.<0}

{0>In the case of goods placed under another customs procedure or of goods in temporary storage, that period shall run from the end of the year in which the customs procedure concerned has been discharged or temporary storage has ended.<}0{>U slučaju robe stavljene u drugi carinski postupak ili u slučaju robe u privremenom smeštaju, rok iz stava 1. ovog člana počinje da teče od poslednjeg dana kalendarske godine u kojoj je okončan carinski postupak, odnosno privremeni smeštaj.<0}

{0>2.<}0{><0}{0>Without prejudice to Article 103(4), where a customs control in respect of a customs debt shows that the relevant entry in the accounts has to be corrected and the person concerned has been notified of this, the documents and information shall be kept for three years beyond the time- limit provided for in paragraph 1 of this Article.<}0{>Ako carinska kontrola u pogledu carinskog duga utvrdi da se određeno knjiženje mora ispraviti i ako je lice obavešteno o tome, isprave i podaci se čuvaju tri godine nakon roka iz stava 1. ovog člana, ne isključujući primenu odredbe člana 90. stav 4. ovog zakona.<0}

{0>Where an appeal has been lodged or where court proceedings have begun, the documents and information shall be kept for the period provided for in paragraph 1 or until the appeals procedure or court proceedings are terminated, whichever is the later.<}0{>Ako je uložena žalba ili ako je započet sudski postupak, isprave i podaci se čuvaju u roku predviđenom u stavu 1. ovog člana ili dok se žalbeni ili sudski postupak ne okončaju, koji god da se završi kasnije.

{0>Charges and costs<}73{>Takse i troškovi<0}

Član 38. <0}

{0>1.Customs authorities shall not impose charges for the performance of customs controls or any other application of the customs legislation during the official opening hours of their competent customs offices.<}0{>Carinski organ ne naplaćuje takse za obavljanje carinske kontrole, kao i u ostalim slučajevima primene carinskih propisa za vreme redovnog radnog vremena.<0}

{0>2.Customs authorities may impose charges or recover costs where specific services are rendered, in particular the following:<}0{>Carinski organ naplaćuje takse ili zahteva nadoknadu troškova za pružanje posebnih usluga, naročito za: <0}

{0>(a)attendance, where requested, by customs staff outside official office hours or at premises other than customs premises;<}0{>prisustvo carinskog službenika, na zahtev lica, van redovnog radnog vremena ili u prostorijama koje nisu carinske prostorije;<0}

{0>(b)analyses or expert reports on goods and postal fees for the return of goods to an applicant, particularly in respect of decisions taken pursuant to Article 33 or the provision of information in accordance with Article 14(1);<}0{>analizu ili stručni nalaz u vezi sa robom i za poštanske troškove za vraćanje robe podnosiocu zahteva, naročito u pogledu odluka donesenih u skladu sa odredbom člana 23. ovog zakona ili pružanja informacija u skladu sa odredbom člana 11. stav 1. ovog zakona;<0}

{0>(c)the examination or sampling of goods for verification purposes, or the destruction of goods, where costs other than the cost of using customs staff are involved;<}0{>pregled ili uzorkovanje robe radi njene provere ili za uništavanje robe, koji uključuje troškove različite od troškova angažovanja carinskih službenika;<0}

4) {0>(d)exceptional control measures, where these are necessary due to the nature of the goods or to a potential risk.<}0{>posebne mere kontrole, koje su neophodne zbog prirode robe ili mogućeg rizika;

5) organizovanje obuke za polaganje posebnog stručnog ispita i za polaganje tog ispita.

Za usluge iz stava 2. ovog člana plaća se propisana republička administrativna taksa.

<0}<0}<0}<0}

GLAVA III {0>CHAPTER 3<}100{><0}

{0>Currency conversion and time-limits<}0{>PRERAČUNAVANJE STRANE VALUTE I ROKOVI<0}

Preračunavanje strane valute

Član 39.

Ako je neophodno da se iznos u stranoj valuti preračuna u dinare zato što se elementi koji se upotrebljavaju za određivanje carinske vrednosti robe izražavaju u stranoj valuti, primenjuje se devizni kurs koji n {0>1.<}0{><0}{0>The competent authorities shall publish and/or make available on the Internet the rate of exchange applicable where the conversion of currency is necessary for one of the following reasons:<}0{>nadležni organi objavljuju, odnosno čine dostupnim na internetu. <0}

{0>2.<}0{><0}{0>Where the conversion of currency is necessary for reasons other than those referred to in paragraph 1, the value of the euro in national currencies to be applied within the framework of the customs legislation shall be fixed at least once a year.<}0{>Ako je preračunavanje strane valute u dinare neophodno iz razloga koji nisu navedeni u stavu 1. ovog člana, devizni kurs se, radi primene carinskih propisa, utvrđuje najmanje jednom godišnje.

Vlada propisuje pravila za preračunavanje strane valute radi primene ovog člana.

{0>The Commission shall lay down, by means of implementing acts, rules on currency conversions for the purposes referred to in Article 53(1) and (2).<}60{>{0>Periods, dates and time-limits<}62{>Periodi, datumi i rokovi

Član 40.

{0>1.Unless otherwise provided, where a period, date or time- limit is laid down in the customs legislation, such period shall not be extended or reduced and such date or time-limit shall not be deferred or brought forward.<}0{>Ako su period, datum ili rok utvrđeni carinskim propisima, taj period se ne produžava niti se skraćuje, a datum ili rok se ne odlažu niti pomeraju unapred, osim ako tim propisima nije drugačije predviđeno.<0}

{0>TITLE II<}100{> DEO DRUGI

ELEMENTI NA OSNOVU KOJIH SE PRIMENJUJU UVOZNE ILI IZVOZNE DAŽBINE I DRUGE MERE U VEZI SA TRGOVINOM ROBOM

GLAVA I

CARINSKA TARIFA I TARIFNO SVRSTAVANJE ROBE

Carinska tarifa i nadzor

Član 41.

Uvozne i izvozne dažbine utvrđuju se na osnovu carinske tarife.

Druge mere predviđene propisima koji uređuju određene oblasti koje se odnose na trgovinu robom se, po potrebi, primenjuju u skladu sa tarifnim svrstavanjem te robe.

Carinska tarifa, u smislu ovog zakona, obuhvata sledeće:

1) Nomenklaturu robe propisanu zakonom kojim se uređuje carinska tarifa i propisima donetim na osnovu tog zakona;

2) svaku drugu nomenklaturu koja se u potpunosti ili delom zasniva na nomenklaturi robe iz tačke 1) ovog stava ili koja predviđa njene dalje podele i koja je predviđena propisima koji uređuju određene oblasti sa ciljem primene tarifnih mera koje se odnose na trgovinu robom;

3) carinsku dažbinu koja se primenjuje na robu poreklom iz zemalja na koje se primenjuje klauzula najvećeg povlašćenja ili koje tu klauzulu primenjuju na robu poreklom iz Republike Srbije, a koja se primenjuje na robu obuhvaćenu nomenklaturom iz tačke 1) ovog stava;

4) preferencijalne tarifne mere koje su sadržane u sporazumima koje je Republika Srbija zaključila sa određenim zemljama ili teritorijama ili grupom zemalja ili teritorija;

5) preferencijalne tarifne mere koje je Republika Srbija jednostrano donela u odnosu na određene zemlje ili teritorije ili grupe zemalja ili teritorija;

6) autonomne mere kojima se predviđa smanjenje ili izuzimanje određene robe od carinskih dažbina;

7) povlašćen tarifni tretman određen za pojedinu robu, zbog njene prirode ili upotrebe u posebne svrhe, u okviru mera iz tač. 3) – 6) ili 8) ovog člana;

8) druge tarifne mere predviđene poljoprivrednim, trgovinskim ili drugim propisima Republike Srbije.

Ako roba ispunjava uslove predviđene merama iz stava 3. tač. 4) – 7) ovog člana, na zahtev deklaranta, primenjuju se dažbine utvrđene merama navedenim u tim odredbama, umesto mera predviđenih u tački 3) tog stava.

Ako je primena mera iz stava 3. tač. 4) – 7) ovog člana, ili izuzimanje od mera iz tačke 8) stav 3 ovog člana, ograničena na određeni obim uvoza ili izvoza, takva primena ili izuzimanje, u slučaju tarifnih kvota, prestaje čim se dostigne određeni obim uvoza ili izvoza.

Primena tarifnih maksimuma prestaje na osnovu propisa kojim su ti maksimumi utvrđeni.

Stavljanje u slobodan promet ili izvoz robe, na koju se primenjuju mere iz st. 1 – 3. ovog člana, može biti predmet nadzora.

Tarifno svrstavanje robe

Član 42.

Za primenu Carinske tarife, pod tarifnim svrstavanjem robe podrazumeva se određivanje jednog od tarifnih podbrojeva ili daljih podela nomenklature, u skladu sa kojom se ta roba svrstava.

Za primenu netarifnih mera, pod tarifnim svrstavanjem robe podrazumeva se određivanje jednog od tarifnih podbrojeva ili daljih podela nomenklature, ili bilo koje druge nomenklature koja je ustanovljena propisima Republike Srbije i koja je u potpunosti ili delom zasnovana na nomenklaturi Carinske tarife iz člana 41. stav 3. tačka 1) ovog zakona ili koja predviđa njenu dalju podelu, u skladu sa kojom se ta roba svrstava.

Tarifni podbroj ili dalja podela određena u skladu sa odredbama st. 1. i 2. ovog člana se koristi za svrhe primene mera koje su u vezi sa tim tarifnim podbrojem.

Odluke o svrstavanju, mišljenja o svrstavanju ili izmene Komentara nomenklature Harmonizovanog sistema naziva i šifarskih oznaka robe, koje je donela organizacija osnovana Konvencijom o uspostavljanju Saveta za carinsku saradnju, sačinjenom u Briselu 15. decembra 1950. godine, obavezne su za primenu.

Uredbe Komisije o svrstavanju određene robe u Kombinovanu nomenklaturu EU, objavljene u „Službenom listu Evropske unijeˮ („Official Journal of the European Union“), obavezne su za primenu.

Ovlašćenja Vlade

Član 43.

Vlada propisuje:

1) uslove i način primene autonomnih mera iz člana 41. stav 3. tačka 6) ovog zakona, za robu koja se ne proizvodi u Republici Srbiji ili se ne proizvodi u dovoljnim količinama ili ne zadovoljava potrebe domaće privrede i tržišta. Ove mere mogu se utvrditi na određen rok, kao i za ograničene i neograničene količine robe;

2) sezonske stope carine za poljoprivredne proizvode, ne više od 20 % od carinske vrednosti, uz vremensko ograničenje njihove primene, u slučajevima gde stope carine propisane Zakonom o Carinskoj tarifi za poljoprivredne proizvode, u određenom periodu ne obezbeđuju stabilnost domaće proizvodnje i domaćeg tržišta;

3) mere o jednoobraznom upravljanju tarifnim kvotama i tarifnim maksimumima iz člana 41. st. 5. i 6. ovog zakona i o nadzoru nad stavljanjem u slobodan promet ili izvozom robe, iz člana 41. stav 7. ovog zakona.

GLAVA II

POREKLO ROBE

ODELJAK 1

NEPREFERENCIJALNO POREKLO

Oblast primene

Član 44.

Pravila za određivanje nepreferencijalnog porekla robe utvrđuju se u svrhu primene:

1) Carinske tarife, osim mera iz člana 41. stav 3. tač. 4) i 5) ovog zakona;

2) mera, koje nisu tarifne, a koje su utvrđene propisima koji uređuju određene oblasti koje se odnose na trgovinu robom; i

3) drugih mera koje se odnose na poreklo robe.

Sticanje porekla

Član 45.

Roba u potpunosti dobijena u jednoj zemlji ili na jednoj teritoriji se smatra robom sa poreklom iz te zemlje ili sa te teritorije.

Roba čija proizvodnja uključuje više od jedne zemlje ili teritorije smatra se da je poreklom iz zemlje ili sa teritorije u kojoj je obavljena poslednja, bitna, ekonomski opravdana prerada ili obrada, u privrednom subjektu opremljenom za te svrhe, i čiji je rezultat novi proizvod ili koja predstavlja bitnu fazu proizvodnje.

Dokaz o poreklu

Član 46.

Ako je poreklo naznačeno u deklaraciji, u skladu sa carinskim propisima, carinski organ može zahtevati da deklarant dokaže poreklo robe.

Ako se podnese dokaz o poreklu robe u skladu sa carinskim propisima ili drugim propisima, carinski organ može, u slučaju osnovane sumnje, zahtevati svaki dodatni dokaz koji je potreban kako bi se obezbedilo da je naznačeno poreklo u skladu sa pravilima utvrđenim relevantnim propisima.

Ako potrebe trgovine tako zahtevaju, isprava kojom se dokazuje poreklo može biti izdata u Republici Srbiji, u skladu sa pravilima o poreklu koja su na snazi u zemlji ili na teritoriji odredišta, ili na bilo koji drugi način koji identifikuje zemlju, odnosno teritoriju, u kojoj je roba u potpunosti dobijena ili u kojoj je obavljena poslednja bitna promena.

Ovlašćenja Vlade

Član 47.

Vlada propisuje:

1) pravila u skladu sa kojima se roba, za koju se, za svrhe primene mera Republike Srbije iz člana 44. ovog zakona, zahteva određivanje nepreferencijalnog porekla, smatra u potpunosti dobijenom u jednoj zemlji ili na jednoj teritoriji ili se smatra da je podvrgnuta poslednjoj, bitnoj, ekonomski opravdanoj preradi ili obradi, u privrednom subjektu opremljenom u tu svrhu, i čiji je rezultat novi proizvod ili koja predstavlja bitnu fazu proizvodnje u zemlji ili na teritoriji, u skladu sa odredbom člana 45. ovog zakona;

2) pravila za obezbeđivanje i proveru dokaza o poreklu iz člana 46. ovog zakona;

3) način izdavanja drugih isprava i uverenja koja prate robu pri uvozu ili izvozu.

ODELJAK 2

PREFERENCIJALNO POREKLO

Preferencijalno poreklo robe

Član 48.

Radi ostvarivanja povlastica predviđenih merama iz člana 41. stav 3. tač. 4) ili 5) ovog zakona ili netarifnim preferencijalnim merama, kao i prava pri izvozu robe po osnovu preferencijalnih mera u okviru sporazuma koje je Republika Srbija zaključila sa određenim zemljama i teritorijama ili grupom zemalja ili teritorija, roba mora da zadovolji pravila o preferencijalnom poreklu, u skladu sa odredbama st. 2 – 4. ovog člana.

Za robu na koju se odnose povlastice predviđene preferencijalnim merama u okviru sporazuma koje je Republika Srbija zaključila sa određenim zemljama ili teritorijama ili sa grupom zemalja ili teritorija, pravila o preferencijalnom poreklu utvrđuju se u tim sporazumima.

Za robu na koju se odnose povlastice predviđene preferencijalnim merama koje je Republika Srbija jednostrano donela u odnosu na određene zemlje ili teritorije ili grupe zemalja ili teritorija, Vlada donosi mere kojima se utvrđuju pravila o preferencijalnom poreklu.

Pravila o poreklu se zasnivaju ili na kriterijumu da je roba u potpunosti dobijena ili na kriterijumu da je roba dobijena kao rezultat dovoljne prerade ili obrade.

Na svoju inicijativu ili na zahtev zemlje ili teritorije korisnice, Vlada može, za određenu robu, da odobri za tu zemlju ili teritoriju privremeno odstupanje od pravila o preferencijalnom poreklu iz stava 3. ovog člana.

Privremeno odstupanje je opravdano jednim od sledećih razloga:

1) unutrašnji ili spoljašnji faktori koji privremeno lišavaju zemlju ili teritoriju mogućnosti da poštuje pravila o preferencijalnom poreklu;

2) zemlja ili teritorija korisnica zahteva vreme da se pripremi za poštovanje tih pravila.

Po pisanom zahtevu za odstupanje zemlje ili teritorije korisnice, u kome se navode razlozi zbog kojih se odstupanje traži i prilažu odgovarajuća prateća dokumenta, odlučuje Vlada.

Privremeno odstupanje se ograničava na trajanje dejstava unutrašnjih ili spoljašnjih faktora koji su ga izazvali ili na razdoblje koje je potrebno zemlji ili teritoriji korisnici da dostigne poštovanje pravila.

Ako je odstupanje odobreno, zemlja ili teritorija korisnica mora da poštuje sve utvrđene zahteve, kao što je pružanje Vladi informacija koje se odnose na korišćenje odstupanja i upravljanje količinama za koje se odobrava odstupanje.

Ovlašćenje Vlade

Član 49.

Vlada propisuje pravila o poreklu iz člana 48. stav 1. ovog zakona, radi olakšavanja određivanja preferencijalnog porekla robe u Republici Srbiji.

ODELJAK 3

ODREĐIVANJE POREKLA ZA POJEDINU ROBU

Ovlašćenje Vlade

Član 50.

Vlada može da donese mere za određivanje porekla za pojedinu robu, u skladu sa pravilima o poreklu koja se primenjuju na tu robu.

GLAVA III

{0>CHAPTER 3<}0{><0}

{0>Value of goods for customs purposes<}0{>CARINSKA VREDNOST ROBE

<0}svrhe potrebe a z

{0>Scope<}0{>Oblast primene

Član 51.

{0>The customs value of goods, for the purposes of applying the Common Customs Tariff and non-tariff measures laid down by Union provisions governing specific fields relating to trade in goods, shall be determined in accordance with Articles 70 and 74.<}0{>Carinska vrednost robe, radi primene Carinske tarife i netarifnih mera utvrđenih posebnim propisima kojima se uređuje trgovina robom, utvrđuje se primenom metoda carinskog vrednovanja na osnovu transakcijske vrednosti iz člana 52. ovog zakona kao i sekundarnih metoda carinskog vrednovanja iz člana 56. ovog zakona.

<0}

{0>Method of customs valuation based on the transaction value<}0{>Metod carinskog vrednovanja na osnovu transakcijske vrednosti

Član 52.

{0>1.The primary basis for the customs value of goods shall be the transaction value, that is the price actually paid or payable for the goods when sold for export to the customs territory of the Union, adjusted, where necessary.<}0{>Carinska vrednost robe je transakcijska vrednost, odnosno stvarno plaćena cena ili cena koja treba da se plati za robu kada se ona prodaje za izvoz u Republiku Srbiju, prilagođena, po potrebi.<0}

{0>2.The price actually paid or payable shall be the total payment made or to be made by the buyer to the seller or by the buyer to a third party for the benefit of the seller for the imported goods and include all payments made or to be made as a condition of sale of the imported goods.<}0{>Pod stvarno plaćenom cenom ili cenom koja treba da se plati podrazumevaju se sva plaćanja koja je izvršio ili treba da izvrši kupac prodavcu, ili kupac trećoj strani u korist prodavca za uvezenu robu i obuhvata sva plaćanja koja su izvršena, ili koja treba da se izvrše kao uslov prodaje uvezene robe.<0}

{0>3.The transaction value shall apply provided that all of the following conditions are fulfilled:<}67{>Transakcijska vrednost se primenjuje pod uslovom da su svi sledeći uslovi ispunjeni:<0}

{0>(a) there are no restrictions as to the disposal or use of the goods by the buyer, other than any of the following:<}0{1) nema ograničenja za kupca u pogledu raspolaganja robom ili njenom upotrebom, osim ograničenja koja:<0}

{0>(i)restrictions imposed or required by a law or by the public authorities in the Union;<}0{>-(1) su uvedena ili se zahtevaju na osnovu zakona ili koja zahtevaju državni organi Republike Srbije;<0}

{0>(ii)limitations of the geographical area in which the goods may be resold;<}0{>(2) ograničavaju geografsko područje u kojem roba može ponovo da se proda;<0}

{0>(iii)restrictions which do not substantially affect the customs value of the goods;<}0{>(3) značajno ne utiču na carinsku vrednost robe;<0}

{0>(b)the sale or price is not subject to some condition or consideration for which a value cannot be determined with respect to the goods being valued;<}0{>2) prodaja ili cena nisu predmet nekog uslova ili ograničenja za koje vrednost ne može da se utvrdi u odnosu na robu koja se vrednuje;<0}

{0>(c)no part of the proceeds of any subsequent resale, disposal or use of the goods by the buyer will accrue directly or indirectly to the seller, unless an appropriate adjustment can be made;<}0{>3) nijedan deo prihoda od naknadne preprodaje, raspolaganja robom ili upotrebe robe od strane kupca ne pripada neposredno ili posredno prodavcu, osim ako može biti izvršeno odgovarajuće prilagođavanje;<0}

{0>(d)the buyer and seller are not related or the relationship did not influence the price.<}0{>4) kupac i prodavac nisu povezani ili povezanost nije uticala na cenu.

{0>Elements of the transaction value<}69{>Elementi transakcijske vrednosti

Član 53. <0}

{0>1.<}0{><0}{0>In determining the customs value under Article 70, the price actually paid or payable for the imported goods shall be supplemented by:<}0{>Prilikom utvrđivanja carinske vrednosti u skladu sa odredbom člana 52. ovog zakona, ceni koja je stvarno plaćena ili treba da se plati za uvezenu robu dodaju se :<0}

{0>(a)the following, to the extent that they are incurred by the buyer but are not included in the price actually paid or payable for the goods:<}0{>111) troškovi u meri u kojoj ih snosi kupac ali nisu obuhvaćeni cenom koja je stvarno plaćena ili treba da se plati za robu, i to:<0}

{0>(i)commissions and brokerage, except buying commissions;<}0{>provizije i naknade posredovanja, osim kupovne provizije;<0}

{0>(ii)the cost of containers which are treated as being one, for customs purposes, with the goods in question; and<}0{>troškovi ambalaže koja se za potrebe carinjenja, smatra jedinstvenim delom predmetne robe; i<0}

{0>(iii)the cost of packing, whether for labour or materials;<}0{>troškovi pakovanja, bilo za rad ili materijale;<0}

{0>(b)the value, apportioned as appropriate, of the following goods and services where supplied directly or indirectly by the buyer free of charge or at reduced cost for use in connection with the production and sale for export of the imported goods, to the extent that such value has not been included in the price actually paid or payable:<}0{>2) odgovarajući deo vrednosti robe i usluga koje je kupac isporučio neposredno ili posredno, besplatno ili po sniženoj ceni za upotrebu u vezi sa proizvodnjom i prodajom za izvoz uvezene robe, u meri u kojoj ta vrednost nije bila uračunata u cenu koja je stvarno plaćena ili cenu koju treba platiti:<0}

{0>(i)materials, components, parts and similar items incorporated into the imported goods;<}0{>materijala, komponenata, delova i sličnih stavki ugrađenih u uvezenu robu;<0}

{0>(ii)tools, dies, moulds and similar items used in the production of the imported goods;<}0{>alata, matrica, kalupa i sličnih stavki upotrebljenih za proizvodnju uvezene robe;<0}

{0>(iii)materials consumed in the production of the imported goods; and<}0{>materijala potrošenih u proizvodnji uvezene robe; i<0}

{0>(iv) engineering, development, artwork, design work, and plans and sketches undertaken elsewhere than in the Union and necessary for the production of the imported goods;<}0{>projektovanja, razvoja, umetničkog rada, oblikovanja, planova i skica izrađenih van Republike Srbije i neophodnih za proizvodnju uvezene robe;<0}

{0>(c)royalties and licence fees related to the goods being valued that the buyer must pay, either directly or indirectly, as a condition of sale of the goods being valued, to the extent that such royalties and fees are not included in the price actually paid or payable;<}0{>3) naknade za korišćenje autorskog prava i licencne naknade koje se odnose na robu koja se vrednuje a koje kupac mora da plati, bilo neposredno ili posredno, kao uslov prodaje robe koja se vrednuje, u meri u kojoj te naknade za korišćenje autorskog prava i licencne naknade nisu uključene u cenu koja je stvarno plaćena ili cenu koju treba platiti;<0}

{0>(d)the value of any part of the proceeds of any subsequent resale, disposal or use of the imported goods that accrues directly or indirectly to the seller; and<}0{>4) vrednost svakog dela prihoda od bilo koje naredne preprodaje, raspolaganja ili upotrebe uvezene robe koja pripada neposredno ili posredno prodavcu; i<0}

{0>(e)the following costs up to the place where goods are brought into the customs territory of the Union:<}0{>5) troškovi do mesta gde se roba unosi na carinsko područje Republike Srbije, i to:<0}

{0>(i)the cost of transport and insurance of the imported goods; and<}0{>transporta i osiguranja uvezene robe; i<0}

{0>(ii)loading and handling charges associated with the transport of the imported goods.<}0{>utovara, istovara i manipulativni troškovi koji su u vezi sa transportom uvezene robe.<0}

{0>2.Additions to the price actually paid or payable, pursuant to paragraph 1, shall be made only on the basis of objective and quantifiable data.<}0{>Dodaci na cenu koja je stvarno plaćena ili na cenu koja treba da se plati, u skladu sa stavom 1. ovog člana, uračunavaju se samo na osnovu objektivnih i merljivih podataka.<0}

{0>3.No additions shall be made to the price actually paid or payable in determining the customs value except as provided in this Article.<}0{>Prilikom utvrđivanja carinske vrednosti, u cenu koja je stvarno plaćena ili koju treba platiti, ne uračunavaju se nikakvi dodaci, osim onih koji su propisani ovim članom.

<0}{0>Elements not to be included in the customs value<}67{>Troškovi koji se ne uračunavaju u carinsku vrednost

Član 54.

{0>In determining the customs value under Article 70, none of the following shall be included:<}0{>PrilikomPrilikom utvrđivanja carinske vrednosti u skladu sa članom 52. ovog zakona, ne uračunavaju se:<0}

{0>(a)the cost of transport of the imported goods after their entry into the customs territory of the Union;<}62{>1)troškovi transporta uvezene robe nakon njenog ulaska u carinsko područje Republike Srbije;<0}

{0>(b)charges for construction, erection, assembly, maintenance or technical assistance, undertaken after the entry into the customs territory of the Union of the imported goods such as industrial plants, machinery or equipment;<}0{>2)troškovi izgradnje, montaže, sklapanja, održavanja ili tehničke podrške uvezene robe kao što su industrijska postrojenja, mašine ili oprema, nastali nakon ulaska u carinsko područje Republike Srbije;<0}

{0>(c)charges for interest under a financing arrangement entered into by the buyer and relating to the purchase of the imported goods, irrespective of whether the finance is provided by the seller or another person, provided that the financing arrangement has been made in writing and, where required, the buyer can demonstrate that the following conditions are fulfilled:<}0{>3)troškovi kamate u skladu sa finansijskim aranžmanom u koji je stupio kupac i koji se odnosi na kupovinu uvezene robe, bez obzira da li je finansiranje obezbedio prodavac ili drugo lice, pod uslovom da je finansijski aranžman sačinjen u pismenoj formi i, ako se zahteva, kupac može dokazati da su sledeći uslovi ispunjeni:<0}

{0>(i)such goods are actually sold at the price declared as the price actually paid or payable;<}0{>da se ta roba stvarno prodaje po ceni koja je prijavljena kao cena koja je stvarno plaćena ili cena koju treba platiti;<0}

{0>(ii)the claimed rate of interest does not exceed the level for such transactions prevailing in the country where, and at the time when, the finance was provided;<}0{>zahtevana kamatna stopa ne prelazi uobičajenu visinu za takve transakcije u zemlji u kojoj, i u vreme kada je, obezbeđeno finansiranje;<0}

{0>(d)charges for the right to reproduce the imported goods in the Union;<}0{>4) troškovi za pravo reprodukcije robe uvezene u Republiku Srbiju;<0}

{0>(e)buying commissions;<}65{>5) kupovna provizija;<0}

{0>(f)import duties or other charges payable in the Union by reason of the import or sale of the goods;<}0{>6) uvozne dažbine ili druge naknade koje se plaćaju u Republici Srbiji zbog uvoza ili prodaje robe;<0}

{0>(g)notwithstanding point (c) of Article 71(1), payments made by the buyer for the right to distribute or resell the imported goods, if such payments are not a condition of the sale for export to the Union of the goods.<}0{>7) plaćanja koja, izuzetno od člana 53. stav 1. tačka 3) ovog zakona, izvrši kupac za pravo da distribuira ili preproda uvezenu robu, ako ta plaćanja nisu uslov prodaje za izvoz robe u Republiku Srbiju;

8) dažbine i takse koje se naplaćuju u državi izvoza, od kojih je uvezena roba oslobođena ili može biti oslobođena primenom sistema povraćaja.

{0>Simplification<}0{>Pojednostavljenje

Član 55.

{0>The customs authorities may, upon application, authorise that the following amounts be determined on the basis of specific criteria, where they are not quantifiable on the date on which the customs declaration is accepted:<}0{>Carinski organ može, na zahtev zainteresovanog lica, da odobri da se iznosi utvrde na osnovu posebnih kriterijuma, ako oni nisu merljivi na dan prihvatanja deklaracije, i to:<0}

{0>(a)amounts which are to be included in the customs value in accordance with Article 70(2); and<}0{>1) iznosi koji treba da se uračunaju u carinsku vrednost u skladu sa odredbom člana 52. stav 2. ovog zakona; i<0}

{0>(b)the amounts referred to in Articles 71 and 72.<}75{>2) iznosi iz čl. 53. i 54. ovog zakona.<0}

Sekundarne metode carinskog vrednovanja

Član 56.

{0>1.<}0{><0}{0>Where the customs value of goods cannot be determined under Article 70, it shall be determined by proceeding sequentially from points (a) to (d) of paragraph 2, until the first point under which the customs value of goods can be determined.<}0{>Ako carinska vrednost robe ne može da se utvrdi u skladu sa članom 52. ovog zakona, utvrđuje se primenom, po redu, stava 3. tač. 1) – 4) ovog člana, do prve tačke u skladu sa kojom se carinska vrednost robe može utvrditi.<0}

{0>The order of application of points (c) and (d) of paragraph 2 shall be reversed if the declarant so requests.<}64{>Redosled primene stava 3. tač. 3) i 4) ovog člana može se zameniti ako deklarant to zahteva.<0}

{0>2.The customs value, pursuant to paragraph 1, shall be:<}61{>Carinska vrednost, u skladu sa odredbama st. 1. i 2. ovog člana je:<0}

{0>(a)the transaction value of identical goods sold for export to the customs territory of the Union and exported at or about the same time as the goods being valued;<}0{>1) transakcijska vrednost istovetne robe koja je prodata za izvoz u carinsko područje Republike Srbije i izvezena u isto ili približno isto vreme kao i roba koja se vrednuje;<0}

{0>(b)the transaction value of similar goods sold for export to the customs territory of the Union and exported at or about the same time as the goods being valued;<}0{>2) transakcijska vrednost slične robe koja je prodata za izvoz u carinsko područje Republike Srbije i koja je izvezena u isto ili približno isto vreme kao i roba koja se vrednuje;<0}

{0>(c)the value based on the unit price at which the imported goods, or identical or similar imported goods, are sold within the customs territory of the Union in the greatest aggregate quantity to persons not related to the sellers; or<}0{>3) vrednost zasnovana na jediničnoj ceni po kojoj se uvezena roba, ili istovetna ili slična uvezena roba, prodaje u carinskom području Republike Srbije u najvećoj ukupnoj količini licima koja nisu povezana sa prodavcima; ili<0}

{0>(d)the computed value, consisting of the sum of:<}62{>4) obračunata vrednost, koja se sastoji od zbira:<0}

{0>(i)the cost or value of materials and fabrication or other processing employed in producing the imported goods;<}0{>troška ili vrednosti materijala i izrade ili druge prerade upotrebljene u proizvodnji uvezene robe;<0}

{0>(ii)an amount for profit and general expenses equal to that usually reflected in sales of goods of the same class or kind as the goods being valued which are made by producers in the country of export for export to the Union;<}0{>iznosa dobiti i opštih troškova koji odgovara uobičajenom iznosu koji se ostvaruje pri prodaji robe iste vrste ili grupe kao što je roba koja se vrednuje, koju su proizveli proizvođači u zemlji izvoza za izvoz u Republiku Srbiju;<0}

{0>(iii)the cost or value of the elements referred to in point (e) of Article 71(1).<}63{>troška ili vrednosti elemenata iz člana 53. stav 1. tačka 5) ovog zakona.<0}

{0>3.Where the customs value cannot be determined under paragraph 1, it shall be determined on the basis of data available in the customs territory of the Union, using reasonable means consistent with the principles and general provisions of all of the following:<}0{>Ako carinska vrednost ne može da se utvrdi u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana, ona se utvrđuje na osnovu podataka koji su raspoloživi na carinskom području Republike Srbije, upotrebom metoda usklađenih sa načelima i opštim odredbama:<0}

{0>(a)the agreement on implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade;<}0{>1) Sporazuma o primeni člana VII Opšteg sporazuma o carinama i trgovini;<0}

{0>(b)Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade;<}0{>2) člana VII Opšteg sporazuma o carinama i trgovini;<0}

{0>(c)this Chapter.<}69{>3) ove glave.

Utvrđivanje carinske vrednosti nosača podataka

Član 57.

Carinska vrednost nosača podataka koji sadrže podatke ili programska uputstva za upotrebu opreme za obradu podataka (u daljem tekstu: programska podrška) ne obuhvata cenu ili vrednost programske podrške, ako je ta vrednost ili cena iskazana odvojeno od vrednosti nosača podataka.

Nosačem podataka iz stava 1. ovog člana ne smatraju se integrisana kola, poluprovodnici i slični uređaji ili proizvodi koji sadrže takva kola ili uređaje.

Programskom podrškom iz stava 1. ovog člana ne smatraju se zvučni, kinematografski ili video snimci ili uputstva.

Sniženja i gotovinski popusti

Član 58.

Prilikom utvrđivanja carinske vrednosti uvezene robe prihvataju se ugovorena umanjenja cene, kao i gotovinski popusti uobičajeni za istovetnu ili sličnu uvezenu robu.

Roba uvezena bez plaćanja protivvrednosti, privremeno uvezena roba, roba uvezena po osnovu zakupa ili lizinga, oštećena roba, puštanje robe pre konačnog utvrđivanja carinske vrednosti

Član 59.

Carinska vrednost robe uvezene bez plaćanja protivvrednosti, kao i carinska vrednost za privremeno uvezenu robu utvrđuje se u skladu sa odredbama člana 56. ovog zakona.

Ako se za robu koja se uvozi po osnovu zakupa ili lizinga carinska vrednost ne može utvrditi u skladu sa odredbama člana 56. ovog zakona i za koju ugovorom nije predviđena mogućnost kupovine, carinska vrednost se utvrđuje na osnovu iznosa zakupnine, odnosno lizinga po potrebi usklađenog sa odredbama čl. 53. i 54. ovog zakona.

Carinska vrednost robe koja se ošteti pre puštanja deklarantu, utvrđuje se na osnovu odgovarajuće ugovorene cene umanjene za procenat oštećenja.

Carinski organ utvrđuje procenat oštećenja iz stava 3. ovog člana.

Ako je neophodno odložiti konačno utvrđivanje carinske vrednosti uvezene robe, uvezena roba se može predati deklarantu ako položi obezbeđenje za plaćanje carinskog duga u iznosu koji odgovara visini mogućeg iznosa carinskog duga.

Obaveštenje uvoznika

Član 60.

Carinski organ je dužan da uvozniku, na njegov zahtev, dostavi pismeno obrazloženje o načinu na koji je utvrđena carinska vrednost uvezene robe.

Obaveze deklaranta, odnosno uvoznika

Član 61.

Deklarant je dužan da u deklaraciji navede podatke o tome da je za robu koja se uvozi ugovorena obaveza plaćanja troškova, naknada, dela vrednosti isporučene robe i usluga ili dela prihoda iz člana 53. stav 1. tač. 2), 3) i 4. ovog zakona.

Uvoznik je dužan da prijavi carinskom organu svaku preprodaju, raspolaganje ili korišćenje uvezene robe iz kojih proizlazi obaveza plaćanja određenog iznosa prodavcu, u skladu sa članom 53. stav 1. tačka 4) ovog zakona, najkasnije u roku od 30 dana od dana plaćanja.

Isporuka više vrsta robe koje podležu različitim stopama carine

Član 62.

Kada se isporuka sastoji od više vrsta robe koja podleže carinjenju po različitim stopama carine, ukupan iznos troškova koji se odnose na prodaju robe, kao i troškovi prevoza, osiguranja i isporuke obračunavaju se srazmerno vrednosti pojedinačne vrste robe.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, carinski organ može, na zahtev deklaranta, dodati troškove iz stava 1. ovog člana koji se odnose na nekoliko vrsta robe u jednoj isporuci, na vrednost robe za koju su uvozne dažbine najveće.

Prava i obaveze carinskog organa koji utvrđuje carinsku vrednost

Član 63.

Carinski organ može da zahteva od deklaranta da podnese isprave i podatke koji su mu potrebni za utvrđivanje carinske vrednosti, u skladu sa odredbama čl. 51. – 58. ovog zakona.

Carinski organ može da proveri verodostojnost i tačnost bilo koje izjave, isprave ili deklaracije koja se podnosi za potrebe utvrđivanja carinske vrednosti.

Ako se iz opravdanih razloga uz deklaraciju ne podnese faktura, odnosno ako carinski organ osnovano sumnja da vrednost robe navedena u fakturi nije u skladu sa odredbama ovog zakona, carinska vrednost se utvrđuje na osnovu odredaba člana 56. ovog zakona.

{0>Delegation of power<}0{>Ovlašćenja Vlade<0}

Član 64. <0}

Vlada propisuje uslove pod kojima carinski organ odobrava da se iznosi potrebni za utvrđivanje carinske vrednosti a koji nisu merljivi na dan prihvatanja deklaracije utvrde na osnovu posebnih kriterijuma.<0}

{0>The Commission shall specify, by means of implementing acts, the procedural rules for:<}0{>Vlada propisuje pravila za:<0}

{0>(a)determining the customs value in accordance with Articles 70(1) and (2) and Articles 71 and 72, including those for adjusting the price actually paid or payable;<}0{>1) utvrđivanje carinske vrednosti u skladu sa odredbama člana 52. st. 1. i 2. i čl. 53. i 54. ovog zakona, uključujući i pravila za prilagođavanje cene koja je stvarno plaćena ili koja treba da se plati;<0}

{0>(b)the application of the conditions referred to in Article 70(3);<}70{>2) primenu uslova iz člana 52. stav 3. ovog zakona;<0}

{0>(c)determining the customs value referred to in Article 74.<}71{>3) utvrđivanje carinske vrednosti u skladu sa odredbom člana 56. ovog zakona.

DEO TREĆI <0}

{0>CUSTOMS DEBT AND GUARANTEES<}65{>CARINSKI DUG I OBEZBEĐENJE ZA PLAĆANJE CARINSKOG DUGA<0}

GLAVA I {0>CHAPTER 1<}0{><0}

{0>Incurrence of a customs debt<}0{>NASTANAK CARINSKOG DUGA<0}

{0>Section 1<}0{>ODELJAK 1<0}

{0>Customs debt on import<}0{>CARINSKI DUG PRI UVOZU<0}

Stavljanje robe u slobodan promet i privremeni uvoz

Član 65. <0}

{0>1.A customs debt on import shall be incurred through the placing of non-Union goods liable to import duty under either of the following customs procedures:<}0{>Carinski dug pri uvozu nastaje stavljanjem strane robe koja podleže plaćanju uvoznih dažbina, u carinski postupak:<0}

{0>(a)release for free circulation, including under the end-use provisions;<}65{>1) slobodnog prometa, uključujući i upotrebu robe u posebne svrhe;<0}

{0>(b)temporary admission with partial relief from import duty.<}0{>2) privremenog uvoza sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina.<0}

{0>2.A customs debt shall be incurred at the time of acceptance of the customs declaration.<}0{>Carinski dug nastaje u vreme prihvatanja deklaracije.<0}

{0>3.<}0{><0} {0>The declarant shall be the debtor.<}0{>Dužnik je deklarant.<0} {0>In the event of indirect representation, the person on whose behalf the customs declaration is made shall also be a debtor.<}0{>U slučaju posrednog zastupanja, dužnik je i lice za čiji račun je deklaracija podneta.<0}

{0>Where a customs declaration in respect of one of the procedures referred to in paragraph 1 is drawn up on the basis of information which leads to all or part of the import duty not being collected, the person who provided the information required to draw up the declaration and who knew, or who ought reasonably to have known, that such information was false shall also be a debtor.<}0{>Ako je deklaracija za jedan od postupaka iz stava 1. ovog člana, sastavljena na osnovu podataka zbog kojih uvozne dažbine nisu naplaćene u celosti ili delimično, dužnik je i lice koje je pružilo podatke potrebne za sastavljanje deklaracije i koje je znalo, ili je osnovano trebalo da zna da su ti podaci netačni.<0}

Carinski dug za robu bez porekla

Član 66. <0}

{0>1.Where a prohibition of drawback of, or exemption from, import duty applies to non-originating goods used in the manufacture of products for which a proof of origin is issued or made out in the framework of a preferential arrangement between the Union and certain countries or territories outside the customs territory of the Union or groups of such countries or territories, a customs debt on import shall be incurred in respect of those non-originating goods, through the acceptance of the re-export declaration relating to the products in question.<}0{>Ako se zabrana povraćaja ili izuzeća od plaćanja uvoznih dažbina primenjuje na robu bez porekla upotrebljenu u proizvodnji proizvoda za koje je dokaz o poreklu izdat ili sačinjen u okviru preferencijalnog postupanja između Republike Srbije i određenih zemalja ili teritorija ili grupe zemalja ili teritorija, carinski dug pri uvozu za tu robu bez porekla nastaje prilikom prihvatanja deklaracije za ponovni izvoz konkretnih proizvoda.<0}

{0>2.Where a customs debt is incurred pursuant to paragraph 1, the amount of import duty corresponding to that debt shall be determined under the same conditions as in the case of a customs debt resulting from the acceptance, on the same date, of the customs declaration for release for free circulation of the non-originating goods used in the manufacture of the products in question for the purpose of ending the inward processing procedure.<}0{>Ako carinski dug nastaje u skladu sa stavom 1. ovog člana, visina uvoznih dažbina koja odgovara tom dugu utvrđuje se pod istim uslovima kao u slučaju carinskog duga koji bi nastao da je tog dana prihvaćena deklaracija za stavljanje u slobodan promet robe bez porekla upotrebljene u proizvodnji konkretnih proizvoda za svrhe okončanja postupka aktivnog oplemenjivanja.<0}

{0>3.Article 77(2) and (3) shall apply.<}65{>Odredbe člana 65. st. 2. i 3. ovog zakona primenjuju se na st. 1. i 2. ovog člana. U slučaju strane robe iz člana 233. ovog zakona, lice koje podnosi deklaraciju za ponovni izvoz je dužnik.<0} {0>In the event of indirect representation, the person on whose behalf the declaration is lodged shall also be a debtor.<}0{>U slučaju posrednog zastupanja, dužnik je i lice za čiji račun se podnosi deklaracija.<0}

{0>Customs debt incurred through non-compliance<}0{>Carinski dug nastao zbog neispunjavanja obaveza<0}

Član 67. <0}

{0>For goods liable to import duty, a customs debt on import shall be incurred through non-compliance with any of the following:<}0{>Za robu koja podleže plaćanju uvoznih dažbina, carinski dug pri uvozu nastaje i zbog neispunjavanja:<0}

{0>(a) one of the obligations laid down in the customs legislation concerning the introduction of non-Union goods into the customs territory of the Union, their removal from customs supervision, or the movement, processing, storage, temporary storage, temporary admission or disposal of such goods within that territory;<}0{>1) jedne od obaveza utvrđenih carinskim propisima koje se odnose na unos strane robe u carinsko područje Republike Srbije, njeno izuzimanje ispod carinskog nadzora, ili kretanje, preradu, smeštaj, privremeni smeštaj, privremeni uvoz ili raspolaganje tom robom unutar tog područja;<0}

{0>(b)one of the obligations laid down in the customs legislation concerning the end-use of goods within the customs territory of the Union;<}0{>2) jedne od obaveza utvrđenih carinskim propisima koje se odnose na upotrebu robe u posebne svrhe unutar carinskog područja Republike Srbije;<0}

{0>(c)a condition governing the placing of non-Union goods under a customs procedure or the granting, by virtue of the end-use of the goods, of duty exemption or a reduced rate of import duty.<}0{>3) uslova koji uređuju stavljanje strane robe u carinski postupak ili koji uređuju odobravanje izuzeća od plaćanja dažbina ili smanjenu stopu uvozne dažbine na osnovu upotrebe robe u posebne svrhe.<0}

{0>2.The time at which the customs debt is incurred shall be either of the following:<}0{>Vreme nastanka carinskog duga je:<0}

{0>(a)the moment when the obligation the non-fulfilment of which gives rise to the customs debt is not met or ceases to be met;<}0{>1) trenutak u kojem obaveza zbog čijeg neispunjenja nastaje carinski dug, nije ispunjena ili prestaje da bude ispunjena;<0}

{0>(b)the moment when a customs declaration is accepted for the placing of goods under a customs procedure where it is established subsequently that a condition governing the placing of the goods under that procedure or the granting of a duty exemption or a reduced rate of import duty by virtue of the end-use of the goods was not in fact fulfilled.<}0{>2) trenutak u kojem je deklaracija za stavljanje robe u carinski postupak prihvaćena, ako se naknadno utvrdi da nije bio ispunjen uslov koji uređuje stavljanje robe u taj postupak ili odobravanje izuzeća od plaćanja dažbine ili smanjenu stopu uvozne dažbine na osnovu upotrebe robe u posebne svrhe.<0}

{0>3.In cases referred to under points (a) and (b) of paragraph 1, the debtor shall be any of the following:<}64{>U slučajevima iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana, dužnik je:<0}

{0>(a)any person who was required to fulfil the obligations concerned;<}0{>1) svako lice od kojeg se zahtevalo da ispuni propisane obaveze;<0}

{0>(b)any person who was aware or should reasonably have been aware that an obligation under the customs legislation was not fulfilled and who acted on behalf of the person who was obliged to fulfil the obligation, or who participated in the act which led to the non-fulfilment of the obligation;<}0{>2) svako lice koje je znalo ili je osnovano trebalo da zna da obaveza u skladu sa carinskim propisima nije ispunjena i koje postupa za račun lica koje je bilo dužno da ispuni obavezu, ili koje je učestvovalo u radnji koja je dovela do neispunjenja obaveze;<0}

{0>(c)any person who acquired or held the goods in question and who was aware or should reasonably have been aware at the time of acquiring or receiving the goods that an obligation under the customs legislation was not fulfilled.<}0{>3) svako lice koje je steklo državinu ili je u posedu određene robe i koje je znalo ili je osnovano trebalo da zna u vreme sticanja ili prijema robe, da obaveza u skladu sa carinskim propisima nije ispunjena.<0}

{0>4.In cases referred to under point (c) of paragraph 1, the debtor shall be the person who is required to comply with the conditions governing the placing of the goods under a customs procedure or the customs declaration of the goods placed under that customs procedure or the granting of a duty exemption or reduced rate of import duty by virtue of the end-use of the goods.<}0{>U slučajevima iz stava 1. tačka 3) ovog člana, dužnik je lice od kojeg se zahteva da postupa u skladu sa uslovima koji uređuju stavljanje robe u carinski postupak ili carinsko deklarisanje robe koja je stavljena u taj postupak ili odobravanje izuzeća od plaćanja dažbina ili smanjene stope uvozne dažbine na osnovu upotrebe robe u posebne svrhe.<0}

{0>Where a customs declaration in respect of one of the customs procedures referred to in point (c) of paragraph 1 is drawn up, and any information required under the customs legislation relating to the conditions governing the placing of the goods under that customs procedure is given to the customs authorities, which leads to all or part of the import duty not being collected, the person who provided the information required to draw up the customs declaration and who knew, or who ought reasonably to have known, that such information was false shall also be a debtor.<}0{>Ako je u deklaraciju za jedan od carinskih postupaka iz stava 1. tačka 3) ovog člana, unet podatak koji se zahteva u skladu sa carinskim propisima i odnosi se na uslove koji uređuju stavljanje robe u taj carinski postupak, a zbog kojeg uvozne dažbine nisu u celosti ili delimično naplaćene, dužnik je i lice koje je dalo podatak i koje je znalo, ili je osnovano trebalo da zna da je taj podatak netačan.<0}

{0>Deduction of an amount of import duty already paid<}0{>Odbitak iznosa uvoznih dažbina koji je već plaćen<0}

Član 68. <0}

{0>1.Where a customs debt is incurred, pursuant to Article 79(1) in respect of goods released for free circulation at a reduced rate of import duty on account of their end-use, the amount of import duty paid when the goods were released for free circulation shall be deducted from the amount of import duty corresponding to the customs debt.<}0{>Ako je u skladu sa odredbom člana 67. stav 1. ovog zakona carinski dug nastao za robu koja je zbog upotrebe u posebne svrhe stavljena u slobodan promet uz nižu stopu uvozne dažbine, iznos uvozne dažbine koji je plaćen kada je roba stavljena u slobodan promet odbija se od iznosa uvozne dažbine koji odgovara carinskom dugu.<0}

Odredba sstava 1. ovog člana se primenjuje ako je carinski dug nastao u vezi sa ostacima i otpacima koji su rezultat uništavanja robe iz tog stava.<0}

{0>2.Where a customs debt is incurred, pursuant to Article 79(1) in respect of goods placed under temporary admission with partial relief from import duty, the amount of import duty paid under partial relief shall be deducted from the amount of import duty corresponding to the customs debt.<}0{>Ako u skladu sa odredbom člana 67. stav 1. ovog zakona carinski dug nastane za robu stavljenu u postupak privremenog uvoza sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina, iznos uvoznih dažbina koji je plaćen u skladu sa delimičnim oslobođenjem odbija se od iznosa uvoznih dažbina koji odgovara carinskom dugu.<0}

{0>Section 2<}0{>ODELJAK 2<0}

{0>Customs debt on export<}0{>CARINSKI DUG PRI IZVOZU<0}

{0>Export and outward processing<}65{>Izvoz i pasivno oplemenjivanje<0}

Član 69. <0}

{0>1.A customs debt on export shall be incurred through the placing of goods liable to export duty under the export procedure or the outward processing procedure.<}0{>Carinski dug pri izvozu nastaje stavljanjem robe, koja podleže plaćanju izvoznih dažbina, u postupak izvoza ili postupak pasivnog oplemenjivanja.<0}

{0>2.The customs debt shall be incurred at the time of acceptance of the customs declaration.<}84{>Carinski dug nastaje u trenutku prihvatanja deklaracije.<0}

{0>3.The declarant shall be the debtor.<}0{>Dužnik je deklarant. U slučaju posrednog zastupanja, dužnik je i lice za čiji račun je deklaracija podneta.<0}

{0>Where a customs declaration is drawn up on the basis of information which leads to all or part of the export duty not being collected, the person who provided the information required for the declaration and who knew, or who should reasonably have known, that such information was false shall also be a debtor.<}0{>Ako je deklaracija sastavljena na osnovu podataka zbog kojih izvozne dažbine nisu naplaćene u celosti ili delimično, dužnik je i lice koje je pružilo podatke potrebne za sastavljanje deklaracije i koje je znalo, ili je osnovano trebalo da zna da su ti podaci netačni.

{0>Customs debt incurred through non-compliance<}0{>Carinski dug nastao zbog neispunjavanja obaveza<0}

Član 70. <0}

{0>1.For goods liable to export duty, a customs debt on export shall be incurred through non-compliance with either of the following:<}0{>Za robu koja podleže plaćanju izvoznih dažbina, carinski dug pri izvozu nastaje zbog neispunjavanja:<0}

{0>(a)one of the obligations laid down in the customs legislation for the exit of the goods;<}0{>1) jedne od obaveza utvrđenih carinskim propisima za iznošenje robe;<0}

{0>(b)the conditions under which the goods were allowed to be taken out of the customs territory of the Union with total or partial relief from export duty.<}0{>2) uslova u skladu sa kojima je bilo odobreno da se roba iznese iz carinskog područja Republike Srbije uz potpuno ili delimično oslobođenje od plaćanja izvoznih dažbina.<0}

{0>2.The time at which the customs debt is incurred shall be one of the following:<}0{>Vreme nastanka carinskog duga je:<0}

{0>(a)the moment at which the goods are actually taken out of the customs territory of the Union without a customs declaration;<}0{>1) trenutak kada je roba stvarno izneta iz carinskog područja Republike Srbije bez deklaracije;<0}

{0>(b)the moment at which the goods reach a destination other than that for which they were allowed to be taken out of the customs territory of the Union with total or partial relief from export duty;<}0{>2) trenutak kada je roba stigla na odredište koje nije odredište za koje je odobreno iznošenje robe iz carinskog područja Republike Srbije uz potpuno ili delimično oslobođenje od plaćanja izvoznih dažbina;<0}

{0>(c)should the customs authorities be unable to determine the moment referred to in point (b), the expiry of the time-limit set for the production of evidence that the conditions entitling the goods to such relief have been fulfilled.<}0{>3) ako carinski organ nije u mogućnosti da odredi trenutak iz tačke 2) ovog stava, trenutak kada ističe rok određen za podnošenje dokaza o ispunjenosti uslova pod kojima je oslobođenje odobreno.<0}

{0>3.In cases referred to under point (a) of paragraph 1, the debtor shall be any of the following:<}0{>U slučajevima iz stava 1. tačka 1) ovog člana dužnik je:<0}

{0>(a)any person who was required to fulfil the obligation concerned;<}0{>1) svako lice od kojeg je zahtevano da ispuni propisanu obavezu;<0}

{0>(b)any person who was aware or should reasonably have been aware that the obligation concerned was not fulfilled and who acted on behalf of the person who was obliged to fulfil the obligation;<}0{>2) svako lice koje je znalo ili je osnovano trebalo da zna da propisana obaveza nije ispunjena, a delovalo je za račun lica koje je bilo dužno da ispuni obavezu;<0}

{0>(c) any person who participated in the act which led to the non-fulfilment of the obligation and who was aware or should reasonably have been aware that a customs declaration had not been lodged but should have been.<}0{>3) svako lice koje je učestvovalo u radnji koja je dovela do neispunjenja obaveze i koje je znalo ili je osnovano trebalo da zna da deklaracija nije, a trebalo je da bude podneta.<0}

{0>4.<}0{>{0>In cases referred to under point (b) of paragraph 1, the debtor shall be any person who is required to comply with the conditions under which the goods were allowed to be taken out of the customs territory of the Union with total or partial relief from export duty.<}0{>U slučajevima iz stava 1. tačka 2) ovog člana, dužnik je svako lice od kojeg se zahteva da postupa u skladu sa uslovima pod kojima je bilo odobreno da se roba iznese iz carinskog područja Republike Srbije uz potpuno ili delimično oslobođenje od plaćanja izvoznih dažbina.<0}

{0>Section 3<}0{>ODELJAK 3<0}

ZAJEDNIČKE ODREDBE ZA CARINSKI DUG KOJI

NASTAJE PRI UVOZU I IZVOZU<0}

{0>Prohibitions and restrictions<}68{>Zabrane i ograničenja<0}

Član 71. <0}

{0>1.The customs debt on import or export shall be incurred even if it relates to goods which are subject to measures of prohibition or restriction on import or export of any kind.<}0{>Carinski dug pri uvozu ili izvozu nastaje i za robu koja je predmet mera zabrane ili ograničenja prilikom uvoza ili izvoza bilo koje vrste.<0}

{0>2.However, no customs debt shall be incurred on either of the following:<}0{>Carinski dug ne nastaje u slučajevima:<0}

{0>(a)the unlawful introduction into the customs territory of the Union of counterfeit currency;<}0{>1) nezakonitog unošenja falsifikovane valute na carinsko područje Republike Srbije;<0}

{0>(b)the introduction into the customs territory of the Union of narcotic drugs and psychotropic substances other than where strictly supervised by the competent authorities with a view to their use for medical and scientific purposes.<}0{>2) unošenja na carinsko područje Republike Srbije narkotika i psihotropnih supstanci, osim ako nisu pod strogim nadzorom nadležnih organa zbog njihove upotrebe u medicinske i naučne svrhe.<0}

{0>3.For the purposes of penalties as applicable to customs offences, the customs debt shall nevertheless be deemed to have been incurred where, under the law of a Member State, import or export duty or the existence of a customs debt provide the basis for determining penalties.<}0{>Smatra se da je carinski dug nastao ako, u skladu sa zakonom, uvozne ili izvozne dažbine ili postojanje carinskog duga predstavljaju osnov za određivanje kazni.<0}

{0>Several debtors<}65{>Više dužnika<0}

Član 72. <0}

{0>Where several persons are liable for payment of the amount of import or export duty corresponding to one customs debt, they shall be jointly and severally liable for payment of that amount.<}0{>Ako je više lica u obavezi da plati iznos uvoznih ili izvoznih dažbina za isti carinski dug, obavezna su da taj iznos plate solidarno.<0}

{0>General rules for calculating the amount of import or export duty<}0{>Opšta pravila za obračun iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina<0}

Član 73. <0}

{0>1.<}0{>{0>The amount of import or export duty shall be determined on the basis of those rules for calculation of duty which were applicable to the goods concerned at the time at which the customs debt in respect of them was incurred.<}0{>Iznos uvoznih ili izvoznih dažbina se obračunava na osnovu pravila za obračunavanje dažbina koja su važila za određenu robu u vreme kada je carinski dug za tu robu nastao.<0}

{0>2.<}0{>{0>Where it is not possible to determine precisely the time at which the customs debt is incurred, that time shall be deemed to be the time at which the customs authorities conclude that the goods are in a situation in which a customs debt has been incurred.<}0{>Ako nije moguće tačno utvrditi vreme kada je carinski dug nastao, smatra se da je carinski dug nastao u vreme kada carinski organ zaključi da se roba nalazi u okolnostima koje uslovljavaju nastanak carinskog duga.<0}

{0>However, where the information available to the customs authorities enables them to establish that the customs debt had been incurred prior to the time at which they reached that conclusion, the customs debt shall be deemed to have been incurred at the earliest time that such a situation can be established.<}0{> Ako carinski organ na osnovu informacija koje su mu dostupne može da utvrdi da je carinski dug nastao pre vremena u kome je sam došao do tog zaključka, smatra se da je carinski dug nastao u najranijem trenutku u kojem se takve okolnosti mogu ustanoviti.<0}

{0>Special rules for calculating the amount of import duty<}0{>Posebna pravila za obračun iznosa uvoznih dažbina<0}

Član 74. <0}

{0>1.Where costs for storage or usual forms of handling have been incurred within the customs territory of the Union in respect of goods placed under a customs procedure or in temporary storage, such costs or the increase in value shall not be taken into account for the calculation of the amount of import duty where satisfactory proof of those costs is provided by the declarant.<}0{>Ako su za robu stavljenu u carinski postupak ili u privremeni smeštaj troškovi smeštaja ili uobičajenih oblika postupanja nastali na carinskom području Republike Srbije, takvi troškovi ili povećanje vrednosti se ne uzimaju u obzir prilikom obračuna iznosa uvoznih dažbina ako deklarant pruži zadovoljavajući dokaz o tim troškovima.<0}

{0>However, the customs value, quantity, nature and origin of nonUnion goods used in the operations shall be taken into account for the calculation of the amount of import duty.<}0{>CCarinska vrednost, količina, priroda i poreklo strane robe, upotrebljene u smislu stava 1. ovog člana, uzimaju se u obzir za obračun iznosa uvoznih dažbina.<0}

{0>2.Where the tariff classification of goods placed under a customs procedure changes as a result of usual forms of handling within the customs territory of the Union, the original tariff classification for the goods placed under the procedure shall be applied at the request of the declarant.<}0{>Ako se promeni tarifno svrstavanje robe stavljene u carinski postupak zbog uobičajenih oblika postupanja unutar carinskog područja Republike Srbije, na zahtev deklaranta, primenjuje se prvobitno tarifno svrstavanje robe stavljene u postupak.<0}

{0>3.Where a customs debt is incurred for processed products resulting from the inward processing procedure, the amount of import duty corresponding to such debt shall, at the request of the declarant, be determined on the basis of the tariff classification, customs value, quantity, nature and origin of the goods placed under the inward processing procedure at the time of acceptance of the customs declaration relating to those goods.<}0{>Ako je carinski dug nastao za dobijene proizvode koji su rezultat postupka aktivnog oplemenjivanja, iznos uvoznih dažbina koji odgovara takvom dugu se, na zahtev deklaranta, određuje na osnovu tarifnog svrstavanja, carinske vrednosti, količine, prirode i porekla robe stavljene u postupak aktivnog oplemenjivanja u vreme prihvatanja deklaracije za tu robu.<0}

{0>4.In specific cases, the amount of import duty shall be determined in accordance with paragraphs 2 and 3 of this Article without a request of the declarant in order to avoid the circumvention of tariff measures referred to in point (h) of Article 56(2).<}0{>U slučajevima koje propiše Vlada, iznos uvoznih dažbina se određuje u skladu sa odredbama st. 3. i 4. ovog člana bez zahteva deklaranta kako bi se izbeglo nepoštovanje tarifnih mera iz člana 41. stav 3. tačka 8) ovog zakona.<0}

{0>5.Where a customs debt is incurred for processed products resulting from the outward processing procedure or replacement products as referred to in Article 261(1), the amount of import duty shall be calculated on the basis of the cost of the processing operation undertaken outside the customs territory of the Union.<}0{>Ako carinski dug nastaje za dobijene proizvode koji su rezultat postupka pasivnog oplemenjivanja ili proizvoda za zamenu iz člana 225. stav 1. ovog zakona, iznos uvoznih dažbina se obračunava na osnovu troška proizvodne radnje koja je preduzeta van carinskog područja Republike Srbije.<0}

{0>6.<}100{>{0>Where the customs legislation provides for a favourable tariff treatment of goods, or for relief or total or partial exemption from import or export duty pursuant to points (d) to (g) of Article 56(2), Articles 203, 204, 205 and 208 or Articles 259 to 262 of this Regulation or pursuant to Council Regulation (EC) No 1186/2009 of 16 November 2009 setting up a Community system of reliefs from customs duty (<}0{>Ako carinski propisi predviđaju povoljniji tarifni tretman robe, oslobođenje ili potpuno ili delimično izuzimanje od plaćanja uvoznih ili izvoznih dažbina u skladu sa odredbama člana 41. stav 3. tač. 4) – 7), čl. 177, 178, 179. i 181. ili čl. 223-226. ovog zakona ili u skladu sa propisom koji uređuje oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, takav povoljniji tarifni tretman, oslobođenje ili izuzimanje se takođe primenjuju u slučajevima kada carinski dug nastaje u skladu sa odredbama čl. 67. ili 70. ovog zakona, pod uslovom da propust koji je doveo do nastanka carinskog duga ne predstavlja pokušaj prevare.

{0>Place where the customs debt is incurred<}0{>Mesto nastanka carinskog duga<0}

Član 75. <0}

{0>1.A customs debt shall be incurred at the place where the customs declaration or the re-export declaration referred to in Articles 77, 78 and 81 is lodged.<}63{>Carinski dug nastaje u mestu u kojem je podneta deklaracija ili deklaracija za ponovni izvoz iz čl. 65, 66. i 69. ovog zakona.<0}

{0>In all other cases, the place where a customs debt is incurred shall be the place where the events from which it arises occur.<}0{>U svim ostalim slučajevima, mesto nastanka carinskog duga je mesto u kome su nastupile okolnosti koje uslovljavaju njegov nastanak.<0}

{0>If it is not possible to determine that place, the customs debt shall be incurred at the place where the customs authorities conclude that the goods are in a situation in which a customs debt is incurred.<}0{>Ako nije moguće odrediti to mesto, smatra se da je carinski dug nastao na mestu gde carinski organ zaključi da se roba nalazi u okolnostima u kojima nastaje carinski dug.<0}

{0>2.If the goods have been placed under a customs procedure which has not been discharged or when a temporary storage did not end properly, and the place where the customs debt is incurred cannot be determined pursuant to the second or third subparagraphs of paragraph 1 within a specific time- limit, the customs debt shall be incurred at the place where the goods were either placed under the procedure concerned or were introduced into the customs territory of the Union under that procedure or were in temporary storage.<}0{>Ako je roba stavljena u carinski postupak koji nije okončan ili kada privremeni smeštaj nije pravilno okončan, a mesto nastanka carinskog duga ne može da se odredi u određenom roku u skladu sa odredbama st. 2. ili 3. ovog člana, carinski dug nastaje u mestu u kojem je roba stavljena u određeni postupak ili u mestu u koje je u okviru tog postupka uneta u carinsko područje Republike Srbije ili je bila u privremenom smeštaju.<0}

{0>3.Where the information available to the customs authorities enables them to establish that the customs debt may have been incurred in several places, the customs debt shall be deemed to have been incurred at the place where it was first incurred.<}0{>Ako na osnovu raspoloživih informacija carinski organ može da utvrdi da je carinski dug mogao da nastane na nekoliko mesta, smatra se da je carinski dug nastao na onom mestu na kojem je nastao najranije.

{0>Delegation of power<}0{>Ovlašćenja Vlade

Član 76. <0}

{0>The Commission shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 284, in order to determine:<}0{>Vlada propisuje:<0}

{0>(a)the rules for the calculation of the amount of import or export duty applicable to goods for which a customs debt is incurred in the context of a special procedure, which supplement the rules laid down in Articles 85 and 86;<}0{>1) pravila za obračunavanje iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina koja se primenjuju na robu za koju je nastao carinski dug u okviru posebnog postupka, a koja dopunjuju pravila iz čl. 73. i 74. ovog zakona;<0}

{0>(b)the cases referred to in Article 86(4);<}68{>2) slučajeve iz člana 74. stav 5. ovog zakona;<0}

{0>(c)the time-limit referred to in Article 87(2).<}69{>3) rok iz člana 75. stav 4. ovog zakona.<0}

GLAVA II {0>CHAPTER 2<}0{><0}

OBEZBEĐENJE ZA PLAĆANJE CARINSKOG DUGA KOJI JE NASTAO ILI BI MOGAO NASTATI <0}

{0>General provisions<}100{>Opšte odredbe<0}

Član 77. <0}

{0>2.Where the customs authorities require a guarantee for a potential or existing customs debt to be provided, that guarantee shall cover the amount of import or export duty and the other charges due in connection with the import or export of the goods where:<}0{>Ako carinski organ zahteva da se položi obezbeđenje za plaćanje carinskog duga koji je nastao ili koji bi mogao nastati, to obezbeđenje treba da pokrije iznos uvoznih ili izvoznih dažbina i ostalih dažbina nastalih u vezi sa uvozom i izvozom robe.

{0>3.Where the customs authorities require a guarantee to be provided, it shall be required from the debtor or the person who may become the debtor.<}0{>Ako carinski organ zahteva da se položi obezbeđenje za plaćanje carinskog duga, to se zahteva od dužnika ili lica koje može postati dužnik.<0} {0>They may also permit the guarantee to be provided by a person other than the person from whom it is required.<}0{>Carinski organ može dozvoliti da obezbeđenje za plaćanje carinskog duga položi lice koje nije lice od kojeg se to zahteva.<0}

{0>4.Without prejudice to Article 97, the customs authorities shall require only one guarantee to be provided in respect of specific goods or a specific declaration.<}0{> Carinski organ zahteva da se za određenu robu ili za određenu deklaraciju položi samo jedno obezbeđenje ne isključujući primenu odredbe člana 85. ovog zakona.<0}

{0>The guarantee provided for a specific declaration shall apply to the amount of import or export duty corresponding to the customs debt and other charges in respect of all goods covered by or released against that declaration, whether or not that declaration is correct.<}0{>Obezbeđenje položeno za određenu deklaraciju, primenjuje se na iznos uvoznih ili izvoznih dažbina koji odgovara carinskom dugu i ostalim dažbinama za svu robu koja je obuhvaćena ili se pušta na osnovu te deklaracije, bez obzira da li je ta deklaracija ispravna ili ne.<0}

{0>If the guarantee has not been released, it may also be used, within the limits of the secured amount, for the recovery of amounts of import or export duty and other charges payable following post-release control of those goods.<}0{>Ako obezbeđenje nije razduženo, može se koristiti, u okvirima osiguranog iznosa, za naplatu iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina i drugih dažbina koje treba platiti nakon naknadne kontrole te robe.<0}

{0>5.Upon application by the person referred to in paragraph 3 of this Article, the customs authorities may, in accordance with Article 95(1), (2) and (3), authorise the provision of a comprehensive guarantee to cover the amount of import or export duty corresponding to the customs debt in respect of two or more operations, declarations or customs procedures.<}0{>Na zahtev lica iz stava 3. ovog člana, carinski organ može, u skladu sa članom 83. st. 1, 2. i 3. ovog zakona, da odobri polaganje zajedničkog obezbeđenja koje pokriva iznos uvoznih ili izvoznih dažbina koji odgovara carinskom dugu za dve ili više operacija, deklaracija ili carinskih postupaka.<0}

{0>6.The customs authorities shall monitor the guarantee.<}0{>Carinski organ vrši nadzor nad položenim obezbeđenjem. <0}

{0>7.No guarantee shall be required from States, regional and local government authorities or other bodies governed by public law, in respect of the activities in which they engage as public authorities.<}0{>OObezbeđenje se ne zahteva od države, regionalnih i lokalnih organa uprave ili drugih imalaca javnih ovlašćenja, za radnje koje vrše u okviru poverenih poslova državne uprave.<0}

{0>8.No guarantee shall be required in any of the following situations:<}63{> Obezbeđenje se ne zahteva:<0}

{0>(a)goods carried on the Rhine, the Rhine waterways, the Danube or the Danube waterways;<}0{>1) za robu koja se prevozi Dunavom i plovnim putevima Dunava, odnosno međunarodnim i međudržavnim vodnim putevima;<0}

{0>(b)goods carried by a fixed transport installation;<}0{>2) za robu koja se prenosi fiksnom transportnom instalacijom;<0}

{0>(c)in specific cases where goods are placed under the temporary admission procedure;<}0{>3) u posebnim slučajevima za robu stavljenu u postupak privremenog uvoza;<0}

{0>(d)goods placed under the Union transit procedure using the simplification referred to in point (e) of Article 233(4) and carried by sea or air between Union ports or between Union airports.<}0{>4) zarobu stavljenu u nacionalni postupak tranzita uz pojednostavljenja iz člana 199. stav 4. tačka 5) ovog zakona i koja se prevozi na carinskoj teritoriji Republike Srbije. <0}

{0>9.The customs authorities may waive the requirement for provision of a guarantee where the amount of import or export duty to be secured does not exceed the statistical value threshold for declarations laid down in Article 3(4) of Regulation (EC) No 471/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on Community statistics relating to external trade with non-member countries (<}0{>Vlada propisuje iznos uvoznih ili izvoznih dažbina za koji carinski organ može da odustane od zahteva za polaganjem obezbeđenja.

{0>Compulsory guarantee<}73{>Obavezno obezbeđenje<0}

Član 78. <0}

{0>1.<}0{>{0>Where it is compulsory for a guarantee to be provided, the customs authorities shall fix the amount of such guarantee at a level equal to the precise amount of import or export duty corresponding to the customs debt and of other charges where that amount can be established with certainty at the time when the guarantee is required.<}0{>Ako je polaganje obezbeđenja obavezno, carinski organ utvrđuje iznos tog obezbeđenja na nivou jednakom tačnom iznosu uvoznih ili izvoznih dažbina koji odgovara carinskom dugu i drugim dažbinama koje se naplaćuju pri uvozu ili izvozu, ako taj iznos može sa sigurnošću da se utvrdi u vreme kada se obezbeđenje zahteva.<0}

{0>Where it is not possible to establish the precise amount, the guarantee shall be fixed at the maximum amount, as estimated by the customs authorities, of import or export duty corresponding to the customs debt and of other charges which have been or may be incurred.<}0{>Ako nije moguće utvrditi tačan iznos, obezbeđenje se utvrđuje u najvišem iznosu uvoznih ili izvoznih dažbina, koji proceni carinski organ, a koji odgovara carinskom dugu i drugim dažbinama koje se naplaćuju pri uvozu ili izvozu, koji su nastali ili bi mogli nastati.<0}

A{0>2.<}0{>{0>Without prejudice to Article 95 where a comprehensive guarantee is provided for the amount of import or export duty corresponding to customs debts and other charges which vary in amount over time, the amount of such guarantee shall be set at a level enabling the amount of import or export duty corresponding to customs debts and other charges to be covered at all times.<}0{>ko se podnosi zajedničko obezbeđenje za iznos uvoznih ili izvoznih dažbina koji odgovara carinskom dugu i drugim dažbinama koje se naplaćuju pri uvozu ili izvozu, čiji se iznos menja tokom vremena, iznos tog obezbeđenja se utvrđuje na nivou koji omogućava da iznos uvoznih ili izvoznih dažbina koji odgovara carinskom dugu i drugim dažbinama koje se naplaćuju pri uvozu ili izvozu bude pokriven u svakom trenutku, ne isključujući primenu odredbe člana 83. ovog zakona.

{0>Optional guarantee<}73{>Neobavezno obezbeđenje<0}

Član 79. <0}

{0>Where the provision of a guarantee is optional, such guarantee shall in any case be required by the customs authorities if they consider that the amount of import or export duty corresponding to a customs debt and other charges are not certain to be paid within the prescribed period.<}0{>Ako polaganje obezbeđenja nije obavezno, carinski organ u svakom slučaju zahteva obezbeđenje ako smatra da nije izvesno da će iznos uvoznih ili izvoznih dažbina koji odgovara carinskom dugu i drugim dažbinama koje se naplaćuju pri uvozu ili izvozu, biti plaćen u propisanom roku.<0} {0>Its amount shall be fixed by those authorities so as not to exceed the level referred to in Article 90.<}0{> Carinski organ utvrđuje iznos tog obezbeđenja tako da on nije viši od iznosa utvrđenog u skladu sa članom 78. ovog zakona.<0}

{0>Provision of a guarantee<}62{>Oblici obezbeđenja<0}

Član 80. <0}

{0>1.A guarantee may be provided in one of the following forms:<}0{>Obezbeđenje se može položiti u jednom od sledećih oblika:<0}

{0>(a)by a cash deposit or by any other means of payment recognised by the customs authorities as being equivalent to a cash deposit, made in euro or in the currency of the Member State in which the guarantee is required;<}0{>1) deponovanjem gotovine ili drugog sredstva plaćanja za koje carinski organ priznaje da ima jednako dejstvo kao deponovanje gotovine;<0}

{0>(b)by an undertaking given by a guarantor;<}0{>2) garancijom;<0}

{0>(c)by another form of guarantee which provides equivalent assurance that the amount of import or export duty corresponding to the customs debt and other charges will be paid.<}0{>3) drugim oblikom obezbeđenja koji pruža jednaku sigurnost da će iznos uvoznih ili izvoznih dažbina koji odgovara carinskom dugu i drugim dažbinama koje se naplaćuju pri uvozu ili izvozu biti plaćen.<0}

{0>2.A guarantee in the form of a cash deposit or any other equivalent means of payment shall be given in accordance with the provisions in force in the Member State in which the guarantee is required.<}0{>Obezbeđenje u obliku deponovanja gotovine ili drugog sredstva plaćanja koje ima jednako dejstvo, polaže se u skladu sa propisima.<0}

{0>Where a guarantee is given by making a cash deposit or any other equivalent means of payment, no interest thereon shall be payable by the customs authorities.<}0{>Carinski organ ne plaća kamatu na obezbeđenje koje se polaže u obliku iz stava 2. ovog člana.<0}

{0>Choice of guarantee<}73{>Izbor obezbeđenja<0}

Član 81. <0}

{0>The person required to provide a guarantee may choose between the forms of guarantee laid down in Article 92(1).<}0{>Lice od kojeg se zahteva polaganje obezbeđenje može da bira između oblika obezbeđenja koji su utvrđeni u članu 80. stav 1. ovog zakona.<0}

{0>However, the customs authorities may refuse to accept the form of guarantee chosen where it is incompatible with the proper functioning of the customs procedure concerned.<}0{>Carinski organ može da odbije da prihvati oblik obezbeđenja koji je izabran ako nije odgovarajući za pravilno sprovođenje carinskog postupka za koji se polaže.<0}

{0>The customs authorities may require that the form of guarantee chosen be maintained for a specific period.<}0{>Carinski organ može da zahteva da izabrani oblik obezbeđenja važi u određenom vremenskom periodu.<0}

{0>Guarantor<}0{>Garant<0}

Član 82. <0}

{0>1.The guarantor referred to in point (b) of Article 92(1) shall be a third person established in the customs territory of the Union.<}60{>Garant iz člana 80. stav 1. tačka 2) ovog zakona je treće lice poslovno nastanjeno na carinskom području Republike Srbije.<0} {0>The guarantor shall be approved by the customs authorities requiring the guarantee, unless the guarantor is a credit institution, financial institution or insurance company accredited in the Union in accordance with Union provisions in force.<}0{>Garanta odobrava carinski organ koji zahteva polaganje obezbeđenja, osim ako garant nije finansijska institucija ili osiguravajuće društvo koje je dobilo dozvolu nadležnih organa za obavljanje te delatnosti.<0}

{0>2.The guarantor shall undertake in writing to pay the secured amount of import or export duty corresponding to a customs debt and other charges.<}0{>Garant se u pismenoj formi obavezuje da plati osiguran iznos uvoznih ili izvoznih dažbina koji odgovara carinskom dugu i drugim dažbinama koje se naplaćuju pri uvozu ili izvozu.<0}

{0>3.The customs authorities may refuse to approve the guarantor or the type of guarantee proposed where either does not appear certain to ensure payment within the prescribed period of the amount of import or export duty corresponding to the customs debt and of other charges.<}0{>Carinski organ može da odbije da prihvati garanta ili predloženu vrstu obezbeđenja ako oceni da se time ne obezbeđuje blagovremeno plaćanje iznosa uvozne ili izvozne dažbine koji odgovara carinskom dugu i drugim dažbinama koje se naplaćuju pri uvozu ili izvozu.<0}

{0>Comprehensive guarantee<}73{>Zajedničko obezbeđenje<0}

Član 83. <0}

{0>1.The authorisation referred to in Article 89(5) shall be granted only to persons who satisfy all of the following conditions:<}0{>Odobrenje iz člana 77. stav 7. ovog zakona daje se samo licima koja zadovoljavaju sledeće uslove:<0}

{0>(a)they are established in the customs territory of the Union;<}71{>1) poslovno su nastanjeni na carinskom području Republike Srbije;<0}

{0>(b)they fulfil the criteria laid down in point (a) of Article 39;<}61{>2) ispunjavaju kriterijume utvrđene u članu 28. tačka 1) ovog zakona;<0}

{0>(c)they are regular users of the customs procedures involved or operators of temporary storage facilities or they fulfil the criteria laid down in point (d) of Article 39.<}0{>3)redovno koriste određene carinske postupke ili upravljaju prostorom za privremeni smeštaj ili ispunjavaju kriterijume utvrđene u članu 28. tačka 4) ovog zakona.<0}

{0>2.Where a comprehensive guarantee is to be provided for customs debts and other charges which may be incurred, an economic operator may be authorised to use a comprehensive guarantee with a reduced amount or to have a guarantee waiver, provided that he or she fulfils the criteria laid down in points (b) and (c) of Article 39.<}0{>Ako je potrebno položiti zajedničko obezbeđenje za carinski dug ili dugove i druge dažbine koje se naplaćuju pri uvozu ili izvozu koji mogu nastati, privrednom subjektu može biti odobreno da upotrebi zajedničko obezbeđenje sa smanjenim iznosom ili oslobođenje od polaganja obezbeđenja, pod uslovom da ispunjava kriterijume utvrđene u članu 28. tač. 2) i 3) ovog zakona.<0}

{0>3.Where a comprehensive guarantee is to be provided for customs debts and other charges which have been incurred, an authorised economic operator for customs simplification shall, upon application, be authorised to use a comprehensive guarantee with a reduced amount.<}0{>Ako je potrebno položiti zajedničko obezbeđenje za carinski dug ili dugove i druge dažbine koje se naplaćuju pri uvozu ili izvozu, koji su nastali, ovlašćenom privrednom subjektu za carinska pojednostavljenja se, na njegov zahtev, odobrava da upotrebi zajedničko obezbeđenje sa smanjenim iznosom.<0}

{0>4.The comprehensive guarantee with a reduced amount referred to in paragraph 3 shall be equivalent to the provision of a guarantee.<}62{>Zajedničko obezbeđenje sa smanjenim iznosom iz stava 3. ovog člana ima isto dejstvo kao položeno obezbeđenje.<0}

{0>Temporary prohibitions relating to the use of comprehensive guarantees<}65{>Privremene zabrane koje se odnose na upotrebu zajedničkog obezbeđenja<0}

Član 84. <0}

{0>1.In the context of special procedures or temporary storage, the Commission may decide to temporarily prohibit recourse to any of the following:<}0{>Vlada može, za posebne postupke i privremeni smeštaj, privremeno da zabrani upotrebu:<0}

{0>(a)the comprehensive guarantee for a reduced amount or a guarantee waiver referred to in Article 95(2);<}0{>1) zajedničkog obezbeđenja sa smanjenim iznosom ili oslobođenja od polaganja obezbeđenja iz člana 83. stav 2. ovog zakona;<0}

{0>(b)the comprehensive guarantee referred to in Article 95, in respect of goods which have been identified as being subject to large-scale fraud.<}0{>2) zajedničkog obezbeđenja iz člana 83. ovog zakona, za robu koja je identifikovana kao predmet prevare velikih razmera.<0}

{0>2.Where point (a) or point (b) of paragraph 1 of this Article applies, recourse to the comprehensive guarantee for a reduced amount or a guarantee waiver or recourse to the comprehensive guarantee referred to in Article 95 may be authorised where the person concerned fulfils either of the following conditions:<}0{>Ako se primenjuje stav 1. tač. 1) ili 2) ovog člana, upotreba zajedničkog obezbeđenja sa smanjenim iznosom, oslobođenja od polaganja obezbeđenja ili zajedničkog obezbeđenja iz člana 83. ovog zakona može biti odobrena licu koje:<0}

{0>(a)that person can show that no customs debt has arisen in respect of the goods in question in the course of operations which that person has undertaken in the two years preceding the decision referred to in paragraph 1;<}0{>1) može da dokaže da nije nastao carinski dug za robu tokom radnji koje je preduzimalo u roku od dve godine koje prethode odluci iz stava 1. ovog člana;<0}

{0>(b)where customs debts have arisen in the two years preceding the decision referred to in paragraph 1, the person concerned can show that those debts were fully paid by the debtor or debtors or the guarantor within the prescribed time-limit.<}0{>2) može da dokaže da je carinski dug ili dugove koji su nastali u toku dve godine koje prethode odluci iz stava 1. ovog člana u potpunosti platio dužnik ili dužnici ili garant u propisanom roku.<0}

{0>To obtain authorisation to use a temporarily prohibited comprehensive guarantee, the person concerned must also fulfil the criteria laid down in points (b) and (c) of Article 39.<}0{>Radi dobijanja odobrenja za upotrebu privremeno zabranjenog zajedničkog obezbeđenja, lice iz stava 2. ovog člana mora da ispuni i kriterijume iz člana 28. tač. 2) i 3) ovog zakona.<0}

{0>Additional or replacement guarantee<}0{>Dodatno ili novo obezbeđenje<0}

Član 85. <0}

{0>Where the customs authorities establish that the guarantee provided does not ensure, or is no longer certain or sufficient to ensure, payment within the prescribed period of the amount of import or export duty corresponding to the customs debt and other charges, they shall require any of the persons referred to in Article 89(3) either to provide an additional guarantee or to replace the original guarantee with a new guarantee, according to his choice.<}0{>Ako carinski organ utvrdi da položeno obezbeđenje ne obezbeđuje, ili više nije sigurno ili dovoljno da obezbedi plaćanje iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina koji odgovara carinskom dugu i drugim dažbinama koje se naplaćuju pri uvozu ili izvozu, u propisanom roku, može da zahteva od bilo kog lica iz člana 77. stav 3. ovog zakona da položi dodatno obezbeđenje ili da prethodno položeno obezbeđenje zameni novim, prema sopstvenom izboru.<0}

{0>Release of the guarantee<}73{>Razduživanje obezbeđenja<0}

Član 86. <0}

{0>1.The customs authorities shall release the guarantee immediately when the customs debt or liability for other charges is extinguished or can no longer arise.<}0{>Carinski organ razdužuje obezbeđenje odmah kada se carinski dug ili obaveza po osnovu drugih dažbina koje se naplaćuju pri uvozu ili izvozu, ugasi ili više ne može da nastane.<0}

{0>2.Where the customs debt or liability for other charges has been extinguished in part, or may arise only in respect of part of the amount which has been secured, a corresponding part of the guarantee shall be released accordingly at the request of the person concerned, unless the amount involved does not justify such action.<}0{>Ako su carinski dug ili obaveza po osnovu drugih dažbina koje se naplaćuju pri uvozu ili izvozu delimično ugašeni, ili ako mogu da nastanu samo u odnosu na deo iznosa koji je obezbeđen, odgovarajući deo obezbeđenja se shodno tome razdužuje na zahtev lica koje je položilo obezbeđenje, osim ako se radi o iznosu zbog kojeg razduživanje dela obezbeđenja nije opravdano.<0}

{0>Delegation of power<}0{>

Ovlašćenja Vlade<0}

Član 87. <0}

{0>The Commission shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 284, in order to determine:<}0{>Vlada propisuje:<0}

{0>(a)the specific cases, referred to in point (c) of Article 89(8), where no guarantee is required for goods placed under the temporary admission procedure;<}0{>1) posebne slučajeve iz člana 77. stav 10. tačka 3) ovog zakona, u kojima se za robu stavljenu u postupak privremenog uvoza ne zahteva polaganje obezbeđenja;<0}

{0>(b)the form of the guarantee, referred to in point (c) of Article 92(1), and the rules concerning the guarantor referred to in Article 94;<}0{>2) oblik obezbeđenja, iz člana 80. stav 1. tačka 3) ovog zakona, i pravila koja se odnose na garanta iz člana 82. ovog zakona;<0}

{0>(c)the conditions for the granting of an authorisation to use a comprehensive guarantee with a reduced amount or to have a guarantee waiver referred to in Article 95(2);<}0{>3) uslove za davanje odobrenja za upotrebu zajedničkog obezbeđenja sa smanjenim iznosom ili za oslobođenje od polaganja obezbeđenja iz člana 83. stav 2. ovog zakona;<0}

{0>(d)time-limits for the release of a guarantee.<}0{>4) rok za razduživanje obezbeđenja.<0}

{0>1.<}0{>{0>The Commission shall specify, by means of implementing acts, the procedural rules:<}73{>Vlada propisuje način:<0}

{0>(a)for determining the amount of the guarantee, including the reduced amount referred to in Article 95(2) and (3);<}0{>1) određivanja iznosa obezbeđenja, uključujući smanjeni iznos iz člana 83. st. 2. i 3. ovog zakona;<0}

{0>(b)regarding the provision and the monitoring of the guarantee referred to in Article 89, the revocation and cancellation of the undertaking given by the guarantor referred to in Article 94, and the release of the guarantee referred to in Article 98;<}0{>2) polaganja i vršenja nadzora nad obezbeđenjem iz člana 77. ovog zakona, ukidanja i opoziva obaveze koju je preuzeo garant iz člana 82. ovog zakona i razduživanja obezbeđenja iz člana 86. ovog zakona;<0}

{0>(c)regarding the temporary prohibitions referred to in Article 96.<}71{>3) sprovođenja privremenih zabrana iz člana 84. ovog zakona.<0}

GLAVA III 0}{0>2.<}0{>{0>The Commission shall adopt the measures referred to in Article 96 by means of implementing acts.<}67{>{0>CHAPTER 3<}0{><0}

{0>Recovery, payment, repayment and remission of the amount of import or export duty<}0{>NAPLATA, PLAĆANJE, POVRAĆAJ I OTPUST IZNOSA UVOZNIH ILI IZVOZNIH DAŽBINA<0}

{0>Section 1<}0{>ODELJAK 1<0}

{0>Determination of the amount of import or export duty, notification of the customs debt and entry in the accounts<}0{>ODREĐIVANJE IZNOSA UVOZNIH ILI IZVOZNIH DAŽBINA, OBAVEŠTAVANJE O CARINSKOM DUGU I KNJIŽENJE<0}

{0>Determination of the amount of import or export duty<}65{>Određivanje iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina<0}

Član 88. <0}

{0>1.<}0{>Iznos uvoznih ili izvoznih dažbina koji treba platiti određuje carinski organ nadležan prema mestu na kojem je nastao carinski dug, ili se smatra da je nastao u skladu sa članom 75. ovog zakona, čim dobije potrebne podatke.<0}

{0>2.Without prejudice to Article 48, the customs authorities may accept the amount of import or export duty payable determined by the declarant.<}0{> Carinski organ može da prihvati iznos uvoznih ili izvoznih dažbina koji treba platiti, a koji je utvrdio deklarant, ne isključujući primenu odredbe člana 35. ovog zakona.<0}

{0>3.Where the amount of import or export duty payable does not result in a whole number, that amount may be rounded.<}0{>Ako iznos uvoznih ili izvoznih dažbina koji treba platiti ne predstavlja ceo broj, taj iznos može biti zaokružen na prvi veći ili manji ceo broj.<0}

{0>Notification of the customs debt<}69{>Obaveštavanje o carinskom dugu<0}

Član 89. <0}

{0>1.The customs debt shall be notified to the debtor in the form prescribed at the place where the customs debt is incurred, or is deemed to have been incurred in accordance with Article 87.<}0{>Dužnik se na propisani način obaveštava o carinskom dugu na mestu gde je carinski dug nastao ili se smatra da je nastao u skladu sa članom 75. ovog zakona.<0}

Izuzetno od stava 1. ovog člana, {0>The notification referred to in the first subparagraph shall not be made in any of the following cases:<}64{>obaveštavanje dužnika se ne vrši u sledećim slučajevima:<0}

{0>(a)where, pending a final determination of the amount of import or export duty, a provisional commercial policy measure taking the form of a duty has been imposed;<}0{>1) ako je uvedena privremena mera trgovinske politike u obliku dažbine, dok se ne utvrdi konačni iznos te dažbine;<0}

{0>(b)where the amount of import or export duty payable exceeds that determined on the basis of a decision made in accordance with Article 33;<}0{>2) ako je iznos uvoznih ili izvoznih dažbina koji treba platiti veći od onog koji je utvrđen na osnovu odluke donesene u skladu sa članom 23. ovog zakona;<0}

{0>(c)where the original decision not to notify the customs debt or to notify it with an amount of import or export duty at a figure less than the amount of import or export duty payable was taken on the basis of general provisions invalidated at a later date by a court decision;<}0{>3) ako je prvobitna odluka da dužnik ne bude obavešten o carinskom dugu ili da bude obavešten o iznosu koji je manji od iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina koji treba platiti, doneta na osnovu odredaba koje su naknadno poništene sudskom odlukom;<0}

{0>(d)where the customs authorities are exempted under the customs legislation from notification of the customs debt.<}0{>4) ako je carinski organ oslobođen od obaveze obaveštavanja o carinskom dugu u skladu sa carinskim propisima.<0}

{0>2.Where the amount of import or export duty payable is equal to the amount entered in the customs declaration, release of the goods by the customs authorities shall be equivalent to notifying the debtor of the customs debt.<}0{>Ako je iznos uvoznih ili izvoznih dažbina koji treba platiti jednak iznosu koji je unet u deklaraciju, smatra se da je dužnik bio obavešten u trenutku puštanja robe od strane carinskog organa.<0}

{0>3.Where paragraph 2 does not apply, the customs debt shall be notified to the debtor by the customs authorities when they are in a position to determine the amount of import or export duty payable and take a decision thereon.<}0{>Ako se stav 3. ovog člana ne primenjuje, carinski organ obaveštava dužnika o carinskom dugu kada je u mogućnosti da utvrdi iznos uvoznih ili izvoznih dažbina koji treba platiti, i donese odluku o tome.<0}

{0>However, where the notification of the customs debt would prejudice a criminal investigation, the customs authorities may defer that notification until such time as it no longer prejudices the criminal investigation.<}0{>Ako bi obaveštenje o carinskom dugu dovelo u pitanje sprovođenje krivične istrage, odnosno pokretanje ili vođenje krivičnog postupka, carinski organ može odložiti obaveštavanje do trenutka kada to više ne dovodi u pitanje sprovođenje krivične istrage, odnosno pokretanje ili vođenje krivičnog postupka.<0}

{0>4.Provided that payment has been guaranteed, the customs debt corresponding to the total amount of import or export duty relating to all the goods released to one and the same person during a period fixed by the customs authorities may be notified at the end of that period.<}0{>Pod uslovom da je plaćanje obezbeđeno, lice može da bude obavešteno o carinskom dugu koji odgovara ukupnom iznosu uvoznih ili izvoznih dažbina koji se odnosi na svu robu koja je puštena jednom licu u roku koji je utvrdio carinski organ, na kraju tog roka.<0} {0>The period fixed by the customs authorities shall not exceed 31 days.<}0{>Rok koji je utvrdio carinski organ ne može biti duži od 31 dana.<0}

{0>Limitation of the customs debt<}0{>Ograničenja u vezi sa carinskim dugom<0}

Član 90. <0}

{0>1.No customs debt shall be notified to the debtor after the expiry of a period of three years from the date on which the customs debt was incurred.<}0{>Dužnik se ne obaveštava o carinskom dugu nakon isteka roka od tri godine od dana kada je carinski dug nastao.<0}

{0>2.Where the customs debt is incurred as the result of an act which, at the time it was committed, was liable to give rise to criminal court proceedings, the three-year period laid down in paragraph 1 shall be extended to a period of a minimum of five years and a maximum of 10 years in accordance with national law.<}0{>Ako carinski dug nastaje kao posledica radnje koja je, u vreme kada je izvršena, podlegala pokretanju prekršajnog ili krivičnog sudskog postupka, rok od tri godine utvrđen u stavu 1. ovog člana produžava se na 10 godina.<0}

{0>3.The periods laid down in paragraphs 1 and 2 shall be suspended where:<}65{>Rokovi Rokovi iz st. 1. i 2. ovog člana se prekidaju ako:<0}

{0>(a)an appeal is lodged in accordance with Article 44; such suspension shall apply from the date on which the appeal is lodged and shall last for the duration of the appeal proceedings; or<}0{>1) je uložena žalba u skladu sa članom 30. ovog zakona, i to od dana kada je žalba uložena do okončanja postupka po žalbi; ili<0}

{0>(b)the customs authorities communicate to the debtor, in accordance with Article 22(6), the grounds on which they intend to notify the customs debt; such suspension shall apply from the date of that communication until the end of the period within which the debtor is given the opportunity to express his or her point of view.<}0{>2) carinski organ saopšti dužniku, u skladu sa članom 17. stav 11. ovog zakona, razloge na osnovu kojih namerava da ga obavesti o carinskom dugu. Rok se prekida od dana tog saopštenja do kraja roka u kojem je dužniku data mogućnost da se izjasni.<0}

{0>4.Where a customs debt is reinstated pursuant to Article 116(7), the periods laid down in paragraphs 1 and 2 shall be considered as suspended from the date on which the application for repayment or remission was submitted in accordance with Article 121, until the date on which the decision on the repayment or remission was taken.<}0{>Ako carinski dug ponovo nastane u skladu sa članom 102. stav 9. ovog zakona, rokovi iz st. 1. i 2. ovog člana se smatraju prekinutim od dana kada je zahtev za povraćaj ili otpust duga podnet u skladu sa odredbom člana 107. ovog zakona, do dana kada je doneta odluka o povraćaju ili otpustu.<0}

{0>Entry in the accounts<}65{>Knjiženje<0}

Član 91. <0}

{0>1.The customs authorities referred to in Article 101 shall enter in their accounts, in accordance with the national legislation, the amount of import or export duty payable as determined in accordance with that Article.<}0{>Carinski organ iz člana 88. ovog zakona knjiži iznos uvoznih ili izvoznih dažbina koji treba platiti utvrđen u skladu sa tim članom.<0}

Odredba s{0>The first subparagraph shall not apply in cases referred to in the second subparagraph of Article 102(1).<}68{>stava 1. ovog člana ne primenjuje se u slučajevima iz člana 89. stav 2. ovog zakona.<0}

{0>2.The customs authorities need not enter in the accounts amounts of import or export duty which, pursuant to Article 103, correspond to a customs debt which could no longer be notified to the debtor.<}0{>Carinski organ ne mora da proknjiži iznos uvoznih ili izvoznih dažbina koji, u skladu sa odredbom člana 90. ovog zakona, odgovara carinskom dugu o kome više ne može da obavesti dužnika.<0}

{0>3.Member States shall determine the practical procedures for the entry in the accounts of the amounts of import or export duty.<}0{>Vlada propisuje način knjiženja iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina.<0} {0>Those procedures may differ according to whether, in view of the circumstances in which the customs debt was incurred, the customs authorities are satisfied that those amounts will be paid.<}0{>Način knjiženja može da se razlikuje u zavisnosti od toga da li je, imajući u vidu okolnosti u kojima je carinski dug nastao, carinski organ uveren da će iznos biti plaćen.<0}

{0>Time of entry in the accounts<}69{>Vreme knjiženja<0}

Član 92. <0}

{0>1.Where a customs debt is incurred as a result of the acceptance of the customs declaration of goods for a customs procedure, other than temporary admission with partial relief from import duty, or of any other act having the same legal effect as such acceptance, the customs authorities shall enter the amount of import or export duty payable in the accounts within 14 days of the release of the goods.<}0{>Ako je carinski dug nastao prihvatanjem deklaracije za stavljanje robe u carinski postupak, osim za postupak privremenog uvoza sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina, ili neke druge radnje koja ima isto pravno dejstvo kao prihvatanje deklaracije, carinski organ knjiži iznos uvoznih ili izvoznih dažbina koji treba platiti u roku od dva dana od dana puštanja robe.<0}

{0>However, provided that payment has been guaranteed, the total amount of import or export duty relating to all the goods released to one and the same person during a period fixed by the customs authorities, which may not exceed 31 days, may be covered by a single entry in the accounts at the end of that period.<}0{>Ako je plaćanje obezbeđeno, ukupan iznos uvoznih ili izvoznih dažbina koji se odnosi na svu robu puštenu jednom istom licu tokom perioda koji je utvrdio carinski organ, a koji ne može biti duži od 31 dana, može biti obuhvaćen jednim knjiženjem na kraju tog perioda.<0} {0>Such entry in the accounts shall take place within 14 days of the expiry of the period concerned.<}0{>Knjiženje se vrši u roku od dva dana od isteka odobrenog roka.<0}

{0>2.Where goods may be released subject to certain conditions which govern either the determination of the amount of import or export duty payable or its collection, entry in the accounts shall take place within 14 days of the day on which the amount of import or export duty payable is determined or the obligation to pay that duty is fixed.<}0{>Ako roba može biti puštena kada ispunjava određene uslove kojima se uređuje određivanje iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina koji treba platiti ili naplatu tog iznosa, knjiženje se vrši u roku od dva dana od dana kada je iznos uvoznih ili izvoznih dažbina koji treba platiti utvrđen ili je utvrđena obaveza za plaćanje tih dažbina.<0}

{0>However, where the customs debt relates to a provisional commercial policy measure taking the form of a duty, the amount of import or export duty payable shall be entered in the accounts within two months of the date of publication in the Official Journal of the European Union of the Regulation establishing the definitive commercial policy measure.<}0{>Ako se carinski dug odnosi na privremenu meru trgovinske politike koja ima oblik dažbine, iznos uvoznih ili izvoznih dažbina koji treba platiti se knjiži u roku od dva meseca od dana objavljivanja propisa kojim se utvrđuje konačna mera trgovinske politike.<0}

{0>3.Where a customs debt is incurred in circumstances not covered by paragraph 1, the amount of import or export duty payable shall be entered in the accounts within 14 days of the date on which the customs authorities are in a position to determine the amount of import or export duty in question and take a decision.<}0{>Ako carinski dug nastaje u okolnostima drukčijim od onih iz st. 1. i 2. ovog člana, iznos uvoznih ili izvoznih dažbina koji treba platiti se knjiži u roku od dva dana od dana kada je carinski organ u mogućnosti da utvrdi konkretni iznos i donese odluku.<0}

Odredba s{0>4.Paragraph 3 shall apply with regard to the amount of import or export duty to be recovered or which remains to be recovered where the amount of import or export duty payable has not been entered in the accounts in accordance with paragraphs 1, 2 and 3, or has been determined and entered in the accounts at a level lower than the amount payable.<}0{>stava 5. ovog člana primenjuje se na iznos uvoznih ili izvoznih dažbina koji će se naplatiti ili koji preostaje za naplatu, ako iznos uvoznih ili izvoznih dažbina koji treba platiti nije proknjižen u skladu sa odredbama st. 1 – 5. ovog člana, ili je utvrđen i proknjižen u nižem iznosu od onog koji treba platiti.<0}

{0>5.The time-limits for entry in the accounts laid down in paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply in unforeseeable circumstances or in cases of force majeure.<}0{>Rokovi za knjiženje utvrđeni u st. 1 – 5. ovog člana se ne primenjuju u slučaju nepredviđenih okolnosti ili više sile.<0}

{0>6.The entry in the accounts may be deferred in the case referred to in the second subparagraph of Article 102(3), until such time as the notification of the customs debt no longer prejudices a criminal investigation.<}0{>Knjiženje može da se odloži u slučaju iz člana 89. stav 5. ovog zakona, do trenutka kada obaveštenje o carinskom dugu više ne dovodi u pitanje sprovođenje krivične istrage, odnosno pokretanje ili vođenje krivičnog postupka.

<0}

Ovlašćenje Vlade

Član 93.

{0>The Commission shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 284, in order to determine the cases referred to in point (d) of Article 102(1) where the customs authorities are exempted from notification of the customs debt.<}69{>Vlada propisuje slučajeve iz člana 89. stav 2. tačka 4) ovog zakona, u kojima je carinski organ oslobođen od obaveze obaveštavanja o carinskom dugu.<0}

{0>Section 2<}0{>ODELJAK 2<0}

{0>Payment of the amount of import or export duty<}65{>PLAĆANJE IZNOSA UVOZNIH ILI IZVOZNIH DAŽBINA<0}

{0>General time-limits for payment and suspension of the time-limit for payment<}0{>Opšti rokovi za plaćanje i prekid roka za plaćanje<0}

Član 94. <0}

{0>1.<}0{>Dužnik plaća {0>Amounts of import or export duty, corresponding to a customs debt notified in accordance with Article 102, shall be paid by the debtor within the period prescribed by the customs authorities.<}0{> Dužnik plaća iznos uvoznih ili izvoznih dažbina, koji odgovara carinskom dugu o kojem je obavešten u skladu sa odredbom člana 89. ovog zakona, u roku od osam dana.<0}

{0>Without prejudice to Article 45(2), that period shall not exceed 10 days following notification to the debtor of the customs debt.<}0{>{0>In the case of aggregation of entries in the accounts under the conditions laid down in the second subparagraph of Article 105(1), it shall be so fixed as not to enable the debtor to obtain a longer period for payment than if he or she had been granted deferred payment in accordance with Article 110.<}0{>U slučaju objedinjavanja knjiženja u skladu sa uslovima iz člana 92. stav 2. ovog zakona, ne isključujući primenu člana 31. stav 2. ovog zakona, rok se utvrđuju tako da se dužniku ne omogući duži rok za plaćanje od onog koji bi bio utvrđen da mu je odobreno odlaganje plaćanja u skladu sa članom 96. ovog zakona.<0}

{0>The customs authorities may extend that period upon application by the debtor where the amount of import or export duty payable has been determined in the course of post-release control as referred to in Article 48.<}0{>Carinski organ može, na zahtev dužnika, produžiti rok iz stava 2. ovog člana ako je iznos uvoznih ili izvoznih dažbina koji treba platiti utvrđen u naknadnoj kontroli iz člana 35. ovog zakona.<0} {0>Without prejudice to Article 112(1), such extensions shall not exceed the time necessary for the debtor to take the appropriate steps to discharge his or her obligation.<}0{>Ne isključujući primenu člana 98. stav 1. ovog zakona, takvo produženje ne može biti duže od vremena koje je potrebno dužniku da preduzme odgovarajuće radnje radi izmirenja svoje obaveze.<0}

{0>2.If the debtor is entitled to any of the payment facilities laid down in Articles 110 to 112, payment shall be made within the period or periods specified in relation to those facilities.<}0{>Ako dužnik ima pravo na neku od olakšica u vezi sa plaćanjem iz čl. 96 – 98. ovog zakona, plaćanje se vrši u roku ili rokovima utvrđenim u vezi sa tim olakšicama.<0}

{0>3.The time-limit for payment of the amount of import or export duty corresponding to a customs debt shall be suspended in any of the following cases:<}0{>Rok za plaćanje iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina koji odgovara carinskom dugu se prekida ako:<0}

{0>(a)where an application for remission of duty is made in accordance with Article 121;<}0{>1) se zahtev za otpust dažbina podnosi u skladu sa odredbom člana 107. ovog zakona;<0}

{0>(b)where goods are to be confiscated, destroyed or abandoned to the State;<}0{>2) roba treba da se zapleni, uništi ili ustupi u korist države;<0}

{0>(c)where the customs debt was incurred pursuant to Article 79 and there is more than one debtor.<}0{>3) je carinski dug nastao u skladu sa odredbom člana 67. ovog zakona i ima više dužnika.<0}

{0>Payment<}86{>Plaćanje<0}

Član 95. <0}

{0>1.Payment shall be made in cash or by any other means with similar discharging effect, including by adjustment of a credit balance, in accordance with national legislation.<}0{>Plaćanje se vrši u gotovini ili drugim sredstvima sa sličnim dejstvom, uključujući poravnanje potraživanja, u skladu sa propisima kojima se uređuje način plaćanja.<0}

{0>2.Payment may be made by a third person instead of the debtor.<}0{>Plaćanje može umesto dužnika da vrši treće lice.<0}

{0>3.The debtor may in any case pay all or part of the amount of import or export duty without awaiting expiry of the period he or she has been granted for payment.<}0{>Dužnik može da plati ceo iznos ili deo iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina pre isteka roka koji mu je odobren za plaćanje.<0}

{0>Deferment of payment<}73{>Odloženo plaćanje<0}

Član 96. <0}

{0>The customs authorities shall, upon application by the person concerned and upon provision of a guarantee, authorise deferment of payment of the duty payable in any of the following ways:<}0{>Carinski organ, na zahtev zainteresovanog lica, nakon polaganja obezbeđenja, odobrava odloženo plaćanje dažbina koje treba platiti na neki od sledećih načina:<0}

{0>(a)separately in respect of each amount of import or export duty entered in the accounts in accordance with the first subparagraph of Article 105(1), or Article 105(4);<}0{>1) pojedinačno za svaki iznos uvoznih ili izvoznih dažbina proknjižen u skladu sa odredbom člana 92. st. 1. ili 6. ovog zakona;<0}

{0>(b)globally in respect of all amounts of import or export duty entered in the accounts in accordance with the first subparagraph of Article 105(1) during a period fixed by the customs authorities and not exceeding 31 days;<}0{>2) zbirno za sve iznose uvoznih ili izvoznih dažbina proknjižene u skladu sa odredbom člana 92. stav 1. ovog zakona, u roku koji je utvrdio carinski organ, a koji ne prelazi 31 dan;<0}

{0>(c)globally in respect of all amounts of import or export duty forming a single entry in accordance with the second subparagraph of Article 105(1).<}0{>3) zbirno za sve iznose uvoznih ili izvoznih dažbina koji čine jedno knjiženje u skladu sa odredbom člana 92. stav 2. ovog zakona.<0}

{0>Periods for which payment is deferred<}0{>Rok na koje se plaćanje odlaže<0}

Član 97. <0}

{0>1.The period for which payment is deferred under Article 110 shall be 30 days.<}0{>Rok na koji se plaćanje odlaže u skladu sa članom 96. ovog zakona je 30 dana.<0}

{0>2.Where payment is deferred in accordance with point (a) of Article 110., the period shall begin on the day following that on which the customs debt is notified to the debtor.<}0{>Ako se plaćanje odlaže u skladu sa odredbom člana 96. tačka 1) ovog zakonaovog zakona, rok se računa od narednog dana od dana kada je dužnik obavešten o carinskom dugu.<0}

{0>3.Where payment is deferred in accordance with point (b) of Article 110, the period shall begin on the day following that on which the aggregation period ends.<}0{>Ako je plaćanje odloženo u skladu sa odredbom člana 96. tačka 2) ovog zakona, rok se računa od narednog dana od dana kada se završava period agregacije.<0} Taj rok se skraćuje za broj dana koji odgovara polovini broja dana koji obuhvata period agregacije.<0}

{0>4.Where payment is deferred in accordance with point (c) of Article 110, the period shall begin on the day following the end of the period fixed for release of the goods in question.<}0{>Ako je plaćanje odloženo u skladu sa odredbom člana 96. tačka 3) ovog zakona, rok se računa od narednog dana od dana isteka roka koji je utvrđen za puštanje predmetne robe.<0} Taj rok se s{0>It shall be reduced by the number of days corresponding to half the number of days covered by the period concerned.<}0{>skraćuje za broj dana koji odgovara polovini broja dana odobrenog roka.<0}

{0>5.Where the number of days in the periods referred to in paragraphs 3 and 4 is an odd number, the number of days to be deducted from the 30-day period pursuant to those paragraphs shall be equal to half the next lowest even number.<}0{>Ako je broj dana u rokovima iz st. 3. i 4. ovog člana neparan, broj dana koji treba da se oduzme od 30 dana u skladu sa tim stavovima jednak je polovini sledećeg najnižeg parnog broja.<0}

{0>6.<}0{>{0>Where the periods referred to in paragraphs 3 and 4 are weeks, Member States may provide that the amount of import or export duty in respect of which payment has been deferred is to be paid on the Friday of the fourth week following the week in question at the latest.<}0{>Ako se rokovi za odloženo plaćanje iz st. 3. i 4. ovog člana odnose na nedelje, carinski organ može da odobri da se iznos uvoznih ili izvoznih dažbina za koji je plaćanje odloženo, plaća najkasnije u petak četvrte nedelje nakon date nedelje.<0}

{0>If those periods are months, Member States may provide that the amount of import or export duty in respect of which payment has been deferred is to be paid by the 16th day of the month following the month in question.<}0{> Ako se rokovi za odloženo plaćanje odnose na mesece, carinski organ može da odobri da se iznos uvoznih ili izvoznih dažbina za koji je plaćanje odloženo, plati do 16-tog dana u mesecu nakon konkretnog meseca.<0}

{0>Other payment facilities<}80{>Olakšice u vezi sa plaćanjem<0}

Član 98. <0}

Carinski organ, ako{0>1.The customs authorities may grant the debtor payment facilities other than deferred payment on condition that a guarantee is provided.<}0{> je položeno obezbeđenje, može dužniku, osim odloženog plaćanja, odobriti i druge olakšice u vezi sa plaćanjem.<0}

{0>2.Where facilities are granted pursuant to paragraph 1, credit interest shall be charged on the amount of import or export duty.<}0{>Ako se odobre olakšice u skladu sa odredbom stava 1. ovog člana, na iznos uvoznih ili izvoznih dažbina naplaćuje se kamata po stopi jednakoj godišnjoj eskontnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za pet procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.<0}

{0>3.The customs authorities may refrain from requiring a guarantee or from charging credit interest where it is established, on the basis of a documented assessment of the situation of the debtor, that this would create serious economic or social difficulties.<}0{>Carinski organ može odustati od zahteva za polaganje obezbeđenja ili naplate kamate ako je utvrđeno, na osnovu dokumentovane procene situacije dužnika, da bi mu to stvorilo ozbiljne privredne ili socijalne teškoće.<0}

{0>4.The customs authorities shall refrain from charging credit interest where the amount for each recovery action is less than EUR 10.<}0{>Carinski organ ne naplaćuje kamatu ako je iznos za naplatu manji od 10 evra u dinarskoj protivvrednosti.<0}

{0>Enforcement of payment<}73{>Prinudna naplata<0}

Član 99. <0}

{0>Where the amount of import or export duty payable has not been paid within the prescribed period, the customs authorities shall secure payment of that amount by all means available to them under the law of the Member State concerned.<}0{>Ako iznos uvoznih ili izvoznih dažbina koji treba platiti nije plaćen u propisanom roku, carinski organ preduzima, radi naplate tog iznosa, sva sredstva koja su mu dostupna u skladu sa zakonom.

Carinski dug se ne može naplatiti po isteku roka od tri godine od dana njegovog nastanka.

{0>Interest on arrears<}69{>Zatezna kamata<0}

Član 100. <0}

{0>1.Interest on arrears shall be charged on the amount of import or export duty from the date of expiry of the prescribed period until the date of payment.<}0{>Zatezna kamata se zaračunava na iznos uvoznih ili izvoznih dažbina od dana isteka propisanog roka do dana plaćanja, po stopi jednakoj godišnjoj eskontnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za 10 procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.<0}

{0>2.Where the customs debt is incurred on the basis of Article 79 or 82, or where the notification of the customs debt results from a post-release control, interest on arrears shall be charged over and above the amount of import or export duty, from the date on which the customs debt was incurred until the date of its notification.<}0{>Ako carinski dug nastaje na osnovu čl. 67. ili 70. ovog zakona, ili ako obaveštenje o carinskom dugu proizlazi iz naknadne kontrole, zatezna kamata se naplaćuje na iznos uvoznih ili izvoznih dažbina, od dana kada je carinski dug nastao do dana obaveštavanja o dugu.<0}

{0>3.The customs authorities may refrain from charging interest on arrears where it is established, on the basis of a documented assessment of the situation of the debtor, that to charge it would create serious economic or social difficulties.<}0{>Carinski organ može da odustane od naplate zatezne kamate ako se utvrdi, na osnovu dokumentovane procene situacije dužnika, da bi ta naplata izazvala ozbiljne privredne ili socijalne teškoće.<0}

{0>4.The customs authorities shall refrain from charging interest on arrears where the amount for each recovery action is less than EUR 10.<}0{>Carinski organ ne naplaćuje zateznu kamatu ako je iznos za naplatu manji od 10 evra u dinarskoj protivvrednosti.

<0}

O{0>Delegation of power<}0{>Ovlašćenja Vlade<0}

Član 101. <0}

{0>The Commission shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 284, in order to determine the rules for the suspension of the time-limit for payment of the amount of import or export duty corresponding to a customs debt referred to in Article 108(3) and the period of suspension.<}63{>Vlada propisuje bliže uslove za prekidanje roka za plaćanje iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina koji odgovara carinskom dugu iz člana 94. stav 5. ovog zakona i dužinu trajanja prekida.<0}

{0>Section 3<}0{>ODELJAK 3<0}

{0>Repayment and remission<}70{>POVRAĆAJ I OTPUST CARINSKOG DUGA<0}

{0>General provisions<}0{>Opšte odredbe<0}

Član 102. <0}

I{0>1.Subject to the conditions laid down in this Section, amounts of import or export duty shall be repaid or remitted on any of the following grounds:<}0{>Iznos uvoznih ili izvoznih dažbina se vraća ili otpušta na osnovu:<0}

{0>(a)overcharged amounts of import or export duty;<}0{>1)prekomerno obračunatog iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina;<0}

{0>(b)defective goods or goods not complying with the terms of the contract;<}0{>2)robe sa nedostacima ili robe koja nije u skladu sa uslovima ugovora;<0}

{0>(c)error by the competent authorities;<}70{>3)greške nadležnih organa;<0}

{0>(d)equity.<}73{>4)pravičnosti.<0}

{0>Where an amount of import or export duty has been paid and the corresponding customs declaration is invalidated in accordance with Article 174, that amount shall be repaid.<}0{>Ako je iznos uvoznih ili izvoznih dažbina plaćen, a odgovarajuća deklaracija poništena u skladu sa članom 152. ovog zakona, taj se iznos vraća.<0}

{0>2.The customs authorities shall repay or remit the amount of import or export duty referred to in paragraph 1 where it is EUR 10 or more, except where the person concerned requests the repayment or remission of a lower amount.<}0{>Carinski organ vraća ili otpušta iznos uvoznih ili izvoznih dažbina iz stava 1. ovog člana ako je on 10 evra ili veći u dinarskoj protivvrednosti, osim ako lice zahteva povraćaj ili otpust manjeg iznosa.

{0>4.Subject to the rules of competence for a decision, where the customs authorities themselves discover within the periods referred to in Article 121(1) that an amount of import or export duty is repayable or remissible pursuant to Articles 117, 119 or 120 they shall repay or remit on their own initiative.<}0{>Ako carinski organ sam utvrdi, u rokovima iz člana 107. st. 1. i 2. ovog zakona, da iznos uvoznih ili izvoznih dažbina može da se vrati ili otpusti u skladu sa odredbama čl. 103, 105. ili 106. ovog zakona, iznos se vraća ili otpušta po službenoj dužnosti.<0}

{0>5.No repayment or remission shall be granted when the situation which led to the notification of the customs debt results from deception by the debtor.<}0{>Povraćaj ili otpust se ne odobrava kada je situacija koja je dovela do obaveštavanja o carinskom dugu rezultat prevare od strane dužnika.<0}

Na iznos {0>6.Repayment shall not give rise to the payment of interest by the customs authorities concerned.<}0{>povraćaja se ne plaća kamata od strane carinskog organa.<0}

{0>However, interest shall be paid where a decision granting repayment is not implemented within three months of the date on which that decision was taken, unless the failure to meet the deadline was outside the control of the customs authorities.<}0{>Kamata se plaća ako se odluka kojom se odobrava povraćaj ne sprovede u roku od tri meseca od dana kada je ta odluka donesena, osim ako su razlozi za nepoštovanje roka bili van kontrole carinskog organa.<0}

{0>In such cases, the interest shall be paid from the date of expiry of the three-month period until the date of repayment.<}0{>U slučajevima iz stava 7. ovog člana, plaća se kamata od dana isteka roka od tri meseca do dana povraćaja.<0} {0>The rate of interest shall be established in accordance with Article 112.<}65{>Stopa kamate se utvrđuje u skladu sa članom 98. ovog zakona.<0}

{0>7.Where the customs authorities have granted repayment or remission in error, the original customs debt shall be reinstated insofar as it is not time-barred under Article 103.<}0{>Ako je carinski organ odobrio povraćaj ili otpust greškom, prvobitni carinski dug se ponovo uspostavlja ako nije zastareo u skladu sa članom 90. ovog zakona.<0}

{0>In such cases, any interest paid under the second subparagraph of paragraph 5 shall be reimbursed.<}64{>U slučajevima iz stava 9. ovog člana, kamata koja je plaćena u skladu sa stavom 7. ovog člana vraća se carinskom organu.<0}

{0>Overcharged amounts of import or export duty<}0{>Prekomerno obračunati iznosi uvoznih ili izvoznih dažbina <0}

Član 103. <0}

{0>1.An amount of import or export duty shall be repaid or remitted insofar as the amount corresponding to the customs debt initially notified exceeds the amount payable, or the customs debt was notified to the debtor contrary to points (c) or (d) of Article 102(1).<}0{>Iznos uvoznih ili izvoznih dažbina vraća se ili otpušta ako iznos carinskog duga o kome je dužnik prvobitno obavešten prelazi iznos koji treba platiti, ili je dužnik o carinskom dugu bio obavešten u suprotnosti sa članom 89. stav 2. tač. 3) ili 4) ovog zakona.<0}

{0>2.Where the application for repayment or remission is based on the existence, at the time when the declaration for release for free circulation was accepted, of a reduced or zero rate of import duty on the goods under a tariff quota, a tariff ceiling or other favourable tariff measures, repayment or remission shall be granted provided that, at the time of lodging the application accompanied by the necessary documents, either of the following conditions are fulfilled:<}0{>Ako se zahtev za povraćaj ili otpust zasniva na tome da je, u vreme prihvatanja deklaracije za stavljanje robe u slobodan promet, na robu primenjivana smanjena stopa ili stopa uvozne dažbine nula u okviru primene tarifnih kvota, tarifnog maksimuma ili neke druge preferencijalne carinske mere, povraćaj ili otpust se odobrava ako je, u vreme podnošenja zahteva koji prate neophodna dokumenta, ispunjen neki od sledećih uslova:<0}

{0>(a)in the case of a tariff quota, its volume has not been exhausted;<}65{>1) u slučaju tarifne kvote, njen ukupan obim nije iskorišćen;<0}

{0>(b)in other cases, the rate of duty normally due has not been re-established.<}0{>2) u ostalim slučajevima, redovna stopa carine nije ponovo uvedena.<0}

{0>Defective goods or goods not complying with the terms of the contract<}0{>Roba sa nedostacima ili roba koja nije u skladu sa uslovima ugovora<0}

Član 104. <0}

{0>1.An amount of import duty shall be repaid or remitted if the notification of the customs debt relates to goods which have been rejected by the importer because, at the time of release, they were defective or did not comply with the terms of the contract on the basis of which they were imported.<}0{>Iznos uvoznih dažbina se vraća ili otpušta ako je obaveštenje o carinskom dugu u vezi sa robom koju je uvoznik odbio zato što je, u vreme puštanja, roba bila sa nedostacima ili nije ispunjavala uslove ugovora na osnovu kojeg je uvezena.<0}

{0>Defective goods shall be deemed to include goods damaged before their release.<}0{>Smatra se da roba sa nedostacima obuhvata i robu oštećenu pre puštanja.<0}

{0>3.Repayment or remission shall not be granted where:<}0{>Povraćaj ili otpust se ne odobrava ako:<0}

{0>(a) the goods, before being released for free circulation, were placed under a special procedure for testing, unless it is established that the fact that the goods were defective or did not comply with the terms of the contract could not normally have been detected in the course of such tests;<}0{>1) je roba, pre stavljanja u slobodan promet bila stavljena u poseban postupak radi ispitivanja, osim ako je utvrđeno da tokom takvog ispitivanja nije moglo normalno da se otkrije da roba ima nedostatke ili da ne ispunjava uslove ugovora;<0}

{0>(b)the defective nature of the goods was taken into consideration in drawing up the terms of the contract, in particular the price, before the goods were placed under a customs procedure involving the incurrence of a customs debt; or<}0{>2) su nedostaci robe uzeti u obzir prilikom utvrđivanja uslova ugovora, posebno cene, pre nego što je roba stavljena u carinski postupak koji uključuje nastanak carinskog duga; ili<0}

{0>(c)the goods are sold by the applicant after it has been ascertained that they are defective or do not comply with the terms of the contract.<}0{>3) je podnosilac zahteva prodao robu nakon što je utvrdio da ima nedostatke ili da ne ispunjava uslove ugovora.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, povraćaj ili otpust se odobrava pod uslovom da roba nije upotrebljavana, osim ako je početna upotreba bila neophodna da bi se utvrdili nedostaci ili da ne ispunjava uslove ugovora i pod uslovom da je iznesena iz carinskog područja Republike Srbije.

{0>4.<}0{>Carinski organ, na zahtev zainteresovanog lica, odobrava da se roba, umesto da se iznese iz carinskog područja Republike Srbije, stavi u postupak aktivnog oplemenjivanja, uključujući i uništavanje, ili u postupak spoljnog tranzita, postupak carinskog skladištenja ili postupak slobodne zone.<0}

{0>Error by the competent authorities<}73{>Greška nadležnih organa<0}

Član 105. <0}

Osim {0>1.In cases other than those referred to in the second subparagraph of Article 116(1) and in Articles 117, 118 and 120, an amount of import or export duty shall be repaid or remitted where, as a result of an error on the part of the competent authorities, the amount corresponding to the customs debt initially notified was lower than the amount payable, provided the following conditions are met:<}0{>u u slučajevima iz člana 102. stav 2. i čl. 103, 104. i 106. ovog zakona, iznos uvoznih ili izvoznih dažbina se vraća ili otpušta ako je, kao rezultat greške nadležnih organa, iznos carinskog duga o kom je prvobitno dato obaveštenje bio niži od iznosa koji treba da se plati, pod uslovom da su sledeći uslovi ispunjeni:<0}

{0>(a)the debtor could not reasonably have detected that error; and<}0{>1) dužnik nije mogao opravdano da otkrije tu grešku; i<0}

{0>(b)the debtor was acting in good faith.<}0{>2) dužnik je delovao u dobroj veri.<0}

{0>2.Where the conditions laid down in Article 117(2) are not fulfilled, repayment or remission shall be granted where failure to apply the reduced or zero rate of duty was as a result of an error on the part of the customs authorities and the customs declaration for release for free circulation contained all the particulars and was accompanied by all the documents necessary for application of the reduced or zero rate.<}0{>Ako uslovi iz člana 103. stav 2. ovog zakona nisu ispunjeni, povraćaj ili otpust se odobrava ako smanjena stopa ili stopa dažbine nula nije primenjena kao rezultat greške carinskog organa, iako je deklaracija za stavljanje robe u slobodan promet sadržavala sve podatke i pratili su je svi dokumenti neophodni za primenu smanjene stope ili stope dažbine nula.<0}

{0>3.Where the preferential treatment of the goods is granted on the basis of a system of administrative cooperation involving the authorities of a country or territory outside the customs territory of the Union, the issue of a certificate by those authorities, should it prove to be incorrect, shall constitute an error which could not reasonably have been detected within the meaning of point (a) of paragraph 1.<}0{>Ako se preferencijalni tretman robe odobrava na osnovu sistema administrativne saradnje koja uključuje organe zemlje ili teritorije van carinske teritorije Republike Srbije, izdavanje uverenja od strane tih organa, ako se dokaže kao netačno, predstavlja grešku koja opravdano nije mogla da se otkrije u smislu odredbe stava 1. tačka 1) ovog člana.<0}

{0>The issue of an incorrect certificate shall not, however, constitute an error where the certificate is based on an incorrect account of the facts provided by the exporter, except where it is evident that the issuing authorities were aware or should have been aware that the goods did not satisfy the conditions laid down for entitlement to the preferential treatment.<}0{>Izdavanje netačnog uverenja iz stava 3. ovog člana, ne predstavlja grešku ako se uverenje zasniva na netačnom prikazu činjenica koje je pružio izvoznik, osim ako je očigledno da su organi koji izdaju uverenje bili svesni ili je trebalo da budu svesni da roba nije zadovoljavala uslove utvrđene za pravo na preferencijalni tretman.<0}

{0>The debtor shall be considered to be in good faith if he or she can demonstrate that, during the period of the trading operations concerned, he or she has taken due care to ensure that all the conditions for the preferential treatment have been fulfilled.<}0{>Smatra se da je dužnik postupao u dobroj veri ako može da dokaže da je, u vreme trajanja određenog trgovinskog posla, obratio dužnu pažnju kako bi obezbedio da svi uslovi za primenu preferencijalnog tretmana budu ispunjeni.<0}

{0>The debtor may not rely on a plea of good faith if the Commission has published a notice in the Official Journal of the European Union stating that there are grounds for doubt concerning the proper application of the preferential arrangements by the beneficiary country or territory.<}62{>Dužnik ne može da se poziva na dobru veru ako je u službenom glasilu objavljeno obaveštenje o postojanju osnove za sumnju u vezi sa pravilnom primenom preferencijalnih aranžmana zemlje ili teritorije korisnice.<0}

{0>Equity<}100{> Pravičnost<0}

Član 106. <0}

{0>1.In cases other than those referred to in the second subparagraph of Article 116(1) and in Articles 117, 118 and 119 an amount of import or export duty shall be repaid or remitted in the interest of equity where a customs debt is incurred under special circumstances in which no deception or obvious negligence may be attributed to the debtor.<}0{>Osim {0>1.In cases other than those referred to in the second subparagraph of Article 116(1) and in Articles 117, 118 and 120, an amount of import or export duty shall be repaid or remitted where, as a result of an error on the part of the competent authorities, the amount corresponding to the customs debt initially notified was lower than the amount payable, provided the following conditions are met:<}0{>uu slučajevima iz člana 102. stav 2. i čl. 103, 104. i 105. ovog zakona, iznos uvoznih ili izvoznih dažbina se vraća ili otpušta radi pravičnosti ako carinski dug nastaje pod posebnim okolnostima u kojima se dužniku ne mogu pripisati prevara ili gruba nepažnja.<0}

{0>2.The special circumstances referred to in paragraph 1 shall be deemed to exist where it is clear from the circumstances of the case that the debtor is in an exceptional situation as compared with other operators engaged in the same business, and that, in the absence of such circumstances, he or she would not have suffered disadvantage by the collection of the amount of import or export duty.<}0{>Vlada može da propiše slučajeve u kojima postoje posebne okolnosti iz stava 1. ovog člana, odnosno slučajeve u kojima je jasno da je dužnik u izuzetnoj situaciji u poređenju sa drugim subjektima koji se bave istim poslom, i da, u odsustvu takvih okolnosti, ne bi bio u nepovoljnom položaju usled naplate iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina.<0}

{0>Procedure for repayment and remission<}0{>Postupak povraćaja i otpusta<0}

Član 107. <0}

{0>1.<}0{>{0>Applications for repayment or remission in accordance with Article 116 shall be submitted to the customs authorities within the following periods:<}0{>Zahtev za povraćaj ili otpust u skladu sa odredbom člana 102. ovog zakona podnosi se carinskom organu u sledećim rokovima:<0}

{0>(a)in the case of overcharged, amounts of import or export duty, error by the competent authorities or equity, within three years of the date of notification of the customs debt;<}0{>1) u slučaju prekomerno obračunatih iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina, greške nadležnih organa ili radi pravičnosti, u roku od tri godine od dana obaveštavanja o carinskom dugu;<0}

{0>(b) in the case of defective goods or goods not complying with the terms of the contract, within one year of the date of notification of the customs debt;<}0{>2) u slučaju robe sa nedostacima ili robe koja nije u skladu sa uslovima ugovora, u roku od jedne godine od dana obaveštavanja o carinskom dugu;<0}

{0>(c) in the case of invalidation of a customs declaration, within the period specified in the rules applicable to invalidation.<}0{>3) u slučaju poništavanja deklaracije, tokom roka koji je preciziran u odredbama koje se odnose na poništavanje.<0}

{0>The period specified in points (a) and (b) of the first subparagraph shall be extended where the applicant provides evidence that he or she was prevented from submitting an application within the prescribed period as a result of unforeseeable circumstances or force majeure.<}0{>Rok iz tač. 1) i 2) stava 1. ovog člana produžava se ako podnosilac zahteva pruži dokaz da je bio sprečen da podnese zahtev u propisanom roku kao rezultat nepredviđenih okolnosti ili više sile.<0}

{0>2.Where the customs authorities are not in a position, on the basis of the grounds adduced, to grant repayment or remission of an amount of import or export duty, it is required to examine the merits of an application for repayment or remission in the light of the other grounds for repayment or remission referred to in Article 116.<}0{>Ako carinski organ nije u mogućnosti da, na osnovu navedenih razloga, odobri povraćaj ili otpust iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina, carinski organ po službenoj dužnosti, ceni sve ostale osnove za povraćaj ili otpust iz člana 102. ovog zakona.<0}

{0>3.Where an appeal has been lodged under Article 44 against the notification of the customs debt, the relevant period specified in the first subparagraph of paragraph 1 shall be suspended, from the date on which the appeal is lodged, for the duration of the appeal proceedings.<}0{>Ako je uložena žalba na obaveštenje o carinskom dugu u skladu sa odredbom člana 30. ovog zakona, rok iz stava 1. ovog člana se prekida od dana ulaganja žalbe, dok traje žalbeni postupak.<0}

Ovlašćenje Vlade

Član 108. <0}

{0>1.The Commission shall specify, by means of implementing acts, the procedural rules for:<}72{>Vlada propisuje postupak za povraćaj i otpust carinskog duga u skladu sa odredbom člana 102. ovog zakona.<0}

GLAVA IV {0>CHAPTER 4<}99{><0}

{0>Extinguishment of a customs debt<}0{>GAŠENJE CARINSKOG DUGA<0}

{0>Extinguishment<}0{>Gašenje<0}

Član 109. <0}

{0>1.<}0{>{0>Without prejudice to the provisions in force relating to non-recovery of the amount of import or export duty corresponding to a customs debt in the event of the judicially established insolvency of the debtor, a customs debt on import or export shall be extinguished in any of the following ways:<}0{>Ne isključujući primenu odredbe koje se odnose na nenaplaćivanje iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina koji odgovara carinskom dugu u slučaju sudski utvrđene nesolventnosti dužnika, carinski dug pri uvozu ili izvozu gasi se:<0}

{0>(a)where the debtor can no longer be notified of the customs debt, in accordance with Article 103;<}0{>1) ako dužnik više ne može da se obavesti o carinskom dugu, u skladu sa odredbom člana 90. ovog zakona;<0}

{0>(b)by payment of the amount of import or export duty;<}60{>2) plaćanjem iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina;<0}

{0>(c)subject to paragraph 5, by remission of the amount of import or export duty;<}0{>3) otpustom iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina u skladu sa stavom 5. ovog člana;<0}

{0>(d) where, in respect of goods declared for a customs procedure entailing the obligation to pay import or export duty, the customs declaration is invalidated;<}0{>4) ako je poništena deklaracija za robu deklarisanu za carinski postupak za koji nastaje obaveza plaćanja uvoznih ili izvoznih dažbina;<0}

{0>(e)where goods liable to import or export duty are confiscated or seized and simultaneously or subsequently confiscated;<}0{>5) ako je roba koja podleže plaćanju uvoznih ili izvoznih dažbina oduzeta, ili zadržana i istovremeno ili naknadno oduzeta;<0}

{0>(f)where goods liable to import or export duty are destroyed under customs supervision or abandoned to the State;<}0{>6) ako je roba koja podleže plaćanju uvoznih ili izvoznih dažbina uništena pod carinskim nadzorom ili ustupljena državi;<0}

{0>(g)where the disappearance of the goods or the non-fulfilment of obligations arising from the customs legislation results from the total destruction or irretrievable loss of those goods as a result of the actual nature of the goods or unforeseeable circumstances or force majeure, or as a consequence of instruction by the customs authorities; for the purpose of this point, goods shall be considered as irretrievably lost when they have been rendered unusable by any person;<}0{>7) ako je nestanak robe ili neispunjenje obaveza koje proističu iz carinskih propisa posledica potpunog uništenja ili nepovratnog gubitka robe zbog stvarne prirode robe ili nepredvidivih okolnosti ili više sile, ili kao posledica naloga carinskog organa. Roba se smatra nepovratno izgubljenom kada je neupotrebljiva za bilo koje lice;<0}

{0>(h)where the customs debt was incurred pursuant to Article 79 or 82 and where the following conditions are fulfilled:<}0{>8) ako je carinski dug nastao u skladu sa odredbama čl. 67. ili 70. ovog zakona i ako su sledeći uslovi ispunjeni:<0}

{0>(i)the failure which led to the incurrence of a customs debt had no significant effect on the correct operation of the customs procedure concerned and did not constitute an attempt at deception;<}0{>da propust koji je doveo do nastanka carinskog duga nije imao značajan uticaj na pravilno sprovođenje konkretnog carinskog postupka i nije predstavljao pokušaj prevare;<0}

{0>(ii)all of the formalities necessary to regularise the situation of the goods are subsequently carried out;<}0{>da su sve formalnosti neophodne za regulisanje statusa robe naknadno sprovedene;<0}

{0>(i)where goods released for free circulation duty-free, or at a reduced rate of import duty by virtue of their end-use, have been exported with the permission of the customs authorities;<}0{>9) ako je roba stavljena u slobodan promet bez plaćanja dažbina, ili sa smanjenom stopom uvozne dažbine na osnovu njene upotrebe u posebne svrhe, izvezena sa dozvolom carinskog organa;<0}

{0>(j) where it was incurred pursuant to Article 78 and where the formalities carried out in order to enable the preferential tariff treatment referred to in that Article to be granted are cancelled;<}0{>10) ako je nastao u skladu sa članom 66. ovog zakona i ako su poništene formalnosti koje su sprovedene kako bi omogućile odobrenje preferencijalnog tarifnog tretmana iz tog člana;<0}

{0>(k) where, subject to paragraph 6, the customs debt was incurred pursuant to Article 79 and evidence is provided to the satisfaction of the customs authorities that the goods have not been used or consumed and have been taken out of the customs territory of the Union.<}0{>11) ako je carinski dug nastao u skladu sa članom 67. ovog zakona a carinskom organu je pružen zadovoljavajući dokaz da roba nije upotrebljavana ili korišćena i da je izneta iz carinskog područja Republike Srbije.<0}

{0>2.<}0{>{0>In the cases referred to in point (e) of paragraph 1, the customs debt shall, nevertheless, for the purposes of penalties applicable to customs offences, be deemed not to have been extinguished where, under the law of a Member State, import or export duty or the existence of a customs debt provide the basis for determining penalties.<}0{>U slučajevima iz stava 1. tačka 5) ovog člana, carinski dug se, za svrhu kazni primenljivih na carinske prekršaje, ne smatra ugašenim ako uvozne ili izvozne dažbine ili postojanje carinskog duga predstavljaju osnov za određivanje kazne.<0}

{0>3.Where, in accordance with point (g) of paragraph 1, a customs debt is extinguished in respect of goods released for free circulation duty-free or at a reduced rate of import duty on account of their end-use, any scrap or waste resulting from their destruction shall be deemed to be non-Union goods.<}0{>Ako je, u skladu sa odredbom stava 1. tačka 7) ovog člana, carinski dug ugašen za robu stavljenu u slobodan promet bez plaćanja dažbina ili sa smanjenom stopom uvozne dažbine zbog njene upotrebe u posebne svrhe, ostaci ili otpaci koji su rezultat uništavanja robe i koji nemaju vrednost ili imaju malu ekonomsku vrednost i ne mogu se upotrebljavati bez dalje prerade, smatraju se stranom robom.<0}

{0>4.The provisions in force pertaining to standard rates for irretrievable loss due to the nature of goods shall apply where the person concerned fails to show that the real loss exceeds that calculated by applying the standard rate for the goods in question.<}0{>Ako lice ne uspe da dokaže da je stvarni gubitak veći od onog koji je obračunat primenom uobičajenih standarda za tu robu, primenjuju se pravila koja se odnose na uobičajene standarde za nepovratni gubitak robe zbog njene prirode.<0}

{0>5.Where several persons are liable for payment of the amount of import or export duty corresponding to the customs debt and remission is granted, the customs debt shall be extinguished only in respect of the person or persons to whom the remission is granted.<}0{>Ako je nekoliko lica odgovorno za plaćanje iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina koji odgovara carinskom dugu i ako je odobren otpust, carinski dug se gasi samo za lice ili lica kojima je otpust odobren.<0}

{0>6.In the case referred to in point (k) of paragraph 1, the customs debt shall not be extinguished in respect of any person or persons who attempted deception.<}0{>U slučaju iz stava 1. tačka 11) ovog člana, carinski dug se ne gasi za lice ili lica koja su pokušala prevaru.<0}

{0>7.Where the customs debt was incurred pursuant to Article 79, it shall be extinguished with regard to the person whose behaviour did not involve any attempt at deception and who contributed to the fight against fraud.<}0{>Ako je carinski dug nastao u skladu sa odredbom člana 67. ovog zakona, on se gasi za lice čije ponašanje nije uključivalo bilo kakav pokušaj prevare i koje je doprinelo borbi protiv prevare.<0}

{0>Application of penalties<}0{>Primena kazni<0}

Član 110. <0}

Gašenjem carinskog duga na osnovu člana 109. stav 1. tačka 8) ovog zakona, ne isključuje se primena kazne za nepostupanje u skladu sa carinskim propisima.<0}

Ovlašćenje Vlade

Član 111. <0}

Vlada propisuje slučajeve iz člana 109. stav 1. tačka 8) podtačka (1) ovog zakona, u kojima se smatra da propusti ne utiču značajno na pravilno sprovođenje konkretnog carinskog postupka.<0}

DEO ČETVRTI <0}

UNOŠENJE {0>GOODS BROUGHT INTO THE CUSTOMS TERRITORY OF THE UNION<}65{>ROBE U CARINSKO PODRUČJE <0}

GLAVA I {0>CHAPTER 1<}0{><0}

{0>Entry summary declaration<}65{>ULAZNA SAŽETA DEKLARACIJA<0}

{0>Lodging of an entry summary declaration<}0{>Podnošenje ulazne sažete deklaracije<0}

Član 112. <0}

{0>1.<}0{><0}{0>Goods brought into the customs territory of the Union shall be covered by an entry summary declaration.<}0{>Roba koja se unosi u carinsko područje Republike Srbije mora biti obuhvaćena ulaznom sažetom deklaracijom.<0}

Izuzetno od stava 1. {0>2.The obligation referred to in paragraph 1 shall be waived:<}75{>ovog člana, ulazna sažeta deklaracija ne podnosi se:<0}

{0>(a)for means of transport and the goods carried thereon only passing through the territorial waters or the airspace of the customs territory of the Union without a stop within that territory; and<}0{>za prevozna sredstva i robu koja se njima prenosi, a koja bez zaustavljanja prolaze kroz vazdušni prostor Republike Srbije; i<0}

{0>(b)in other cases, where duly justified by the type of goods or traffic, or where required by international agreements.<}0{>u drugim slučajevima, ako je to opravdano s obzirom na vrstu robe ili saobraćaja ili ako se to zahteva međunarodnim sporazumima.<0}

{0>3.The entry summary declaration shall be lodged at the customs office of first entry within a specific time-limit, before the goods are brought into the customs territory of the Union.<}0{>Ulazna sažeta deklaracija podnosi se carinarnici prvog ulaska u određenom roku, pre nego što se roba unese u carinsko područje Republike Srbije.<0}

{0>Customs authorities may allow the entry summary declaration to be lodged at another customs office, provided that the latter immediately communicates or makes available electronically the necessary particulars to the customs office of first entry.<}0{>Carinski organ može dozvoliti da se ulazna sažeta deklaracija podnese drugoj carinarnici, pod uslovom da ta carinarnica odmah elektronskim putem prosledi ili učini dostupnim neophodne podatke carinarnici prvog ulaska.<0}

{0>4.The entry summary declaration shall be lodged by the carrier.<}0{>Ulaznu sažetu deklaraciju podnosi prevoznik, a može podneti jedno od sledećih lica:<0}

{0>(a)the importer or consignee or other person in whose name or on whose behalf the carrier acts;<}0{>uvoznik ili primalac robe ili drugo lice u čije ime ili za čiji račun prevoznik istupa;<0}

{0>(b)any person who is able to present the goods in question or have them presented at the customs office of entry.<}0{>lice koje može da dopremi robu ili da organizuje da ona bude dopremljena ulaznoj carinarnici.<0}

{0>5.The entry summary declaration shall contain the particulars necessary for risk analysis for security and safety purposes.<}0{>Ulazna sažeta deklaracija sadrži podatke neophodne za analizu rizika za potrebe sigurnosti i bezbednosti.<0}

{0>6.In specific cases, where all the particulars referred to in paragraph 5 cannot be obtained from the persons referred to in paragraph 4, other persons holding those particulars and the appropriate rights to provide them may be required to provide those particulars.<}0{>U slučajevima koje propiše Vlada, ako se podaci iz stava 6. ovog člana ne mogu dobiti od lica iz stava 5. ovog člana, oni se mogu zahtevati od drugih lica koja imaju te podatke i odgovarajuća prava da ih pruže.<0}

{0>7.Customs authorities may accept that commercial, port or transport information systems are used for the lodging of an entry summary declaration provided such systems contain the necessary particulars for such declaration and those particulars are available within a specific time-limit, before the goods are brought into the customs territory of the Union.<}0{>Carinski organ može prihvatiti da se komercijalni, lučki i transportni informacioni sistemi koriste za podnošenje ulazne sažete deklaracije, pod uslovom da ti sistemi sadrže neophodne podatke za tu deklaraciju i da su ti podaci dostupni tokom određenog perioda, pre nego što se roba unese u carinsko područje Republike Srbije.<0}

{0>8.Customs authorities may accept, instead of the lodging of the entry summary declaration, the lodging of a notification and access to the particulars of an entry summary declaration in the economic operator’s computer system.<}0{>Carinski organ može prihvatiti da se umesto ulazne sažete deklaracije podnese obaveštenje privrednog subjekta i omogući pristup podacima neophodnim za ulaznu sažetu deklaraciju u računarskom sistemu tog subjekta.

<0}

{0>Risk analysis<}100{>Analiza rizika<0}

Član 113. <0}

{0>The customs office referred to in Article 127(3) shall, within a specific time-limit, ensure that a risk analysis is carried out, primarily for security and safety purposes, on the basis of the entry summary declaration referred to in Article 127(1) or the particulars referred to in Article 127(8) and shall take the necessary measures based on the results of that risk analysis.<}0{>Carinarnica iz člana 112. st. 3. i 4. ovog zakona će, u određenom roku, obezbediti sprovođenje analize rizika, pre svega za potrebe sigurnosti i bezbednosti, na osnovu ulazne sažete deklaracije iz člana 112. stav 1. ovog zakona ili podataka iz člana 112. stav 9. ovog zakona i preduzeće neophodne mere na osnovu rezultata analize rizika.

<0}

{0>Amendment and invalidation of an entry summary declaration<}0{>Izmena i poništavanje ulazne sažete deklaracije<0}

Član 114. <0}

{0>1.The declarant may, upon application, be permitted to amend one or more particulars of the entry summary declaration after it has been lodged.<}0{>Deklarantu se može, na njegov zahtev, dozvoliti da izmeni jedan ili više podataka iz ulazne sažete deklaracije nakon njenog podnošenja.<0}

{0>No amendment shall be possible after any of the following:<}62{>Izmena nije moguća nakon što je:<0}

{0>(a)the customs authorities have informed the person who lodged the entry summary declaration that they intend to examine the goods;<}0{>carinski organ obavestio lice koje je podnelo ulaznu sažetu deklaraciju da namerava da pregleda robu;<0}

{0>(b)the customs authorities have established that the particulars of the entry summary declaration are incorrect;<}0{>carinski organ utvrdio da su podaci iz ulazne sažete deklaracije netačni;<0}

{0>(c)the goods have already been presented to customs.<}0{>roba već dopremljena carinskom organu.<0}

{0>2.When the goods for which an entry summary declaration has been lodged are not brought into the customs territory of the Union, the customs authorities shall invalidate that declaration in either of the following cases:<}0{>AkoAkoAko roba za koju je podneta ulazna sažeta deklaracija nije uneta u carinsko područje Republike Srbije, carinski organ će poništiti tu deklaraciju u sledećim slučajevima:<0}

{0>(a)upon application by the declarant;<}0{>na zahtev deklaranta;<0}

{0>(b)within 200 days after the lodging of the declaration.<}0{>u roku od 200 dana nakon podnošenja te deklaracije. <0}

Deklaracija podneta umesto ulazne sažete deklaracije

Član 115. <0}

{0>1.The customs office referred to in Article 127(3) may waive the lodging of an entry summary declaration in respect of goods for which, prior to the expiry of the time-limit for lodging that declaration, a customs declaration is lodged.<}0{> Carinarnica iz člana 112. st. 3. i 4. ovog zakona može odustati od zahteva za podnošenjem ulazne sažete deklaracije za robu za koju je, pre isteka roka za podnošenje te deklaracije, podneta deklaracija.<0} {0>In that case, the customs declaration shall contain at least the particulars necessary for the entry summary declaration.<}0{>U tom slučaju, deklaracija mora da sadrži najmanje podatke neophodne za ulaznu sažetu deklaraciju.<0} {0>Until such time as the customs declaration is accepted in accordance with Article 172, it shall have the status of an entry summary declaration.<}0{>Dok deklaracija ne bude prihvaćena u skladu sa odredbom člana 150. ovog zakona, ona ima status ulazne sažete deklaracije.

{0>2.The customs office referred to in Article 127(3) may waive the lodging of an entry summary declaration in respect of goods for which, prior to the expiry of the time-limit for lodging that declaration, a temporary storage declaration is lodged.<}0{> Carinarnica iz člana 112. st. 3. i 4. ovog zakona može odustati od zahteva za podnošenjem ulazne sažete deklaracije za robu za koju je, pre isteka roka za podnošenje te deklaracije, podneta deklaracija za privremeni smeštaj.<0} {0>That declaration shall contain at least the particulars necessary for the entry summary declaration.<}0{>Ta deklaracija mora da sadrži najmanje podatke neophodne za ulaznu sažetu deklaraciju.<0} {0>Until such time as the goods declared are presented to customs in accordance with Article 139, the temporary storage declaration shall have the status of an entry summary declaration.<}0{>Dok se deklarisana roba ne dopremi carinskom organu u skladu sa odredbom člana 123. ovog zakona, deklaracija za privremeni smeštaj ima status ulazne sažete deklaracije. <0}

Ovlašćenja Vlade{0>Delegation of power<}0{> <0}

Član 116. <0}

{0>The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 284, in order to determine:<}0{>Vlada propisuje Vlada propisuje:<0}

{0>(a)the cases where the obligation to lodge an entry summary declaration is waived, in accordance with point (c) of Article 127(2);<}0{>slučajeve u kojima se može odustati od zahteva za podnošenje ulazne sažete deklaracije, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 2) ovog zakona;<0}

{0>(b)the specific time-limit referred to in Article 127(3) and (7), within which the entry summary declaration is to be lodged before the goods are brought into the customs territory of the Union, taking into account the type of goods or traffic;<}0{>rok u kom treba da se podnese ulazna sažeta deklaracija pre nego što se roba unese u carinsko područje Republike Srbije, uzimajući u obzir vrstu robe ili saobraćaja, u skladu sa odredbom člana 112. st. 3, 4. i 8. ovog zakona;<0}

{0>(c)the cases referred to in Article 127(6) and the other persons who may be required to provide particulars of the entry summary declaration in those cases.<}0{>slučajeve iz člana 112. stav 7. ovog zakona i druga lica od kojih se može zahtevati pružanje podataka iz ulazne sažete deklaracije u tim slučajevima;

{0>(a) the procedural rules for lodging the entry summary declaration referred to in Article 127;<}61{>način podnošenja ulazne sažete deklaracije iz člana 112. ovog zakona;<0}

{0>(b)the procedural rules and the provision of particulars of the entry summary declaration by the other persons referred to in Article 127(6);<}0{> način podnošenja i pružanja podataka iz ulazne sažete deklaracije od strane drugih lica iz člana 112. stav 7. ovog zakona;<0}

{0>(c)the time-limit within which a risk analysis is to be carried out and the necessary measures to be taken, in accordance with Article 128;<}0{>rok u kom analiza rizika treba da bude sprovedena i neophodne mere koje treba preduzeti, u skladu sa članom 113. ovog zakona;<0}

{0>(d)the procedural rules for amending the entry summary declaration, in accordance with Article 129(1);<}0{>uslove za izmenu i način izmene ulazne sažete deklaracije, u skladu sa odredbom člana 114. st. 1. i 2. ovog zakona;<0}{0>(e)the procedural rules for invalidating the entry summary declaration in accordance with Article 129(2), taking into account the proper management of the entry of the goods.<}0{>

uslove za poništavanje i način poništavanja ulazne sažete deklaracije u skladu sa odredbom člana 114. stav 3. ovog zakona, imajući u vidu pravilno postupanje s robom pri ulasku.<0}

{0>CHAPTER 2<}0{>GLAVA II<0}

DOLAZAK ROBE<0}

{0>Section 1<}0{>ODELJAK 1<0}

{0>Entry of goods into the customs territory of the Union<}63{>ULAZAK ROBE NA CARINSKO PODRUČJE REPUBLIKE SRBIJE

{0>Notification of arrival of a sea-going vessel or of an aircraft<}0{>Obaveštenje o dolasku vazduhoplova<0}

Član 117. <0}

{0>1.The operator of a sea-going vessel or of an aircraft entering the customs territory of the Union shall notify the arrival to the customs office of first entry upon arrival of the means of transport.<}0{>Operater vazduhoplova, odnosno broda koji ulazi u carinsko područje Republike Srbije o dolasku obaveštava carinarnicu prvog ulaska po dolasku prevoznog sredstva.<0}

{0>Where information on arrival of a sea-going vessel or of an aircraft is available to the customs authorities they may waive the notification referred to in the first subparagraph.<}0{>Ako je informacija o dolasku vazduhoplova, odnosno broda dostupna carinskom organu, on može odustati od obaveštenja iz stava 1. ovog člana.<0}

{0>2.Customs authorities may accept that port or airport systems or other available methods of information be used to notify the arrival of the means of transport.<}0{>Carinski organ može prihvatiti da se sistemi aerodroma, odnosno luka ili drugi dostupni načini informisanja upotrebljavaju za obaveštavanje o dolasku prevoznih sredstava.

{0>Customs supervision<}73{>Carinski nadzor<0}

Član 118. <0}<0}

Roba koja se unosi u carinsko područje Republike Srbije stavlja se pod carinski nadzor od momenta njenog unosa i može biti predmet carinske kontrole.<0} {0>Where applicable, they shall be subject to such prohibitions and restrictions as are justified on grounds of, inter alia, public morality, public policy or public security, the protection of the health and life of humans, animals or plants, the protection of the environment, the protection of national treasures possessing artistic, historic or archaeological value and the protection of industrial or commercial property, including controls on drug precursors, goods infringing certain intellectual property rights and cash, as well as to the implementation of fishery conservation and management measures and of commercial policy measures.<}0{>Prema potrebi, određena roba može da podleže zabranama i ograničenjima koja su opravdana na osnovu, između ostalog, javnog morala, javnog poretka ili javne bezbednosti, zaštite zdravlja i života ljudi, životinja ili biljaka, zaštite životne sredine, zaštite nacionalnog blaga koje ima umetničku, istorijsku ili arheološku vrednost i zaštite industrijske svojine i prava komercijalne svojine, kontrole prekursora, zabranama i ograničenjima koja se odnose na robu kojom se povređuju određena prava intelektualne svojine i na gotovinu, kao i na osnovu sprovođenja mera za očuvanje i upravljanje ribarstvom i mera trgovinske politike.<0}

R{0>They shall remain under such supervision for as long as is necessary to determine their customs status and shall not be removed therefrom without the permission of the customs authorities.<}0{>RR R oba iz stava 1. ovog člana ostaje pod carinskim nadzorom koliko je neophodno da bi se utvrdio njen carinski status i ne izuzima se ispod carinskog nadzora bez dozvole carinskog organa.<0}

{0>Without prejudice to Article 254, Union goods shall not be subject to customs supervision once their customs status is established.<}0{>Ne isključujući primenu odredbe člana 218. ovog zakona, domaća roba ne podleže carinskom nadzoru kada se utvrdi njen carinski status.<0}

Strana r{0>Non-Union goods shall remain under customs supervision until their customs status is changed, or they are taken out of the customs territory of the Union or destroyed.<}0{>oba ostaje pod carinskim nadzorom dok se njen carinski status ne promeni, dok se ne iznese sa carinskog područja Republike Srbije ili uništi.<0}

{0>2.<}0{>{0>The holder of goods under customs supervision may, with the permission of the customs authorities, at any time examine the goods or take samples, in particular in order to determine their tariff classification, customs value or customs status.<}0{>Držalac robe pod carinskim nadzorom može, uz dozvolu carinskog organa, u bilo kom trenutku pregledati robu ili uzeti uzorke, naročito kako bi odredio njeno tarifno svrstavanje, carinsku vrednost ili carinski status.

<0}

{0>Conveyance to the appropriate place<}61{>Prevoz robe na odgovarajuće mesto<0}

Član 119. <0}

{0>1.The person who brings goods into the customs territory of the Union shall convey them without delay, by the route specified by the customs authorities and in accordance with their instructions, if any, to the customs office designated by the customs authorities, or to any other place designated or approved by those authorities, or into a free zone.<}0{>Lice koje unosi robu u carinsko područje Republike Srbije dužno je da robu preveze bez odlaganja, putem koji je odredio carinski organ i u skladu sa njegovim uputstvima, do carinarnice koju je odredio carinski organ ili do bilo kog drugog mesta koje je odredio ili odobrio taj organ ili u slobodnu zonu. <0}

{0>2.Goods brought into a free zone shall be brought into that free zone directly, either by sea or air or, if by land, without passing through another part of the customs territory of the Union, where the free zone adjoins the land frontier between a Member State and a third country.<}0{>Roba se unosi u slobodnu zonu direktno, bilo vodnim ili vazdušnim putem ili, ako se unosi preko kopna, bez prolaska kroz drugi deo carinskog područja Republike Srbije, ako se slobodna zona graniči sa kopnenom granicom između Republike Srbije i druge države. <0}

{0>3.Any person who assumes responsibility for the carriage of goods after they have been brought into the customs territory of the Union shall become responsible for compliance with the obligations laid down in paragraphs 1 and 2.<}0{>Lice koje preuzme odgovornost za prevoz robe nakon što je uneta u carinsko područje Republike Srbije postaje odgovorno za ispunjavanje obaveza iz st. 1. i 2. ovog člana.<0}

{0>4.Goods which, although still outside the customs territory of the Union, may be subject to customs controls by the customs authority of a Member State as a result of an agreement concluded with the relevant country or territory outside the customs territory of the Union, shall be treated in the same way as goods brought into the customs territory of the Union.<}0{>Roba koja, i pored toga što je još uvek van carinskog područja Republike Srbije, može biti predmet carinske kontrole, u skladu sa sporazumom zaključenim sa drugom državom ili teritorijom van carinskog područja Republike Srbije, tretira se na isti način kao roba uneta u carinsko područje Republike Srbije. <0}

{0>5.Paragraphs 1 and 2 shall not preclude application of special rules with respect to goods transported within frontier zones or in pipelines and wires as well as for traffic of negligible economic importance such as letters, postcards and printed matter and their electronic equivalents held on other media or to goods carried by travellers, provided that customs supervision and customs control possibilities are not thereby jeopardised.<}0{>Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne isključuju primenu posebnih pravila koja se odnose na robu koja se prevozi unutar pograničnih područja ili cevovodima i žicama, kao i na saobraćaj od neznatnog ekonomskog značaja kao što su pisma, razglednice i štampani materijal i njihovi elektronski ekvivalenti koji se čuvaju na drugim medijima ili koja se odnose na robu koju nose putnici, pod uslovom da mogućnosti carinskog nadzora i carinske kontrole time nisu ugrožene.<0}

Odredbe stava 1. ovog člana se ne primenjuje na prevozna sredstva i robu koja se njima prenosi, koja samo prolaze kroz vazdušni prostor Republike Srbije bez zaustavljanja unutar tog prostora.<0}

Roba koja je privremeno napustila carinsko područje Republike Srbije vazdušnim ili vodnim putem

Član 120. <0}

Odredbe čl. 112 – 115. i člana 117. ovog zakona ne primenjuju se u slučajevima kada se strana roba unosi u carinsko područje Republike Srbije, nakon što je privremeno napustila to područje vazdušnim ili vodnim putem i ako je taj prevoz obavljen direktnim putem bez zaustavljanja van carinskog područja.

Odredbe čl. 112 – 115. i člana 117. ovog zakona ne primenjuju se u slučajevima kada se domaća roba, čiji carinski status treba dokazati u skladu sa odredbom člana 135. stav 2. ovog zakona, unosi u carinsko područje nakon što je privremeno napustila to područje vazdušnim ili vodnim putem i ako je taj prevoz obavljen direktnim putem bez zaustavljanja van carinskog područja.

Odredbe čl. 112 – 115, 117, 123. i 124. ovog zakona ne primenjuju se u slučajevima kada se domaća roba, koja se premešta bez promene njenog carinskog statusa u skladu sa odredbom člana 137. stav 2. ovog zakona, unosi u carinsko područje nakon što je privremeno napustila to područje vazdušnim ili vodnim putem i ako je taj prevoz obavljen direktnim putem bez zaustavljanja van carinskog područja.

{0>Conveyance under special circumstances<}0{>Prevoz pod posebnim okolnostima<0}

Član 121. <0}{0>Intra-Union air and sea services<}0{> <0}

{0>1.Where, by reason of unforeseeable circumstances or force majeure, the obligation laid down in Article 135(1) cannot be complied with, the person bound by that obligation or any other person acting on that person’s behalf shall inform the customs authorities of the situation without delay.<}0{>Ako zbog nepredviđenih okolnosti ili više sile, obaveze propisane u članu 119. stav 1. ovog zakona ne mogu da budu ispunjene, lice koje je dužno da ispuni te obaveze ili drugo lice koje deluje za njegov račun, dužno je da bez odlaganja obavesti nadležni carinski organ o takvim okolnostima. Ako nepredviđene okolnosti ili viša sila ne prouzrokuju potpuni gubitak robe, carinski organ mora biti obavešten o tačnom mestu gde se roba nalazi.<0} {0>Where the unforeseeable circumstances or force majeure do not result in total loss of the goods, the customs authorities shall also be informed of their precise location.<}0{>

{0>2.Where, by reason of unforeseeable circumstances or force majeure, a vessel or aircraft covered by Article 135(6) is forced to put into port or to land temporarily in the customs territory of the Union and the obligation laid down in Article 135(1) cannot be complied with, the person who brought the vessel or aircraft into the customs territory of the Union, or any other person acting on that person’s behalf, shall inform the customs authorities of the situation without delay.<}0{>Ako je zbog nepredviđenih okolnosti ili više sile vazduhoplov, odnosno brod iz člana 119. stav 6. ovog zakona prinuđen da se privremeno prizemlji, odnosno uplovi u carinsko područje Republike Srbije, a da pri tome nije moguće ispuniti obaveze iz člana 119. stav 1. ovog zakona, zapovednik vazduhoplova, odnosno broda ili lice koje deluje za njegov račun, dužno je da o tome bez odlaganja obavesti carinski organ.<0}

{0>3.The customs authorities shall determine the measures to be taken in order to permit customs supervision of the goods referred to in paragraph 1, or of the vessel or aircraft and any goods thereon in the circumstances specified in paragraph 2, and to ensure, where appropriate, that they are subsequently conveyed to a customs office or other place designated or approved by the authorities.<}0{>Carinski organ određuje mere koje treba preduzeti kako bi se omogućio carinski nadzor nad robom iz stava 1. ovog člana ili nad vazduhoplovom, odnosno brodom i robom na njemu pod okolnostima preciziranim u stavu 2. ovog člana i kako bi se osiguralo, po potrebi, da se ona naknadno preveze do carinarnice ili drugog mesta koje odredi ili odobri taj organ.

O{0>Conferral of implementing powers<}0{>OOvlašćenja Vlade<0}

Član 122. <0}

{0>The Commission shall specify, by means of implementing acts, the procedural rules on:<}72{>Vlada Vladajdfjnjiui

Vlada propisuje način i postupak obaveštenja o dolasku vazduhoplova, odnosno broda iz člana 117. ovog zakona, kao i način prevoza robe iz člana 119. stav 5.<0} ovog zakona. <0}

{0>Section 2<}0{>ODELJAK 2<0}

{0>Presentation, unloading and examination of goods<}0{>DOPREMANJE, ISTOVAR I PREGLED ROBE

<0}

{0>Presentation of goods to customs<}61{>Dopremanje robe carinarnici<0}

Član 123. <0}

{0>1.Goods brought into the customs territory of the Union shall be presented to customs immediately upon their arrival at the designated customs office or any other place designated or approved by the customs authorities or in the free zone by one of the following persons:<}0{>Robu koja se unosi u carinsko područje Republike Srbije doprema, odmah po njenom dolasku, određenoj carinarnici ili na bilo koje drugo mesto koje je odredio ili odobrio carinski organ ili u slobodnu zonu:<0}

{0>(a)the person who brought the goods into the customs territory of the Union;<}0{>lice koje je unelo robu u carinsko područje Republike Srbije;<0}

{0>(b)the person in whose name or on whose behalf the person who brought the goods into that territory acts;<}0{>lice u čije ime ili za čiji račun lice koje je unelo robu u carinsko područje Republike Srbije istupa;<0}

{0>(c)the person who assumed responsibility for carriage of the goods after they were brought into the customs territory of the Union.<}0{>lice koje je preuzelo odgovornost za prevoz robe nakon što je uneta u carinsko područje Republike Srbije.<0}

{0>2.Goods which are brought into the customs territory of the Union by sea or air and which remain on board the same means of transport for carriage, shall be presented to customs only at the port or airport where they are unloaded or transhipped.<}0{>Roba koja je uneta u carinsko područje Republike Srbije vodnim ili vazdušnim putem i koja ostaje u prevoznom sredstvu, doprema se carinarnici samo u luci ili na aerodromu gde je istovarena ili pretovarena.<0} {0>However, goods brought into the customs territory of the Union which are unloaded and reloaded onto the same means of transport during its voyage in order to enable the unloading or loading of other goods, shall not be presented to customs at that port or airport.<}0{>Roba uneta u carinsko područje Republike Srbije, koja je istovarena i ponovo utovarena na isto prevozno sredstvo tokom putovanja, kako bi se omogućio istovar ili utovar druge robe, ne doprema se carinarnici u toj luci ili na tom aerodromu. <0}

{0>3.Notwithstanding the obligations of the person described in paragraph 1, presentation of the goods may be effected instead by one of the following persons:<}0{>Dopremanje robe može izvršiti i jedno od sledećih lica:<0}

{0>(a) any person who immediately places the goods under a customs procedure;<}0{>lice koje odmah stavlja robu u carinski postupak;<0}

{0>(b) the holder of an authorisation for the operation of storage facilities or any person who carries out an activity in a free zone.<}0{>nosilac odobrenja za upravljanje prostorima za smeštaj ili lice koje sprovodi aktivnost u slobodnoj zoni.<0}

Lice koje doprema robu poziva se na ulaznu sažetu deklaraciju ili, u slučajevima iz člana 115. ovog zakona, na deklaraciju ili deklaraciju za privremeni smeštaj koja je podneta za robu, osim ako se odustalo od obaveze podnošenja ulazne sažete deklaracije. {0>4.The person presenting the goods shall make a reference to the entry summary declaration or, in the cases referred to in Article 130, the customs declaration or temporary storage declaration which has been lodged in respect of the goods, except where the obligation to lodge an entry summary declaration is waived.<}0{>

{0>5.Where non-Union goods presented to customs are not covered by an entry summary declaration, and except where the obligation to lodge such declaration is waived, one of the persons referred to in Article 127(4) shall, without prejudice to Article 127(6), lodge immediately such declaration or shall instead lodge a customs declaration or temporary storage declaration.<}0{>Ako za stranu robu koja je dopremljena carinarnici nije podneta ulazna sažeta deklaracija, osim ako se odustalo od obaveze podnošenja te deklaracije, jedno od lica iz člana 112. stav 5. ovog zakona će odmah, ne isključujući primenu odredbe člana 112. stav 7. ovog zakona, podneti tu deklaraciju ili, umesto nje, deklaraciju ili deklaraciju za privremeni smeštaj.<0}

{0>6.Paragraph 1 shall not preclude application of special rules with respect to goods transported within frontier zones or in pipelines and wires as well as for traffic of negligible economic importance such as letters, postcards and printed matter and their electronic equivalents held on other media or to goods carried by travellers, provided that customs supervision and customs control possibilities are not thereby jeopardised.<}0{>Stav 1. ovog člana ne isključuje primenu posebnih pravila koja se odnose na robu koja se prevozi unutar pograničnih područja ili cevovodima i žicama kao i na saobraćaj od neznatnog ekonomskog značaja kao što su pisma, razglednice i štampani materijal i njihovi elektronski ekvivalenti koji se čuvaju na drugim medijima ili koja se odnose na robu koju nose putnici, pod uslovom da mogućnosti carinskog nadzora i carinske kontrole time nisu ugrožene.<0}

{0>7.Goods presented to customs shall not be removed from the place where they have been presented without the permission of the customs authorities.<}0{> Dopremljena roba ne sme se uklanjati sa mesta na kome je bila dopremljena bez dozvole carinskog organa.

<0}

{0>Unloading and examination of goods<}0{>Istovar i pregled robe

Član 124. <0} <0}

{0>1.Goods shall be unloaded or trans-shipped from the means of transport carrying them solely with the authorisation of the customs authorities in places designated or approved by those authorities.<}0{>Roba se može istovariti iz ili pretovariti sa prevoznog sredstva na kom se nalazi samo na osnovu odobrenja carinskog organa, na mestu koje odredi ili odobri taj organ.<0}

{0>However, such authorisation shall not be required in the event of an imminent danger necessitating the immediate unloading of all or part of the goods.<}0{>Odobrenje iz stava 1. ovog člana ne zahteva se u slučaju neposredne opasnosti zbog koje je potreban hitan istovar sve robe ili dela robe.<0} {0>In that case, the customs authorities shall immediately be informed accordingly.<}0{>U tom slučaju, carinski organ mora biti obavešten o tome bez odlaganja.<0}

{0>2.The customs authorities may at any time require goods to be unloaded and unpacked for the purpose of examining them, taking samples or examining the means of transport carrying them.<}0{>Carinski organ može, u bilo kom trenutku, zahtevati da se roba istovari i raspakuje radi pregleda, uzimanja uzoraka ili pregleda prevoznih sredstava kojima se prevozi.

<0}

{0>Goods moved under transit<}0{>Roba koja se kreće u postupku tranzita<0}

Član 125. <0}

Odredbe č{0>1.<}0{>{0>Article 135(2) to (6) and Articles 139, 140 and 144 to 149 shall not apply when goods already under a transit procedure are brought into the customs territory of the Union.<}0{>lana 119. st. 2 – 6, čl. 123. i 124. i čl. 127 – 132. ovog zakona ne primenjuju se ako je roba koja je već u postupku tranzita uneta u carinsko područje Republike Srbije.<0}

{0>2.<}0{>{0>Articles 140 and 144 to 149 shall apply to non-Union goods moved under a transit procedure, once such goods have been presented to the customs office of destination in the customs territory of the Union in accordance with the rules governing the transit procedure.<}0{>Odredbe člana 124. i čl. 127 – 132. ovog zakona primenjuju se na stranu robu koja se kreće u postupku tranzita, nakon što je ta roba dopremljena odredišnoj carinarnici u carinskom području Republike Srbije, u skladu sa pravilima koja uređuju postupak tranzita.

<0}

{0>Delegation of power<}0{>Ovlašćenja Vlade<0}

Član 126. <0}

Vlada propisuje uslove za odobravanje drugih mesta za dopremanje robe iz člana 123. stav 1. ovog zakona, kao i način dopremanja robe iz člana 123. ovog zakona.

<0}<0}

{0>Section 3<}0{>ODELJAK 3<0}

{0>Temporary storage of goods<}0{>PRIVREMENI SMEŠTAJ ROBE

{0>Goods in temporary storage<}0{>Roba u privremenom smeštaju<0}

Član 127. <0}

Strana r{0>Non-Union goods shall be in temporary storage from the moment they are presented to customs.<}0{>oba je u privremenom smeštaju od trenutka njenog dopremanja carinarnici.

<0}

{0>Temporary storage declaration<}65{>Deklaracija za privremeni smeštaj<0}

Član 128. <0}

{0>1.Non-Union goods presented to customs shall be covered by a temporary storage declaration containing all the particulars necessary for the application of the provisions governing temporary storage.<}0{>Strana roba dopremljena carinarnici mora biti obuhvaćena deklaracijom za privremeni smeštaj, koja sadrži sve podatke neophodne za primenu odredaba koje se odnose na privremeni smeštaj.<0}

{0>2.Documents related to goods in temporary storage shall be provided to the customs authorities where Union legislation so requires or where necessary for customs controls.<}0{>Isprave koje se odnose na robu u privremenom smeštaju podnose se carinskom organu ako je to propisano ili ako je neophodno za carinsku kontrolu.<0}

{0>3.The temporary storage declaration shall be lodged by one of the persons referred to in Article 139(1) or (2) at the latest at the time of the presentation of the goods to customs.<}0{>Deklaraciju za privremeni smeštaj podnosi jedno od lica iz člana 123. st. 1. ili 3. ovog zakona, najkasnije prilikom dopremanja robe carinarnici.<0}

{0>4.The temporary storage declaration shall, unless the obligation to lodge an entry summary declaration is waived, include a reference to any entry summary declaration lodged for the goods presented to customs, except where they have already been in temporary storage or have been placed under a customs procedure and have not left the customs territory of the Union.<}0{>Deklaracija za privremeni smeštaj, osim ako se odustalo od obaveze podnošenja ulazne sažete deklaracije, uključuje pozivanje na sve ulazne sažete deklaracije podnete za robu koja je dopremljena carinarnici, osim ako je ona već bila u privremenom smeštaju ili je stavljena u carinski postupak i nije napustila carinsko područje Republike Srbije.<0}

{0>5.Customs authorities may accept that the temporary storage declaration also takes one of the following forms:<}0{>Carinski organ može prihvatiti da deklaracija za privremeni smeštaj bude:<0}

{0>(a)a reference to any entry summary declaration lodged for the goods concerned, supplemented by the particulars of a temporary storage declaration;<}0{>pozivanje na bilo koju ulaznu sažetu deklaraciju podnetu za datu robu, dopunjenu podacima iz deklaracije za privremeni smeštaj;<0}

{0>(b)a manifest or another transport document, provided that it contains the particulars of a temporary storage declaration, including a reference to any entry summary declaration for the goods concerned.<}0{>tovarni list ili drugi transportni dokument, pod uslovom da sadrži podatke iz deklaracije za privremeni smeštaj, uključujući pozivanje na bilo koju ulaznu sažetu deklaraciju za tu robu.<0}

{0>6.Customs authorities may accept that commercial, port or transport information systems are used to lodge a temporary storage declaration provided that they contain the necessary particulars for such declaration and these particulars are available in accordance with paragraph 3.<}0{>Carinski organ može prihvatiti da se komercijalni, lučki ili transportni informacioni sistemi koriste za podnošenje deklaracije za privremeni smeštaj, ako sadrže neophodne podatke za tu deklaraciju i ako su ti podaci dostupni u skladu sa stavom 3. ovog člana.<0}

{0>7.Articles 188 to 193 shall apply to the temporary storage declaration.<}66{>Odredbe čl. 162 – 167. ovog zakona primenjuju se na deklaraciju za privremeni smeštaj.<0}

{0>8.The temporary storage declaration may be used also for the purpose of:<}0{>Deklaracija za privremeni smeštaj može se koristiti i za:<0}

{0>(a)the notification of arrival referred to in Article 133; or<}69{>obaveštenje o dolasku vazduhoplova iz člana 117. ovog zakona; ili<0}

{0>(b)the presentation of the goods to customs referred to in Article 139, insofar as it fulfils the conditions laid down in those provisions.<}0{>dopremanje robe carinarnici iz člana 123. ovog zakona, ako ispunjava uslove utvrđene tim odredbama.<0}

{0>9.A temporary storage declaration shall not be required where, at the latest at the time of the presentation of the goods to customs, their customs status as Union goods is determined in accordance with Articles 153 to 156.<}0{>Deklaracija za privremeni smeštaj se neće zahtevati ako je, najkasnije u vreme dopremanja robe carinarnici, carinski status robe kao domaće robe, utvrđen u skladu sa odredbama čl. 135 – 138. ovog zakona.<0}

{0>10.The temporary storage declaration shall be kept by, or be accessible to, the customs authorities for the purpose of verifying that the goods to which it relates are subsequently placed under a customs procedure or re-exported in accordance with Article 149.<}0{>Deklaraciju za privremeni smeštaj čuva carinski organ ili im je ona dostupna, radi provere da li je roba na koju se deklaracija odnosi naknadno stavljena u carinski postupak ili ponovo izvezena u skladu sa članom 132. ovog zakona.<0}

{0>11.<}100{>{0>For the purpose of paragraphs 1 to 10, where nonUnion goods moved under a transit procedure are presented to customs at an office of destination within the customs territory of the Union, the particulars for the transit operation concerned shall be deemed to be the temporary storage declaration, provided they meet the requirements for that purpose.<}0{>Ako se strana roba koja je u postupku tranzita dopremi odredišnoj carinarnici unutar carinskog područja Republike Srbije, podaci o toj tranzitnoj operaciji smatraju se deklaracijom za privremeni smeštaj, pod uslovom da ispunjavaju zahteve za svrhe za koje se podnosi deklaracija za privremeni smeštaj.<0} {0>However, the holder of the goods may lodge a temporary storage declaration after the end of the transit procedure.<}0{>DDdd Držalac robe može podneti deklaraciju za privremeni smeštaj posle završetka postupka tranzita.<0}

{0>Amendment and invalidation of a temporary storage declaration<}0{>Izmena i poništavanje deklaracije za privremeni smeštaj<0}

Član 129. <0}

{0>1.The declarant shall, upon application, be permitted to amend one or more particulars of the temporary storage declaration after it has been lodged.<}0{>Deklarantu se može, na njegov zahtev, odobriti da izmeni jedan ili više podataka iz deklaracije za privremeni smeštaj nakon njenog podnošenja. Izmene deklaracije se ne mogu odnositi na drugu robu, {0>The amendment shall not render the declaration applicable to goods other than those which it originally covered.<}0{>osim one koju je prvobitno obuhvatala.<0}

Izmena nije moguća nakon što je:

{0>(a)the customs authorities have informed the person who lodged the declaration that they intend to examine the goods;<}0{>carinski organ obavestio lice koje je podnelo deklaraciju da namerava da pregleda robu;<0}

{0>(b)the customs authorities have established that particulars of the declaration are incorrect.<}0{>carinski organ utvrdio da su podaci iz deklaracije netačni.<0}

{0>2.Where the goods for which a temporary storage declaration has been lodged are not presented to customs, the customs authorities shall invalidate that declaration in either of the following cases:<}0{>Ako roba, za koju je podneta deklaracija za privremeni smeštaj, nije dopremljena carinarnici, carinski organ će poništiti tu deklaraciju u bilo kom od sledećih slučajeva:<0}

{0>(a)upon application by the declarant;<}0{>na zahtev deklaranta;<0}

{0>(b)within 30 days after the lodging of the declaration.<}0{>u roku od 30 dana od dana podnošenja deklaracije.

<0}

{0>Conditions and responsibilities for the temporary storage of goods<}0{>Uslovi i odgovornost za privremeni smeštaj robe<0}

Član 130. <0}

{0>1.Goods in temporary storage shall be stored only in temporary storage facilities in accordance with Article 148 or, where justified, in other places designated or approved by the customs authorities.<}0{>Roba u privremenom smeštaju može biti smeštena samo u prostor za privremeni smeštaj u skladu sa članom 131. ovog zakona ili, ako je opravdano, na drugim mestima koja je odredio ili odobrio carinski organ.<0}

{0>2.Without prejudice to Article 134(2), goods in temporary storage shall be subject only to such forms of handling as are designed to ensure their preservation in an unaltered state without modifying their appearance or technical characteristics.<}0{>Ne isključujući primenu odredbe člana 118. stav 5. ovog zakona, roba u privremenom smeštaju može biti predmet samo onih oblika postupanja kojima bi se ona očuvala u nepromenjenom stanju, bez menjanja njenog izgleda ili tehničkih karakteristika.<0}

{0>3.The holder of the authorisation referred to in Article 148 or the person storing the goods in the cases where the goods are stored in other places designated or approved by the customs authorities, shall be responsible for all of the following:<}0{>Nosilac odobrenja iz člana 131. ovog zakona ili lice koje smešta robu, u slučajevima u kojima se roba smešta na drugim mestima koje je odredio ili odobrio carinski organ, odgovoran je za:<0}

{0>(a)ensuring that goods in temporary storage are not removed from customs supervision;<}0{>osiguravanje da se roba u privremenom smeštaju ne izuzima ispod carinskog nadzora;<0}

{0>(b)fulfilling the obligations arising from the storage of goods in temporary storage.<}0{>ispunjavanje obaveza koje proizlaze iz stavljanja robe u privremeni smeštaj.<0}

{0>4.Where, for any reason, goods cannot be maintained in temporary storage, the customs authorities shall without delay take all measures necessary to regularise the situation of the goods in accordance with Articles 197, 198 and 199.<}0{>Ako, iz bilo kog razloga, roba ne može da se zadrži u privremenom smeštaju, carinski organ bez odlaganja preduzima sve neophodne mere, u skladu sa odredbama čl. 171, 172. i 173. ovog zakona, kako bi razrešio situaciju u kojoj se roba nalazi.

<0}

{0>Authorisation for the operation of temporary storage facilities<}0{>Odobrenje za upravljanje prostorima za privremeni smeštaj<0}

Član 131. <0}

{0>1.An authorisation from the customs authorities shall be required for the operation of temporary storage facilities.<}0{>Za upravljanje prostorom za privremeni smeštaj neophodno je odobrenje carinskog organa.<0} {0>Such authorisation shall not be required where the operator of the temporary storage facility is the customs authority itself.<}0{>Odobrenje se ne zahteva ako prostorom za privremeni smeštaj upravlja carinski organ.<0}

{0>The conditions under which the operation of temporary storage facilities is permitted shall be set out in the authorisation.<}0{>Uslovi pod kojima se dozvoljava upravljanje prostorom za privremeni smeštaj utvrđuju se odobrenjem.<0}

{0>2.The authorisation referred to in paragraph 1 shall be granted only to persons who satisfy all of the following conditions:<}67{>Odobrenje iz stava 1. ovog člana daje se licima koja ispunjavaju sledeće uslove:<0}

{0>(a)they are established in the customs territory of the Union;<}0{>1) poslovno su nastanjeni na carinskom području Republike Srbije;<0}

{0>(b)they provide the necessary assurance of the proper conduct of the operations; an authorised economic operator for customs simplifications shall be deemed to fulfil that condition insofar as the operation of temporary storage facilities is taken into account in the authorisation referred to in point (a) of Article 38(2);<}0{>2) pružaju potrebne dokaze o ispravnom vođenju poslova. Smatra se da ovlašćeni privredni subjekat za carinska pojednostavljenja ispunjava ovaj uslov, ako je upravljanje prostorom za privremeni smeštaj uzeto u obzir u odobrenju iz člana 27. stav 3. tačka 1) ovog zakona;<0}

{0>(c)they provide a guarantee in accordance with Article 89.<}67{>3) podnesu obezbeđenje u skladu sa članom 77. ovog zakona.<0}

{0>Where a comprehensive guarantee is provided, compliance with the obligations attached to that guarantee shall be monitored by appropriate audit.<}0{>Ako je podneto zajedničko obezbeđenje, ispunjenje obaveza iz tog obezbeđenja podleže odgovarajućoj kontroli.<0}

{0>3.The authorisation referred to in paragraph 1 shall be granted only where the customs authorities are able to exercise customs supervision without having to introduce administrative arrangements which are disproportionate to the economic needs involved.<}0{>Odobrenje iz stava 1. ovog člana daje se ako carinski organi mogu da vrše carinski nadzor, bez uvođenja administrativnih mera koje bi bile nesrazmerne ekonomskim potrebama.<0}

{0>4.The holder of the authorisation shall keep appropriate records in a form approved by the customs authorities.<}0{>Nosilac odobrenja vodi odgovarajuću evidenciju na način odobren od strane carinskog organa.<0}

{0>The records shall contain the information and the particulars which enable the customs authorities to supervise the operation of the temporary storage facilities, in particular with regard to the identification of the goods stored, their customs status and their movements.<}0{>Evidencija sadrži informacije i podatke koji omogućavaju carinskom organu da nadzire upravljanje prostorom za privremeni smeštaj, naročito u pogledu identifikovanja smeštene robe, njenog carinskog statusa i kretanja.<0}

{0>An authorised economic operator for customs simplifications shall be deemed to comply with the obligation referred to in the first and second subparagraphs, insofar as his or her records are appropriate for the purpose of the operation of temporary storage.<}0{>Smatra se da ovlašćeni privredni subjekat za carinska pojednostavljenja postupa u skladu sa obavezama iz st. 6. i 7. ovog člana, ako je njegova evidencija odgovarajuća za svrhe upravljanja privremenim smeštajem.<0}

{0>5.The customs authorities may authorise the holder of the authorisation to move goods in temporary storage between different temporary storage facilities under the condition that such movements would not increase the risk of fraud, as follows:<}0{>Carinski organ može odobriti nosiocu odobrenja da premešta robu koja je u privremenom smeštaju, između različitih prostora za privremeni smeštaj, pod uslovom da takvo kretanje robe ne povećava rizik od prevare, i to:<0}

{0>(a)such movement takes place under the responsibility of one customs authority;<}0{>kada je takvo kretanje robe u nadležnosti jednog carinskog organa;<0}

{0>(b)such movement is covered by only one authorisation, issued to an authorised economic operator for customs simplifications; or<}0{>kada je takvo kretanje robe obuhvaćeno samo jednim odobrenjem, koje je dato ovlašćenom privrednom subjektu za carinska pojednostavljenja; ili<0}

{0>(c)in other cases of movement.<}0{>u drugim slučajevima kretanja robe.<0}

{0>6.The customs authorities may, where an economic need exists and customs supervision will not be adversely affected, authorise the storage of Union goods in a temporary storage facility.<}0{>Carinski organ može, ako postoji ekonomska potreba i ako to neće nepovoljno uticati na carinski nadzor, odobriti smeštaj domaće robe u prostor za privremeni smeštaj.<0} {0>Those goods shall not be regarded as goods in temporary storage.<}0{>Ta roba se neće smatrati robom u privremenom smeštaju.<0}

{0>End of temporary storage<}0{>Trajanje privremenog smeštaja<0}

Član 132. <0}

Strana r{0>Non-Union goods in temporary storage shall be placed under a customs procedure or re-exported within 90 days.<}0{>oba koja se nalazi u privremenom smeštaju stavlja se u carinski postupak ili se ponovo izvozi u roku od 90 dana.

{0>Choice of a customs procedure<}0{>Izbor carinskog postupka<0}

Član 133. <0}

Deklarant može da izabere, {0>Except where otherwise provided, the declarant shall be free to choose the customs procedure under which to place the goods, under the conditions for that procedure, irrespective of their nature or quantity, or their country of origin, consignment or destination.<}0{>osim ako je drugačije predviđeno, carinski postupak u koji će staviti robu, pod uslovima za taj postupak, nezavisno od prirode ili količine robe, zemlje porekla, otpreme ili odredišta.

<0}

Ovlašćenja Vlade

Član 134. <0}{0>Delegation of power<}0{> <0}

Vlada propisuje: {0>The Commission shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 284, in order to determine:<}0{><0}

{0>(a)the conditions for approving the places referred to in Article 147(1);<}65{>način podnošenja deklaracije za privremeni smeštaj iz člana 128. ovog zakona;<0}

{0>(b)amending the temporary storage declaration, in accordance with Article 146(1);<}0{> način izmene deklaracije za privremeni smeštaj, u skladu sa članom 129. st. 1. i 2. ovog zakona;<0}

{0>(c)invalidating the temporary storage declaration, in accordance with Article 146(2);<}0{> način poništavanja deklaracije za privremeni smeštaj, u skladu sa članom 129. stav 3. ovog zakona;<0}

uslove za odobravanje drugih mesta za privremeni smeštaj robe iz člana 130. stav 1. ovog zakona;<0}

{0>(b)the conditions for granting the authorisation for the operation of temporary storage facilities, referred to in Article 148;<}0{>uslove za davanje odobrenja za upravljanje prostorom za privremeni smeštaj, iz člana 131. ovog zakona;<0}

{0>(c)the cases of movement referred to in point (c) of Article 148(5).<}65{> bliže uslove za kretanje robe koja je u privremenom smeštaju iz člana 131. stav 9. ovog zakona;

kretanje robe iz člana 131. stav 9. tačka 3) ovog zakona.<0}{0>(a)lodging the temporary storage declaration referred to in Article 145;<}69{>{0>(d)the movement of goods in temporary storage referred to in Article 148(5).<}0{> <0}

{0>TITLE V<}100{>

DEO PETI<0}

{0>GENERAL RULES ON CUSTOMS STATUS, PLACING GOODS UNDER A CUSTOMS PROCEDURE, VERIFICATION, RELEASE AND DISPOSAL OF GOODS<}0{>OPŠTA PRAVILA O CARINSKOM STATUSU, STAVLJANJU ROBE U CARINSKI POSTUPAK, PROVERI, PUŠTANJU I RASPOLAGANJU ROBOM

<0}

{0>CHAPTER 1<}0{>GLAVA I<0}

{0>Customs status of goods<}0{>CARINSKI STATUS ROBE

<0}

{0>Presumption of customs status of Union goods<}0{>Carinski status domaće robe<0}

Član 135. <0}

{0>1.All goods in the customs territory of the Union shall be presumed to have the customs status of Union goods, unless it is established that they are not Union goods.<}0{>Smatra se da sva roba u carinskom području Republike Srbije ima carinski status domaće robe, osim ako nije utvrđeno da je strana roba.<0}

{0>2.In specific cases, where the presumption laid down in paragraph 1 does not apply, the customs status of Union goods shall need to be proven.<}0{>Izuzetno od stava 1. ovog člana, u slučajevima koje propiše Vlada, carinski status domaće robe se dokazuje.<0}

{0>3.In specific cases, goods wholly obtained in the customs territory of the Union do not have the customs status of Union goods if they are obtained from goods in temporary storage or placed under the external transit procedure, a storage procedure, the temporary admission procedure or the inward processing procedure.<}0{>U slučajevima koje propiše Vlada, roba u potpunosti dobijena u carinskom području Republike Srbije nema carinski status domaće robe ako je dobijena od robe u privremenom smeštaju ili od robe koja je stavljena u postupak spoljnog tranzita, postupak skladištenja, postupak privremenog uvoza ili postupak aktivnog oplemenjivanja.

{0>Loss of customs status of Union goods<}0{>Gubitak carinskog statusa domaće robe<0}

Član 136. <0}

Domaća r{0>Union goods shall become non-Union goods in the following cases:<}0{>oba postaje strana roba ako je:<0}

{0>(a)where they are taken out of the customs territory of the Union, insofar as the rules on internal transit do not apply;<}0{>izneta sa carinskog područja Republike Srbije, ako se ne primenjuju pravila o unutrašnjem tranzitu;<0}

{0>(b)where they have been placed under the external transit procedure, a storage procedure or the inward processing procedure, insofar as the customs legislation so allows;<}0{>stavljena u postupak spoljnog tranzita, postupak skladištenja ili postupak aktivnog oplemenjivanja, ako carinski propisi to dozvoljavaju;<0}

{0>(c)where they have been placed under the end-use procedure and are either subsequently abandoned to the State, or are destroyed and waste remains;<}0{>stavljena u postupak upotrebe u posebne svrhe i/ili je naknadno ustupljena državi, ili je uništena, a ostao je otpad;<0}

{0>(d)where the declaration for release for free circulation is invalidated after release of the goods.<}0{>deklaracija za stavljanje robe u slobodan promet poništena nakon puštanja robe.<0}

Domaća r{0>Union goods leaving the customs territory of the Union temporarily<}63{>oba koja privremeno napušta carinsko područje Republike Srbije

Član 137. <0}

{0>1.<}0{>{0>In the cases referred to in points (b) to (f) of Article 227(2), goods shall keep their customs status as Union goods only if that status is established under certain conditions and by means laid down in the customs legislation.<}0{>U slučajevima iz člana 196. stav 2. tač. 2) – 5) ovog zakona, roba zadržava carinski status domaće robe samo ako je taj status utvrđen pod određenim uslovima i u skladu sa carinskim propisima.<0}

{0>2.<}0{>{0>In specific cases, Union goods may move, without being subject to a customs procedure, from one point to another within the customs territory of the Union and temporarily out of that territory without alteration of their customs status.<}0{>U slučajevima koje propiše Vlada, domaća roba može, bez promene carinskog statusa, da se kreće od jedne tačke do druge u carinskom području Republike Srbije i privremeno van tog područja, a da ne bude stavljena u carinski postupak.<0}

{0>Delegation of power<}0{>Ovlašćenja Vlade<0}

Član 138. <0}

Vlada propisuje uslove za pružanje i proveru dokaza o carinskom statusu domaće robe, kao i:<0}{0>The Commission shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 284, in order to determine:<}0{><0}

{0>(a)the cases where the presumption laid down in Article 153(1) does not apply;<}0{>slučajeve iz člana 135. stav 2. ovog zakona;<0}

{0>(b)the conditions for granting facilitation in the establishment of the proof of customs status of Union goods;<}0{>uslove za olakšavanje dokazivanja carinskog statusa domaće robe;<0}

{0>(c)the cases where the goods referred to in Article 153(3) do not have the customs status of Union goods;<}0{>slučajeve u kojima roba iz člana 135. stav 3. ovog zakona nema carinski status domaće robe;<0}

{0>(d)the cases where the customs status of goods referred to in Article 155(2) is not altered.<}61{>slučajeve u kojima se carinski status robe iz člana 137. stav 2. ovog zakona ne menja.<0}

{0>CHAPTER 2<}0{>GLAVA II<0}

{0>Placing goods under a customs procedure<}0{>STAVLJANJE ROBE U CARINSKI POSTUPAK

<0}

{0>Section 1<}0{>ODELJAK 1<0}

{0>General provisions<}0{>OPŠTE ODREDBE<0}

{0>Customs declaration of goods and customs supervision of Union goods<}0{>Deklaracija za robu i carinski nadzor domaće robe<0}

Član 139. <0}

{0>1.All goods intended to be placed under a customs procedure, except for the free zone procedure, shall be covered by a customs declaration appropriate for the particular procedure.<}0{>Sva roba za koju postoji namera da se stavi u carinski postupak, osim u postupak slobodne zone, mora da bude obuhvaćena deklaracijom za taj carinski postupak.

{0>2.In specific cases, other than those referred to in Article 6(2), a customs declaration may be lodged using means other than electronic data-processing techniques.<}0{>U slučajevima koje propiše Vlada, osim u slučajevima navedenim u članu 5. stav 3. ovog zakona, deklaracija se može podneti upotrebom drugih sredstava, a ne tehnikom elektronske obrade podataka.<0}

{0>3.<}0{> Domaća roba deklarisana za izvoz, unutrašnji tranzit ili pasivno oplemenjivanje podleže carinskom nadzoru od trenutka prihvatanja deklaracije iz stava 1. ovog člana do trenutka dok ne napusti carinsko područje Republike Srbije, dok ne bude ustupljena državi ili uništena ili dok se deklaracija ne poništi.

<0}

{0>Competent customs offices<}71{>Nadležne carinarnice<0}

Član 140. <0}

Nadležna carinarnica za stavljanje robe u carinski postupak jeste carinarnica odgovorna prema mestu na kom se roba doprema, osim ako ovim zakonom nije drugačije predviđeno.

{0>2.Member States shall ensure that official opening hours are fixed for those offices that are reasonable and appropriate, taking into account the nature of the traffic and of the goods and the customs procedures under which they are to be placed, so that the flow of international traffic is neither hindered nor distorted.<}0{><0}

{0>Delegation of power<}0{>Ovlašćenja Vlade i ministra

Član 141. <0}

Vlada propisuje:

slučajeve {0>The Commission shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 284, in order to determine the cases where a customs declaration may be lodged using means other than electronic data-processing techniques in accordance with Article 158(2).<}69{>i način stavljanja robe u carinski postupak usmenim deklarisanjem ili drugim radnjama, u skladu sa članom 139. stav 2. ovog zakona.<0}{0>(a)determining the competent customs offices other than the one referred to in Article 159(3), including customs offices of entry and customs offices of exit;<}0{>

nadležnost carinarnica u slučajevima na koje se ne primenjuje član 140. ovog zakona, uključujući ulazne i izlazne carinarnice.

Ministar može da odredi carinske organe za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka.

{0>Section 2<}0{>ODELJAK 2<0}

{0>Standard customs declarations<}68{>REDOVNE DEKLARACIJE

<0}

Sadržaj redovne deklaracije

Član 142. <0}{0>Content of a standard customs declaration<}61{> <0}

{0>Standard customs declarations shall contain all the particulars necessary for application of the provisions governing the customs procedure for which the goods are declared.<}0{>Redovna deklaracija sadrži sve podatke neophodne za primenu odredaba koje uređuju carinski postupak za koji se roba deklariše.

<0}

{0>Supporting documents<}68{>Prateće isprave<0}

Član 143. <0}

{0>1.The supporting documents required for the application of the provisions governing the customs procedure for which the goods are declared shall be in the declarant’s possession and at the disposal of the customs authorities at the time when the customs declaration is lodged.<}0{>Prateće isprave neophodne za primenu odredaba kojima se uređuje carinski postupak za koji se roba deklariše u posedu su deklaranta i na raspolaganju carinskom organu u vreme kada se podnosi deklaracija.<0}

{0>2.Supporting documents shall be provided to the customs authorities where Union legislation so requires or where necessary for customs controls.<}0{>Prateće isprave se dostavljaju carinskom organu ako je propisano ili ako su neophodne za carinsku kontrolu.<0}

{0>3.In specific cases, economic operators may draw up the supporting documents provided they are authorised to do so by the customs authorities.<}0{>Privredni subjekti mogu sastaviti prateće isprave pod uslovom da su za to dobili odobrenje carinskog organa.<0}

Vlada propisuje uslove za davanje odobrenja iz stava 3. ovog člana.

<0}

Propisivanje oblika i sadržine deklaracije i drugih obrazaca

Član 144. <0}<0}

Ministar propisuje oblik, sadržinu i način podnošenja i popunjavanja carinske deklaracije i drugih deklaracija i obrazaca koji se upotrebljavaju u carinskom postupku.

{0>Section 3<}0{>ODELJAK 3<0}

{0>Simplified customs declarations<}68{>POJEDNOSTAVLJENJA<0}

{0>Simplified declaration<}0{>Pojednostavljena deklaracija<0}

Član 145.

{0>1.The customs authorities may accept that a person has goods placed under a customs procedure on the basis of a simplified declaration which may omit certain of the particulars referred to in Article 162 or the supporting documents referred to in Article 163.<}0{>Carinski organ može da prihvati da lice stavi robu u carinski postupak na osnovu pojednostavljene deklaracije koja ne sadrži neke podatke navedene u članu 142. ovog zakona ili da uz nju ne priloži neke od isprave iz člana 143. ovog zakona.<0}

{0>2.The regular use of a simplified declaration referred to in paragraph 1 shall be subject to an authorisation from the customs authorities.<}62{>Redovnu upotrebu pojednostavljene deklaracije iz stava 1. ovog člana odobrava carinski organ.

<0}

{0>Supplementary declaration<}0{>Dopunska deklaracija<0}

Član 146. <0}

{0>1.In the case of a simplified declaration pursuant to Article 166 or of an entry in the declarant’s records pursuant to Article 182, the declarant shall lodge a supplementary declaration containing the particulars necessary for the customs procedure concerned at the competent customs office within a specific time-limit.<}0{>U slučaju upotrebe pojednostavljene deklaracije iz člana 145. ovog zakona ili evidentiranja u poslovnim knjigama deklaranta u skladu sa članom 158. ovog zakona, deklarant je dužan da nadležnoj carinarnici, u određenom roku, <0}podnese dopunsku deklaraciju koja sadrži podatke neophodne za dati carinski postupak.

{0>In the case of a simplified declaration pursuant to Article 166, the necessary supporting documents shall be in the declarant’s possession and at the disposal of the customs authorities within a specific time-limit.<}0{>U slučaju upotrebe pojednostavljene deklaracije iz člana 145. ovog zakona, neophodne prateće isprave zadržava deklarant i na raspolaganju su carinskom organu u određenom roku.<0}

{0>The supplementary declaration may be of a general, periodic or recapitulative nature.<}0{>Dopunska deklaracija može biti opšta, periodična ili zbirna.<0}

{0>2.The obligation to lodge a supplementary declaration shall be waived in the following cases:<}0{>Od obaveze podnošenja dopunske deklaracije može se odustati u sledećim slučajevima:

{0>(a)where the goods are placed under a customs warehousing procedure;<}0{>ako se roba stavlja u postupak carinskog skladištenja;<0}

{0>(b)in other specific cases.<}0{>u drugim slučajevima.<0}

{0>3.The customs authorities may waive the requirement to lodge a supplementary declaration where the following conditions apply:<}0{>Carinski organ može odustati od zahteva za podnošenjem dopunske deklaracije pod sledećim uslovima:<0}

{0>(a) the simplified declaration concerns goods the value and quantity of which is below the statistical threshold;<}0{>ako se pojednostavljena deklaracija odnosi na robu čija su vrednost i količina ispod vrednosti koji Vlada utvrdi;<0}

{0>(b)the simplified declaration already contains all the information needed for the customs procedure concerned; and<}0{>ako pojednostavljena deklaracija sadrži sve informacije koje su potrebne za dati carinski postupak; i<0}

{0>(c)the simplified declaration is not made by entry in the declarant’s records.<}0{>ako pojednostavljena deklaracija nije sačinjena evidentiranjem u poslovnim knjigama deklaranta. <0}

{0>4.The simplified declaration referred to in Article 166 or the entry in the declarant’s records referred to in Article 182, and the supplementary declaration shall be deemed to constitute a single, indivisible instrument taking effect, respectively, on the date on which the simplified declaration is accepted in accordance with Article 172 and on the date on which the goods are entered in the declarant’s records.<}0{>Pojednostavljena deklaracija iz člana 145. ovog zakona ili evidentiranje u poslovnim knjigama deklaranta iz člana 158. ovog zakona i dopunska deklaracija čine celinu na koju se primenjuju propisi koji važe na dan prihvatanja pojednostavljene deklaracije u skladu sa članom 150. ovog zakona i na dan kada se roba evidentira u poslovnim knjigama deklaranta.<0}

{0>5.The place where the supplementary declaration is to be lodged shall be deemed, for the purposes of Article 87, to be the place where the customs declaration has been lodged.<}0{>Mesto na kom je podneta dopunska deklaracija smatra se mestom nastanka carinskog duga, u skladu sa članom 75. ovog zakona.

<0}

{0>Delegation of power<}0{>Ovlašćenja Vlade<0}

Član 147. <0}

Vlada propisuje: {0>The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 284, in order to determine:<}0{><0}

{0>(a)the conditions for granting the authorisation referred to in Article 166(2);<}65{>uslove za davanje odobrenja iz člana 145. stav 2. ovog zakona;<0}

{0>(b)the specific time-limit referred to in the first subparagraph of Article 167(1) within which the supplementary declaration is to be lodged;<}63{>rok iz člana 146. stav 1. ovog zakona u kojem dopunska deklaracija treba da se podnese;<0}

{0>(c)the specific time-limit referred to in the second subparagraph of Article 167(1) within which supporting documents are to be in the possession of the declarant;<}0{>rok iz člana 146. stav 2. u kojem prateće isprave treba da budu u posedu deklaranta;<0}

{0>(d)the specific cases where the obligation to lodge a supplementary declaration is waived in accordance with point (b) of Article 167(2).<}0{>slučajeve u kojima se odustaje od obaveze podnošenja dopunske deklaracije u skladu sa članom 146. stav 4. tačka 2) ovog zakona<0}{0>Conferral of implementing powers<}0{> <0};

{0>The Commission shall specify, by means of implementing acts, the procedural rules for lodging:<}70{>{0>(a) the simplified declaration referred to in Article 166;<}73{>način podnošenja pojednostavljene deklaracije iz člana 145. ovog zakona;<0}{0>(b) the supplementary declaration referred to in Article 167.<}73{>

način podnošenja i rok za podnošenje dopunske deklaracije iz člana 146. ovog zakona.<0}

{0>Section 4<}0{>ODELJAK 4<0}

{0>Provisions applying to all customs declarations<}0{>ODREDBE KOJE SE PRIMENJUJU NA SVE DEKLARACIJE

<0}

{0>Lodging a customs declaration<}0{>Podnošenje deklaracije<0}

Član 148. <0}

{0>1.Without prejudice to Article 167(1), a customs declaration may be lodged by any person who is able to provide all of the information which is required for the application of the provisions governing the customs procedure in respect which the goods are declared.<}0{> Ne isključujući primenu odredbe člana 146. st. 1, 2. i 3. ovog zakona, deklaraciju može da podnese svako lice koje može da pruži sve informacije koje su potrebne za primenu odredaba kojima se uređuje carinski postupak za koji se roba deklariše i koje<0} {0>That person shall also be able to present the goods in question or to have them presented to customs.<}0{>mora da bude u mogućnosti da dopremi robu ili da organizuje da se roba dopremi carinarnici. <0}

{0>However, where acceptance of a customs declaration imposes particular obligations on a specific person, that declaration shall be lodged by that person or by his or her representative.<}0{>Ako prihvatanje deklaracije nameće posebne obaveze za određeno lice, deklaraciju mora da podnese to lice ili njegov zastupnik.<0}

{0>2.The declarant shall be established in the customs territory of the Union.<}61{>Deklarant mora biti poslovno nastanjen u carinskom području Republike Srbije.<0}

{0>3.By way of derogation from paragraph 2, the following declarants shall not be required to be established in the customs territory of the Union:<}0{>Izuzetno od stava 3. ovog člana, deklarant ne mora biti poslovno nastanjen u carinskom području Republike Srbije, ako:<0}

{0>(a)persons who lodge a customs declaration for transit or temporary admission;<}0{>podnosi deklaraciju za tranzit ili privremeni uvoz;<0}

{0>(b)persons, who occasionally lodge a customs declaration including for end-use or inward processing, provided that the customs authorities consider this to be justified;<}0{>povremeno podnosi deklaraciju, uključujući i deklaraciju za upotrebu u posebne svrhe ili aktivno oplemenjivanje, pod uslovom da carinski organ smatra to opravdanim;<0}

{0>(c)persons who are established in a country the territory of which is adjacent to the customs territory of the Union, and who present the goods to which the customs declaration refers at a Union border customs office adjacent to that country, provided that the country in which the persons are established grants reciprocal benefits to persons established in the customs territory of the Union.<}0{>je poslovno nastanjen u zemlji, odnosno teritoriji koja se graniči sa carinskim područjem Republike Srbije, a robu na koju se deklaracija odnosi, doprema carinarnici Republike Srbije na granici, odnosno administrativnoj liniji sa tom zemljom, odnosno teritorijom, pod uslovom da ta zemlja, odnosno teritorija u kojoj je on poslovno nastanjen odobrava recipročne povlastice licima poslovno nastanjenim u carinskom području Republike Srbije.<0}

{0>4.Customs declarations shall be authenticated.<}0{>Deklaracija mora biti overena.

<0}

{0>Lodging a customs declaration prior to the presentation of the goods<}0{>Podnošenje deklaracije pre dopremanja robe<0}

Član 149. <0}

{0>A customs declaration may be lodged prior to the expected presentation of the goods to customs.<}0{>Deklaracija može biti podneta pre očekivanog dopremanja robe carinarnici.<0} {0>If the goods are not presented within 30 days of lodging of the customs declaration, the customs declaration shall be deemed not to have been lodged.<}0{>Ako se roba ne dopremi u roku od 30 dana od dana podnošenja deklaracije, smatra se da deklaracija nije podneta.

<0}

{0>Acceptance of a customs declaration<}0{>Prihvatanje deklaracije<0}

Član 150. <0}

{0>1.Customs declarations which comply with the conditions laid down in this Chapter shall be accepted by the customs authorities immediately, provided that the goods to which they refer have been presented to customs.<}0{>Carinski organ odmah prihvata deklaraciju koja je podneta u skladu sa odredbama čl. 139 – 161. ovog zakona, pod uslovom da je roba za koju se podnosi deklaracija dopremljena carinarnici.<0}

{0>2.The date of acceptance of the customs declaration by the customs authorities shall, except where otherwise provided, be the date to be used for the application of the provisions governing the customs procedure for which the goods are declared and for all other import or export formalities.<}0{>U sprovođenju carinskog postupka za koji je roba deklarisana primenjuju se propisi koji važe na dan prihvatanja deklaracije, ako nije drukčije propisano.

{0>Amendment of a customs declaration<}0{>Izmena deklaracije<0}

Član 151. <0}

{0>1.The declarant shall, upon application, be permitted to amend one or more of the particulars of the customs declaration after that declaration has been accepted by customs.<}0{>Deklarant može na sopstveni zahtev, posle prihvatanja deklaracije, uz odobrenje carinskog organa, da izmeni ili dopuni jedan ili više podataka u deklaraciji.<0} {0>The amendment shall not render the customs declaration applicable to goods other than those which it originally covered.<}0{> Izmene deklaracije se ne mogu odnositi na drugu robu, osim one koju je prvobitno obuhvatala.

Izmena deklaracije se neće odobriti ako je zahtev za izmenu podnet nakon što je carinski organ:

1) obavestio deklaranta da namerava da izvrši pregled robe;

2) utvrdio da su podaci čija se izmena traži netačni;

3) pustio robu deklarantu.

{0>3.Upon application by the declarant, within three years of the date of acceptance of the customs declaration, the amendment of the customs declaration may be permitted after release of the goods in order for the declarant to comply with his or her obligations relating to the placing of the goods under the customs procedure concerned.<}0{>Izuzetno od stava 2. ovog člana, na zahtev deklaranta, u roku od tri godine od dana prihvatanja deklaracije, izmena deklaracije može da se odobri posle puštanja robe kako bi deklarant ispunio svoje obaveze u vezi sa stavljanjem robe u određeni carinski postupak.

<0}

{0>Invalidation of a customs declaration<}0{>Poništavanje deklaracije<0}

Član 152. <0}

{0>1.The customs authorities shall, upon application by the declarant, invalidate a customs declaration already accepted in either of the following cases:<}0{>Carinski organ, na zahtev deklaranta, poništava prihvaćenu deklaraciju u nekom od sledećih slučajeva:<0}

{0>(a)where they are satisfied that the goods are immediately to be placed under another customs procedure;<}0{>ako deklarant pruži dokaze da će roba odmah biti stavljena u drugi carinski postupak;<0}

{0>(b)where they are satisfied that, as a result of special circumstances, the placing of the goods under the customs procedure for which they were declared is no longer justified.<}0{>ako deklarant pruži dokaze da, zbog posebnih okolnosti, stavljanje robe u carinski postupak za koji je deklarisana nije više opravdano.<0}

{0>However, where the customs authorities have informed the declarant of their intention to examine the goods, an application for invalidation of the customs declaration shall not be accepted before the examination has taken place.<}0{>Ako je carinski organ obavestio deklaranta o svojoj nameri da pregleda robu, zahtev za poništavanje deklaracije neće se prihvatiti dok se pregled ne obavi.<0}

{0>2.The customs declaration shall not be invalidated after the goods have been released unless where otherwise provided.<}0{>Deklaracija se ne može poništiti nakon puštanja robe deklarantu, osim u slučajevima koje propiše Vlada.

<0}

{0>Delegation of power<}0{>Ovlašćenja Vlade

Član 153. <0}

{0>The Commission shall specify, by means of implementing acts, the procedural rules for:<}0{>Vlada propisuje:<0}

{0>(a)lodging a customs declaration in accordance with Article 171;<}61{>postupanje carinskog organa po deklaraciji podnetoj u skladu sa odredbom člana 149. ovog zakona;<0}

{0>(b)accepting a customs declaration as referred to in Article 172, including the application of those rules in the cases referred to in Article 179;<}0{> postupanje carinskog organa sa deklaracijom prihvaćenom u skladu sa odredbama čl. 150. i 156. ovog zakona;<0}

{0>(c)amending the customs declaration after the release of the goods in accordance with Article 173(3).<}0{>uslove za izmenu deklaracije nakon puštanja robe u skladu sa odredbom člana 151. stav 3. ovog zakona.<0}

{0>Section 5<}0{>ODELJAK 5<0}

{0>Other simplifications<}73{>OSTALA POJEDNOSTAVLJENJA

<0}

{0>Simplification of the drawing-up of customs declarations for goods falling under different tariff subheadings<}0{>Pojednostavljenje deklaracije za robu iz različitih tarifnih oznaka<0}

Član 154. <0}

{0>1.Where a consignment is made up of goods falling within different tariff subheadings, and dealing with each of those goods in accordance with its tariff subheading for the purpose of drawing-up the customs declaration would entail a burden of work and expense disproportionate to the import or export duty chargeable, the customs authorities may, upon application by the declarant, agree that import or export duty be charged on the whole consignment on the basis of the tariff subheading of the goods which are subject to the highest rate of import or export duty.<}0{>Ako se uvozi ili izvozi pošiljka koja se sastoji od robe koja se svrstava u više tarifnih oznaka, a postupanje sa svakom od te roba u skladu sa njenom tarifnom oznakom, da bi se sačinila deklaracija, bi iziskivalo rad i troškove nesrazmerne uvoznim ili izvoznim dažbinama koje bi trebalo platiti, carinski organ može, na zahtev deklaranta, dozvoliti da se uvozne ili izvozne dažbine obračunaju za celu pošiljku na osnovu tarifne oznake robe sa najvišom stopom carine.<0}

{0>2.Customs authorities shall refuse the use of the simplification referred to in paragraph 1 to goods subject to prohibitions or restrictions or excise duty where the correct classification is necessary to apply the measure.<}0{>Carinski organ neće odobriti pojednostavljenje iz stava 1. ovog člana za robu koja je predmet zabrana ili ograničenja ili naplate akcize, ako je pravilno svrstavanje neophodno za primenu te mere.

<0}

{0>Conferral of implementing powers<}0{>Ovlašćenje Vlade

Član 155. <0}

Vlada {0>The Commission shall adopt, by means of implementing acts, measures for the determination of the tariff subheading for the application of Article 177(1).<}0{> propisuje način određivanja tarifne oznake za robu za koju je propisana naplata carine, iz člana 154. stav 1. ovog zakona.

<0}

{0>Centralised clearance<}65{>Centralizovano carinjenje<0}

Član 156. <0}

{0>1.The customs authorities may, upon application, authorise a person to lodge at a customs office responsible for the place where such person is established, a customs declaration for goods which are presented to customs at another customs office.<}0{>Carinski organ može da odobri licu, na njegov zahtev, da deklaraciju za robu podnese carinarnici nadležnoj prema mestu gde je to lice poslovno nastanjeno, a roba se doprema drugoj carinarnici.<0}

{0>2.The applicant for the authorisation referred to in paragraph 1 shall be an authorised economic operator for customs simplifications.<}64{>Podnosilac zahteva za odobrenje iz stava 1. ovog člana je ovlašćeni privredni subjekat za carinska pojednostavljenja.<0}

{0>3.The customs office at which the customs declaration is lodged shall:<}0{>Carinski organ kom je podneta deklaracija dužan je da:<0}

{0>(a)supervise the placing of the goods under the customs procedure concerned;<}0{>nadzire stavljanje robe u određeni carinski postupak;<0}

{0>(b)carry out the customs controls for the verification of the customs declaration, referred to in points (a) and (b) of Article 188;<}64{>sprovodi carinske kontrole radi provere deklaracije, iz člana 162. tač. 1) i 2) ovog zakona;<0}

{0>(c)where justified, request that the customs office at which the goods are presented carry out the customs controls for the verification of the customs declaration referred to in points (c) and (d) of Article 188; and<}0{>zahteva, ako je opravdano, da carinarnica kojoj je roba dopremljena sprovede carinske kontrole radi provere deklaracije iz člana 162. tač. 3) i 4) ovog zakona; i<0}

{0>(d)carry out the customs formalities for the recovery of the amount of import or export duty corresponding to any customs debt.<}0{>sprovodi carinske formalnosti za naplatu uvoznih ili izvoznih dažbina koje odgovaraju carinskom dugu.<0}

{0>4.The customs office at which the customs declaration is lodged and the customs office at which the goods are presented shall exchange the information necessary for the verification of the customs declaration and for the release of the goods.<}0{>Carinarnica kojoj se podnosi deklaracija i carinarnica kojoj se roba doprema razmenjuju informacije neophodne za proveru deklaracije i za puštanje robe.<0}

{0>5.The customs office at which the goods are presented shall, without prejudice to its own controls pertaining to goods brought into or taken out of the customs territory of the Union, carry out the customs controls referred to in point (c) of paragraph 3 and provide the customs office at which the customs declaration is lodged with the results of these controls.<}0{>Carinarnica kojoj se roba doprema, pored kontrola koje vrši u vezi sa robom unetom u carinsko područje Republike Srbije ili iznetom iz njega, sprovodi i carinske kontrole iz stava 4. tačka 3) ovog člana i rezultate tih kontrola dostavlja carinarnici kojoj se deklaracija podnosi.<0}

{0>6.The customs office at which the customs declaration is lodged shall release the goods in accordance with Articles 194 and 195, taking into account:<}0{>Carinarnica kojoj je podneta deklaracija pušta robu u skladu sa odredbama čl. 168. i 169. ovog zakona, uzimajući u obzir:<0}

{0>(a)the results of its own controls for the verification of the customs declaration;<}0{>rezultate sopstvenih kontrola za proveru deklaracije;<0}

{0>(b)the results of the controls carried out by the customs office at which the goods are presented for the verification of the customs declaration and the controls pertaining to goods brought into or taken out of the customs territory of the Union.<}0{>rezultate kontrola koje je sprovela carinarnica kojoj je roba dopremljena, radi provere deklaracije i kontrole robe unete u carinsko područje Republike Srbije ili iznete iz njega. <0}

{0>Delegation of power<}0{>Ovlašćenja Vlade<0}

Član 157. <0}

{0>The Commission shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 284, in order to determine the conditions for granting the authorisation referred to in the first subparagraph of Article 179(1).<}73{>Vlada propisuje bliže uslove za davanje odobrenja iz člana 156. stav 1. ovog zakona, neophodne carinske formalnosti i kontrole iz člana 156. ovog zakona, kao i slučajeve u kojima se može odustati od <0}<0}{0>(a)the centralised clearance, including the relevant customs formalities and controls, referred to in Article 179;<}0{> obaveze dopremanja robe iz člana 158. st. 3, 4. i 5. ovog zakona.

{0>Entry in the declarant’s records<}0{>EE

Evidentiranje u poslovnim knjigama deklaranta<0}

Član 158. <0}

{0>1.The customs authorities may, upon application, authorise a person to lodge a customs declaration, including a simplified declaration, in the form of an entry in the declarant’s records, provided that the particulars of that declaration are at the disposal of the customs authorities in the declarant’s electronic system at the time when the customs declaration in the form of an entry in the declarant’s records is lodged.<}0{>Carinski organ može da odobri licu, na njegov zahtev, da podnese deklaraciju, uključujući i pojednostavljenu deklaraciju, u obliku evidentiranja u poslovnim knjigama deklaranta, pod uslovom da su podaci iz te deklaracije na raspolaganju carinskom organu u elektronskom sistemu deklaranta u vreme podnošenja deklaracija u obliku evidentiranja u poslovnim knjigama deklaranta.<0}

{0>2.The customs declaration shall be deemed to have been accepted at the moment at which the goods are entered in the records.<}0{>Deklaracija se smatra prihvaćenom u trenutku evidentiranja u poslovnim knjigama.<0}

{0>3.The customs authorities may, upon application, waive the obligation for the goods to be presented.<}0{>Carinski organ može, na zahtev deklaranta, odustati od obaveze dopremanja robe.<0} {0>In that case, the goods shall be deemed to have been released at the moment of entry in the declarant’s records.<}0{>U tom slučaju, roba se smatra puštenom u trenutku evidentiranja u poslovnim knjigama deklaranta.<0}

{0>That waiver may be granted where all of the following conditions are fulfilled:<}75{>Odustajanje od obaveze dopremanja robe iz stava 3. ovog člana može se odobriti ako su ispunjeni sledeći uslovi:<0}

{0>(a)the declarant is an authorised economic operator for customs simplifications;<}0{>deklarant je ovlašćeni privredni subjekat za carinska pojednostavljenja;<0}

{0>(b)the nature and flow of the goods concerned so warrant and are known by the customs authority;<}0{>priroda i protok robe to opravdavaju i carinski organ je upoznat sa tim;<0}

{0>(c)the supervising customs office has access to all the information it considers necessary to enable it to exercise its right to examine the goods should the need arise;<}0{>nadzorna carinarnica ima pristup svim informacijama koje smatra neophodnim za pregled robe, ako se javi potreba za tim;<0}

{0>(d) at the time of the entry into the records, the goods are no longer subject to prohibitions or restrictions, except where otherwise provided in the authorisation.<}0{>u vreme evidentiranja u poslovnim knjigama, roba nije više predmet zabrana ili ograničenja, osim ako je drugačije predviđeno u odobrenju.<0}

{0>However, the supervising customs office may, in specific situations, request that the goods be presented.<}0{>Izuzetno od stava 4. ovog člana, nadzorna carinarnica može, u posebnim slučajevima, zahtevati dopremanje robe.<0}

{0>4.<}0{>{0>The conditions under which the release of the goods is allowed shall be set out in the authorisation.<}60{>Uslovi u skladu sa kojima se dozvoljava puštanje robe utvrđuju se odobrenjem.<0}

{0>Delegation of power<}0{>Ovlašćenja Vlade

Član 159. <0}

{0>The Commission shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 284, in order to determine the conditions for granting the authorisation referred to in Article 182(1).<}75{>Vlada propisuje uslove za davanje odobrenja iz člana 158. stav 1. ovog zakona, kao i neophodne carinske formalnosti i kontrole.

<0}<0}

{0>Self-assessment<}75{>Samoprocena<0}

Član 160. <0}

{0>1.Customs authorities may, upon application, authorise an economic operator to carry out certain customs formalities which are to be carried out by the customs authorities, to determine the amount of import and export duty payable, and to perform certain controls under customs supervision.<}0{>Carinski organ može da odobri licu, na njegov zahtev, da sprovede određene carinske formalnosti koje bi trebalo da sprovede carinski organ, kako bi utvrdio iznos uvoznih ili izvoznih dažbina koji treba da se plati i da sprovede određene kontrole pod carinskim nadzorom.<0}

{0>2.The applicant for the authorisation referred to in paragraph 1 shall be an authorised economic operator for customs simplifications.<}0{>Podnosilac zahteva za odobrenje iz stava 1. ovog člana je ovlašćeni privredni subjekat za carinska pojednostavljenja.<0}

{0>Delegation of power<}0{>Ovlašćenja Vlade<0}

Član 161. <0}

Vlada će propisati:{0>The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 284, in order to determine:<}0{><0}

{0>(a)the conditions for granting the authorisation referred to in Article 185(1);<}65{>uslove za davanje odobrenja iz člana 160. stav 1. ovog zakona;<0}

{0>(b)the customs formalities and the controls to be carried out by the holder of the authorisation referred to in Article 185(1).<}0{>način sprovođenja carinskih formalnosti i kontrola koje vrši nosilac odobrenja iz člana 160. stav 1. ovog zakona<0}.

GLAVA III {0>CHAPTER 3<}0{><0}

{0>Verification and release of goods<}0{>PROVERA I PUŠTANJE ROBE

<0}

{0>Section 1<}0{>ODELJAK 1<0}

{0>Verification<}100{>PROVERA

<0}

Provera deklaracije

Član 162. <0}

{0>The customs authorities may, for the purpose of verifying the accuracy of the particulars contained in a customs declaration which has been accepted:<}0{>Carinski organ može, radi provere tačnosti podataka sadržanih u deklaraciji koja je prihvaćena:<0}

{0>(a)examine the declaration and the supporting documents;<}0{>1)pregledati deklaraciju i prateće isprave;<0}

{0>(b)require the declarant to provide other documents;<}0{>2)zahtevati da deklarant podnese druge isprave;<0}

{0>(c)examine the goods;<}0{>3)pregledati robu;<0}

{0>(d)take samples for analysis or for detailed examination of the goods.<}0{>4)uzimati uzorke za analizu ili detaljno ispitivanje robe.

<0}

Pregled i uzorkovanje robe

Član 163. <0}

{0>1.<}0{><0}{0>Transport of the goods to the places where they are to be examined and where samples are to be taken, and all the handling necessitated by such examination or taking of samples, shall be carried out by or under the responsibility of the declarant.<}0{>Prevoz robe do mesta pregleda i uzimanja uzoraka, kao i svako rukovanje robom radi tog pregleda ili uzimanja uzoraka, obavlja deklarant ili drugo lice na njegovu odgovornost.<0} {0>The costs incurred shall be borne by the declarant.<}68{>Nastale troškove snosi deklarant.<0}

{0>2.The declarant shall have the right to be present or represented when the goods are examined and when samples are taken.<}0{>Deklarant ima pravo da bude prisutan ili da ima zastupnika kada se roba pregleda i kada se uzimaju uzorci.<0} {0>Where the customs authorities have reasonable grounds for so doing, they may require the declarant to be present or represented when the goods are examined or samples are taken or to provide them with the assistance necessary to facilitate such examination or taking of samples.<}0{>Ako carinski organ to smatra opravdanim, može zahtevati da deklarant ili njegov zastupnik budu prisutni kada se roba pregleda ili se uzimaju uzorci ili da im pruži pomoć neophodnu za olakšanje tog pregleda ili uzimanja uzoraka.<0}

{0>3.Provided that samples are taken in accordance with the provisions in force, the customs authorities shall not be liable for payment of any compensation in respect thereof but shall bear the costs of their analysis or examination.<}0{>Pod uslovom da su uzorci uzeti u skladu sa propisima, carinski organ nije obavezan da plati bilo kakve naknade za uzete uzorke ali snosi troškove njihove analize ili pregleda.

Delimičan pregled i uzorkovanje robe

Član 164.

{0>1.Where only part of the goods covered by a customs declaration is examined, or samples are taken, the results of the partial examination, or of the analysis or examination of the samples, shall be taken to apply to all the goods covered by the same declaration.<}0{>Ako se pregleda samo deo robe obuhvaćene deklaracijom ili se uzimaju uzorci, rezultati delimičnog pregleda ili analize, odnosno pregleda uzoraka primenjuju se na svu robu koja je obuhvaćena tom deklaracijom.<0}

{0>However, the declarant may request a further examination or sampling of the goods if he or she considers that the results of the partial examination, or of the analysis or examination of the samples taken, are not valid as regards the remainder of the goods declared.<}0{>Deklarant može da zahteva dodatni pregled ili uzorkovanje robe ako smatra da rezultati delimičnog pregleda ili analize ili pregleda uzetih uzoraka ne odgovaraju u preostaloj deklarisanoj robi.<0} {0>The request shall be granted provided that the goods have not been released or, if they have been released, that the declarant proves that they have not been altered in any way.<}0{>Zahtev se odobrava pod uslovom da roba nije puštena ili, ako je puštena, deklarant mora da dokaže da nije izmenjena ni na koji način.<0}

{0>2.For the purposes of paragraph 1, where a customs declaration covers goods falling under two or more items, the particulars relating to goods falling under each item shall be deemed to constitute a separate declaration.<}0{>Ako deklaracija obuhvata robu iz dva ili više naimenovanja, smatra se da podaci koji se odnose na robu iz svakog naimenovanja čine posebnu deklaraciju.<0}

{0>Results of the verification<}73{>Rezultati provere

Član 165. <0}

Ako je deklaracija proverena, utvrđene činjenice su osnov za primenu propisa koji uređuju carinski postupak u koji je roba stavljena.

Ako deklaracija nije proverena, podaci koje je deklarant naveo u deklaraciji su osnov za primenu propisa koji uređuju carinski postupak u koji je roba stavljena.

Mere za identifikaciju

Član 166.

{0>1.The customs authorities or, where appropriate, economic operators authorised to do so by the customs authorities, shall take the measures necessary to identify the goods where identification is required in order to ensure compliance with the provisions governing the customs procedure for which those goods have been declared.<}0{>Carinski organ ili, po potrebi, privredni subjekti kojima je carinski organ to odobrio, preduzima mere neophodne za identifikaciju robe ako se identifikacija zahteva kako bi se obezbedila primena propisa kojima se uređuje carinski postupak za koji je roba deklarisana.<0}

{0>2.Means of identification affixed to the goods, packaging or means of transport shall be removed or destroyed only by the customs authorities or, where they are authorised to do so by the customs authorities, by economic operators, unless, as a result of unforeseeable circumstances or force majeure, their removal or destruction is essential to ensure the protection of the goods or the means of transport.<}0{>Sredstva za identifikaciju pričvršćena za robu, pakovanje ili prevozna sredstva uklanja ili uništava samo carinski organ ili, ako im je carinski organ to odobrio, privredni subjekti, osim ako se zbog nepredviđenih okolnosti ili više sile, moraju ukloniti ili uništiti kako bi se osigurala zaštita robe ili prevoznog sredstva.

<0}

Ovlašćenje ministra

Član 167. <0}

Ministar propisuje mere za proveru deklaracije i način uzimanja uzoraka i određuje metode analize uzoraka.

{0>Section 2<}0{>ODELJAK 2<0}

{0>Release<}65{>PUŠTANJE

<0}

Puštanje robe

Član 168. <0}

{0>1.Where the conditions for placing the goods under the procedure concerned are fulfilled and provided that any restriction has been applied and the goods are not subject to any prohibition, the customs authorities shall release the goods as soon as the particulars in the customs declaration have been verified or are accepted without verification.<}0{>Ako su uslovi za stavljanje robe u određeni carinski postupak ispunjeni i ako se ne primenjuju nikakva ograničenja, niti je roba predmet bilo kakvih zabrana, carinski organ pušta robu čim se podaci u deklaraciji provere ili prihvate bez provere.<0}

{0>The first subparagraph shall also apply where verification as referred to in Article 188 cannot be completed within a reasonable period of time and the goods are no longer required to be present for verification purposes.<}0{>Odredba stava 1. ovog člana se primenjuje i ako provera iz člana 162. ovog zakona ne može da se završi u razumnom roku, a roba više ne mora biti prisutna radi provere.<0}

{0>2.All the goods covered by the same declaration shall be released at the same time.<}0{>Sva roba obuhvaćena istom deklaracijom pušta se u isto vreme.<0}

{0>For the purposes of the first subparagraph, where a customs declaration covers goods falling under two or more items the particulars relating to goods falling under each item shall be deemed to constitute a separate customs declaration.<}0{>Radi primene stava 3. ovog člana, ako deklaracija obuhvata robu iz dva ili više naimenovanja, smatra se da podaci, koji se odnose na robu iz svakog naimenovanja, čine posebnu deklaraciju.

<0}

{0>Release dependent upon payment of the amount of import or export duty corresponding to the customs debt or provision of a guarantee<}0{>Puštanje robe koje zavisi od plaćanja iznosa uvozne ili izvozne dažbine koji odgovara carinskom dugu ili polaganje obezbeđenja

Član 169. <0}

{0>1.Where the placing of goods under a customs procedure gives rise to a customs debt, the release of the goods shall be conditional upon the payment of the amount of import or export duty corresponding to the customs debt or the provision of a guarantee to cover that debt.<}0{>Ako zbog stavljanja robe u carinski postupak nastaje carinski dug, puštanje robe je uslovljeno plaćanjem iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina koji odgovara carinskom dugu ili polaganjem obezbeđenja koje pokriva taj dug.<0}

{0>However, without prejudice to the third subparagraph, the first subparagraph shall not apply to temporary admission with partial relief from import duty.<}61{> Ne isključujući primenu odredbe stava 3. ovog člana, odredba stava 1. ovog člana se ne primenjuje na privremeni uvoz sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina.<0}

{0>Where, pursuant to the provisions governing the customs procedure for which the goods are declared, the customs authorities require the provision of a guarantee, those goods shall not be released for the customs procedure in question until such guarantee is provided.<}0{>Ako, u skladu sa odredbama kojima se uređuje carinski postupak za koji je roba deklarisana, carinski organ zahteva polaganje obezbeđenja za plaćanje carinskog duga koji bi mogao da nastane, roba se ne pušta za određeni carinski postupak dok se ne položi obezbeđenje.<0}

{0>3.Where a simplification as referred to in Articles 166, 182 and 185 is used and a comprehensive guarantee is provided, release of the goods shall not be conditional upon a monitoring of the guarantee by the customs authorities.<}0{>Ako se upotrebljava pojednostavljenje iz čl. 145, 158. i 160. ovog člana i položeno je zajedničko obezbeđenje, puštanje robe nije uslovljeno praćenjem obezbeđenja od strane carinskog organa.

<0}

{0>Delegation of power<}0{>Ovlašćenje Vlade

Član 170. <0}

{0>The Commission shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 284, in order to determine the cases referred to in Article 195(2).<}79{>Vlada će propisati slučajeve u kojima puštanje robe nije uslovljeno polaganjem obezbeđenja za robu za koju je zatražena dodela tarifne kvote, kao i uslove pod kojima je moguće puštanje robe koje nije uslovljeno polaganjem obezbeđenja za robu za koju je zatražena dodela tarifne kvote. <0}

<0}

{0>CHAPTER 4<}0{>GLAVA IV<0}

{0>Disposal of goods<}69{>RASPOLAGANJE ROBOM

<0}

{0>Destruction of goods<}73{>Uništavanje robe

Član 171. <0}

{0>Where the customs authorities have reasonable grounds for so doing, they may require goods which have been presented to customs to be destroyed and shall inform the holder of the goods accordingly.<}0{>Ako carinski organ na osnovu carinskih i drugih propisa zahteva da roba koja je bila dopremljena carinarnici bude uništena o tome obaveštava držaoca robe.<0} {0>The costs of the destruction shall be borne by the holder of the goods.<}66{>Troškove uništavanja snosi držalac robe.

<0}

{0>Measures to be taken by the customs authorities<}71{>Mere koje preduzimaju carinski organi

Član 172. <0}

{0>1.The customs authorities shall take any necessary measures, including confiscation and sale, or destruction, to dispose of goods in the following cases:<}0{>Carinski organ u skladu sa carinskim i drugim propisima preduzima sve neophodne mere, uključujući oduzimanje i prodaju robe, ili uništavanje, u sledećim slučajevima:<0}

{0>(a)where one of the obligations laid down in the customs legislation concerning the introduction of non-Union goods into the customs territory of the Union has not been fulfilled, or the goods have been withheld from customs supervision;<}0{>1) ako jedna od obaveza utvrđenih carinskim propisom koje se odnose na unošenje strane robe na carinsko područje Republike Srbije nije ispunjena, ili je roba izuzeta ispod carinskog nadzora;<0}

{0>(b)where the goods cannot be released for any of the following reasons:<}0{>2) ako roba ne može da se pusti iz bilo kog od sledećih razloga:<0}

{0>(i)it has not been possible, for reasons attributable to the declarant, to undertake or continue examination of the goods within the period prescribed by the customs authorities;<}0{>–(1) nije bilo moguće, iz razloga koji se pripisuju deklarantu, preduzeti ili nastaviti pregled robe u roku koji je propisao carinski organ;<0}

{0>(ii)the documents which must be provided before the goods can be placed under, or released for, the customs procedure requested have not been provided;<}0{> (2) isprave koje moraju da se prilože pre nego što roba može da se stavi ili pusti u zahtevani carinski postupak, nisu priložene;<0}

{0>(iii)payments or a guarantee which should have been made or provided in respect of import or export duty, as the case may be, have not been made or provided within the prescribed period;<}0{>(3) plaćanja koja je trebalo izvršiti ili garancija koju je trebalo obezbediti u vezi sa uvoznim ili izvoznim dažbinama, u zavisnosti od slučaja, nisu izvršena, odnosno nisu obezbeđena u propisanom roku;<0}

{0>(iv)the goods are subject to prohibitions or restrictions;<}0{> (4)roba je predmet zabrana ili ograničenja;<0}

{0>(c)where the goods have not been removed within a reasonable period after their release;<}0{>3) ako roba nije preuzeta u razumnom roku nakon njenog puštanja;<0}

{0>(d)where after their release, the goods are found not to have fulfilled the conditions for that release; or<}0{>4) ako je nakon puštanja otkriveno da roba ne ispunjava uslove za puštanje; ili<0}

{0>(e)where goods are abandoned to the State in accordance with Article 199.<}62{>5) ako je roba ustupljena državi u skladu sa članom 173. ovog zakona.<0}

{0>2.Non-Union goods which have been abandoned to the State, seized or confiscated shall be deemed to be placed under the customs warehousing procedure.<}0{>Strana roba koja je ustupljena državi, privremeno oduzeta ili oduzeta smatra se stavljenom u postupak carinskog skladištenja i<0} {0>They shall be entered in the records of the customs warehousing operator, or, where they are held by the customs authorities, by the latter.<}0{>unosi je u evidenciju držalac carinskog skladišta ili carinski organ, ako je on čuva.<0}

{0>Where goods to be destroyed, abandoned to the State, seized or confiscated are already subject to a customs declaration, the records shall include a reference to the customs declaration.<}0{>Ako je za robu koja treba da se uništi, ustupi državi, privremeno oduzme ili oduzme već podneta deklaracija, evidencija uključuje pozivanje na broj deklaracije.<0} {0>Customs authorities shall invalidate that customs declaration.<}0{>Carinski organ poništava tu deklaraciju.<0}

{0>3.<}0{><0}{0>The costs of the measures referred to in paragraph 1 shall be borne:<}67{>Troškove mera iz stava 1. ovog člana snosi:<0}

{0>(a)in the case referred to in point (a) of paragraph 1, by any person who was required to fulfil the obligations concerned or who withheld the goods from customs supervision;<}0{>1)u slučaju iz stava 1. tačka 1) ovog člana – svako lice koje je trebalo da ispuni date obaveze ili koje je izuzelo robu ispod carinskog nadzora;<0}

{0>(b)in the cases referred to in points (b) and (c) of paragraph 1, by the declarant;<}66{>2)u slučajevima iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana – deklarant;<0}

{0>(c)in the case referred to in point (d) of paragraph 1, by the person who is required to comply with the conditions governing the release of the goods;<}0{>3)u slučaju iz stava 1. tačka 4) ovog člana – lice koje treba da ispuni uslove propisane za puštanje robe;<0}

{0>(d)in the case referred to in point (e) of paragraph 1, by the person who abandons the goods to the State.<}0{>4)u slučaju iz stava 1. tačka 5) ovog člana – lice koje ustupa robu državi.<0}

{0>Abandonment<}0{>Ustupanje

Član 173. <0}

{0>Non-Union goods and goods placed under the end-use procedure may with prior permission of the customs authorities be abandoned to the State by the holder of the procedure or, where applicable, the holder of the goods.<}0{>Stranu robu i domaću robu stavljenu u postupak upotrebe u posebne svrhe može, uz prethodnu saglasnost carinskog organa da ustupi državi nosilac postupka ili kada je to prihvatljivo, držalac robe.

<0}

{0>Conferral of implementing powers<}0{>

Ovlašćenja Vlade

Član 174. <0}

{0>The Commission shall specify, by means of implementing acts, the procedural rules on:<}0{>Vlada propisuje način:<0}

{0>(a)the destruction of goods, referred to in Article 197;<}71{>1) uništavanja robe, iz člana 171. ovog zakona;<0}

{0>(b)the sale of goods, referred to in Article 198(1);<}71{>2) prodaje robe, iz člana 172. stav 1. ovog zakona;<0}

{0>(c)abandonment of goods to the State in accordance with Article 199.<}63{>3) ustupanja robe državi iz člana 173. ovog zakona.

<0}

{0>TITLE VI<}100{>DEO ŠESTI<0}

{0>RELEASE FOR FREE CIRCULATION AND RELIEF FROM IMPORT DUTY<}67{>STAVLJANJE ROBE U SLOBODAN PROMET I OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA

<0}

{0>CHAPTER 1<}0{>GLAVA 1<0}

{0>Release for free circulation<}99{>STAVLJANJE ROBE U SLOBODAN PROMET

<0}

{0>Scope and effect<}73{>Oblast primene i dejstvo

Član 175. <0}

{0>1.Non-Union goods intended to be put on the Union market or intended for private use or consumption within the customs territory of the Union shall be placed under release for free circulation.<}0{>Strana roba koja je namenjena za stavljanje na tržište Republike Srbije ili je namenjena za privatnu upotrebu ili potrošnju unutar carinskog područja Republike Srbije stavlja se u slobodan promet.<0}

{0>2.Release for free circulation shall entail the following:<}67{>Stavljanje robe iz stava 1. ovog člana u slobodan promet podrazumeva sledeće:<0}

{0>(a)the collection of any import duty due;<}0{>1) naplatu obračunate uvozne dažbine;<0}

{0>(b)the collection, as appropriate, of other charges, as provided for under relevant provisions in force relating to the collection of those charges;<}0{>2) naplatu, po potrebi, ostalih dažbina, u skladu sa posebnim propisima koji se odnose na naplatu tih dažbina;<0}

{0>(c)the application of commercial policy measures and prohibitions and restrictions insofar as they do not have to be applied at an earlier stage; and<}0{>3) primenu mera trgovinske politike i zabrana i ograničenja ako se ne primenjuju pre stavljanja robe u slobodan promet; i<0}

{0>(d)completion of the other formalities laid down in respect of the import of the goods.<}0{>4) izvršavanje ostalih formalnosti utvrđenih za uvoz robe.<0}

{0>3.Release for free circulation shall confer on non-Union goods the customs status of Union goods.<}0{>Stavljanjem u slobodan promet strana robe stiče carinski status domaće robe.

{0>Commercial policy measures<}67{>Mere trgovinske politike

Član 176. <0}

{0>1.Where processed products obtained under inward processing are released for free circulation and the calculation of the amount of import duty is made in accordance with Article 86(3), the commercial policy measures to be applied shall be those applicable to the release for free circulation of the goods which were placed under inward processing.<}0{>Ako se proizvodi dobijeni u postupku aktivnog oplemenjivanja stavljaju u slobodan promet, a obračun iznosa uvoznih dažbina se vrši u skladu sa članom 74. stav 4. ovog zakona, mere trgovinske politike koje treba da se primene jesu one koje bi se primenile prilikom stavljanja u slobodan promet robe stavljene u postupak aktivnog oplemenjivanja.<0}

{0>2.Paragraph 1 shall not apply to waste and scrap.<}75{>Odredba stava 1. ovog člana ne primenjuje se na ostatke i otpatke.<0}

{0>3.Where processed products obtained under inward processing are released for free circulation and the calculation of the amount of import duty is made in accordance with Article 85(1), the commercial policy measures applicable to those goods shall be applied only where the goods which were placed under inward processing are subject to such measures.<}0{>Ako se proizvodi dobijeni u postupku aktivnog oplemenjivanja stavljaju u slobodan promet, a obračun iznosa uvoznih dažbina se vrši u skladu sa članom 73. stav 1. ovog zakona, mere trgovinske politike koje bi trebalo da se primene na te proizvode primenjuju se samo ako je roba stavljena u postupak aktivnog oplemenjivanja predmet takvih mera.<0}

{0>4.<}0{><0}{0>Where Union legislation establishes commercial policy measures on release for free circulation, such measures shall not apply to processed products released for free circulation following outward processing where:<}0{>Ako su posebnim propisima utvrđene mere trgovinske politike za stavljanje u slobodan promet, takve mere se ne primenjuju na dobijene proizvode stavljene u slobodan promet nakon pasivnog oplemenjivanja ako:<0}

{0>(a)the processed products retain their Union origin within the meaning of Article 60;<}0{>1) dobijeni proizvodi zadrže domaće poreklo u smislu člana 45. ovog zakona;<0}

{0>(b)the outward processing involves repair, including the standard exchange system referred to in Article 261; or<}0{>2) se pasivno oplemenjivanje odnosi na popravku, uključujući sistem standardne zamene naveden u članu 225. ovog zakona; ili <0}

{0>(c)the outward processing follows further processing operations in accordance with Article 258.<}0{>3) pasivno oplemenjivanje sledi nakon dodatnih radnji prerade u skladu sa članom 222. ovog zakona.<0}

{0>CHAPTER 2<}0{>GLAVA II<0}

{0>Relief from import duty<}0{>OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA<0}

{0>Section 1<}0{>ODELJAK 1<0}

{0>Returned goods<}67{>VRAĆENA ROBA

<0}

{0>Scope and effect<}0{>Oblast primene i dejstvo

Član 177. <0}

{0>1.Non-Union goods which, having originally been exported as Union goods from the customs territory of the Union, are returned to that territory within a period of three years and declared for release for free circulation shall, upon application by the person concerned, be granted relief from import duty.<}0{>Za stranu robu, a koja je prvobitno bila izvezena kao domaća roba sa carinskog područja Republike Srbije i koja se vraća na to područje u roku od tri godine i deklariše za stavljanje u slobodan promet, na zahtev lica, odobrava se oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina.<0}

{0>The first subparagraph shall apply even where the returned goods represent only a part of the goods previously exported from the customs territory of the Union.<}0{>Odredba stava 1. ovog člana se primenjuje čak i ako vraćena roba predstavlja samo deo robe prvobitno izvezene sa carinskog područja Republike Srbije.<0}

{0>2.The three-year period referred to in paragraph 1 may be exceeded in order to take account of special circumstances.<}0{>Rok od tri godine iz stava 1. ovog člana može se produžiti u slučaju posebnih okolnosti.<0}

{0>3.Where, prior to their export from the customs territory of the Union, the returned goods had been released for free circulation duty-free or at a reduced rate of import duty because of a particular end-use, relief from duty under paragraph 1 shall be granted only if they are to be released for free circulation for the same end-use.<}0{>Ako je, pre njenog izvoza sa carinskog područja Republike Srbije, vraćena roba bila stavljena u slobodan promet bez plaćanja carine ili uz smanjenu stopu carine zbog određene upotrebe u posebne svrhe, oslobođenje od plaćanja dažbina u skladu sa stavom 1. ovog člana odobrava se samo ako se roba stavlja u slobodan promet radi upotrebe u iste posebne svrhe.<0}

{0>Where the end-use for which the goods in question are to be released for free circulation is no longer the same, the amount of import duty shall be reduced by any amount collected on the goods when they were first released for free circulation.<}0{>Ako upotreba u posebne svrhe zbog koje se roba stavlja u slobodan promet više nije ista, iznos uvoznih dažbina umanjuje se za ukupan iznos dažbina naplaćenih za robu kada je prvi put stavljena u slobodan promet.<0} {0>Should the latter amount exceed that levied on the release for free circulation of the returned goods, no repayment shall be granted.<}0{>Ako taj iznos prekorači onaj koji je obračunat pri stavljanju vraćene robe u slobodan promet, ne odobrava se povraćaj više plaćenih dažbina.<0}

{0>4.Where Union goods have lost their customs status as Union goods pursuant to Article 154 and are subsequently released for free circulation, paragraphs 1, 2 and 3 shall apply.<}0{>Ako je domaća roba izgubila svoj carinski status kao domaća roba u skladu sa članom 136. ovog zakona i naknadno se stavlja u slobodan promet, primenjuju se odredbe st. 1-5. ovog člana.<0}

{0>5.The relief from import duty shall be granted only if goods are returned in the state in which they were exported.<}0{>Oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odobrava se samo ako je roba vraćena u stanju u kome je izvezena.<0}

{0>6.The relief from import duty shall be supported by information establishing that the conditions for the relief are fulfilled.<}0{>Oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina ostvaruje se na osnovu dokaza kojima se utvrđuje da su uslovi za oslobođenje ispunjeni.

<0}

Roba za koju su iskorišćene mere utvrđene poljoprivrednom politikom

Član 178. <0}

{0>Relief from import duty provided for in Article 203 shall not be granted to goods which have benefited from measures laid down under the common agricultural policy involving their export out of the customs territory of the Union, except where otherwise provided in specific cases.<}0{>Oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina predviđeno članom 177. ovog zakona ne odobrava se za robu za koju su iskorišćene mere utvrđene poljoprivrednom politikom a odnose se na njen izvoz sa carinskog područja Republike Srbije, osim ako u slučajevima koje propiše Vlada nije drugačije predviđeno.

<0}

Roba koja je prethodno bila stavljena u postupak aktivnog oplemenjivanja

Član 179. <0}

{0>1.Article 203 shall apply to processed products which were originally re-exported from the customs territory of the Union subsequent to an inward processing procedure.<}0{>Odredba člana 177. ovog zakona primenjuje se na dobijene proizvode koji su prvobitno bili ponovo izvezeni sa carinskog područja Republike Srbije posle postupka aktivnog oplemenjivanja. <0}

{0>2.Upon application by the declarant and provided the declarant submits the necessary information, the amount of import duty on the goods covered by paragraph 1 shall be determined in accordance with Article 86(3).<}0{>Na zahtev deklaranta i pod uslovom da deklarant podnese neophodne dokaze, iznos uvoznih dažbina za robu koja je obuhvaćena stavom 1. ovog člana utvrđuje se u skladu sa članom 74. stav 4.<0} ovog zakona. {0>The date of acceptance of the re-export declaration shall be regarded as the date of release for free circulation.<}63{>Dan prihvatanja deklaracije za ponovni izvoz smatra se danom stavljanja robe u slobodan promet.<0}

{0>3.The relief from import duty provided for in Article 203 shall not be granted for processed products which were exported in accordance with point (c) of Article 223(2), unless it is ensured that no goods will be placed under the inward processing procedure.<}0{>Oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina iz člana 177. ovog zakona ne odobrava se za dobijene proizvode koji su izvezeni u skladu sa članom 193. stav 4. tačka 3) ovog zakona, osim u slučaju ako se roba stavi u postupak aktivnog oplemenjivanja.

<0}

Ovlašćenja Vlade

Član 180. <0}

{0>The Commission shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 284, in order to determine:<}0{>Vlada propisuje slučajeve:<0}

{0>(a) the cases where goods are considered to be returned in the state in which they were exported;<}0{>1) u kojima se roba smatra vraćenom u stanju u kome je bila izvezena;<0}

{0>(b) the specific cases referred to in Article 204.<}73{>2) iz člana 178. ovog zakona.<0}

{0>The Commission shall specify, by means of implementing acts, the procedural rules for the provision of information referred to in Article 203(6).<}61{>Vlada propisuje način dokazivanja ispunjenja uslova za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina iz člana 177. stav 8. ovog zakona.

{0>Section 2<}0{>ODELJAK 2<0}

{0>Sea-fishing and products taken from the sea<}0{>MORSKI RIBOLOV I PROIZVODI IZVAĐENI IZ MORA

<0}

{0>Products of sea-fishing and other products taken from the sea<}0{>Proizvodi morskog ribolova i drugi proizvodi izvađeni iz mora

Član 181.

{0>1.Without prejudice to Article 60(1), the following shall be granted relief from import duty when they are released for free circulation:<}0{> Ne isključujući primenu odredbe člana 45. stav 1. ovog zakona, za sledeće proizvode se odobrava oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina kada se stavljaju u slobodan promet:<0}

{0>(a)products of sea-fishing and other products taken from the territorial sea of a country or territory outside the customs territory of the Union by vessels solely registered or recorded in a Member State and flying the flag of that State;<}0{>1) proizvodi morskog ribolova i drugi proizvodi izvađeni iz teritorijalnog mora drugih država na brodovima registrovanim ili upisanim u odgovarajući registar Republike Srbije i koji plove pod njenom zastavom;<0}

{0>(b)products obtained from products referred to in point (a) on board factory-ships fulfilling the conditions laid down in that point.<}0{>2) proizvodi dobijeni od proizvoda iz tačke 1) ovog stava na brodovima -fabrikama koji ispunjavaju uslove utvrđene tom tačkom.<0}

Za {0>2.The relief from import duty referred to in paragraph 1 shall be supported by evidence that the conditions laid down in that paragraph are fulfilled.<}0{>oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina iz stava 1. ovog člana moraju se pružiti dokazi da su uslovi utvrđeni tim stavom ispunjeni.

{0>Conferral of implementing powers<}0{> Ovlašćenje Vlade

Član 182. <0}

{0>The Commission shall specify, by means of implementing acts, the procedural rules for the provision of the evidence referred to in Article 208(2).<}61{>Vlada propisuje način dokazivanja činjenica iz člana 181. stav 2. ovog zakona.

<0}

{0>TITLE VII<}100{>DEO SEDMI<0}

{0>SPECIAL PROCEDURES<}73{>POSEBNI POSTUPCI

<0}

{0>CHAPTER 1<}0{>GLAVA I<0}

{0>General provisions<}100{>OPŠTE ODREDBE

<0}

{0>Scope<}0{>Oblast primene

Član 183. <0}

{0>Goods may be placed under any of the following categories of special procedures:<}0{>Roba može biti stavljena u bilo koju od sledećih posebnih postupaka:<0}

{0>(a)transit, which shall comprise external and internal transit;<}0{>1) postupci tranzita, koji obuhvataju spoljni i unutrašnji tranzit;<0}

{0>(b)storage, which shall comprise customs warehousing and free zones;<}0{>2) postupci smeštaja, koji obuhvataju carinska skladišta i slobodne zone;<0}

{0>(c)specific use, which shall comprise temporary admission and end-use;<}0{>3) postupci posebne upotrebe, koji obuhvataju privremeni uvoz i upotrebu u posebne svrhe;<0}

{0>(d)processing, which shall comprise inward and outward processing.<}0{>4) postupci oplemenjivanja, koji obuhvataju aktivno i pasivno oplemenjivanje.<0}

{0>Authorisation<}100{>Odobrenje

Član 184. <0}

{0>1.<}100{><0}Odobrenje carinskog organa zahteva se za:<0}

{0>(a)the use of the inward or outward processing procedure, the temporary admission procedure or the end-use procedure;<}0{>1) postupak aktivnog ili pasivnog oplemenjivanja, postupak privremenog uvoza ili postupak upotrebe u posebne svrhe;<0}

{0>(b)the operation of storage facilities for the customs warehousing of goods, except where the storage facility operator is the customs authority itself.<}0{>2) upravljanje carinskim skladištem, osim ako je držalac prostora za smeštaj sâm carinski organ.<0}

{0>The conditions under which the use of one or more of the procedures referred to in the first subparagraph or the operation of storage facilities is permitted shall be set out in the authorisation.<}0{>Uslovi pod kojima je upotreba jednog ili više postupaka iz stava 1. tačka 1) ovog člana, odnosno upravljanje carinskim skladištem dozvoljena, utvrđuju se odobrenjem.<0}

{0>2.<}0{><0}Odobrenje iz stava 1. ovog člana, {0>The customs authorities shall grant an authorisation with retroactive effect, where all of the following conditions are fulfilled:<}68{>carinski organ može dati naknadno, ako su ispunjeni svi sledeći uslovi:<0}

{0>(a)there is a proven economic need;<}0{>1) postoji dokazana ekonomska potreba;<0}

{0>(b)the application is not related to attempted deception;<}0{>2) zahtev nije u vezi sa pokušajem prevare;<0}

{0>(c)the applicant has proven on the basis of accounts or records that:<}0{>3) podnosilac zahteva je dokazao na osnovu računa ili evidencije:<0}

{0>(i)all the requirements of the procedure are met;<}0{>'(1) da su su svi zahtevi postupka ispunjeni;<0}

{0>(ii)where appropriate, the goods can be identified for the period involved;<}0{>(2) da se po potrebi, roba može identifikovati u datom roku;<0}

{0>(iii)such accounts or records allow the procedure to be controlled;<}0{> (3) da je omogućena kontrola postupka;<0}

{0>(d)all the formalities necessary to regularise the situation of the goods can be carried out, including, where necessary, the invalidation of the customs declarations concerned;<}0{>4) sve formalnosti neophodne za regulisanje statusa robe mogu da se sprovedu, uključujući, po potrebi, poništavanje datih deklaracija;<0}

{0>(e)no authorisation with retroactive effect has been granted to the applicant within three years of the date on which the application was accepted;<}0{>5) naknadno odobrenje nije dato podnosiocu zahteva po isteku roka od tri godine od dana kada je zahtev prihvaćen;<0}

{0>(f)an examination of the economic conditions is not required, except where an application concerns renewal of an authorisation for the same kind of operation and goods;<}0{>6) ispitivanje ekonomskih uslova se ne zahteva, osim ako se zahtev odnosi na produženje važenja odobrenja za istu vrstu delatnosti i robu;<0}

{0>(g)the application does not concern the operation of storage facilities for the customs warehousing of goods;<}0{>7) zahtev se ne odnosi na upravljanje carinskim skladištem;<0}

{0>(h)where an application concerns renewal of an authorisation for the same kind of operation and goods, the application is submitted within three years of expiry of the original authorisation.<}0{>8) ako se zahtev odnosi na produženje važenja odobrenja za istu vrstu delatnosti i robu, zahtev se podnosi pre isteka roka od tri godine od dana izdavanja prvobitnog odobrenja.<0}

{0>Customs authorities may grant an authorisation with retroactive effect also where the goods which were placed under a customs procedure are no longer available at the time when the application for such authorisation was accepted.<}0{>Carinski organ može naknadno da da odobrenje i ako roba stavljena u carinski postupak nije više dostupna u vreme kada je zahtev za odobrenje prihvaćen.<0}

{0>3.<}0{><0}{0>Except where otherwise provided, the authorisation referred to in paragraph 1 shall be granted only to persons who satisfy all of the following conditions:<}65{>Osim ako nije drugačije predviđeno, odobrenje iz stava 1. ovog člana daje se samo licima koja ispunjavaju sve sledeće uslove:<0}

{0>(a)they are established in the customs territory of the Union;<}0{>1) poslovno su nastanjeni na carinskom području Republike Srbije;<0}

{0>(b)they provide the necessary assurance of the proper conduct of the operations; an authorised economic operator for customs simplifications shall be deemed to fulfil this condition, insofar as the activity pertaining to the special procedure concerned is taken into account in the authorisation referred to in point (a) of Article 38(2);<}0{>2) pruže neophodne dokaze o ispravnom vođenju poslova; smatra se da ovlašćeni privredni subjekat za carinska pojednostavljenja ispunjava ovaj uslov ako je aktivnost koja se odnosi na taj poseban postupak uzeta u obzir u odobrenju iz člana 27. stav 3. tačka 1) ovog zakona;<0}

{0>(c)where a customs debt or other charges may be incurred for goods placed under a special procedure, they provide a guarantee in accordance with Article 89;<}0{>3) ako za carinski dug ili ostale dažbine koje mogu nastati za robu stavljenu u poseban postupak, daju obezbeđenje u skladu sa članom 77. ovog zakona; <0}

{0>(d)in the case of the temporary admission or inward processing procedure, they use the goods or arrange for their use or they carry out processing operations on the goods or arrange for them to be carried out, respectively.<}0{>4) u slučaju privremenog uvoza ili postupka aktivnog oplemenjivanja, upotrebljavaju robu ili ugovaraju njenu upotrebu, odnosno sprovode radnje prerade robe ili ugovaraju da se one sprovedu određenim redom.<0}

{0>4.Except where otherwise provided and in addition to paragraph 3, the authorisation referred to in paragraph 1 shall be granted only where all of the following conditions are fulfilled:<}60{>Osim ako je drugačije predviđeno u stavu 5. ovog člana, odobrenje iz stava 1. ovog člana daje se samo ako:<0}

{0>(a)the customs authorities are able to exercise customs supervision without having to introduce administrative arrangements disproportionate to the economic needs involved;<}0{>1) carinski organ može da vrši carinski nadzor bez uvođenja administrativnih mera koje su nesrazmerne privrednim potrebama;<0}

{0>(b)the essential interests of Union producers would not be adversely affected by an authorisation for a processing procedure (economic conditions).<}0{>2) suštinski interesi domaćih proizvođača ne bi bili ugroženi odobrenjem za postupak oplemenjivanja (ekonomski uslovi).<0}

{0>5.The essential interests of Union producers shall be deemed not to be adversely affected, as referred to in point (b) of paragraph 4, except where evidence to the contrary exists or where the economic conditions are deemed to be fulfilled.<}0{>Smatra se da suštinski interesi domaćih proizvođača nisu ugroženi, u smislu stava 6. tačka 2) ovog člana, odnosno smatra se da su ispunjeni ekonomski uslovi, osim ako postoje dokazi o suprotnom.

{0>6.Where evidence exists that the essential interests of Union producers are likely to be adversely affected, an examination of the economic conditions shall take place at Union level.<}0{>Ako postoji dokaz da suštinski interesi domaćih proizvođača mogu biti ugroženi, ispitivanje ekonomskih uslova se vrši na način koji propiše Vlada.

<0}

{0>Delegation of power<}0{>Ovlašćenja Vlade

Član 185. <0}

{0>The Commission shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 284, in order to determine:<}0{>Vlada propisuje:<0}

{0>(a)the conditions for granting the authorisation for the procedures referred to in Article 211(1);<}66{>1) uslove za davanje odobrenja za postupke iz člana 184. stav 1. ovog zakona;<0}

{0>(b)the exceptions to the conditions referred to in Article 211(3) and (4);<}64{>2) izuzetke od uslova iz člana 184. st. 5. i 6. ovog zakona;<0}

{0>(c)the cases in which the economic conditions are deemed to be fulfilled as referred to in Article 211(5).<}0{>3) slučajeve u kojima se ekonomski uslovi smatraju ispunjenim, u skladu sa članom 184. stav 7. ovog zakona.

{0>Records<}99{>Evidencija

Član 186. <0}

Nosilac odobrenja, nosilac postupka i sva lica koja obavljaju delatnost koja uključuje smeštaj, obradu ili preradu robe ili prodaju ili kupovinu robe u slobodnim zonama, vode odgovarajuće evidencije na način koji je odobrio carinski organ, o{0>1.Except for the transit procedure, or where otherwise provided, the holder of the authorisation, the holder of the procedure, and all persons carrying on an activity involving the storage, working or processing of goods, or the sale or purchase of goods in free zones, shall keep appropriate records in a form approved by the customs authorities.<}0{>sim za postupak tranzita ili ako je drugačije predviđeno ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.<0}

{0>The records shall contain the information and the particulars which enable the customs authorities to supervise the procedure concerned, in particular with regard to identification of the goods placed under that procedure, their customs status and their movements.<}0{>Evidencija sadrži podatke koji omogućavaju carinskom organu da nadzire carinski postupak u koji je roba stavljena, naročito u pogledu identifikacije robe stavljene u taj postupak, njenog carinskog statusa i njenog kretanja.<0}

{0>2.An authorised economic operator for customs simplifications shall be deemed to comply with the obligation laid down in paragraph 1 insofar as his or her records are appropriate for the purpose of the special procedure concerned.<}0{>Smatra se da ovlašćeni privredni subjekat za carinska pojednostavljenja ispunjava obaveze iz stava 1. ovog člana ako je njegova evidencija odgovarajuća za potrebe posebnog postupka u koji je roba stavljena.

Okončanje posebnog postupka <0}

Član 187. <0}

Poseban postupak se okončava kada se roba stavljena u taj postupak ili se dobijeni proizvodi, stave u novi carinski postupak, kada su izneti sa carinskog područja Republike Srbije, uništeni bez ostataka, ili ustupljeni državi u skladu sa članom 173. ovog zakona, o <0}{0>1.In cases other than the transit procedure and without prejudice to Article 254, a special procedure shall be discharged when the goods placed under the procedure, or the processed products, are placed under a subsequent customs procedure, have been taken out of the customs territory of the Union, or have been destroyed with no waste remaining, or are abandoned to the State in accordance with Article 199.<}0{>sim za postupak tranzita i ne isključujući primenu odredbe člana 219. ovog zakona.

{0>2.The transit procedure shall be discharged by the customs authorities when they are in a position to establish, on the basis of a comparison of the data available to the customs office of departure and those available to the customs office of destination, that the procedure has ended correctly.<}0{>Postupak tranzita okončava carinski organ kada je u mogućnosti da utvrdi, na osnovu poređenja podataka dostupnih polaznoj carinarnici i podataka dostupnih odredišnoj carinarnici, da je postupak završen ispravno.<0}

{0>3.The customs authorities shall take all the measures necessary to regularise the situation of the goods in respect of which a procedure has not been discharged under the conditions prescribed.<}0{>Carinski organ preduzima sve mere neophodne za regulisanje statusa robe za koju postupak nije okončan u skladu sa propisanim uslovima.<0}

{0>4.<}0{><0}{0>The discharge of the procedure shall take place within a certain time-limit, unless otherwise provided.<}0{>Okončanje postupka se vrši u određenom roku, ako ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona nije drugačije predviđeno.

<0}

{0>Delegation of power<}0{>Ovlašćenja Vlade

Član 188.

{0>The Commission shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 284, in order to determine the time- limit referred to in Article 215(4).<}78{>Vlada utvrđuje rok, odnosno način određivanja roka iz člana 187. stav 4. ovog zakona<0} i okončanje posebnog postupka iz člana 187. ovog zakona.

{0>Conferral of implementing powers<}0{> <0}

Prenos prava i obaveza

Član 189. <0}

{0>The rights and obligations of the holder of a procedure with regard to goods which have been placed under a special procedure other than transit may be fully or partially transferred to another person who fulfils the conditions laid down for the procedure concerned.<}0{>Prava i obaveze nosioca postupka u vezi sa robom koja je stavljena u poseban postupak, osim postupka tranzita, mogu biti potpuno ili delimično prenesena na drugo lice koje ispunjava uslove utvrđene za taj postupak.

<0}

Kretanje robe

Član 190. <0}

{0>In specific cases, goods placed under a special procedure other than transit or in a free zone may be moved between different places in the customs territory of the Union.<}0{>U slučajevima koje propiše Vlada, roba stavljena u poseban postupak, osim postupka tranzita, ili u slobodnu zonu može se kretati između različitih mesta na carinskom području Republike Srbije.

<0}

Uobičajeni oblici postupanja

Član 191. <0}

{0>Goods placed under customs warehousing or a processing procedure or in a free zone may undergo usual forms of handling intended to preserve them, improve their appearance or marketable quality or prepare them for distribution or resale.<}0{>Roba stavljena u postupak carinskog skladištenja ili postupak oplemenjivanja ili u slobodnu zonu može biti predmet uobičajenih oblika postupanja koji se obavljaju radi njenog očuvanja, poboljšanja izgleda ili tržišnog kvaliteta ili njene pripreme za distribuciju ili dalju prodaju.

<0}

Ovlašćenja Vlade

Član 192. <0}

{0>The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 284:<}91{>Vlada propisuje:<0}

{0>(a) laying down the cases and the conditions for the movement of goods placed under a special procedure other than transit or in a free zone in accordance with Article 219;<}0{>1) slučajeve i uslove za kretanje robe u skladu sa članom 190. ovog zakona;<0}

{0>(b) determining the usual forms of handling for goods placed under customs warehousing or a processing procedure or in a free zone as referred to in Article 220.<}0{>2) uobičajene oblike postupanja sa robom stavljenom u postupak carinskog skladištenja, postupak oplemenjivanja ili u slobodnu zonu, u skladu sa članom 191. ovog zakona.<0}

{0>The Commission shall specify, by means of implementing acts, the procedural rules for:<}0{>Vlada propisuje uslove i postupak za:<0}

{0>(a)transferring the rights and obligations of the holder of the procedure with regard to goods which have been placed under a special procedure other than transit in accordance with Article 218;<}0{>1) prenos prava i obaveza nosioca postupka u vezi sa robom koja je stavljena u poseban postupak, osim postupka tranzita, u skladu sa članom 189. ovog zakona;<0}

{0>(b)the movement of goods placed under a special procedure other than transit or in a free zone in accordance with Article 219.<}0{>2) kretanje robe stavljene u poseban postupak, osim tranzitnog, ili u slobodnu zonu u skladu sa članom 190. ovog zakona.

<0}

Ekvivalentna roba

Član 193. <0}

{0>1.Equivalent goods shall consist in Union goods which are stored, used or processed instead of the goods placed under a special procedure.<}0{>Ekvivalentna roba je domaća roba koja se smešta, upotrebljava ili prerađuje umesto robe stavljene u poseban postupak.<0}

{0>Under the outward processing procedure, equivalent goods shall consist in non-Union goods which are processed instead of Union goods placed under the outward processing procedure.<}0{>U postupku pasivnog oplemenjivanja, ekvivalentna roba je strana roba, a koja je prerađena umesto domaće robe stavljene u postupak pasivnog oplemenjivanja.<0}

{0>Except where otherwise provided, equivalent goods shall have the same eight-digit Combined Nomenclature code, the same commercial quality and the same technical characteristics as the goods which they are replacing.<}0{>Osim ako ovim zakonom i propisima nije drugačije predviđeno, ekvivalentna roba mora da ima istu tarifnu oznaku, isti tržišni kvalitet i iste tehničke karakteristike kao roba koju zamenjuje.<0}

{0>2.The customs authorities shall, upon application, authorise the following, provided that the proper conduct of the procedure, in particular as regards customs supervision, is ensured:<}0{>Pod uslovom da je obezbeđeno pravilno sprovođenje postupka, naročito u pogledu carinskog nadzora, carinski organ na zahtev deklaranta, odobrava: <0}

{0>(a)the use of equivalent goods under customs warehousing, free zones, end-use and a processing procedure;<}0{>1) upotrebu ekvivalentne robe u postupku carinskog skladištenja, u slobodnim zonama, u postupku upotrebe u posebne svrhe i postupku oplemenjivanja;<0}

{0>(b)the use of equivalent goods under the temporary admission procedure, in specific cases;<}0{>2) upotrebu ekvivalentne robe u postupku privremenog uvoza, u slučajevima koje propiše Vlada;<0}

{0>(c)in the case of the inward processing procedure, the export of processed products obtained from equivalent goods before the import of the goods they are replacing;<}0{>3) u slučaju postupka aktivnog oplemenjivanja, izvoz dobijenih proizvoda dobijenih od ekvivalentne robe, pre uvoza robe koju zamenjuje;<0}

{0>(d)in the case of the outward processing procedure, the import of processed products obtained from equivalent goods before the export of the goods they are replacing.<}0{>4) u slučaju postupka pasivnog oplemenjivanja, uvoz dobijenih proizvoda dobijenih od ekvivalentne robe, pre izvoza robe koju zamenjuje.<0}

{0>An authorised economic operator for customs simplifications shall be deemed to fulfil the condition that the proper conduct of the procedure is ensured, insofar as the activity pertaining to the use of equivalent goods for the procedure concerned is taken into account in the authorisation referred to in point (a) of Article 38(2).<}0{>Smatra se da je ovlašćeni privredni subjekat za carinska pojednostavljenja ispunio uslov da je pravilno sprovođenje postupka obezbeđeno, ako je aktivnost koja se odnosi na upotrebu ekvivalentne robe za taj postupak uzeta u obzir u odobrenju iz člana 27. stav 3. tačka 1) ovog zakona.<0}

{0>3.The use of equivalent goods shall not be authorised in any of the following cases:<}0{>Upotreba ekvivalentne robe ne odobrava se u sledećim slučajevima:<0}

{0>(a)where only usual forms of handling as defined in Article 220 are carried out under the inward processing procedure;<}0{>1) ako se samo uobičajeni oblici postupanja definisani u članu 191. ovog zakona sprovode u postupku aktivnog oplemenjivanja;<0}

{0>(b)where a prohibition of drawback of, or exemption from, import duty applies to non-originating goods used in the manufacture of processed products under the inward processing procedure, for which a proof of origin is issued or made out in the framework of a preferential arrangement between the Union and certain countries or territories outside the customs territory of the Union or groups of such countries or territories;<}0{>2) ako se zabrana povraćaja ili izuzeća od plaćanja uvoznih dažbina primenjuje na robu bez porekla upotrebljenu za proizvodnju dobijenih proizvoda u postupku aktivnog oplemenjivanja, za koju se dokaz o poreklu izdaje ili izrađuje u okviru preferencijalnog aranžmana između Republike Srbije i određenih zemalja ili teritorijâ van carinskog područja Republike Srbije ili grupe takvih zemalja ili teritorijâ;<0}

{0>(c)where it would lead to an unjustified import duty advantage or where provided for in Union legislation.<}0{>3) ako bi to dovelo do neopravdane pogodnosti u vezi sa uvoznim dažbinama ili ako je to propisima predviđeno.<0}

{0>4.In the case referred to in point (c) of paragraph 2, and where the processed products would be liable to export duty if they were not being exported in the context of the inward processing procedure, the holder of the authorisation shall provide a guarantee to ensure payment of the export duty should the non-Union goods not be imported within the period referred to in Article 257(3).<}0{>U slučaju iz stava 4. tačka 3) ovog člana, ako dobijeni proizvodi podležu izvoznim dažbinama kada se ne izvoze u kontekstu postupka aktivnog oplemenjivanja, nosilac odobrenja polaže obezbeđenje kako bi osigurao plaćanje izvoznih dažbina ako se strana roba ne uveze u roku iz člana 221. stav 5. ovog zakona.

<0}

Ovlašćenja Vlade

Član 194. <0}

{0>The Commission shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 284, in order to determine:<}0{>Vlada propisuje:<0}

{0>(a) the exceptions from the third subparagraph of Article 223(1);<}62{>1) izuzetke od uslova iz člana 193. stav. 3. ovog zakona;<0}

{0>(b)the conditions under which equivalent goods are used in accordance with Article 223(2);<}0{>2) uslove pod kojima se ekvivalentna roba koristi u skladu sa članom 193. stav 4. ovog zakona;<0}

{0>(c)the specific cases where equivalent goods are used under the temporary admission procedure, in accordance with point (b) of Article 223(2);<}0{>3) slučajeve u kojima se ekvivalentna roba koristi u postupku privremenog uvoza, u skladu sa članom 193. stav 4. tačka 2) ovog zakona.<0}

{0>(d)the cases where the use of equivalent goods is not authorised in accordance with point (c) of Article 223(3).<}0{>4) slučajeve u kojima se upotreba ekvivalentne robe ne odobrava u skladu sa članom 193. stav 6. tačka 3) ovog zakona.<0}

5) 555{0>Conferral of implementing powers<}0{><0}

{0>The Commission shall specify, by means of implementing acts, the procedural rules for the use of equivalent goods authorised in accordance with Article 223(2).<}0{> formalnosti za postupanje sa ekvivalentnom robom čija je upotreba odobrena u skladu sa članom 193. stav 4. ovog zakona.

{0>CHAPTER 2<}0{>GLAVA II<0}

{0>Transit<}99{>TRANZIT

<0}

{0>Section 1<}0{>ODELJAK 1<0}

{0>External and internal transit<}0{>SPOLJNI I UNUTRAŠNJI TRANZIT

<0}

Spoljni tranzit

Član 195. <0}

{0>1.Under the external transit procedure, non-Union goods may be moved from one point to another within the customs territory of the Union without being subject to any of the following:<}0{>U postupku spoljnog tranzita, strana roba može da se kreće od jedne tačke do druge unutar carinskog područja Republike Srbije, a da ne podleže sledećem:<0}

{0>(a)import duty;<}69{>1) uvoznim dažbinama;<0}

{0>(b)other charges as provided for under other relevant provisions in force;<}0{>2) drugim dažbinama koje se naplaćuju pri uvozu;<0}

{0>(c)commercial policy measures, insofar as they do not prohibit the entry or exit of goods into or from the customs territory of the Union.<}0{>3) merama trgovinske politike, ako one ne zabranjuju ulazak robe na carinsko područje Republike Srbije ili izlazak sa njega.<0}

{0>2.In specific cases, Union goods shall be placed under the external transit procedure.<}0{>U slučajevima koje propiše Vlada, domaća roba se stavlja u postupak spoljnog tranzita.<0}

{0>3.Movement as referred to in paragraph 1 shall take place in one of the following ways:<}66{>Kretanje strane robe iz stava 1. ovog člana vrši se na jedan od sledećih načina:<0}

{0>(a)under the external Union transit procedure;<}0{>1) u skladu sa spoljnim nacionalnim postupkom tranzita;<0}

{0>(b)in accordance with the TIR Convention, provided that such movement:<}0{>2) u skladu sa Konvencijom TIR, pod uslovom:<0}

{0>(i)began or is to end outside the customs territory of the Union;<}0{>’ćć-ž-‘++ (1) da počinje van carinskog područja Republike Srbije ili se završava van njega;<0}

{0>(ii)is effected between two points in the customs territory of the Union through the territory of a country or territory outside the customs territory of the Union;<}0{>ć–đ (2) da se vrši između dve tačke na carinskom području Republike Srbije preko države ili teritorije van carinskog područja Republike Srbije;<0}

{0>(c)in accordance with the ATA Convention/Istanbul Convention, where a transit movement takes place;<}0{>3) u skladu sa Konvencijom ATA/ Istanbulskom konvencijom, u delu koji se odnosi na tranzit;<0}{0>(d)under cover of the Rhine Manifest (Article 9 of the Revised Convention for the Navigation of the Rhine);<}0{><0}

{0>(e)under cover of form 302 provided for in the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the Status of their Forces, signed in London on 19 June 1951;<}0{>4) na osnovu obrasca 302 predviđenog Sporazumom između država članica Severnoatlantskog ugovora o pravnom položaju njihovih snaga, koji je potpisan u Londonu 19. juna 1951. godine;<0}

{0>(f)under the postal system in accordance with the acts of the Universal Postal Union, when the goods are carried by or for holders of rights and obligations under such acts.<}0{>5) primenom poštanskog sistema u skladu sa aktima Svetskog poštanskog saveza, ako robu prevoze lica koja su nosioci prava i obaveza ili se roba prevozi za njih.

Unutrašnji tranzit

Član 196. <0}

{0>1.Under the internal transit procedure, and under the conditions laid down in paragraph 2, Union goods may be moved from one point to another within the customs territory of the Union, and pass through a country or territory outside that customs territory, without any change in their customs status.<}0{>U postupku unutrašnjeg tranzita i pod uslovima iz stava 2. ovog člana, domaća roba se može kretati od jedne do druge tačke unutar carinskog područja Republike Srbije i proći kroz državu ili teritoriju van tog carinskog područja, bez promene carinskog statusa.<0}

{0>2.The movement referred to in paragraph 1 shall take place in one of the following ways:<}69{>Kretanje domaće robe iz stava 1. ovog člana vrši se na jedan od sledećih načina:<0}

{0>(a)under the internal Union transit procedure provided that such a possibility is provided for in an international agreement;<}0{>1) u unutrašnjem nacionalnom postupku tranzita – pod uslovom da je takva mogućnost predviđena međunarodnim sporazumom;<0}

{0>(b)in accordance with the TIR Convention;<}62{>2) u skladu sa Konvencijom TIR;<0}

{0>(c)in accordance with the ATA Convention/Istanbul<}62{>3) u skladu sa Konvencijom ATA/ Istanbulskom konvencijom<0}{0>Convention, where a transit movement takes place;<}0{>, u delu koji se odnosi na tranzit;<0}{0>(d)under cover of the Rhine Manifest (Article 9 of the Revised Convention for the Navigation of the Rhine);<}0{><0}

{0>(e)under cover of form 302 as provided for in the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the Status of their Forces, signed in London on 19 June 1951;<}0{>4) na osnovu obrasca 302 predviđenog Sporazumom između država članica Severnoatlantskog ugovora o pravnom položaju njihovih snaga, koji je potpisan u Londonu 19. juna 1951. godine;<0}

{0>(f)under the postal system in accordance with the acts of the Universal Postal Union, when the goods are carried by or for holders of rights and obligations under such acts.<}0{>5) primenom poštanskog sistema u skladu sa aktima Svetskog poštanskog saveza, ako robu prevoze nosioci prava i obaveza ili se roba prevozi za njih u skladu sa tim aktima.

<0}

Ovlašćeni primalac za potrebe TIR

Član 197. <0}

{0>The customs authorities may, upon application, authorise a person, referred to as an ‘authorised consignee’ to receive goods moved in accordance with the TIR Convention at an authorised place, so that the procedure is terminated in accordance with point (d) of Article 1 of the TIR Convention.<}0{>Carinski organ može, na zahtev, dati odobrenje licu, navedenom kao „ovlašćeni primalac” da primi robu koja se kreće u skladu sa Konvencijom TIR na odobrenom mestu, tako da se postupak završi u skladu sa članom 1. stav 1. tačka g) Konvencije TIR.

<0}

Ovlašćenja Vlade

Član 198. <0}

{0>The Commission shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 284, in order to determine:<}0{>Vlada propisuje:<0}

{0>(a) the specific cases where Union goods are to be placed under the external transit procedure in accordance with Article 226(2);<}0{>1) slučajeve u kojima domaća roba treba da se stavi u postupak spoljnog tranzita u skladu sa članom 195. stav 2. ovog zakona;<0}

{0>(b) the conditions for the granting of the authorisation referred to in Article 230.<}67{>2) uslove za davanje odobrenja iz člana 197. ovog zakona. <0}

3) {0>The Commission shall specify, by means of implementing acts, the procedural rules to apply points (b) to (f) of Article 226(3) and points (b) to (f) of Article 227(2) in the customs territory of the Union, taking into account the needs of the Union.<}0{>postupak i formalnosti koje se primenjuju na kretanje robe na carinskom području Republike Srbije iz čl. 195. stav 3. tač. 2) – 5) i člana 196. stav 2. tač. 2) – 5) ovog zakona.

{0>Section 2<}0{>ODELJAK 2

NACIONALNI POSTUPAK {0>Union transit<}73{>TRANZITA

<0}

Obaveze nosioca nacionalnog postupka tranzita, prevoznika i primaoca robe

Član 199.

{0>1.The holder of the Union transit procedure shall be responsible for all of the following:<}0{>Nosilac nacionalnog postupka tranzita odgovoran je za:<0}

{0>(a)presentation of the goods intact and the required information at the customs office of destination within the prescribed time-limit and in compliance with the measures taken by the customs authorities to ensure their identification;<}0{>1) dopremanje robe u nepromenjenom stanju i zahtevanih podataka odredišnoj carinarnici u propisanom roku i u skladu sa merama koje je preduzeo carinski organ kako bi obezbedio identifikaciju robe;<0}

{0>(b)observance of the customs provisions relating to the procedure;<}60{>2) poštovanje carinskih odredaba koje se odnose na postupak;<0}

{0>(c)unless otherwise provided for in the customs legislation, provision of a guarantee in order to ensure payment of the amount of import or export duty corresponding to any customs debt or other charges, as provided for under other relevant provisions in force, which may be incurred in respect of the goods.<}0{>3) polaganje obezbeđenja kako bi se osiguralo plaćanje iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina koji odgovaraju carinskom dugu ili iznosa drugih dažbina koje mogu nastati za robu, osim ako nije drugačije predviđeno carinskim propisima.<0}

{0>2.The obligation of the holder of the procedure shall be met and the transit procedure shall end when the goods placed under the procedure and the required information are available at the customs office of destination in accordance with the customs legislation.<}0{>Obaveza nosioca postupka ispunjena je, a postupak tranzita se završava kada su roba stavljena u postupak i zahtevani podaci dostupni odredišnoj carinarnici u skladu sa carinskim propisima.<0}

{0>3.A carrier or recipient of goods who accepts goods knowing that they are moving under the Union transit procedure shall also be responsible for presentation of the goods intact at the customs office of destination within the prescribed time-limit and in compliance with the measures taken by the customs authorities to ensure their identification.<}0{>Prevoznik ili primalac robe koji prihvati robu, a zna da se ona kreće u nacionalnom postupku tranzita odgovoran je i za dostavljanje robe u nepromenjenom stanju odredišnoj carinarnici u propisanom roku i u skladu sa merama koje je preduzeo carinski organ kako bi obezbedio njenu identifikaciju.<0}

{0>4.<}0{><0}{0>Upon application, the customs authorities may authorise any of the following simplifications regarding the placing of goods under the Union transit procedure or the end of that procedure:<}0{>Na zahtev lica, carinski organ može dati odobrenje za bilo koje od sledećih pojednostavljenja u vezi sa stavljanjem robe u nacionalni postupak tranzita ili završetkom tog postupka:<0}

{0>(a)the status of authorised consignor, allowing the holder of the authorisation to place goods under the Union transit procedure without presenting them to customs;<}0{>1) status ovlašćenog pošiljaoca, koji dozvoljava nosiocu odobrenja da stavlja robu u nacionalni postupak tranzita bez dostavljanja robe carinarnici;<0}

{0>(b)the status of authorised consignee, allowing the holder of the authorisation to receive goods moved under the Union transit procedure at an authorised place, to end the procedure in accordance with Article 233(2);<}0{>2) status ovlašćenog primaoca, koji dozvoljava nosiocu odobrenja da prima robu koja se kreće u nacionalnom postupku tranzita na odobrenom mestu, kako bi se postupak završio u skladu sa članom 199. stav 2. ovog zakona;<0}

{0>(c)the use of seals of a special type, where sealing is required to ensure the identification of the goods placed under the Union transit procedure;<}0{>3) upotrebu plombi posebne vrste, ako se plombiranje zahteva da bi se obezbedila identifikacija robe koja je stavljena u nacionalni postupak tranzita;<0}

{0>(d)the use of a customs declaration with reduced data requirements to place goods under the Union transit procedure;<}0{>4) upotrebu deklaracije sa manjim brojem podataka za stavljanje robe u nacionalni postupak tranzita;<0}

{0>(e)the use of an electronic transport document as customs declaration to place goods under the Union transit procedure, provided it contains the particulars of such declaration and those particulars are available to the customs authorities at departure and at destination to allow the customs supervision of the goods and the discharge of the procedure.<}0{>5) upotrebu elektronskog transportnog dokumenta kao deklaracije za stavljanje robe u nacionalni postupak tranzita, pod uslovom da on sadrži podatke te deklaracije i da su ti podaci dostupni carinskom organu na polasku i na odredištu, kako bi se omogućio carinski nadzor robe i okončanje postupka.

<0}

Roba koja prolazi kroz teritoriju zemlje ili teritoriju van carinskog područja Republike Srbije u spoljnom nacionalnom postupku tranzita <0}

Član 200. <0}

{0>1.The external Union transit procedure shall apply to goods passing through a country or a territory outside the customs territory of the Union if one of the following conditions is fulfilled:<}0{>Spoljni nacionalni postupak tranzita primenjuje se na robu koja prolazi kroz zemlju ili teritoriju van carinskog područja Republike Srbije, ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:<0}

{0>(a)provision is made to that effect under an international agreement;<}0{>1) da je ta mogućnost predviđena međunarodnim sporazumom;<0}

{0>(b)carriage through that country or territory is effected under cover of a single transport document drawn up in the customs territory of the Union.<}0{>2) da se prevoz kroz tu zemlju ili teritoriju vrši na osnovu jedinstvenog transportnog dokumenta sastavljenog na carinskom području Republike Srbije.<0}

{0>2.In the case referred to in point (b) of paragraph 1, the operation of the external Union transit procedure shall be suspended while the goods are outside the customs territory of the Union.<}0{>U slučaju iz stava 1. tačka 2) ovog člana, spoljni nacionalni postupak tranzita suspenduje se dok je roba van carinskog područja Republike Srbije.

<0}

Ovlašćenja Vlade

Član 201. <0}

{0>The Commission shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 284, in order to determine the conditions for granting the authorisations referred to in Article 233(4).<}75{>Vlada propisuje:

1) uslove pod kojima se daju odobrenja iz člana 199. stav 4. ovog zakona;<0}

2) postupak i formalnosti za:

{0>The Commission shall specify, by means of implementing acts, the procedural rules on:<}0{>

{0>(a)the placing of goods under the Union transit procedure and the end of that procedure;<}0{>(1) stavljanje robe u nacionalni postupak tranzita i završetak tog postupka;<0}

{0>(b)the operation of the simplifications referred to in Article 233(4);<}68{>(2) primenu pojednostavljenja iz člana 199 stav 4. ovog zakona;<0}

{0>(c)the customs supervision of goods passing through the territory of a country or territory outside the customs territory of the Union under the external Union transit procedure, referred to in Article 234.<}0{>3) carinski nadzor nad robom koja prolazi kroz teritoriju zemlje ili teritoriju van carinskog područja Republike Srbije u spoljnom nacionalnom postupku tranzita iz člana 200. ovog zakona.

GLAVA III

SMEŠTAJ ROBE

ODELJAK 1

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Oblast primene

Član 202.

U postupku smeštaja, strana roba može se smeštati na carinskom području Republike Srbije, a da ne podleže:

1) plaćanju uvoznih dažbina;

2) drugim dažbinama koje se plaćaju pri uvozu;

3) merama trgovinske politike, ako se njima ne zabranjuje ulazak robe na carinsko područje Republike Srbije ili izlazak iz njega.

Domaća roba može da se stavi u postupak carinskog skladištenja ili u postupak slobodne zone u skladu sa posebnim propisima ili da bi se ostvarilo pravo utvrđeno odlukom kojom se odobrava povraćaj ili otpust uvoznih dažbina.

Carinski organ može, ako postoji ekonomska potreba i ako nema smetnji za sprovođenje carinskog nadzora, odobriti smeštaj domaće robe u carinskom skladištu i za tu robu se ne smatra da je u postupku carinskog skladištenja.

Trajanje postupka smeštaja

Član 203.

Držanje robe u postupku smeštaja nije vremenski ograničeno.

Carinski organ može odrediti rok do kojeg se postupak smeštaja mora okončati, naročito ako vrsta i priroda robe mogu, u slučaju dugotrajnog smeštaja, predstavljati pretnju po zdravlje ljudi, životinja i biljaka ili po životnu sredinu.

Ovlašćenje Vlade

Član 204.

Vlada propisuje postupak i način za stavljanje robe iz člana 202. stav 2. ovog zakona u postupak carinskog skladištenja ili postupak slobodne zone.

ODELJAK 2

CARINSKO SKLADIŠTENJE

Smeštaj robe u carinsko skladište

Član 205.

U postupku carinskog skladištenja strana roba može se smeštati u prostorijama ili na drugom mestu koje je carinski organ odobrio za taj postupak i koje je pod carinskim nadzorom (carinska skladišta).

Carinsko skladište može biti javno carinsko skladište, koje može da koristi svako lice radi skladištenja robe ili privatno carinsko skladište, namenjeno za smeštaj robe od strane nosioca odobrenja za carinsko skladištenje.

Roba stavljena u postupak carinskog skladištenja može biti privremeno izneta iz carinskog skladišta i to iznošenje, osim u slučajevima više sile, carinski organ unapred odobrava.

Oplemenjivanje

Član 206.

Carinski organ može, ako postoji ekonomska potreba i carinski nadzor neće biti ugrožen, odobriti da se radnje prerade robe u postupku aktivnog oplemenjivanja ili upotrebe u posebne svrhe obavlja u carinskom skladištu, pod uslovima predviđenim za te postupke.

Roba iz stava 1. ovog člana ne smatra se robom u postupku carinskog skladištenja.

Odgovornost nosioca odobrenja ili postupka

Član 207.

Nosilac odobrenja i nosilac postupka odgovorni su za:

1) obezbeđivanje da se roba u postupku carinskog skladištenja ne izuzima ispod carinskog nadzora; i

2) ispunjavanje obaveza koje proizlaze iz smeštaja robe obuhvaćene postupkom carinskog skladištenja.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se odobrenje odnosi na javno carinsko skladište, njime se može predvideti da se odgovornost iz stava 1. tač. 1) ili 2) ovog člana prenose isključivo na nosioca postupka.

Nosilac postupka je odgovoran za ispunjavanje obaveza koje proizlaze iz postupka carinskog skladištenja.

ODELJAK 3

SLOBODNE ZONE

Određivanje slobodnih zona

Član 208.

Vlada može odrediti delove carinskog područja Republike Srbije kao slobodne zone.

Za svaku slobodnu zonu određuje se područje koje obuhvata mesta ulaza i izlaza.

Slobodne zone moraju biti ograđene.

Područje i mesta ulaza i izlaza iz slobodnih zona predmet su carinskog nadzora.

Lica, roba i prevozna sredstva mogu da ulaze u ili izlaze iz slobodne zone samo preko mesta ulaza i izlaza i mogu da budu predmet carinske kontrole.

Građevinski objekti i delatnosti u slobodnim zonama

Član 209. <0}

Izgradnja bilo kog građevinskog objekta u slobodnoj zoni zahteva prethodno odobrenje carinskog organa.

Privredne delatnosti u slobodnoj zoni obavljaju se pod uslovima koji su propisani ovim zakonom. Carinski organ mora biti unapred obavešten o obavljanju privrednih delatnosti u slobodnoj zoni.

Carinski organ može uvesti zabrane ili ograničenja za delatnosti navedene u stavu 2. ovog člana, zbog prirode robe ili zahteva carinskog nadzora ili sigurnosnih i bezbednosnih zahteva.

Carinski organ može zabraniti obavljanje delatnosti u slobodnoj zoni licima koja ne pruže neophodni dokaz o poštovanju carinskih propisa.

Dopremanje robe u slobodnu zonu i stavljanje u postupak

Član 210.

Roba uneta u slobodnu zonu doprema se carinarnici i podleže primeni carinskih formalnosti u sledećim slučajevima:

1) ako je uneta u slobodnu zonu direktno sa područja van carinskog područja Republike Srbije;

2) ako je bila stavljena u carinski postupak koji je završen ili razdužen kada je stavljena u postupak slobodne zone;

3) ako se stavlja u postupak slobodne zone kako bi ostvarivala pravo na osnovu odluke kojom se odobrava povraćaj ili otpust uvoznih dažbina;

4) ako su drugim propisima predviđene takve formalnosti.

Roba uneta u slobodnu zonu u okolnostima drugačijim od onih iz stava 1. ovog člana, ne doprema se carinarnici.

Ne isključujući primenu odredbe člana 211. ovog zakona, roba uneta u slobodnu zonu smatra se stavljenom u postupak slobodne zone:

1) u trenutku njenog ulaska u slobodnu zonu, osim ako već nije bila stavljena u drugi carinski postupak; ili

2) u trenutku kada je postupak tranzita završen, osim ako nije odmah stavljena u naredni carinski postupak.

Domaća roba u slobodnim zonama

Član 211.

{0>1.Union goods may be entered, stored, moved, used, processed or consumed in a free zone.<}0{>Domaća roba može se uneti, smestiti, premeštati, upotrebljavati, prerađivati ili trošiti u slobodnoj zoni.<0} {0>In such cases the goods shall not be regarded as being under the free zone procedure.<}0{>U tim slučajevima se za robu ne smatra da je u postupku slobodne zone.<0}

{0>2.Upon application by the person concerned, the customs authorities shall establish the customs status as Union goods of any of the following goods:<}0{>Na zahtev lica, carinski organ utvrđuje carinski status robe kao domaće u slučaju:<0}

1{0>(a)Union goods which enter a free zone;<}0{>) domaće robe koja je ušla u slobodnu zonu;<0}

2{0>(b)Union goods which have undergone processing operations within a free zone;<}0{>2) domaće robe koja je podvrgnuta radnjama prerade u slobodnoj zoni;<0}

3{0>(c)goods released for free circulation within a free zone.<}64{>33

) robe koja je stavljena u slobodan promet u slobodnoj zoni.

<0}

Strana roba u slobodnim zonama

Član 212. <0}

{0>1.Non-Union goods may, while they remain in a free zone, be released for free circulation or be placed under the inward processing, temporary admission or end-use procedure, under the conditions laid down for those procedures.<}0{>Strana roba, dok je u slobodnoj zoni, može se staviti u slobodan promet, postupak aktivnog oplemenjivanja, privremenog uvoza ili upotrebe u posebne svrhe, pod uslovima utvrđenim za te postupke. <0}

{0>In such cases the goods shall not be regarded as being under the free zone procedure.<}0{>U slučajevima iz stava 1. ovog člana se za robu ne smatra da je u postupku slobodne zone.<0}

Odredba {0>2.Without prejudice to the provisions applicable to supplies or to victualling storage, where the procedure concerned so provides, paragraph 1 shall not preclude the use or consumption of goods of which the release for free circulation or temporary admission would not entail application of import duty or measures laid down under the common agricultural or commercial policies.<}0{>stava 1. ovog člana ne isključuje upotrebu ili korišćenje robe čije stavljanje u slobodan promet ili privremeni uvoz ne bi imalo za nužnu posledicu primenu uvoznih dažbina ili mera u okviru poljoprivredne ili trgovinske politike, osim ako je odredbama koje se odnose na zalihe drugačije propisano.

<0}

{0>In the case of such use or consumption, no customs declaration for the release for free circulation or temporary admission procedure shall be required.<}0{>U slučaju upotrebe ili potrošnje iz stava 3. ovog člana, ne zahteva se deklaracija za stavljanje u slobodan promet ili postupak privremenog uvoza.<0}

Izuzetno od stava 4. ovog člana, deklaracija za slobodan promet se zahteva ako je roba predmet kvota ili tarifnih maksimuma.

<0}

Iznošenje robe iz slobodne zone

Član 213.

Ne isključujući primenu drugih propisa, roba iz slobodne zone može se izvesti ili ponovo izvesti sa carinskog područja Republike Srbije ili uneti na drugi deo carinskog područja Republike Srbije.

Odredbe čl. 118 – 132. ovog zakona primenjuju se na robu iznetu iz slobodne zone u druge delove carinskog područja Republike Srbije.

Carinski status robe

Član 214.

Ako se roba iznese iz slobodne zone na drugi deo carinskog područja Republike Srbije ili stavi u carinski postupak, smatra se stranom robom, osim ako njen carinski status kao domaće robe nije bio dokazan.

Radi primene izvoznih dažbina, izvoznih dozvola ili izvoznih kontrolnih mera utvrđenih poljoprivrednom ili trgovinskom politikom, roba iz stava 1. ovog člana se smatra domaćom robom, osim ako nije utvrđeno da nema carinski status domaće robe.

GLAVA IV

POSEBNA UPOTREBA

ODELJAK 1

PRIVREMENI UVOZ

Oblast primene

Član 215.

U postupku privremenog uvoza strana roba namenjena ponovnom izvozu može biti predmet posebne upotrebe na carinskom području Republike Srbije, sa potpunim ili delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina i ne podleže:

1) drugim dažbinama koje se plaćaju pri uvozu u skladu sa propisima;

2) merama trgovinske politike, ako se njima ne zabranjuje ulazak robe na carinsko područje Republike Srbije ili izlazak iz njega.

Postupak privremenog uvoza može se koristiti ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1) roba nije namenjena podvrgavanju bilo kakvoj izmeni, osim normalnom smanjenju vrednosti usled njene upotrebe;

2) moguće je obezbediti da se roba koja je stavljena u postupak privremenog uvoza može identifikovati, osim ako, imajući u vidu prirodu robe ili predviđenu upotrebu, zbog odsustva mera za identifikaciju neće doći do zloupotrebe postupka ili, u slučaju iz člana 199. ovog zakona, ako se poštovanje uslova utvrđenih za ekvivalentnu robu može proveriti;

3) nosilac postupka je poslovno nastanjen van carinskog područja Republike Srbije, osim ako nije drugačije predviđeno;

4) ispunjeni su uslovi za potpuno ili delimično oslobođenje od plaćanja dažbina utvrđeni carinskim propisima.

Vlada propisuje slučajeve posebne upotrebe iz stava 1. ovog člana i uslove navedene u stavu 2. tačka 4) ovog člana, kao i rokove za primenu postupka privremenog uvoza sa potpunim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina.

Rok u kom roba može ostati u postupku privremenog uvoza

Član 216.

Carinski organ određuje rok u kome se roba stavljena u postupak privremenog uvoza mora ponovo izvesti ili staviti u novi carinski postupak. Taj rok mora biti dovoljno dug da svrha odobrene upotrebe može da se ostvari.

Osim ako nije drugačije predviđeno, maksimalan rok tokom kojeg roba može ostati u postupku privremenog uvoza za iste svrhe i pod odgovornošću istog nosioca odobrenja je 24 meseca, čak i ako je postupak okončan stavljanjem robe u drugi poseban postupak i njenim naknadnim stavljanjem, ponovo, u postupak privremenog uvoza.

Ako se, u izuzetnim okolnostima, odobrena upotreba ne može postići u roku iz st. 1. i 2. ovog člana, carinski organ može odobriti razumno produženje tog roka, na obrazložen zahtev nosioca odobrenja.

Ukupni rok tokom kojeg roba može ostati u postupku privremenog uvoza ne može biti duži od 10 godina, osim u slučaju nepredviđenog događaja.

Iznos uvoznih dažbina u slučaju privremenog uvoza sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina

Član 217.

Iznos uvoznih dažbina za robu stavljenu u postupak privremenog uvoza sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina je 3% od iznosa uvoznih dažbina koji bi trebalo da se plati na tu robu da je stavljena u slobodan promet na dan kada je stavljena u postupak privremenog uvoza.

Iznos iz stava 1. ovog člana određuje se za svaki mesec ili za deo meseca u kojem se roba nalazila u postupku privremenog uvoza sa delimičnim oslobađanjem od uvoznih dažbina.

Iznos uvoznih dažbina koje se naplaćaju ne može biti veći od iznosa koji bi trebalo platiti da je roba bila stavljena u slobodan promet na dan kad je bila stavljena u postupak privremenog uvoza.

ODELJAK 2

UPOTREBA U POSEBNE SVRHE

Postupak upotrebe robe u posebne svrhe

Član 218.

U postupku upotrebe u posebne svrhe, roba može biti stavljena u slobodan promet uz oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina ili uz nižu stopu carine radi njene upotrebe u posebne svrhe.

Ako je roba u fazi proizvodnje u kojoj bi se samo propisana upotreba u posebne svrhe mogla ekonomično primeniti, carinski organ u odobrenju može utvrditi uslove pod kojima se roba smatra upotrebljenom za svrhe za koje je propisana primena oslobođenja od plaćanja uvoznih dažbina ili niža stopa carine.

Ako je roba pogodna za višekratnu upotrebu i carinski organ to smatra odgovarajućim kako bi se izbegla zloupotreba, carinski nadzor se nastavlja tokom perioda koji ne prelazi dve godine od datuma njene prve upotrebe za svrhe utvrđene za primenu oslobođenja od plaćanja uvoznih dažbina ili niže stope carine.

Carinski nadzor u postupku upotrebe u posebne svrhe završava se u sledećim slučajevima:

1) ako je roba upotrebljena za svrhe utvrđene za primenu oslobođenja od plaćanja uvoznih dažbina ili niže stope carine;

2) ako je roba izneta sa carinskog područja Republike Srbije, uništena ili ustupljena državi;

3) ako je roba upotrebljena za druge svrhe, osim onih utvrđenih za primenu oslobođenja od plaćanja uvoznih dažbina ili niže stope carine, a uvozne dažbine koje se primenjuju na robu su plaćene.

Ako se zahteva normativ, član 219. ovog zakona primenjuje se i na postupak upotrebe u posebne svrhe.

Ostaci i otpaci koji su rezultat obrade ili prerade robe u skladu sa propisanom upotrebom u posebne svrhe i gubici usled prirodnih otpadaka smatraju se robom kojoj je određena upotreba u posebne svrhe.

Ostaci i otpaci koji su rezultat uništavanja robe stavljene u postupak upotrebe u posebne svrhe smatraju se stavljenim u postupak carinskog skladištenja.

GLAVA V

OPLEMENJIVANJE

ODELJAK 1

OPŠTE ODREDBE

Normativ

Član 219.

Osim u slučajevima u kojima je normativ preciziran propisima Republike Srbije koji uređuju posebne oblasti, carinski organ utvrđuje normativ ili prosečan normativ radnji prerade ili, po potrebi, metod određivanja takvog normativa.

Normativ ili prosečan normativ određuju se na osnovu stvarnih okolnosti u kojima se radnja prerade sprovodi ili treba da se sprovede. Normativ se, po potrebi, može prilagoditi, u skladu sa članom 19.ovog zakona.

ODELJAK 2

AKTIVNO OPLEMENJIVANJE

Oblast primene

Član 220.

Ne isključujući primenu odredbe člana 192. ovog zakona, u postupku aktivnog oplemenjivanja strana roba može se upotrebiti na carinskom području Republike Srbije u jednoj ili više radnji prerade, a da ta roba ne podleže:

1) plaćanju uvoznih dažbina;

2) drugim dažbinama koje se plaćaju pri uvozu, u skladu sa posebnim propisima;

3) merama trgovinske politike, ako se njima ne zabranjuje ulazak robe na carinsko područje Republike Srbije ili izlazak iz tog područja.

Postupak aktivnog oplemenjivanja može se primeniti u slučajevima različitim od popravke i uništenja samo ako se, ne dovodeći u pitanje upotrebu dodatne proizvodne opreme, roba koja je stavljena u postupak može prepoznati u dobijenim proizvodima.

U slučaju iz člana 193. ovog zakona, postupak se može primeniti ako se poštovanje uslova utvrđenih za ekvivalentnu robu može proveriti.

Pored slučajeva iz st. 1. i 2. ovog člana, postupak aktivnog oplemenjivanja se takođe može primeniti i na:

1) robu namenjenu ispitivanju kako bi se osigurala njena usklađenost sa tehničkim zahtevima za njeno stavljanje u slobodan promet;

2) robu koja treba da se podvrgne uobičajenim oblicima postupanja u skladu sa članom 191. ovog zakona.

Rok za okončanje postupka aktivnog oplemenjivanja

Član 221.

Carinski organ određuje rok u kojem postupak aktivnog oplemenjivanja treba da se okonča, u skladu sa članom 187. ovog zakona.

Rok iz stava 1. ovog člana teče od dana kada je strana roba stavljena u postupak, a određuje se uzimajući u obzir vreme potrebno za obavljanje radnje prerade i okončanje postupka.

Carinski organ može odobriti razumno produženje roka utvrđenog u skladu sa stavom 1. ovog člana, na obrazložen zahtev nosioca odobrenja.

Odobrenjem se može predvideti da se rok koji počinje da teče u toku meseca, kvartala ili polugodišta završava poslednjeg dana narednog meseca, kvartala ili polugodišta.

U slučaju prethodnog izvoza u skladu sa članom 193. stav 4. tačka 3) ovog zakona, odobrenjem se utvrđuje rok u kome strana roba mora biti deklarisana za postupak aktivnog oplemenjivanja, uzimajući u obzir vreme potrebno za nabavku i prevoz do carinskog područja Republike Srbije.

Rok iz stava 5. ovog člana utvrđuje se u mesecima i ne sme da prelazi šest meseci. Rok počinje da teče od dana prihvatanja izvozne deklaracije za dobijene proizvode izrađenih od ekvivalentne robe.

Na zahtev nosioca odobrenja rok od šest meseci iz stava 6. ovog člana može se produžiti, čak i nakon isteka, pod uslovom da ukupni rok ne prelazi 12 meseci.

Privremeni ponovni izvoz robe radi daljeg oplemenjivanja

Član 222.

Na zahtev lica, carinski organ može odobriti da deo robe ili sva roba stavljena u postupak aktivnog oplemenjivanja ili dobijeni proizvodi, budu privremeno ponovo izvezeni radi daljeg oplemenjivanja van carinskog područja Republike Srbije, u skladu sa uslovima utvrđenim za postupak pasivnog oplemenjivanja.

ODELJAK 3

PASIVNO OPLEMENJIVANJE

Oblast primene

Član 223.

U postupku pasivnog oplemenjivanja domaća roba može biti privremeno izvezena sa carinskog područja Republike radi podvrgavanja radnjama prerade. Proizvodi koji nastanu u postupku pasivnog oplemenjivanja mogu se staviti u slobodan promet sa potpunim ili delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina, na zahtev nosioca odobrenja ili drugog lica poslovno nastanjenog na carinskom području Republike Srbije, pod uslovom da je to lice dobilo saglasnost nosioca odobrenja i da su uslovi iz odobrenja ispunjeni.

Pasivno oplemenjivanje se ne dozvoljava za domaću robu:

1) čijim izvozom se stiče pravo na povraćaj ili otpust uvoznih dažbina;

2) koja je, pre izvoza, stavljena u slobodan promet sa oslobođenjem od plaćanja dažbine ili sa nižom stopom carine radi njene upotrebe u posebne svrhe, sve dok svrha takve upotrebe nije ispunjena, osim ako se radnja prerade odnosi na popravku;

3) čijim izvozom se stiče pravo na dodelu izvoznih naknada;

4) čijim izvozom se stiče pravo na dodelu drugih finansijske pogodnosti, različitih od onih iz tačke 3) ovog stava, odobrenih u skladu sa poljoprivrednom politikom.

Carinski organ određuje rok u kojem se roba koja je privremeno izvezena mora ponovo uvesti na carinsko područje Republike Srbije u obliku dobijenih proizvoda i staviti u slobodan promet, kako bi mogla imati pogodnosti u obliku potpunog ili delimičnog oslobođenja od plaćanja uvoznih dažbina. Carinski organ može odobriti razumno produženje tog roka, na obrazložen zahtev nosioca odobrenja.

Roba popravljena bez plaćanja

Član 224.

Ako je postupak pasivnog oplemenjivanja odobren radi popravke privremeno izvezene robe, ta roba može biti stavljena u slobodan promet s potpunim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina, ako se carinskom organu dokaže da je roba popravljena bez plaćanja zbog ugovorene ili zbog zakonom propisane garantne obaveze ili zbog proizvodnog nedostatka ili oštećenja materijala.

U slučaju kad su proizvodni nedostatak ili oštećeni materijal bili ustanovljeni u vreme prvog stavljanja robe u slobodan promet odredba stava 1. ovog člana ne primenjuje se.

Sistem standardne zamene

Član 225.

U sistemu standardne zamene dobijeni proizvod, u skladu sa st. 2 – 5 ovog člana, može biti zamenjen uvoznim proizvodom („proizvod za zamenu”).

Carinski organ, na zahtev lica, odobrava upotrebu sistema standardne zamene ako radnje prerade uključuju popravku domaće robe koja nije predmet mera utvrđenih poljoprivrednom politikom ili posebnih aranžmana primenjivih na određenu robu koja je rezultat oplemenjivanja poljoprivrednih proizvoda.

Proizvodi za zamenu moraju imati istu tarifnu oznaku, isti kvalitet i iste tehničke karakteristike koje bi roba sa nedostacima imala da je bila podvrgnuta popravci.

Ako je roba sa nedostacima korišćena pre izvoza i proizvodi za zamenu moraju biti korišćeni.

Carinski organ može dozvoliti izuzetke od primene stava 4. ovog člana ako se proizvodi za zamenu isporučuju besplatno na osnovu ugovorene ili zakonske garantne obaveze ili zbog proizvodnog nedostatka robe ili oštećenog materijala.

Odredbe koje se primenjuju na dobijene proizvode primenjuju se na proizvode za zamenu.

Prethodni uvoz proizvoda za zamenu

Član 226.

Carinski organ, na zahtev lica, može odobriti da se pod propisanim uslovima proizvodi za zamenu uvezu pre nego što se roba sa nedostacima izveze.

U slučaju prethodnog uvoza iz stava 1. ovog člana, mora se položiti obezbeđenje, koje obuhvata iznos uvoznih dažbina koji bi trebalo da se plati ako se roba sa nedostacima ne izveze u skladu sa stavom 3. ovog člana.

Roba sa nedostacima se mora izvesti u roku od dva meseca od dana kada carinski organ prihvati deklaraciju za stavljanje u slobodan promet proizvoda za zamenu.

Ako, u izuzetnim okolnostima, roba sa nedostacima ne može biti izvezena u roku iz stava 3. ovog člana, carinski organ može odobriti razumno produženje tog roka, na obrazložen zahtev nosioca odobrenja.

DEO OSMI <0}

{0>GOODS TAKEN OUT OF THE CUSTOMS TERRITORY OF THE UNION<}63{>IZNOŠENJE ROBE IZ CARINSKOG PODRUČJA REPUBLIKE SRBIJE

GLAVA I {0>CHAPTER 1<}0{><0}

{0>Formalities prior to the exit of goods<}0{>FORMALNOSTI PRE IZNOŠENJA ROBE

{0>Lodging a pre-departure declaration<}0{>Podnošenje deklaracije pre otpreme <0}

Član 227. <0}

{0>1.Goods to be taken out of the customs territory of the Union shall be covered by a pre-departure declaration to be lodged at the competent customs office within a specific time-limit before the goods are taken out of the customs territory of the Union.<}0{>Roba koja se iznosi sa carinskog područja Republike Srbije mora da bude obuhvaćena deklaracijom pre otpreme, koja treba da se podnese nadležnoj carinarnici u određenom roku pre iznošenja sa carinskog područja.<0}

{0>2.The obligation referred to in paragraph 1 shall be waived:<}0{>Izuzetno od stava 1. ovog člana, deklaracija pre otpreme ne podnosi se: <0}

{0>(a)for means of transport and the goods carried thereon only passing through the territorial waters or the airspace of the customs territory of the Union without a stop within that territory; or<}0{>1) za prevozna sredstva i robu koja se njima prevozi, a koja samo prolaze preko vazdušnog prostora carinskog područja Republike Srbije bez zaustavljanja unutar tog područja; ili<0}

{0>(b)in other specific cases, where duly justified by the type of goods or traffic or where required by international agreements.<}0{>2) u drugim posebnim slučajevima, ako je to opravdano vrstom robe ili saobraćaja ili ako se to zahteva međunarodnim sporazumima.<0}

{0>3.The pre-departure declaration shall take the form of one of the following:<}62{>Deklaracija pre otpreme se podnosi u formi: <0}

{0>(a)a customs declaration, where the goods to be taken out of the customs territory of the Union are placed under a customs procedure for which such declaration is required;<}0{>1) deklaracije, ako se roba koja se iznosi sa carinskog područja Republike Srbije stavlja u carinski postupak za koji se takva deklaracija zahteva;<0}

{0>(b)a re-export declaration, in accordance with Article 270;<}63{>2) deklaracije o ponovnom izvozu, u skladu sa članom 233. ovog zakona;<0}

{0>(c)an exit summary declaration, in accordance with Article 271.<}61{>3) izlazne sažete deklaracije, u skladu sa članom 234. ovog zakona.<0}

{0>4.The pre-departure declaration shall contain the particulars necessary for risk analysis for security and safety purposes.<}0{>Deklaracija pre otpreme sadrži podatke neophodne za analizu rizika za sigurnosne i bezbednosne potrebe.

{0>Risk analysis<}0{>Analiza rizika<0}

Član 228. <0}

{0>The customs office to which the pre-departure declaration referred to in Article 263 is lodged shall ensure that, within a specific time-limit, a risk analysis is carried out, primarily for security and safety purposes, on the basis of that declaration and shall take the necessary measures based on the results of that risk analysis.<}0{>Carinarnica kojoj se podnosi deklaracija pre otpreme iz člana 227. ovog zakona, obezbeđuje da se u određenom roku, na osnovu te deklaracije izvrši analiza rizika, pre svega za sigurnosne i bezbednosne potrebe, i preduzima neophodne mere na osnovu rezultata te analize.

Ovlašćenja Vlade<0}

Član 229. <0}

Vlada određuje:<0}

{0>(a)the specific time-limit, referred to in Article 263(1), within which the pre-departure declaration is to be lodged before the goods are taken out of the customs territory of the Union taking into account the type of traffic;<}0{>1) rok iz člana 227. stav 1. ovog zakona, u kom deklaracija pre otpreme treba da se podnese pre nego što se roba iznese sa carinskog područja Republike Srbije, uzimajući u obzir vrstu saobraćaja;<0}

{0>(b)the specific cases where the obligation to lodge a pre- departure declaration is waived in accordance with point (c) of Article 263(2).<}0{>2) posebne slučajeve u kojima se odustaje od obaveze podnošenja deklaracije pre otpreme, u skladu sa članom 227. stav 2. tačka 2) ovog zakona;<0}

3){0>The Commission shall specify, by means of implementing acts, the time-limit referred to in Article 264, within which risk analysis is to be carried out taking into account the time-limit referred to in Article 263(1).<}0{>rok iz člana 228. ovog zakona, u kom treba izvršiti analizu rizika, uzimajući u obzir rok iz člana 227. stav 1. ovog zakona.

<0}

{0>CHAPTER 2<}0{>GLAVA II<0}

{0>Formalities on exit of goods<}0{>FORMALNOSTI PRI IZLASKU ROBE

<0}

{0>Customs supervision and formalities on exit<}0{>Carinski nadzor i formalnosti pri izlasku<0}

Član 230. <0}

{0>1.Goods to be taken out of the customs territory of the Union shall be subject to customs supervision and may be subject to customs controls.<}0{>Roba koja se iznosi sa carinskog područja Republike Srbije predmet je carinskog nadzora i može biti predmet carinske kontrole.<0} {0>Where appropriate, the customs authorities may determine the route to be used, and the time- limit to be respected when goods are to be taken out of the customs territory of the Union.<}0{>Po potrebi, carinski organ može odrediti itinerer koji će se koristiti i rok koji se mora poštovati kada se roba iznosi sa carinskog područja.<0}

{0>2.Goods to be taken out of the customs territory of the Union shall be presented to customs on exit by one of the following persons:<}0{>Robu koja se iznosi sa carinskog područja Republike Srbije carinarnici na izlazu doprema jedno od sledećih lica:<0}

{0>(a)the person who takes the goods out of the customs territory of the Union;<}0{>1) lice koje iznosi robu sa carinskog područja Republike Srbije;<0}

{0>(b)the person in whose name or on whose behalf the person who takes the goods out of the customs territory of the Union acts;<}0{>2) lice u čije ime ili za čiji račun postupa lice koje iznosi robu sa carinskog područja Republike Srbije;<0}

{0>(c)the person who assumes responsibility for the carriage of the goods prior to their exit from the customs territory of the Union.<}0{>3) lice koje preuzima odgovornost za prevoz robe pre njenog izlaska sa carinskog područja Republike Srbije.<0}

{0>3.Goods to be taken out of the customs territory of the Union shall be subject, as appropriate, to the following:<}0{>Roba koja se iznosi sa carinskog područja Republike Srbije može biti predmet: <0}

{0>(a)the repayment or remission of import duty;<}0{>1) povraćaja ili otpusta uvoznih dažbina;<0}

{0>(b)the payment of export refunds;<}70{>2) plaćanja izvoznih naknada;<0}

{0>(c)the collection of export duty;<}61{>3) naplate izvoznih dažbina;<0}

{0>(d)the formalities required under provisions in force with regard to other charges;<}0{>4) formalnosti koje se zahtevaju u pogledu drugih dažbina koje se naplaćuju pri uvozu u skladu sa posebnim propisima;<0}

{0>(e)the application of prohibitions and restrictions justified on grounds of, inter alia, public morality, public policy or public security, the protection of the health and life of humans, animals or plants, the protection of the environment, the protection of national treasures possessing artistic, historic or archaeological value and the protection of industrial or commercial property, including controls against drug precursors, goods infringing certain intellectual property rights and cash, as well as the implementation of fishery conservation and management measures and of commercial policy measures.<}0{>5) prema potrebi, određena roba može da podleže zabranama i ograničenjima koja su opravdana na osnovu javnog morala, javnog poretka ili javne bezbednosti, zaštite zdravlja i života ljudi, životinja ili biljaka, zaštite životne sredine, zaštite nacionalnog blaga koje ima umetničku, istorijsku ili arheološku vrednost i zaštite industrijske svojine ili prava komercijalne svojine, kontrole prekursora, zabranama i ograničenjima koja se odnose na robu kojom se povređuju određena prava intelektualne svojine i na gotovinu, kao i na osnovu sprovođenja mera za očuvanje i upravljanje ribarstvom i mera trgovinske politike.

{0>4.Release for exit shall be granted by the customs authorities on condition that the goods in question will be taken out of the customs territory of the Union in the same condition as when:<}0{>Puštanje robe radi izlaska odobrava carinski organ, pod uslovom da se roba iznese sa carinskog područja u istom stanju kao kada je:<0}

{0>(a)the customs or re-export declaration was accepted; or<}0{>1) prihvaćena deklaracija ili deklaracija za ponovni izvoz; ili<0}

{0>(b)the exit summary declaration was lodged.<}0{>2) podneta izlazna sažeta deklaracija.

Ovlašćenja Vlade<0}

Član 231.

Vlada bliže propisuje sprovođenje carinskog nadzora i formalnosti pri izlasku robe sa carinskog područja Republike Srbije iz člana 230. ovog zakona.

{0>CHAPTER 3<}0{>GLAVA III<0}

{0>Export and re-export<}77{>IZVOZ I PONOVNI IZVOZ

<0}

{0>Export of Union goods<}0{>Izvoz robe <0}

Član 232. <0}

{0>1.<}0{>{0>Union goods to be taken out of the customs territory of the Union shall be placed under the export procedure.<}0{>Domaća roba koja se iznosi sa carinskog područja Republike Srbije stavlja se u postupak izvoza.<0}

Odredba s{0>2.Paragraph 1 shall not apply to any of the following Union goods:<}73{>tava 1. ovog člana ne primenjuje se na domaću robu:<0}

{0>(a)goods placed under the outward processing procedure;<}0{>1) koja je stavljena u postupak pasivnog oplemenjivanja; <0}

{0>(b)goods taken out of the customs territory of the Union after having been placed under the end-use procedure;<}0{>2) koja je izneta sa carinskog područja Republike Srbije nakon što je bila stavljena u postupak upotrebe u posebne svrhe;<0}

{0>(c)goods delivered, VAT or excise duty exempted, as aircraft or ship supplies, regardless of the destination of the aircraft or ship, for which a proof of such supply is required;<}0{>3) koja je isporučena radi snabdevanja vazduhoplova i brodova uz oslobođenje od plaćanja poreza na dodatu vrednost ili akciza, bez obzira na odredište vazduhoplova ili broda, za koju se zahteva dokaz o takvoj isporuci;<0}

{0>(d)goods placed under the internal transit procedure;<}0{>4) koja je stavljena u postupak unutrašnjeg tranzita;<0}

{0>(e)goods moved temporarily out of the customs territory of the Union in accordance with Article 155.<}64{>5) koja se kreće privremeno van carinskog područja Republike Srbije u skladu sa članom 137. ovog zakona.<0}

{0>3.The formalities concerning the export customs declaration laid down in the customs legislation shall apply in the cases referred to in points (a), (b) and (c) of paragraph 2.<}63{>Formalnosti propisane carinskim propisima, koje se odnose na izvoznu carinsku deklaraciju, primenjuju se u slučajevima iz stava 2. tač. 1), 2) i 3) ovog člana.

{0>Re-export of non-Union goods<}0{>Ponovni izvoz strane robe<0}

Član 233. <0}

{0>1.Non-Union goods to be taken out of the customs territory of the Union shall be subject to a re-export declaration to be lodged at the competent customs office.<}0{>Za stranu robu koja se iznosi sa carinskog područja Republike Srbije nadležnom carinskom organu se podnosi deklaracija za ponovni izvoz.<0}

{0>2.Articles 158 to 195 shall apply to the re-export declaration.<}67{>Na deklaraciju za ponovni izvoz primenjuju se čl. 139 – 169. ovog zakona.<0}

Odredba s{0>3.Paragraph 1 shall not apply to any of the following goods:<}75{>tava 1. ovog člana ne primenjuje se na robu: <0}

{0>(a)goods placed under the external transit procedure which only pass through the customs territory of the Union;<}0{>1) koja je stavljena u postupak spoljnog tranzita i koja samo prolazi preko carinskog područja Republike Srbije;<0}

{0>(b)goods trans-shipped within, or directly re-exported from, a free zone;<}0{>2) koja se pretovara unutar slobodne zone ili se direktno ponovo izvozi iz slobodne zone;<0}

{0>(c)goods in temporary storage which are directly re-exported from a temporary storage facility.<}0{>3) u privremenom smeštaju koja se direktno ponovo izvozi iz prostora za privremeni smeštaj.

<0}

{0>CHAPTER 4<}0{>GLAVA IV<0}

{0>Exit summary declaration<}65{>IZLAZNA SAŽETA DEKLARACIJA

<0}

{0>Lodging an exit summary declaration<}0{>Podnošenje izlazne sažete deklaracije

Član 234. <0}

{0>1.<}0{>{0>Where goods are to be taken out of the customs territory of the Union and a customs declaration or a re-export declaration is not lodged as pre-departure declaration, an exit summary declaration shall be lodged at the customs office of exit.<}0{>Ako se roba iznosi sa carinskog područja Republike Srbije, a deklaracija ili deklaracija za ponovni izvoz nije podneta kao deklaracija pre otpreme, izlaznoj carinarnici podnosi se izlazna sažeta deklaracija.<0}

{0>Customs authorities may allow the exit summary declaration to be lodged at another customs office, provided that the latter immediately communicates or makes available electronically the necessary particulars to the customs office of exit.<}0{>Carinski organ može da dozvoli podnošenje izlazne sažete deklaracije drugoj carinarnici, pod uslovom da ta carinarnica odmah dostavi neophodne podatke ili ih učini elektronski dostupnim izlaznoj carinarnici.<0}

Izlaznu sažetu deklaraciju podnosi prevoznik.<0}

{0>Notwithstanding the obligations of the carrier, the exit summary declaration may be lodged instead by one of the following persons:<}0{>Izlaznu sažetu deklaraciju može podneti i jedno od sledećih lica:<0}

{0>(a)the exporter or consignor or other person in whose name or on whose behalf the carrier acts;<}0{>1) izvoznik, pošiljalac ili drugo lice u čije ime i za čiji račun prevoznik istupa;<0}

{0>(b)any person who is able to present the goods in question or have them presented at the customs office of exit.<}0{>2) svako lice koje može dopremiti robu ili organizovati njeno dopremanje izlaznoj carinarnici.<0}

{0>3.Customs authorities may accept that commercial, port or transport information systems may be used to lodge an exit summary declaration, provided that they contain the necessary particulars for such declaration and that these particulars are available within a specific time-limit, before the goods are taken out of the customs territory of the Union.<}0{>Carinski organ može prihvatiti da se komercijalni, lučki i transportni informacioni sistemi koriste za podnošenje izlazne sažete deklaracije, pod uslovom da sadrže neophodne podatke za takvu deklaraciju i da su ti podaci dostupni u određenom roku, pre nego što se roba iznese sa carinskog područja Republike Srbije.<0}

{0>4.Customs authorities may accept, instead of the lodging of the exit summary declaration, the lodging of a notification and access to the particulars of an exit summary declaration in the economic operator’s computer system.<}0{>Umesto podnošenja izlazne sažete deklaracije carinski organ može prihvatiti podnošenje obaveštenja i pristup podacima izlazne sažete deklaracije u računarskom sistemu privrednog subjekta.

{0>Amendment and invalidation of the exit summary declaration<}0{>Izmena i poništavanje izlazne sažete deklaracije<0}

Član 235. <0}

{0>1.<}0{>{0>The declarant may, upon application, be permitted to amend one or more particulars of the exit summary declaration after it has been lodged.<}0{>Deklarantu se može, na njegov zahtev, odobriti da izmeni jedan ili više podataka izlazne sažete deklaracije ili više njih nakon što je ona podneta.<0}

{0>No amendment shall be possible after any of the following:<}0{>Izmene iz stava 1. ovog člana nisu moguće nakon što je carinski organ:<0}

{0>(a) the customs authorities have informed the person who lodged the exit summary declaration that they intend to examine the goods;<}0{>1) obavestio lice koje je podnelo izlaznu sažetu deklaraciju da namerava da pregleda robu;<0}

{0>(b)the customs authorities have established that one or more particulars of the exit summary declaration are inaccurate or incomplete;<}0{>2) utvrdio da je jedan ili više podataka iz izlazne sažete deklaracije netačan ili nepotpun;<0}

{0>(c)the customs authorities have already granted the release of the goods for exit.<}0{>3) već odobrio puštanje robe.<0}

{0>2.<}0{>{0>Where the goods for which an exit summary declaration has been lodged are not taken out of the customs territory of the Union, the customs authorities shall invalidate that declaration in either of the following cases:<}0{>Ako se roba za koju je izlazna sažeta deklaracija bila podneta ne iznese sa carinskog područja, carinski organ poništava tu deklaraciju: <0}

{0>(a)upon application by the declarant;<}0{>1) na zahtev deklaranta;<0}

{0>(b)within 150 days after the lodging of the declaration.<}0{>2) u roku od 150 dana od podnošenja deklaracije.<0}

Ovlašćenja Vlade

Član 236.

<0}{0>The Commission shall specify, by means of implementing acts, the procedural rules for:<}0{>Vlada propisuje:<0}

{0>(a)lodging the exit summary declaration referred to in Article 271;<}69{>1) način podnošenja izlazne sažete deklaracije iz člana 234. ovog zakona;<0}

{0>(b)amending the exit summary declaration, in accordance with the first subparagraph of Article 272(1);<}0{>2) uslove za izmenu ili dopunu i način izmene i dopune izlazne sažete deklaracije, u skladu sa članom 235. stav 1. ovog zakona;<0}

{0>(c)invalidating the exit summary declaration, in accordance with Article 272(2).<}0{>3) uslove za poništavanje i način poništavanja izlazne sažete deklaracije, u skladu sa članom 235. stav 3. ovog zakona.

{0>CHAPTER 5<}0{>GLAVA V<0}

{0>Re-export notification<}73{>OBAVEŠTENJE O PONOVNOM IZVOZU

<0}

{0>Lodging a re-export notification<}0{>Podnošenje obaveštenja o ponovnom izvozu<0}

Član 237. <0}

{0>1.<}0{>{0>Where non-Union goods referred to in points (b) and (c) of Article 270(3) are taken out of the customs territory of the Union and the obligation to lodge an exit summary declaration for those goods is waived, a re-export notification shall be lodged.<}0{>Ako se strana roba iz člana 233. stav 3. tač. 2) i 3) ovog zakona, iznosi sa carinskog područja Republike Srbije i ako se odustane od obaveze podnošenja izlazne sažete deklaracije za tu robu, podnosi se obaveštenje o ponovnom izvozu.<0}

{0>2.The re-export notification shall be lodged at the customs office of exit of the goods by the person responsible fo presentation of goods on exit in accordance with Article 267(2).<}0{>Obaveštenje o ponovnom izvozu izlaznoj carinarnici podnosi lice odgovorno za dopremanje robe pri izlasku u skladu sa članom 230. stav 2. ovog zakona.<0}

{0>3.The re-export notification shall contain the particulars necessary to discharge the free zone procedure or to end temporary storage.<}0{>Obaveštenje o ponovnom izvozu sadrži podatke neophodne za okončanje postupka slobodne zone ili za završetak privremenog smeštaja.<0}

{0>Customs authorities may accept that commercial, port and transport information systems may be used to lodge export notification, provided that they contain the necessary particulars for such notification and these particular available before the goods are taken out of the customs territory of the Union.<}0{>Carinski organ može da prihvati da se komercijalni, lučki i transportni informacioni sistemi koriste za podnošenje obaveštenja o ponovnom izvozu, pod uslovom da sadrže neophodne podatke za takvo obaveštenje i da su ti podaci dostupni pre nego što se roba iznese sa carinskog područja Republike Srbije.<0}

{0>4.Customs authorities may accept, instead of the lodging the re-export notification, the lodging of a notification of access to the particulars of a re-export notification in economic operator’s computer system.<}0{>Carinski organ može da prihvati, umesto podnošenja obaveštenja o ponovnom izvozu, podnošenje obaveštenja i pristup podacima iz obaveštenja o ponovnom izvozu u računarskom sistemu privrednog subjekta.

<0}

{0>Amendment and invalidation of the re-export notification<}0{>Izmena i poništavanje obaveštenja o ponovnom izvozu<0}

Član 238. <0}

{0>1.The declarant may, upon application, be permitted amend one or more particulars of the re-export notification after it has been lodged.<}0{>Na zahtev deklaranta može se odobriti da izmeni jedan ili više podataka u obaveštenju o ponovnom izvozu nakon što je ono podneto.<0}

{0>No amendment shall be possible after any of the following:<}0{>Izmene iz stava 1. ovog člana nisu moguće nakon što je carinski organ:<0}

{0>(a)the customs authorities have informed the person lodged the re-export notification that they intend to examine the goods;<}0{>1) obavestio lice koje je podnelo obaveštenje o ponovnom izvozu da namerava da pregleda robu;<0}

{0>(b)the customs authorities have established that one or particulars of the re-export notification are inaccurate and incomplete;<}0{>2) utvrdio da je jedan ili više podataka iz obaveštenja o ponovnom izvozu netačan ili nepotpun;<0}

{0>(c)the customs authorities have already granted the release the goods for exit.<}0{>3) već odobrio puštanje robe za izlazak.<0}

{0>2.Where the goods for which a re-export notification been lodged are not taken out of the customs territory of the Union, the customs authorities shall invalidate that notification in either of the following cases:<}0{>Ako se roba za koju je obaveštenje o ponovnom izvozu podneto ne iznese sa carinskog područja Republike Srbije, carinski organ poništava to obaveštenje:<0}

{0>(a)upon application by the declarant;<}0{>1) na zahtev deklaranta;<0}

{0>(b)within 150 days after the lodging of the notification.<}0{>2) u roku od 150 dana nakon podnošenja obaveštenja.

<0}

Ovlašćenja VladeČlan 239. <0}

{0>The Commission shall specify, by means of implementing acts, the procedural rules for:<}0{>Vlada propisuje način:<0}

{0>(a)lodging the re-export notification referred to in Article 274;<}71{>1) podnošenja obaveštenja o ponovnom izvozu iz člana 237. ovog zakona;<0}

{0>(b)amending the re-export notification, in accordance with the first sub-paragraph of Article 275(1);<}0{>2) izmene obaveštenja o ponovnom izvozu, u skladu sa članom 238. stav 1.ovog zakona;<0}

{0>(c)invalidating the re-export notification in accordance with Article 275(2).<}0{>3) poništavanja obaveštenja o ponovnom izvozu u skladu sa članom 238. stav 3. ovog zakona.

<0}

{0>CHAPTER 6<}99{>GLAVA VI<0}

{0>Relief from export duty<}0{>OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA IZVOZNIH DAŽBINA

<0}

{0>Relief from export duty for Union goods temporarily exported<}0{>Oslobođenje od plaćanja izvoznih dažbina za domaću robu koja je privremeno izvezena

Član 240. <0}

{0>Without prejudice to Article 259, Union goods which are temporarily exported from the customs territory of the Union shall benefit from export duty relief, conditional upon their reimport.<}0{> Ne isključujući primenu odredbe člana 223. ovog zakona, domaća roba koja je privremeno izvezena sa carinskog područja Republike Srbije može se osloboditi od plaćanja izvoznih dažbina, pod uslovom da se ponovo uveze.

{0>TITLE IX<}100{>DEO DEVETI<0}

{0>ELECTRONIC SYSTEMS, SIMPLIFICATIONS, DELEGATION OF POWER, COMMITTEE PROCEDURE AND FINAL PROVISIONS<}66{>ELEKTRONSKI SISTEMI

{0>CHAPTER 1<}0{>GLAVA I<0}

{0>Development of electronic systems<}0{>RAZVOJ ELEKTRONSKIH SISTEMA

{0>Transitional measures<}100{>Prelazne mere

Član 241. <0}

{0>Means for the exchange and storage of information, other than the electronic data-processing techniques referred to in Article 6(1), may be used on a transitional basis, until 31 December 2020 at the latest, where the electronic systems which are necessary for the application of the provisions of the Code are not yet operational.<}0{>Sredstva za razmenu i čuvanje podataka, koja nisu tehnike elektronske obrade podataka iz člana 5. stav 1. ovog zakona mogu se upotrebljavati ako elektronski sistemi koji su neophodni za primenu odredaba ovog zakona još uvek nisu operativni.

<0}

Ovlašćenje Vlade

Član 242. <0}

{0>The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 284 specifying the rules on the exchange and storage of data in the situation referred to in Article 278.<}69{>Vlada utvrđuje način razmene i čuvanja podataka u slučaju iz člana 241. ovog zakona.

<0}

Program rada

Član 243. <0}

{0>1.In order to support the development of the electronic systems referred to in Article 278 and govern the setting up of transitional periods, the Commission shall, by 1 May 2014, draw up a work programme relating to the development and deployment of the electronic systems referred to in Article 16(1).<}0{> Radi razvoja elektronskih sistema iz člana 241. ovog zakona, Vlada će utvrditi program rada koji se odnosi na razvoj i korišćenje elektronskih sistema. <0}

{0>2.The work programme referred to in paragraph 1 shall have the following priorities:<}73{>Program rada iz stava 1. ovog člana ima sledeće prioritete:<0}

{0>(a)the harmonised exchange of information on the basis of internationally accepted data models and message formats;<}0{>1) usaglašenu razmenu informacija na osnovu međunarodno prihvaćenih modela podataka i formata poruka;<0}

{0>(b)the reengineering of customs and customs related processes in view of enhancing their efficiency, effectiveness and uniform application and reducing compliance costs; and<}0{>2) preoblikovanje carinskih i drugih povezanih procesa, radi poboljšanja efikasnosti, efektivnosti i jednoobrazne primene, kao i smanjenja troškova usklađivanja; i<0}

{0>(c)the offering to economic operators of a wide range of electronic customs services, enabling them to interact in the same way with the customs authorities of any Member State.<}0{>3) ponudu privrednim subjektima širokog opsega elektronskih carinskih usluga, omogućavajući im da sarađuju na isti način sa carinskim organima država članica Evropske unije.<0}

{0>3.The work programme referred to in paragraph 1 shall be updated regularly.<}78{>Program rada iz stava 1. ovog člana ažurira se redovno.

DEO DESETI

{0>CHAPTER 1<}0{>GLAVA I<0}

{0>Development of electronic systems<}0{> CARINSKE POVLASTICE

Oslobođenja od plaćanja uvoznih dažbina za strana lica

Član 244.

Oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina:

1) šefovi stranih država, izaslanici šefova stranih država u specijalnoj misiji, kao i članovi njihove pratnje – na predmete namenjene službenoj i ličnoj upotrebi;

2) međunarodne organizacije – na predmete namenjene službenim potrebama;

3) međunarodne i druge strane humanitarne organizacije – na robu namenjenu pružanju humanitarne pomoći;

4) diplomatska i konzularna predstavništva stranih država – na predmete namenjene službenim potrebama;

5) šefovi stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava i članovi njihovih užih porodica – na predmete namenjene ličnoj upotrebi.

Oslobođeno je od plaćanja uvoznih dažbina u skladu sa odredbama međunarodnih ugovora:

1) diplomatsko osoblje stranih diplomatskih predstavništava i članovi njihovih užih porodica – na predmete namenjene ličnoj upotrebi;

2) osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava – na predmete domaćinstva.

Predmeti oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina iz st. 1. i 2. ovog člana ne mogu se otuđiti ili drugom licu dati na upotrebu pre prijave carinskom organu i sprovedenog postupka carinjenja.

Povlastice iz st. 1. i 2. ovog člana ne mogu koristiti domaći državljani niti strani državljani stalno nastanjeni u Republici Srbiji.

Oslobođenja od plaćanja uvoznih dažbina za fizička lica

Član 245.

Oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina:

1) putnici koji dolaze iz inostranstva – na predmete koji služe njihovim ličnim potrebama za vreme putovanja (lični prtljag), nezavisno od toga da li ih nose sa sobom ili su ih dali na prevoz vozaru;

2) domaći putnici, pored predmeta ličnog prtljaga – na predmete koje unose iz inostranstva, ako nisu namenjeni preprodaji;

3) strani državljani koji su dobili državljanstvo i strani državljani koji su dobili azil, odnosno odobrenje za stalno nastanjenje u Republici Srbiji – na predmete za svoje domaćinstvo, osim na motorna vozila;

4) domaći državljani – članovi posada domaćih brodova i domaći državljani, koji su po ma kom osnovu bili na radu u inostranstvu neprekidno najmanje dve godine –  na predmete domaćinstva, osim na motorna vozila;

5) domaći i strani državljani – na pošiljke male vrednosti koje besplatno primaju od fizičkih lica iz inostranstva, pod uslovom da te pošiljke nisu komercijalne prirode;

6) domaći državljani i strani državljani stalno nastanjeni u Republici Srbiji – na predmete nasleđene u inostranstvu;

7) domaći državljani, strani državljani stalno nastanjeni u Republici Srbiji, privredni subjekti, zajednice i druge organizacije – na odlikovanja, medalje, sportske trofeje, i druge predmete koje dobijaju u inostranstvu na takmičenjima, izložbama i priredbama od međunarodnog značaja;

8) naučnici, književnici i umetnici – na sopstvena dela koja unose iz inostranstva;

9) domaći državljani koji žive u pograničnom pojasu – na proizvode zemljoradnje, stočarstva, ribarstva, pčelarstva i šumarstva dobijene sa svojih imanja koja se nalaze u pograničnom pojasu susedne države, kao i na priplod i ostale proizvode dobijene od stoke koja se zbog poljskih radova, ispaša ili zimovanja nalazi na tim imanjima;

10) vozači motornih vozila – na gorivo i mazivo u rezervoarima koji su fabrički ugrađeni u motorno vozilo;

11) osobe sa invaliditetom, odnosno organizacije osoba sa invaliditetom – na predmete namenjene za obrazovanje, zapošljavanje ili poboljšanje društvenog položaja osoba sa invaliditetom, putničke automobile i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica posebno izrađena ili prilagođena za upotrebu od strane osoba sa invaliditetom, kao i na rezervne delove, komponente ili dodatke koji su posebno napravljeni za te proizvode;

12) građani na specifičnu opremu, uređaje i instrumente za zdravstvo i na rezervne delove i potrošni materijal za korišćenje te opreme, za ličnu upotrebu, koji se ne proizvode u Republici Srbiji.

Oslobođenja od plaćanja uvoznih dažbina za pravna i druga lica

Član 246.

Oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina:

1) organizacije Crvenog krsta – na robu koju uvezu iz inostranstva, koja se ne proizvodi u Republici Srbiji, a koja služi za izvršavanje njihovih humanitarnih zadataka;

2) vatrogasne i spasilačke organizacije i društva – na opremu i delove te opreme koji se ne proizvode u Republici Srbiji, a namenjeni su za gašenje požara i za spasilačke delatnosti;

3) muzeji i umetničke galerije – na zbirke, delove zbirki i pojedinačne predmete koji su njima namenjeni, kao i arhivi – za arhivski materijal;

4) lica, osim fizičkih, koja se bave naučnom, obrazovnom, kulturnom, sportskom, rekreativnom, humanitarnom, verskom delatnošću, tehničkom kulturom, umetnošću, delatnostima zaštite prirode i kulturnih dobara i kontrolom kvaliteta životne sredine – na robu koja se ne proizvodi u Republici Srbiji, a služi neposredno za obavljanje tih delatnosti, osim alkohola i alkoholnih pića, duvanskih proizvoda i putničkih motornih vozila;

5) lica, osim fizičkih – na robu koju besplatno prime iz inostranstva za naučne, prosvetne, kulturne, sportske, humanitarne, verske, zdravstvene i socijalne svrhe, kao i za zaštitu životne sredine, osim alkohola i alkoholnih pića, duvanskih proizvoda i putničkih motornih vozila;

6) lica, osim fizičkih – na robu koju besplatno prime iz inostranstva ili je nabave od sredstava koja su dobila iz inostranstva kao novčanu pomoć, ako je namenjena otklanjanju posledica prouzrokovanih elementarnim nepogodama (zemljotresi, poplave, suše, ekološki udesi i sl.), ratom ili oružanim sukobom.

Pravo na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina u skladu sa odredbom ove tačke, može se ostvariti ako Vlada utvrdi da su posledice elementarnih nepogoda takve da za njihovo otklanjanje treba dozvoliti uvoz robe uz oslobođenje od plaćanja carine i ako se ta roba uveze u roku koji odredi Vlada;

7) privredni subjekti u oblasti zdravstva – na specifičnu opremu, uređaje i instrumente za zdravstvo i njihove rezervne delove i na potrošni materijal za korišćenje te opreme, kao i za lekove koji se koriste u bolničkom lečenju, koji se ne proizvode u zemlji i ako se uvoze radi opremanja i potreba tih privrednih subjekata u skladu sa programima razvoja zdravstva;

8) privredni subjekti za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – na opremu i rezervne delove koji se ne proizvode u zemlji, a koriste se za profesionalno osposobljavanje i radno angažovanje osoba sa invaliditetom;

9) lica, osim fizičkih – na opremu koja se ne proizvodi u zemlji, a služi neposredno za zaštitu životne sredine;

10) lica, osim fizičkih – na medalje i plakete koje primaju iz inostranstva radi dodeljivanja na međunarodnim takmičenjima koja se organizuju u Republici Srbiji.

Odredbe stava 1. tač. 3 – 10. ovog člana primenjuju se i na preduzetnike.

Roba na koju se ne plaćaju uvozne dažbine

Član 247.

Uvozne dažbine ne plaćaju se na:

1) reklamni materijal i uzorke koji se besplatno primaju iz inostranstva;

2) predmete stranih izlagača koji učestvuju na međunarodnim sajmovima i prodajnim izložbama u zemlji, koje unose i primaju iz inostranstva radi uobičajene raspodele ili potrošnje za vreme održavanja sajmova, odnosno izložbi;

3) žigove, patente, modele i prateće isprave, kao i prijave i podneske za priznavanje prava, koji se dostavljaju organizacijama za zaštitu prava intelektualne svojine;

4) pošiljke male vrednosti, nekomercijalne prirode.

Ovlašćenje Vlade

Član 248.

Vlada može da utvrdi vrstu, količinu i vrednost robe iz čl. 244 – 247. ovog zakona na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, kao i rokove, uslove i postupak za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina.

Raspolaganje sa robom koja je oslobođena plaćanja ili na koju se ne plaćaju uvozne dažbine

Član 249.

Roba koja je bila oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina u skladu sa odredbama člana 244, člana 245. stav 1. tač. 1), 3) i 4) i čl. 246. i 247. ovog zakona, u roku od tri godine od dana stavljanja u slobodan promet, ne može se otuđiti, dati na korišćenje drugom licu ili drukčije upotrebiti, osim u svrhe za koje je bila oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina, pre nego što se uvozne dažbine plate. Ova roba ne može se davati u zalog, na pozajmicu ili kao obezbeđenje za izvršenje druge obaveze.

Odredba stava 1. ovog člana odnosi se i na upotrebljavane putničke automobile i druga motorna vozila iz člana 245. stav 1. tačka 11) ovog zakona. Rok iz stava 1. ovog člana za nove putničke automobile i druga motorna vozila iz člana 245. stav 1. tačka 11) ovog zakona je pet godina.

U slučaju da carinski organ dozvoli drukčiju upotrebu robe, visina uvoznih dažbina utvrđuje se prema stanju robe i u skladu sa propisima koji važe u momentu podnošenja zahteva za plaćanje uvoznih dažbina.

U slučaju postupanja sa robom suprotno odredbi stava 1. ovog člana, uvozne dažbine obračunavaju se prema stanju robe i u skladu sa propisima koji važe na dan donošenja rešenja o naplati uvoznih dažbina.

{0>CHAPTER 1<}0{>GLAVA I I <0}

{0>Development of electronic systems<}0{> MERE ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NA GRANICI

Unošenje i iznošenje robe kojim se povređuju prava intelektualne svojine

Član 250.

Unošenje ili iznošenje robe kojim se povređuju prava intelektualne svojine utvrđena propisima koji uređuju to pitanje i međunarodnim ugovorima nije dozvoljen.

Postupanje carinskog organa na zahtev nosioca prava intelektualne svojine

Član 251.

Carinski organ, na zahtev nosioca prava intelektualne svojine, obustavlja puštanje robe ili je zadržava, u slučaju postojanja sumnje da se unošenjem ili iznošenjem robe koja je predmet carinskog postupka povređuju prava intelektualne svojine.

Zahtev iz stava 1. ovog člana može biti pojedinačan, ako se odnosi na jednu pošiljku ili opšti. Nosilac prava dostavlja carinskom organu detaljne podatke o originalnoj robi, proizvođačima i distributerima takve robe, kao i sve ostale podatke koje carinskom organu mogu pomoći da identifikuje pošiljke za koje postoji sumnja da povređuju prava intelektualne svojine.

Postupanje carinskog organa po službenoj dužnosti

Član 252.

Carinski organ može, po službenoj dužnosti, obustaviti puštanje robe ili zadržati robu koja se unosi ili iznosi ako posumnja da je povređeno neko od prava intelektualne svojine.

Naknada štete

Član 253.

Carinski organ ne odgovara držaocu robe ili deklarantu za naknadu štete koja nastane zbog zadržavanja robe u skladu sa odredbama čl. 251. i 252. ovog zakona.

Lice iz člana 251. stav 1. ovog zakona dužno je da držaocu robe ili deklarantu plati naknadu za štetu nastalu zbog zadržavanja robe, ako je do neosnovanog zadržavanja robe došlo na zahtev tog lica.

Obaveštenje o obustavljanju puštanja ili o zadržavanju robe

Član 254.

Kad carinski organ, u skladu sa odredbom člana 252. ovog zakona, obustavi puštanje robe ili je zadrži, o tome bez odlaganja obaveštava:

1) držaoca robe ili deklaranta;

2) nosioca prava intelektualne svojine, ako je carinskom organu poznata njegova adresa;

3) organ nadležan za zaštitu prava intelektualne svojine.

Ako u roku od 10 radnih dana od dana kada su zainteresovane strane obaveštene o prekidu postupka carinski organ ne bude obavešten da je pokrenut postupak koji vodi meritornoj odluci, ili da je nadležni organ odredio privremenu meru na osnovu koje se odlaže puštanje robe, roba će biti puštena ako su ispunjeni uslovi za unošenje ili iznošenje.

Carinski organ može, na zahtev podnosioca, u opravdanim slučajevima, da produži rok iz stava 2. ovog člana za još 10 radnih dana.

Pregled robe

Član 255.

Nosilac prava intelektualne svojine, uvoznik, izvoznik i vlasnik robe imaju pravo da identifikuju robu, uključujući i pregled robe, pod uslovom da se pregled obavi pod carinskim nadzorom.

Kada se mere za zaštitu prava intelektualne svojine ne primenjuju

Član 256.

Mere za zaštitu prava intelektualne svojine iz čl. 250 – 255. ovog zakona, ne primenjuju se na robu koja je stavljena u slobodan promet radi upotrebe u posebne svrhe, robu nekomercijalne prirode koja se nalazi u ličnom prtljagu putnika i na robu proizvedenu uz pristanak nosioca prava i robu koju je proizvelo lice ovlašćeno od strane nosioca prava da proizvede određenu količinu robe, ali koja je proizvedena u količini većoj od količine dogovorene između tog lica i nosioca prava.

Ovlašćenje Vlade

Član 257.

Vlada propisuje uslove i način za primenu mera iz čl. 250 – 256. ovog zakona.

Baza podataka carinskog organa u vezi sa zaštitom prava intelektualne svojine na granici

Član 258.

Uprava carina, u vezi sa zaštitom prava intelektualne svojine na granici, formira elektronsku bazu podataka o:

1) odlukama kojima se odobravaju zahtevi, uključujući zahtev i njegove priloge;

2) odlukama o produženju roka u toku kog carinski organ mora preduzimati mere ili odluke o ukidanju ili izmeni odluke kojom se odobrava zahtev;

3) obustavljanju odluke kojom se odobrava zahtev.

Ako je puštanje robe obustavljeno ili je roba zadržana, u bazu podataka iz stava 1. ovog člana unose se podaci o količini i vrsti robe, vrednosti, pravima intelektualne svojine, carinskim postupcima, državama porekla, polazištu i odredištu, prevoznim putevima i sredstvima.

Baza podataka, pored podataka iz st. 1. i 2. ovog člana, sadrži i lične podatke koje je carinski organ prikupio u vezi sa zaštitom prava intelektualne svojine na granici, i to sledeće podatke:

1) ime i prezime podnosioca zahteva;

2) adresa i država podnosioca zahteva;

3) ime i prezime zastupnika za pravna pitanja podnosioca zahteva;

4) adresa i država zastupnika za pravna pitanja podnosioca zahteva;

5) ime i prezime zastupnika za tehnička pitanja podnosioca zahteva;

6) adresa i država zastupnika za tehnička pitanja podnosioca zahteva.

Uprava carina menja, dopunjava, ispravlja ili briše podatke unete u bazu podataka.

Uprava carina uspostavlja i održava odgovarajuće tehničke i organizacione uslove za pouzdano i sigurno funkcionisanje baze podataka.

Lični podaci čuvaju se najduže šest meseci od dana kada je odgovarajuća odluka kojom se odobrava zahtev bila ukinuta ili je istekao period u kome carinski organi moraju da preduzimaju mere.

Ako je nosilac odobrenja pokrenuo postupak za utvrđivanje da li je pravo intelektualne svojine povređeno, o čemu je obavestio carinski organ, lični podaci čuvaju se šest meseci nakon što je u ovim postupcima konačno utvrđeno da li je pravo intelektualne svojine bilo povređeno.

Baza podataka je javno dostupna.

{0>CHAPTER 1<}0{>GLAVA I I I <0}

{0>Development of electronic systems<}0{>OSTALE ODREDBE

Primena međunarodnih ugovora

Član 259.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na plaćanje uvoznih dažbina za robu koja se uvozi, kao i na sprovođenje carinskog postupka ako je to drukčije uređeno međunarodnim ugovorom.

Slobodne carinske prodavnice

Član 260.

Slobodne carinske prodavnice mogu se otvarati na međunarodnim aerodromima. U slobodnim carinskim prodavnicama, putnicima koji napuštaju carinsko područje Republike Srbije, posle carinske kontrole, prodaje se roba bez plaćanja carine.

Snabdevanje slobodnih carinskih prodavnica robom vrši se iz skladišta na koje se primenjuju odredbe o carinskim skladištima.

Carinski organ odobrava otvaranje slobodnih carinskih prodavnica u skladu sa propisanim uslovima.

Vlada propisuje uslove za otvaranje slobodnih carinskih prodavnica i prodaju robe u tim prodavnicama.

Snabdevanje vazduhoplova i broda

Član 261.

Vazduhoplov ili brod čija je krajnja destinacija u inostranstvu može, pod carinskim nadzorom, uzeti zalihe robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, i to:

1) hranu ili ostale neophodne proizvode proporcionalno broju putnika, članova posade i trajanju leta, odnosno plovidbe i

2) proizvode neophodne za funkcionisanje i održavanje vazduhoplova, odnosno broda u količinama koje su potrebne za funkcionisanje i održavanje vazduhoplova tokom leta, odnosno broda tokom plovidbe.

Roba iz stava 1. tačka 1) ovog člana može se prodavati putnicima u avionu, odnosno brodu.

U vazduhoplov, odnosno brod koji ulazi u carinsko područje Republike Srbije može se uneti roba iz stava 1. ovog člana bez plaćanja carine, pod uslovom da ona ostaje u vazduhoplovu, odnosno brodu. Ako se takva roba istovari, mora se dopremiti carinskom organu i za nju se mora odrediti carinsko postupanje ili upotreba. Roba iz stava 1. ovog člana se na vazduhoplov, odnosno brod doprema iz posebnog skladišta na koje se primenjuju odredbe o carinskim skladištima.

Prodaja carinske robe, propisivanje uslova i načina prodaje

Član 262.

Prodaja robe ustupljene u korist države ili oduzete u skladu sa članom 271. stav 1. ovog zakona, vrši se, po pravilu, javnom prodajom. Prodaja robe zadržane u skladu sa članom 271. stav 6. ovog zakona vrši se nakon što je pravnosnažna odluka postala izvršna u postupku u kom je izrečena zaštitna mera oduzimanja robe.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, carinski organ može, lako kvarljivu robu, žive životinje, naftu i derivate nafte, zadržane u skladu sa članom 271. stav 6. ovog zakona, odmah prodati, bez javne prodaje.

Na upravljanje robom iz stava 2. ovog člana shodno se primenjuju odredbe propisa kojima se uređuje oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela.

Vlada propisuje bliže uslove i način prodaje carinske robe.

Ustupanje strane robe bez plaćanja protivvrednosti,

uništenje strane robe

Član 263.

Stranu robu ustupljenu u korist države ili trajno oduzetu, a koju nije bilo moguće prodati na carinskom području Republike Srbije, Vlada može ustupiti, bez plaćanja protivvrednosti, državnim organima, kulturnim i naučnim ustanovama, humanitarnim organizacijama i drugim korisnicima humanitarne pomoći, kao i u druge opravdane svrhe.

Na robu iz stava 1. ovog člana ne plaćaju se uvozne dažbine, ako bi lice kome je ustupljena roba, u slučaju uvoza takve robe iz inostranstva, bilo oslobođeno od plaćanja uvoznih dažbina, u skladu sa ovim zakonom.

Roba koja se ne može prodati, odnosno upotrebiti zbog zdravstvenih, veterinarskih, fitosanitarnih, sigurnosnih ili drugih razloga propisanih zakonom uništava se pod carinskim nadzorom, u skladu sa propisima.

Robom iz stava 3. ovog člana, smatraju se i duvanske prerađevine koje nisu obeležene na propisan način, kao i roba za koju je utvrđeno da se njome povređuje pravo intelektualne svojine.

Troškove uništenja snosi vlasnik ili uvoznik robe, a ako su oni nepoznati ili nedostupni, troškove uništenja snosi carinski organ, ukoliko carinskim propisima nije drugačije predviđeno.

Jedinstvena stopa carine

Član 264.

Izuzetno od člana 41. stav 1. ovog zakona, roba namenjena za korišćenje u sopstvenom domaćinstvu koju fizička lica unose u putničkom prometu ili primaju iz inostranstva u poštanskom saobraćaju, osim robe koja je u skladu sa odredbama ovog zakona oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina, carini se po jedinstvenoj stopi carine u visini od 10%.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, putnik ili primalac pošiljke može da zahteva da se roba carini prema stopi koja je propisana u Carinskoj tarifi.

Vlada utvrđuje vrstu i vrednost robe na koju se primenjuje jedinstvena stopa carine iz stava 1. ovog člana.

DEO JEDANAESTI

CARINSKI PREKRŠAJI

I Prekršaji i kazne

Član 265.

Novčanom kaznom od jednostrukog do četvorostrukog iznosa vrednosti robe koja je predmet prekršaja, kazniće se pravno lice, preduzetnik i fizičko lice, ako:

1) ne prijavi na propisan način robu koju unosi u ili iznosi sa carinskog područja Republike Srbije (član 12. st. 1. i 2, čl. 112, 115. i 227, član 232. stav 3. i član 234.)

2) izuzme robu ispod carinskog nadzora, čime se izbegava carinska kontrola (član 118, član 123. stav 7, član 130. stav 3. tačka 1), član 139. stav 3, čl. 199, 207. i 218);

3) ne dopremi robu carinskom organu (član 123. st. 1. i 2. i član 210);

4) u deklaraciji ne prikaže svu robu koja podleže carinskom postupku (član 139);

5) ne prijavi robu koju iz slobodne zone unosi u ostali deo carinskog područja Republike Srbije (čl. 118, 123. i 128. i član 130. u vezi sa članom 213. stav 2.).

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000 dinara do 150.000 dinara, kazniće se odgovorno lice u okviru pravnog lica za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Član 266.

Novčanom kaznom od jednostrukog do četvorostrukog iznosa carinskih dažbina za robu koja je predmet prekršaja kazniće se pravno lice, preduzetnik i fizičko lice ako:

1) iznošenjem netačnih ili neistinitih podataka ili na bilo koji drugi način navođenjem carinskog organa na pogrešan zaključak, stekne ili pokuša da stekne plaćanje dažbina u manjem iznosu, preferencijalni tarifni tretman, oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, olakšicu u plaćanju uvoznih i drugih naknada, plaćanje smanjenog iznosa, povraćaj ili otpust od plaćanja dažbina ili bilo koju drugu olakšicu (član 12. stav 3);

2) suprotno zakonskim odredbama, izvrši prenos robe trećem licu, robu preda trećem licu na korišćenje, iznajmi je ili je na neki drugi način koristi za druge svrhe osim onih za koje je ta roba dobila olakšicu za plaćanje uvoznih i drugih dažbina, tj. robu za koju je odobrena olakšica dâ kao zalog, u najam ili kao obezbeđenje od plaćanja dažbina pre izmirenja uvoznih dažbina u punom iznosu (član 249).

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000 dinara do 150.000 dinara, kazniće se odgovorno lice u okviru pravnog lica za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Član 267.

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara do 1.500.000 dinara kazniće se pravno lice, ako:

1) ne dostavi dokumentaciju ili ne prenese informaciju koja je neophodna carinskom organu, odnosno tom organu ne pruži drugu neophodnu pomoć (član 12. stav 1, čl. 163. i 186);

2) iznošenjem netačnih ili neistinitih podataka ili na bilo koji drugi način stekne plaćanje dažbina u manjem iznosu, preferencijalni tarifni tretman, oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, olakšicu u plaćanju uvoznih i drugih naknada, plaćanje smanjenog iznosa, povraćaj ili otpust od plaćanja dažbina ili bilo koju drugu olakšicu (član 12. stav 3);

3) prilikom podnošenja zahteva za odobrenje carinskog postupka, bilo direktno ili indirektno, podnese carinskom organu dokumentaciju koja sadrži netačne podatke i pod uslovom da takvo činjenje podrazumeva ili može podrazumevati korišćenje neke carinske povlastice ili prava koja mu po zakonu ne pripadaju (čl. 17. i 184);

4) pripremi ili naloži pripremu lažne evidencije o poreklu robe; pripremi ili naloži pripremu dokumenta koji sadrži netačne podatke kako bi dovelo do nepropisnog utvrđivanja preferencijalnog porekla robe koja je obuhvaćena tim dokumentom (član 48);

5) istovari ili pretovari robu bez odobrenja carinskog organa ili sprovede odobreni istovar ili pretovar robe na mestima koja nisu namenjena niti odobrena za tu svrhu, ili propusti da na vreme obavesti carinski organ u slučaju neposredne opasnosti koja iziskuje hitno istovarivanje ili pretovar robe ili bez ovlašćenja carinskog organa iznese robu iz prostora gde je roba prvobitno bila smeštena (član 123. stav 7. i član 124. st. 1. i 2);

6) ne poštuje obaveze koje mora da ispuni u slučaju primene odobrenja za upotrebu pojednostavljene deklaracije i podnošenje dopunske deklaracije (čl. 145. i 146);

7) postupa kao da je roba stavljena u slobodan promet pre obavljanja formalnosti za stavljanje u slobodan promet, plaćanja carinskih i ostalih dažbina i pre primene mera trgovinske politike koje se odnose na uvoz robe (član 175);

8) ne ispunjava uslove utvrđene odobrenjem za upotrebu posebnog postupka (član 184. stav 2);

9) unese ili iznese robu iz slobodne zone van mesta ulaska i izlaska (član 208. st. 4. i 5);

10) ne obavesti carinski organ o izgradnji objekta u slobodnoj zoni, o sprovođenju delatnosti u slobodnoj zoni ili sprovodi takvu delatnost bez obzira na zabranu ili ograničenje koje je odredio carinski organ (član 209. st. 1. i 2);

11) postupa sa robom iz slobodne carinske prodavnice u suprotnosti sa ovim zakonom (član 260);

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara do 300.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara do 100.000 dinara kazniće se fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu, za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Član 268.

Novčanom kaznom u iznosu od 200.000 dinara kazniće se pravno lice, ako:

1) ne čuva dokumentaciju u propisanom periodu (član 37);

2) propusti da u roku preveze robu putem i na način kako je odredio carinski organ (član 119);

3) za potrebe obavljanja pregleda robe i prevoznih sredstava kojima se ona prenosi, ne istovari ili ne raspakuje robu nakon što je to od njega zatražio carinski organ (član 124. stav 3);

4) čuva robu u privremenom smeštaju na mestima i pod uslovima koji su u suprotnosti sa onima koje je odobrio carinski organ ili sprovodi postupke nad robom kojima se menja njen izgled ili tehničke karakteristike (čl. 130. i 131);

5) ne sprovede carinske formalnosti koje su potrebne da se za robu odredi carinski postupak ili propusti da ponovo izveze robu u propisanom roku (čl. 132. i 133);

6) propusti da propisano zaštiti sredstva za identifikaciju robe od uništenja ili oštećenja ili ga ukloni sa prevoznog sredstva bez ovlašćenja carinskog organa, osim ako je usled nepredviđenih okolnosti ili uslova više sile takvo uklanjanje ili uništenje identifikacije neophodno da bi se zaštitila roba ili prevozno sredstvo (član 166. stav 2)

7) propusti da vodi propisanu evidenciju za robu koja je stavljena u carinski postupak na način koji je odredio carinski organ ili je vodi neredovno (član 186);

8) ne okonča poseban postupak u određenom roku (čl. 187, 216. i 226);

9) ne završi postupak tranzita i ne preda robu carinskom organu odredišta u neizmenjenom obliku ili ne preda robu u za to propisanom roku, ili ne poštuje ostale mere koje preduzme carinski organ da bi obezbedio identitet robe (član 199);

10) nastavi da smešta robu u carinsko skladište, u suprotnosti sa odobrenjem carinskog organa ili bez odobrenja carinskog organa (član 205);

11) ne poštuje obaveze koje je preuzeo kao nosilac odobrenja ili postupka carinskog skladištenja (član 207);

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 dinara kazniće se fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu, za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Član 269.

Novčanom kaznom u iznosu od 40.000 dinara kazniće se pravno lice, koje izvrši prekršaj iz čl. 268. i 269. ovog zakona, pod uslovom da carinska vrednost robe koja je predmet prekršaja ne prelazi iznos od 1.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, preračunato u skladu sa članom 39. ovog zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara kazniće se fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu, koje izvrši prekršaj iz člana 268. ovog zakona, pod uslovom da carinska vrednost robe koja je predmet prekršaja ne prelazi iznos od 1.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, preračunato u skladu sa članom 39. ovog zakona.

Odgovornost drugog lica

Član 270.

Pravno lice, preduzetnik, fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu koje kupuje, prodaje, rasprodaje, prima kao poklon, sakriva, preuzima radi smeštaja u odgovarajući smeštajni prostor ili prevozi, čuva, koristi ili po bilo kom osnovu stiče robu, za koju zna ili za koju je imajući u vidu date okolnosti morao znati da je predmet prekršaja prema čl. 266 – 269. ovog zakona, svako od njih kazniće se kaznom propisanom za taj prekršaj.

III Zaštitne mere

Oduzimanje robe

Član 271.

Roba koja je predmet prekršaja iz čl. 266. i 267. ovog zakona, oduzeće se. Pored robe koja je predmet prekršaja oduzeće se prenosno sredstvo upotrebljeno za smeštaj robe koja je predmet prekršaja (kontejner, pakovanje ili drugi predmeti).

Roba iz stava 1. ovog člana će se oduzeti iako nije svojina učinioca prekršaja.

Ako roba koja je predmet carinskog prekršaja ne bude pronađena ili se ne može oduzeti iz bilo kog razloga, počinilac prekršaja je dužan da plati vrednost robe utvrđenu u skladu sa odredbama ovog zakona uz pokretanje posebnog postupaka naplate uvoznih dažbina i naknada koje se plaćaju prilikom uvoza.

Roba koja je predmet carinskog prekršaja, za koju je propisana zaštitna mera iz stava 1. ovog člana, oduzeće se i u slučaju ako je prekršajni postupak obustavljen zato što je učinilac u vreme izvršenja prekršaja bio maloletan ili se protiv učinioca nije mogao voditi postupak zato što je učinilac bio nedostupan ili nepoznat carinskom organu ili zbog postojanja drugih zakonskih smetnji, osim u slučaju nastupanja apsolutne zastarelosti.

Ako postoji više od jednog učinioca prekršaja, isti će biti solidarno odgovorni za plaćanje vrednosti robe i dažbina.

Roba koja je predmet carinskog prekršaja za koju je propisana zaštitna mera oduzimanja robe, privremeno se zadržava i ostaje pod carinskim nadzorom do okončanja prekršajnog postupka.

Oduzimanje prevoznog sredstva

Član 272.

Prevozno sredstvo koje se koristi za prevoz robe koja je predmet prekršaja iz člana 266. ovog zakona, oduzeće se, ako vrednost pomenute robe prelazi 1/3 vrednosti prevoznog sredstva, kada je vlasnik tog prevoznog sredstva znao ili mogao znati da će se ono koristiti za prevoz robe koja je predmet izvršenja prekršaja.

Prevozno sredstvo iz stava 1. ovog člana će se oduzeti bez obzira na vrednost robe i prevoznog sredstva, ako je posebno konstruisano, adaptirano, izmenjeno ili na bilo koji drugi način prilagođeno svrsi sakrivanja robe.

Oduzimanje prevoznog sredstva po osnovu st. 1. i 2. ovog člana ne utiče na prava trećih lica da od počinioca prekršaja zahtevaju nadoknadu štete.

Plaćanje zatezne kamate

Član 273.

Na kaznu koja nije plaćena u roku naplaćivaće se i zatezna kamata. Kamata se obračunava na iznos kazne, počev od dana dospelosti za plaćanje te kazne, po stopi jednakoj godišnjoj eskontnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za 10 procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.

Nadležnost organa

Član 274.

Carinski organ izdaje prekršajni nalog za prekršaje za koje je propisana novčana kazna u fiksnom iznosu u skladu sa odredbama zakona koji uređuje prekršaje.

Za prekršaje za koje se ne izdaje prekršajni nalog, carinski organ podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Hitnost

Član 275.

Ako je učinilac prekršaja lice čije je boravište van carinskog područja Republike Srbije, a ispunjeni su svi uslovi za izdavanje prekršajnog naloga, prekršajni nalog se mora izdati u roku od 48 sati.

Zastarevanje

Član 276.

Prekršajni postupak ne može se pokrenuti ako protekne tri godine od dana kada je prekršaj učinjen.

Postupak za izdavanje prekršajnog naloga ne može se pokrenuti niti voditi ako protekne tri godine od dana kada je prekršaj učinjen.

Zastarevanje se prekida svakom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izdavanja prekršajnog naloga ili pokretanja prekršajnog postupka pred nadležnim sudom.

Zastarevanje počinje ponovo da teče posle svakog prekida, ali apsolutna zastarelost nastaje u svakom slučaju po isteku roka od šest godina od dana kada je prekršaj učinjen.

Primena odredaba zakona kojim se uređuju prekršaji

Član 277.

Na postupak u carinskim prekršajima primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju prekršaji.

DEO DVANAESTI

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Carinske povlastice

Član 278.

Prava iz pojedinačnih akata u vezi sa oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina ili drugim carinskim povlasticama koje su doneli nadležni organi, a nisu u celini ili delimično iskorišćena do dana početka primene ovog zakona mogu se iskoristiti u rokovima utvrđenim tim aktima.

Obaveze iz pojedinačnih akata u vezi sa oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina ili drugim carinskim povlasticama koje su doneli nadležni organi, moraju se izvršiti do isteka roka utvrđenog tim aktima.

Carinski postupci

Član 279.

Carinski postupci koji su započeti pre dana početka primene ovog zakona okončaće se u skladu sa propisima koji su važili do dana početka primene ovog zakona.

Promet robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija

Član 280.

Odredbe ovog zakona shodno se primenjuju i na promet roba sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija u periodu važenja Rezolucije Saveta bezbednosti UN broj 1244.

Vlada može utvrditi posebne uslove za vršenje prometa robe iz stava 1. ovog člana.

Propisi koji prestaju da važe

Član 281.

Danom početka primene ovog zakona, prestaje da važi Carinski zakon („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 111/12, 29/15 i 108/16) osim člana 310. stav 1.tog zakona.

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do stupanja na snagu propisa iz stava 2. ovog člana primenjivaće se propisi doneti na osnovu Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 111/12, 29/15 i 108/16), ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 282.

Danom početka primene ovog zakona prestaju da važe odredbe člana 3a Zakona o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br. 62/05, 61/07 i 5/09).

Stupanje na snagu

Član 283.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a počinje da se primenjuje protekom roka od šest meseci od dana stupanja na snagu.