Predlog zakon o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama

PREGLED ODREDABA

ZAKONA O MATIČNIM KNJIGAMA KOJE SE MENJAJU I DOPUNJUJU

Član 1

Ovim zakonom uređuju se vrsta i sadržina matičnih knjiga; nadležnost za njihovo vođenje i rešavanje u upravnom postupku u oblasti matičnih knjiga; način čuvanja matičnih knjiga i spisa i vršenje uvida u matične knjige; obnavljanje matičnih knjiga; upis u matične knjige na osnovu isprava inostranog organa; vrste izvoda iz matičnih knjiga i izdavanje izvoda i uverenja na osnovu matičnih knjiga; uslovi za obavljanje poslova matičara; nadzor nad primenom propisa o matičnim knjigama i druga pitanja u vezi s vođenjem postupka koji prethodi upisu u matične knjige.

OVIM ZAKONOM UREĐUJU SE VRSTA I SADRŽINA MATIČNIH KNJIGA; REGISTAR MATIČNIH KNJIGA; NADLEŽNOST ZA NJIHOVO VOĐENJE I REŠAVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU U OBLASTI MATIČNIH KNJIGA; NAČIN ČUVANJA MATIČNIH KNJIGA I SPISA I VRŠENJE UVIDA U MATIČNE KNJIGE; OBNAVLJANJE MATIČNIH KNJIGA; UPIS U MATIČNE KNJIGE NA OSNOVU ISPRAVA INOSTRANOG ORGANA; VRSTE IZVODA IZ MATIČNIH KNJIGA I IZDAVANJE IZVODA I UVERENJA NA OSNOVU MATIČNIH KNJIGA; RAZMENA I KORIŠĆENJE PODATAKA IZ REGISTRA MATIČNIH KNJIGA; USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA MATIČARA; NADZOR NAD PRIMENOM PROPISA O MATIČNIM KNJIGAMA I DRUGA PITANJA U VEZI S VOĐENJEM POSTUPKA KOJI PRETHODI UPISU U MATIČNE KNJIGE.

SVI POJMOVI KOJI SE KORISTE U OVOM ZAKONU U MUŠKOM RODU OBUHVATAJU ISTE POJMOVE U ŽENSKOM RODU.

Član 8.

Matično područje određuje odlukom skupština opštine, odnosno grada, odnosno grada Beograda po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove uprave (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Matično područje čini jedno ili više naseljenih mesta.

MINISTAR BLIŽE UREĐUJE KRITERIJUME ZA ODREĐIVANJE MATIČNIH PODRUČJA.

2. Matičar

Član 10.

Za jedno matično područje određuje se jedan matičar i jedan ili više zamenika matičara.

Izuzetno, može se odrediti da matične knjige za više matičnih područja vodi jedan matičar.

Član 11a

POSEBAN STRUČNI ISPIT ZA MATIČARA POLAŽE SE PRED KOMISIJOM MINISTARSTVA, PO PROGRAMU KOJI DONOSI MINISTAR.

Član 11b

MINISTARSTVO VODI EVIDENCIJU O POLOŽENOM POSEBNOM STRUČNOM ISPITU ZA MATIČARA.

U EVIDENCIJU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UPISUJE SE: IME I PREZIME KANDIDATA; JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA; NAZIV VISOKOŠKOLSKE USTANOVE, NIVO I VRSTA STEČENOG OBRAZOVANJA I STRUČNI NAZIV; DATUM POLAGANJA ISPITA; PODACI O OPŠTEM USPEHU NA ISPITU I BROJ I DATUM IZDATOG UVERENJA O POLOŽENOM POSEBNOM STRUČNOM ISPITU ZA MATIČARA.

Član 12.

Poseban stručni ispit za matičara polaže se pred komisijom ministarstva, po programu koji donosi ministar.

OVLAŠĆENJE IZ ČLANA 11. OVOG ZAKONA DAJE MINISTAR NA PREDLOG FUNKCIONERA KOJI RUKOVODI ORGANOM IZ ČLANA 6. ST. 2. I 4. OVOG ZAKONA, NAKON POLOŽENOG POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA MATIČARA.

O datim ovlašćenjima za obavljanje poslova matičara ministarstvo vodi evidenciju.

Član 12a

MINISTARSTVO VODI EVIDENCIJU O DATIM OVLAŠĆENJIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA MATIČARA.

U EVIDENCIJU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UPISUJE SE: IME I PREZIME MATIČARA; ORGAN IZ ČLANA 6. ST. 2. I 4. OVOG ZAKONA KOJI JE PODNEO PREDLOG ZA DAVANJE OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA MATIČARA; BROJ I DATUM REŠENJA KOJIM SE DAJE OVLAŠĆENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA MATIČARA; NIVO I VRSTA STEČENOG OBRAZOVANJA I STRUČNI NAZIV KOJI JE STEKAO MATIČAR; DATUM KADA JE POLOŽEN POSEBAN STRUČNI ISPIT ZA MATIČARA; DA LI JE DATO OVLAŠĆENJE ZA VOĐENJE MATIČNIH KNJIGA U SVOJSTVU MATIČARA ILI ZAMENIKA MATIČARA; OPŠTINA ODNOSNO GRAD I MATIČNO PODRUČJE ZA KOJE JE MATIČAR OVLAŠĆEN ZA VOĐENJE MATIČNIH KNJIGA; BROJ I DATUM REŠENJA O PRESTANKU OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA MATIČARA.

Član 13.

Matičar je dužan da se stručno usavršava i da učestvuje u svim oblicima stručnog usavršavanja koje organizuje ministarstvo.

Sadržinu i oblik stručnog usavršavanja, kao i program i način provere znanja stečenog na stručnom usavršavanju utvrđuje ministar.

STRUČNO USAVRŠAVANJE JE PRAVO I DUŽNOST MATIČARA DA STIČE ZNANJA I VEŠTINE, ODNOSNO SPOSOBNOSTI ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA MATIČARA.

STRUČNO USAVRŠAVANJE MATIČARA OSTVARUJE SU U SKLADU SA ZAKONOM KOJI UREĐUJE PRAVA I DUŽNOSTI ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE.

Član 13a

POSEBNI SEKTORSKI PROGRAM OBUKE MATIČARA, ZA SVAKU GODINU, PRIPREMA, RAZVIJA I DONOSI MINISTARSTVO, NAKON SPROVEDENOG POSTUPKA UTVRĐIVANJA POTREBA ZA SEKTORSKIM STRUČNIM USAVRŠAVANJEM U POVERENIM POSLOVIMA MATIČNIH KNJIGA.

MINISTARSTVO SAMOSTALNO SPROVODI DONETI PROGRAM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, A MOŽE ODLUČITI DA GA SPROVEDE I NA DRUGI NAČIN, U SKLADU SA ZAKONOM KOJI UREĐUJE PRAVA I DUŽNOSTI ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE.

Član 13b

MINISTARSTVO SPROVODI PROVERU ZNANJA MATIČARA STEČENOG NA STRUČNOM USAVRŠAVANJU IZ ČLANA 13A OVOG ZAKONA, U SKLADU SA PLANOM I PROGRAMOM PROVERE ZNANJA KOJI DONOSI MINISTAR.

Član 13v

MINISTARSTVO VODI EVIDENCIJU O POSEBNIM SEKTORSKIM PROGRAMIMA OBUKE MATIČARA I PROVERI ZNANJA MATIČARA STEČENOG NA SEKTORSKOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU.

EVIDENCIJA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SADRŽI PODATKE O: JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE – OPŠTINI ODNOSNO GRADU I MATIČNOM PODRUČJU ZA KOJE JE MATIČAR OVLAŠĆEN ZA VOĐENJE MATIČNIH KNJIGA; UČESNICIMA – IME I PREZIME, JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA, DA LI OBAVLJA POSLOVE U SVOJSTVU MATIČARA ILI ZAMENIKA MATIČARA, OSTVARENOM USPEHU U PROVERI ZNANJA STEČENOG NA STRUČNOM USAVRŠAVANJU; SPROVODIOCU KOME JE POVERENO IZVOĐENJE OBUKE; PREDAVAČIMA I DRUGIM REALIZATORIMA PROGRAMA OBUKE; OCENAMA USPEŠNOSTI SPROVEDENIH PROGRAMA; MATERIJALIMA KOJI SU PRIPREMLJENI ZA POTREBE ILI SU PROIZVOD PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA.

Član 14

Ako su i matičar i njegov zamenik privremeno sprečeni da obavljaju poslove, Ministar na predlog funkcionera koji rukovodi organom iz člana 6. st. 2. i 4. ovog zakona ovlašćuje zaposlenog u tom organu koji će privremeno obavljati poslove matičara.

ZAPOSLENI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE BITI LICE KOJE ISPUNJAVA USLOVE IZ ČLANA 11. OVOG ZAKONA.

Član 15.

Matične knjige vode se u dva primerka.

MATIČNE KNJIGE VODE SE U ELEKTRONSKOM I PAPIRNOM OBLIKU.

MATIČNE KNJIGE U ELEKTRONSKOM OBLIKU VODE SE U REGISTRU MATIČNIH KNJIGA.

Član 22.

U prijavi za upis u matičnu knjigu moraju se navesti istiniti podaci.

Prijava može biti podneta pismeno ili usmeno.

PRIJAVA MOŽE BITI PODNETA ELEKTRONSKI, PISANIM ILI USMENIM PUTEM.

O usmenoj prijavi sačinjava se zapisnik na propisanom obrascu.

O PRIJAVI PODNETOJ USMENIM PUTEM SAČINJAVA SE ZAPISNIK NA PROPISANOM OBRASCU.

Član 24.

Podatak o rođenju i smrti koji je upisao u matičnu knjigu POVODOM PRIJAVE PODNETE USMENIM PUTEM, matičar je dužan da pročita licu koje je prijavilo taj podatak, a podatak o zaključenju braka – supružnicima i njihovim svedocima, o čemu će u matičnoj knjizi sačiniti zabelešku.

Upis u matičnu knjigu potpisuje lice koje je izvršilo prijavu, odnosno supružnici i svedoci.

Ako se brak zaključuje preko punomoćnika ili u prisustvu tumača, upis potpisuju i punomoćnik, odnosno tumač.

Ako lice iz st. 1-3. ovog člana odbije da potpiše upis u matičnu knjigu, matičar će o tome sačiniti zabelešku u kojoj će navesti razloge zbog kojih upis nije potpisan.

Ako lice iz stava 1. ovog člana nije pismeno ili nije u stanju da se potpiše, potpisaće ga pismeno lice koje će staviti i svoj potpis. Ovo lice ne može biti matičar.

Upis u matičnu knjigu matičar overava svojim potpisom čime se taj upis smatra zaključenim.

UPIS U MATIČNU KNJIGU U PAPIRNOM OBLIKU MATIČAR OVERAVA SVOJIM POTPISOM, A UPIS U MATIČNU KNJIGU U ELEKTRONSKOM OBLIKU, MATIČAR DIGITALNO POTPISUJE KVALIFIKOVANIM ELEKTRONSKIM SERTIFIKATOM, ČIME SE TAJ UPIS SMATRA ZAKLJUČENIM.

Član 27.

Ako matičnu knjigu u koju treba uneti zabelešku o promeni podatka o ličnom stanju građana (u daljem tekstu: naknadna zabeleška) vodi drugi matičar, matičar koji je izvršio upis dužan je da odmah, a najkasnije sledećeg radnog dana od dana upisa dostavi o tome izveštaj matičaru koji vodi matičnu knjigu u koju treba uneti naknadnu zabelešku.

Ako matičar koji je izvršio upis vodi i matičnu knjigu u koju treba uneti naknadnu zabelešku, dužan je da naknadnu zabelešku unese odmah, a najkasnije sledećeg radnog dana.

Ako se matična knjiga u koju treba uneti naknadnu zabelešku vodi u inostranstvu, matičar koji je izvršio upis dužan je da Ministarstvu odmah, a najkasnije sledećeg radnog dana dostavi izvod iz matične knjige.

AKO MATIČNU KNJIGU U KOJU TREBA UNETI ZABELEŠKU O PROMENI PODATKA O LIČNOM STANJU GRAĐANA (U DALJEM TEKSTU: NAKNADNA ZABELEŠKA) VODI DRUGI MATIČAR, MATIČAR KOJI JE IZVRŠIO UPIS DUŽAN JE DA BEZ ODLAGANJA DOSTAVI O TOME ELEKTRONSKI IZVEŠTAJ U REGISTAR MATIČNIH KNJIGA MATIČARU, KOJI VODI MATIČNU KNJIGU U KOJU TREBA UNETI NAKNADNU ZABELEŠKU.

AKO MATIČAR KOJI JE IZVRŠIO UPIS VODI I MATIČNU KNJIGU U KOJU TREBA UNETI NAKNADNU ZABELEŠKU, DUŽAN JE DA NAKNADNU ZABELEŠKU UNESE BEZ ODLAGANJA, A NAJKASNIJE SLEDEĆEG RADNOG DANA.

AKO SE MATIČNA KNJIGA U KOJU TREBA UNETI NAKNADNU ZABELEŠKU VODI U INOSTRANSTVU, MATIČAR KOJI JE IZVRŠIO UPIS DUŽAN JE DA MINISTARSTVU, BEZ ODLAGANJA, A NAJKASNIJE SLEDEĆEG RADNOG DANA, DOSTAVI IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE.

Član 31.

Greške u matičnim knjigama koje su uočene posle zaključenja upisa, matičar može ispraviti samo na osnovu rešenja nadležnog organa iz člana 6. st. 2. i 4. ovog zakona.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, AKO JE U REGISTAR MATIČNIH KNJIGA POGREŠNO UPISAN PODATAK ZBOG TEHNIČKE ILI OČIGLEDNE GREŠKE ILI GREŠKE U PRIJAVI, ORGAN IZ ČLANA 6. ST. 2 I 4. OVOG ZAKONA VRŠI ISPRAVKU GREŠKE NASTALE NAKON ZAKLJUČENJA ELEKTRONSKOG UPISA, A PRE UPISA U PAPIRNI OBLIK, S TIM DA SE DATUM I TEKST ISPRAVKE BELEŽI U OKVIRU REGISTRA MATIČNIH KNJIGA.

5. Drugi primerak matične knjige

5. REGISTAR MATIČNIH KNJIGA

Član 33.

Drugi primerak matične knjige vodi se primenom elektronskih sredstava za obradu i skladištenje podataka.

REGISTAR MATIČNIH KNJIGA JE JEDINSTVENA BAZA PODATAKA O LIČNOM STANJU GRAĐANA KOJA SE VODI U ELEKTRONSKOM OBLIKU.

REGISTAR IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SADRŽI EVIDENCIJU O LIČNOM STANJU GRAĐANA IZ ČLANA 2. OVOG ZAKONA.

MINISTARSTVO OBEZBEĐUJE USLOVE ZA VOĐENJE REGISTRA MATIČNIH KNJIGA, KOJI MOŽE BITI SMEŠTEN I IZVAN SEDIŠTA MINISTARSTVA.

Član 34.

Drugi primera matične knjige za tekuću godinu vodi matičar ovlašćen za vođenje prvog primerka – izvornika matične knjige.

Matičar, istovremeno sa upisom podataka u izvornik matične knjige, iste podatke unosi u drugi primerak matične knjige.

MATIČNE KNJIGE U REGISTRU MATIČNIH KNJIGA ZA TEKUĆU GODINU VODI MATIČAR OVLAŠĆEN ZA VOĐENJE MATIČNE KNJIGE U PAPIRNOM OBLIKU.

MATIČAR JE DUŽAN DA BEZ ODLAGANJA, SA UPISOM U REGISTAR MATIČNIH KNJIGA IZVRŠI UPIS U MATIČNU KNJIGU U PAPIRNOM OBLIKU, ODNOSNO SA UPISOM U MATIČNU KNJIGU U PAPIRNOM OBLIKU, BEZ ODLAGANJA IZVRŠI UPIS U REGISTAR MATIČNIH KNJIGA.

Član 35.

Drugi primerak matične knjige koje vode organi iz člana 6. st. 2. i 4. ovog zakona čuva se u Ministarstvu, s tim da se može čuvati i izvan sedišta Ministarstva.

Nadležni organi iz člana 6. st. 2. i 4. ovog zakona dužni su da dostave na čuvanje Ministarstvu sadržaj drugog primerka matičnih knjiga u elektronskom obliku sravnjen sa izvornikom za prethodnu godinu najkasnije do 31. januara.

MINISTARSTVO JE DUŽNO DA OBEZBEDI NEPREKIDNO FUNKCIONISANJE INFORMACIONOG SISTEMA FORMIRANJEM SEKUNDARNE BAZE PODATAKA I SEKUNDARNOG RAČUNARSKOG SISTEMA, KOJI MORA BITI UDALJEN OD MESTA NA KOME SE NALAZI PRIMARNI INFORMACIONI SISTEM, ČIME SE OBEZBEĐUJE KONTINUITET NJEGOVOG RADA U SLUČAJU POPLAVE, POŽARA I DRUGOG VIDA UNIŠTAVANJA.

NAČIN ČUVANJA, ZAŠTITE I SIGURNOSTI PODATAKA U OKVIRU REGISTRA MATIČNIH KNJIGA BLIŽE UREĐUJE MINISTAR.

ČLAN 35A

REGISTAR MATIČNIH KNJIGA POVEZUJE SE SA SLUŽBENIM EVIDENCIJAMA, ODNOSNO REGISTRIMA U KOJIMA SE VODE PODACI KOJI SE IZVORNO UPISUJU U MATIČNE KNJIGE, AKO ZA TO POSTOJI PRAVNI OSNOV I TEHNIČKI USLOVI ZA POVEZIVANJE SA REGISTROM MATIČNIH KNJIGA.

REGISTAR MATIČNIH KNJIGA OBEZBEĐUJE PODATKE ZA VRŠENJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA, ORGANA AUTONOMNIH POKRAJINA, LOKALNIH SAMOUPRAVA I IMAOCA JAVNIH OVLAŠĆENJA, U SKLADU SA PROPISOM KOJIM SE UREĐUJE OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK.

ČLAN 35B

MINISTARSTVO PREUZIMA PODATKE IZ REGISTRA MATIČNIH KNJIGA POTREBNE ZA REDOVNO AŽURIRANJE SLUŽBENIH EVIDENCIJA KOJE SE VODE KAO ELEKTRONSKE BAZE PODATAKA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA, KAO I RADI OBRADE, ANALIZE PODATAKA I IZRADE IZVEŠTAJA POTREBNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ SVOJE NADLEŽNOSTI.

MINISTARSTVO PREUZIMA PODATKE IZ REGISTRA MATIČNIH KNJIGA KOJI SE ODNOSE NA ČINJENICU SMRTI, KAO I DRUGE PODATKE OD ZNAČAJA ZA AŽURIRANJE, ODNOSNO VRŠENJE PROMENA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI U JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU.

AŽURIRANJE ODNOSNO VRŠENJE PROMENA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI IZ STAVA 2. OVOG ČLANA SPROVODI SE U POSTUPKU UTVRĐENOM ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE JEDINSTVENI BIRAČKI SPISAK I UPUTSTVOM MINISTRA.

Član 36.

Dok se drugi primerak matične knjige ne dostavi Ministarstvu, matičar svaku naknadnu zabelešku ili ispravku unosi istovremeno u izvornik matične knjige i drugi primerak matične knjige.

O svakoj naknadnoj zabelešci ili ispravci greške unesenoj u izvornik matične knjige čiji je drugi primerak dostavljen Ministarstvu na čuvanje, matičar je dužan da odmah, a najkasnije sledećeg radnog dana dostavi Ministarstvu prepis naknadne zabeleške, odnosno ispravke, radi unošenja u drugi primerak matične knjige.

PODACI, KAO I ISPRAVKE PODATAKA UNETIH U REGISTAR MATIČNIH KNJIGA ČUVAJU SE U SISTEMU SA DATUMOM I VREMENOM UNOSA, KAO I PODACIMA O MATIČARU KOJI JE IZVRŠIO UNOS, ODNOSNO ISPRAVKU PODATAKA.

Član 37

Izvornik matične knjige i drugi primerak matične knjige ne smeju se čuvati u istoj zgradi.

Član 38.

Izvornik matične knjige čuva matičar.

MATIČNE KNJIGE U PAPIRNOM OBLIKU ČUVA MATIČAR.

Član 41.

Uvid u matične knjige, kao i spise na osnovu kojih je izvršen upis u matične knjige, dozvoliće se licu na koje se ti podaci odnose, članu njegove uže porodice, usvojitelju ili staratelju, a drugim licima na način i pod uslovima utvrđenim zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti i zakonom koji uređuje prava na pristup informacijama od javnog značaja.

UVID U MATIČNE KNJIGE, KAO I SPISE NA OSNOVU KOJIH JE IZVRŠEN UPIS U MATIČNE KNJIGE, DOZVOLIĆE SE LICU NA KOJE SE TI PODACI ODNOSE, SUPRUŽNIKU, KRVNOM SRODNIKU U PRAVOJ LINIJI I LICU KOJE JE U DRUGOM STEPENU KRVNOG SRODSTVA U POBOČNOJ LINIJI, USVOJITELJU ILI STARATELJU.

Dete koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje može izvršiti uvid u matičnu knjigu rođenih, kao i spise na osnovu kojih se vrši upis u matičnu knjigu rođenih, a koji se odnose na njegovo poreklo.

Posle novog upisa činjenice rođenja usvojenika pravo uvida u matičnu knjigu rođenih za dete imaju samo dete i usvojitelji deteta, na način utvrđen zakonom koji uređuje oblast porodičnopravne zaštite.

POSLE UPISA PODATKA O PROMENI POLA, PRAVO UVIDA U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH I SPISE ZA LICE KOJE JE PROMENILO POL, IMAJU SAMO LICE KOJE JE PROMENILO POL, DETE I RODITELJI TOG LICA, KAO I NADLEŽNI ORGANI ZA VRŠENJE POSLOVA IZ SVOJE NADLEŽNOSTI U, SKLADU SA ZAKONOM.

Član 44.

Ako se izvornik ili drugi primerak matične knjige uništi ili nestane, obnavlja se na osnovu sačuvanog primerka matične knjige na način i u roku koji odredi Ministar.

AKO SE MATIČNA KNJIGA UNIŠTI ILI NESTANE, OBNAVLJA SE NA OSNOVU SAČUVANOG OBLIKA MATIČNE KNJIGE NA NAČIN I U ROKU KOJI ODREDI MINISTAR.

Ako su oba primerka matične knjige uništena ili nestala, Ministar rešenjem određuje obnavljanje uništenih ili nestalih matičnih knjiga, kao i postupak i rok u kome će biti obnovljene.

Troškove obnavljanja snosi organ kod koga je uništeni primerak matične knjige bio na čuvanju.

Član 45a

U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH MOŽE SE UPISATI PODATAK O NACIONALNOJ PRIPADNOSTI.

PODATAK O NACIONALNOJ PRIPADNOSTI SE UPISUJE NA ZAHTEV RODITELJA NA OSNOVU NJIHOVE ZAJEDNIČKE IZJAVE, KOJA SE UNOSI U PRIJAVU IZ ČLANA 47. STAV 1. OVOG ZAKONA, ODNOSNO DATE NA ZAPISNIK, PRED MATIČAROM KOJI VODI MATIČNU KNJIGU ROĐENIH.

UKOLIKO JEDAN OD RODITELJA NIJE ŽIV ILI NIJE POZNAT, DRUGI RODITELJ MOŽE ODREDITI NACIONALNU PRIPADNOST DETETA.

UKOLIKO SE RODITELJI NE SAGLASE U POGLEDU NACIONALNE PRIPADNOSTI DETETA, UPIS TOG PODATKA NEĆE SE IZVRŠITI, A DETE STICANJEM PUNOLETSTVA MOŽE TRAŽITI DA SE IZVRŠI UPIS.

NA PROMENU ILI BRISANJE PODATKA O NACIONALNOJ PRIPADNOSTI DETETA SHODNO SE PRIMENJUJU ODREDBE O UPISU.

PUNOLETNO LICE, KOME U MATIČNOJ KNJIZI ROĐENIH NIJE UPISAN PODATAK O NACIONALNOJ PRIPADNOSTI, ILI UKOLIKO ŽELI DA SE TAJ PODATAK BRIŠE ILI PROMENI, MOŽE TO UČINITI NA OSNOVU IZJAVE DATE NA ZAPISNIK PRED MATIČAROM KOJI VODI MATIČNU KNJIGU ROĐENIH.

ČLAN 45b

U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH UPISUJE SE PODATAK O PROMENI POLA NA OSNOVU REŠENJA ORGANA IZ ČLANA 6. ST. 2 I 4. OVOG ZAKONA, KOJE SE DONOSI NA OSNOVU PROPISANE POTVRDE NADLEŽNE ZDRAVSTVENE USTANOVE.

ZDRAVSTVENA USTANOVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DOSTAVLJA POTVRDU NADLEŽNOM ORGANU IZ ČLANA 6. ST. 2 I 4. OVOG ZAKONA U ROKU OD 15 DANA OD DANA PROMENE POLA.

POTVRDU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOSTAVLJA ELEKTRONSKIM PUTEM, A BEZ ODLAGANJA I PUTEM POŠTE.

U POTVRDU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UPISUJE SE: IME I PREZIME; DATUM; MESTO; OPŠTINA/GRAD ROĐENJA; JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA; IME I PREZIME RODITELJA, LICA KOME JE PROMENJEN POL; PODATAK O PROMENI POLA ZA TO LICE, KAO I IME I PREZIME LEKARA KOJI JE IZDAO POTVRDU.

MINISTAR I MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE ZDRAVLJA SPORAZUMNO PROPISUJU NAČIN IZDAVANJA I OBRAZAC POTVRDE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

ČLAN 45v

U SLUČAJEVIMA KADA U MATIČNOJ KNJIZI ROĐENIH NIJE UPISAN JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA ILI JE UPISAN, A NIJE ODREĐEN U SKLADU SA PROPISIMA IZ OBLASTI JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA GRAĐANA, ORGAN IZ ČLANA 6. ST. 2 I 4. OVOG ZAKONA KOJI VODI MATIČNU KNJIGU ROĐENIH PREUZIMA PODATKE IZ SLUŽBENE EVIDENCIJE JEDINSTVENIH MATIČNIH BROJEVA GRAĐANA KOJU VODI MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE.

PODACI SE PREUZIMAJU NA OSNOVU POJEDINAČNOG UPITA, A PREMA PODACIMA IZ IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH I UVERENJA O SVIM PROMENAMA LIČNOG IMENA.

PODATAK O JEDINSTVENOM MATIČNOM BROJU GRAĐANA UPISAĆE SE U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH SAMO AKO JE ORGAN NA NESUMNJIV I NESPORAN NAČIN UTVRDIO DA SE TAJ PODATAK ODNOSI NA LICE ZA KOJE SE VRŠI UPIS.

ORGAN IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, DUŽAN JE DA BEZ ODLAGANJA IZVEŠTAJ O UPISANOM PODATAKU O JEDINSTVENOM MATIČNOM BROJU GRAĐANA, DOSTAVI NADLEŽNOM MATIČARU KOJI VODI MATIČNU KNJIGU VENČANIH, ODNOSNO UMRLIH ZA TO LICE, RADI AŽURIRANJA TOG PODATKA.

Član 47.

Rođenje deteta u zdravstvenoj ustanovi dužna je da prijavi zdravstvena ustanova na propisanom obrascu.

ROĐENJE DETETA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI DUŽNA JE DA PRIJAVI ZDRAVSTVENA USTANOVA ELEKTRONSKIM PUTEM NA PROPISANOM OBRASCU, A BEZ ODLAGANJA I PUTEM POŠTE.

PO IZVRŠENOM UPISU NA OSNOVU ELEKTRONSKI PODNETE PRIJAVE OBAVEŠTAVA SE LICE NA KOGA SE TAJ UPIS ODNOSI, A MATIČAR DOSTAVLJA IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH.

Rođenje deteta van zdravstvene ustanove dužan je da prijavi otac deteta, a ako on nije u mogućnosti da to učini, drugi član domaćinstva, odnosno lice u čijem stanu je dete rođeno, ili majka čim za to bude sposobna, ili babica, odnosno lekar koji su prisustvovali porođaju, a ako ovih lica nema ili nisu u mogućnosti da prijave rođenje – lice koje je saznalo za rođenje.

Član 60.

Činjenica smrti prijavljuje se nadležnom matičaru. usmeno ili pismeno.

O usmenoj prijavi sačinjava se zapisnik na propisanom obrascu.

Član 61.

Činjenicu smrti dužni su da prijave članovi porodice s kojima je umrli živeo, a ako ovih lica nema ili nisu u mogućnosti da to učine, druga lica s kojima je umrli živeo ili drugi članovi porodice koji su saznali za smrt, odnosno lica u čijem je stanu smrt nastupila, a ako nema ni ovih lica, činjenicu smrti dužno je da prijavi lice koje je prvo za smrt saznalo.

ČINJENICU SMRTI LICA KOJE JE UMRLO U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI DUŽNA JE DA PRIJAVI ZDRAVSTVENA USTANOVA ELEKTRONSKIM PUTEM NA PROPISANOM OBRASCU, A BEZ ODLAGANJA I PUTEM POŠTE.

Činjenicu smrti lica u zdravstvenoj ustanovi, vojnom objektu, zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, ustanovi za smeštaj učenika i studenata ili u drugoj ustanovi ili organizaciji dužna je da prijavi ustanova ili organizacija u kojoj je lice umrlo.

Član 63.

Prilikom prijavljivanja činjenice smrti mora se podneti potvrda o smrti koju izdaje zdravstvena ustanova ako je lice umrlo u zdravstvenoj ustanovi, a ako je lice umrlo van zdravstvene ustanove lekar koji je utvrdio smrt.

AKO JE LICE UMRLO U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI, POTVRDU O SMRTI ZDRAVSTVENA USTANOVA IZDAJE ELEKTRONSKIM PUTEM, A BEZ ODLAGANJA I PUTEM POŠTE.

Bez potvrde o smrti ne može se izvršiti upis činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih.

Član 65.

Umrli se može sahraniti pre nego što se njegova smrt prijavi matičaru, na osnovu dozvole organa iz čl.6 st. 2 i 4 . ovog zakona na čijoj teritoriji će se umrli sahraniti, ako iz opravdanih razloga nije bilo moguće prijaviti njegovu smrt matičaru.

O izdatim dozvolama vodi se evidencija.

O IZDATIM DOZVOLAMA VODI SE EVIDENCIJA U KOJU SE UPISUJE: REDNI BROJ UPISA; DATUM UPISA U EVIDENCIJU; ORGAN KOJI JE DONEO REŠENJE O DOZVOLI DA SE UMRLI SAHRANI PRE PRIJAVE ČINJENICE SMRTI MATIČARU; BROJ I DATUM REŠENJA O DOZVOLI DA SE UMRLI SAHRANI PRE PRIJAVE ČINJENICE SMRTI MATIČARU; PODACI O SMRTI, I TO: IME I PREZIME UMRLOG I PREZIME PRE ZAKLJUČENJA BRAKA; POL UMRLOG; DAN, MESEC, GODINA I ČAS SMRTI; MESTO I OPŠTINA SMRTI; A AKO JE UMRO U INOSTRANSTVU I NAZIV DRŽAVE; DAN, MESEC I GODINA ROĐENJA; MESTO I OPŠTINA ROĐENJA, A AKO JE ROĐEN U INOSTRANSTVU I NAZIV DRŽAVE; JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA; PREBIVALIŠTE I ADRESA UMRLOG.

PODACI IZ EVIDENCIJE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA ČUVAJU SE TRAJNO, U SVRHU PRAVNE SIGURNOSTI U VEZI SA UPISOM U MATIČNU KNJIGU UMRLIH I SPREČAVANJA EVENTUALNIH ZLOUPOTREBA U VEZI IDENTITETA LICA KOJE JE SAHRANJENO PRE UPISA U MATIČNU KNJIGU UMRLIH.

ČLAN 69A

DIPLOMATSKO-KONZULARNO PREDSTAVNIŠTVO, U KOM SU VOĐENE MATIČNE KNJIGE PO RANIJIM PROPISIMA, NASTAVLJA DA U TE KNJIGE UPISUJE ZABELEŠKE O PROMENI PODATAKA O LIČNIM STANJIMA GRAĐANA (NAKNADNE ZABELEŠKE) I ISPRAVCI GREŠKE, SHODNO ODREDBAMA OVOG ZAKONA.

Član 72.

Drugi primerak matičnih knjiga koje se vode u diplomatsko-konzularnom predstavništvu čuva se i vodi u ministarstvu nadležnom za spoljne poslove primenom elektronskih sredstava za obradu i skladištenje podataka.

DIPLOMATSKO-KONZULARNO PREDSTAVNIŠTVO VODI MATIČNE KNJIGE U REGISTRU MATIČNIH KNJIGA, A VODI I ČUVA MATIČNE KNJIGE U PAPIRNOM OBLIKU.

Član 73.

Ako se izvornik ili drugi primerak matične knjige koja se vodi u diplomatsko-konzularnom predstavništvu, uništi ili nestane, obnavlja se na osnovu sačuvanog primerka matične knjige na način i u roku koji odredi ministar nadležan za spoljne poslove.

AKO SE MATIČNA KNJIGA KOJA SE VODI U DIPLOMATSKO-KONZULARNOM PREDSTAVNIŠTVU U PAPIRNOM OBLIKU UNIŠTI ILI NESTANE, OBNAVLJA SE NA OSNOVU PODATAKA IZ REGISTRA MATIČNIH KNJIGA NA NAČIN I U ROKU KOJI ODREDI MINISTAR NADLEŽAN ZA SPOLJNE POSLOVE.

Član 76.

Ako činjenice rođenja, zaključenja braka i smrti državljana republike srbije nastale van njene teritorije nisu upisane u matične knjige koje se vode u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, upisuju se u matične knjige koje se vode po ovom zakonu.

Prijava za upis činjenice iz stava 1. ovog člana podnosi se preko diplomatsko-konzularnog predstavništva na čijem području je ta činjenica nastala ili neposredno nadležnom organu iz člana 6. st. 2. i 4. ovog zakona.

Upis činjenice iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu izvoda iz matične knjige inostranog organa, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Ako se ne može pribaviti izvod iz matične knjige inostranog organa, upis činjenica iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu odluke nadležnog suda.

AKO ČINJENICE ROĐENJA, ZAKLJUČENJA BRAKA I SMRTI DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE NASTALE VAN NJENE TERITORIJE NISU UPISANE U MATIČNE KNJIGE KOJE SE VODE U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA, UPISUJU SE U MATIČNE KNJIGE KOJE SE VODE PO OVOM ZAKONU.

PRIJAVA ZA UPIS ČINJENICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PODNOSI SE PREKO DIPLOMATSKO-KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTVA NA ČIJEM PODRUČJU JE TA ČINJENICA NASTALA ILI NEPOSREDNO NADLEŽNOM ORGANU IZ ČLANA 6. ST. 2. I 4. OVOG ZAKONA.

AKO NA PODRUČJU NA KOJEM JE NASTALA ČINJENICA ROĐENJA, ZAKLJUČENJA BRAKA ILI SMRTI DRŽAVLJANINA REPUBLIKE SRBIJE, REPUBLIKA SRBIJA NEMA DIPLOMATSKO-KONZULARNO PREDSTAVNIŠTVO, PRIJAVA ZA UPIS OVIH ČINJENICA PODNOSI SE PREKO NAJBLIŽEG DIPLOMATSKO-KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTVA.

UPIS ČINJENICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA VRŠI SE NA OSNOVU IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE INOSTRANOG ORGANA, AKO MEĐUNARODNIM UGOVOROM NIJE DRUKČIJE ODREĐENO.

AKO SE NE MOŽE PRIBAVITI IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE INOSTRANOG ORGANA, UPIS ČINJENICA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA VRŠI SE NA OSNOVU ODLUKE NADLEŽNOG SUDA.

DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA IZ ST. 2. I 3. OVOG ČLANA PRIJAVU ZA UPIS ČINJENICE ROĐENJA, ZAKLJUČENJA BRAKA I SMRTI DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE NASTALE VAN NJENE TERITORIJE PROSLEĐUJU ELEKTRONSKIM PUTEM NADLEŽNOM ORGANU IZ ČLANA 6. ST. 2 I 4. OVOG ZAKONA, A BEZ ODLAGANJA I PUTEM POŠTE UZ DOSTAVLJANJE IZVODA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA.

Član 81.

Izvodi iz matičnih knjiga i uverenja izdaju se na osnovu podataka sadržanih u izvorniku matične knjige.

Izvodi iz matičnih knjiga i uverenja mogu se izdati i na osnovu podataka iz drugog primerka matične knjige koja se vodi primenom elektronskih sredstava za obradu i skladištenje podataka.

Ako se izvodi iz matičnih knjiga izdaju na osnovu podataka iz drugog primerka matične knjige koja se vodi primenom elektronskih sredstava za obradu i skladištenje podataka, matičar jednog matičnog područja određene opštine, odnosno grada, odnosno grada beograda može izdavati izvode iz matične knjige koja se vodi za druga matična područja te ili ostalih opština, odnosno gradova, odnosno grada Beograda.

IZVODI IZ MATIČNIH KNJIGA I UVERENJA IZDAJU SE NA OSNOVU PODATAKA SADRŽANIH U REGISTRU MATIČNIH KNJIGA.

U IZVODE IZ MATIČNIH KNJIGA UPISUJU SE PODACI, I TO U:

1) IZVOD U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH: IME I PREZIME; POL; DAN, MESEC, GODINA I ČAS ROĐENJA; MESTO I OPŠTINA – GRAD ROĐENJA, A AKO JE LICE ROĐENO U INOSTRANSTVU I DRŽAVA; JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA; DRŽAVLJANSTVO; NACIONALNA PRIPADNOST; PODACI O RODITELJIMA, I TO: IME I PREZIME (I PREZIME PRE ZAKLJUČENJA BRAKA); JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA; DAN, MESEC I GODINA ROĐENJA; MESTO I OPŠTINA – GRAD ROĐENJA, AKO JE LICE ROĐENO U INOSTRANSTVU I DRŽAVA; DRŽAVLJANSTVO; PREBIVALIŠTE I ADRESA.

2) IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE VENČANIH: MESTO ZAKLJUČENJA BRAKA, A AKO JE BRAK ZAKLJUČEN U INOSTRANSTVU I DRŽAVA; DAN, MESEC, GODINA ZAKLJUČENJA BRAKA; PODACI O ŽENIKU I NEVESTI I TO: IME I PREZIME; JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA; DAN, MESEC I GODINA ROĐENJA; MESTO I OPŠTINA – GRAD ROĐENJA, AKO JE LICE ROĐENO U INOSTRANSTVU I DRŽAVA DRŽAVLJANSTVO; PREBIVALIŠTE I ADRESA; IME I PREZIME RODITELJA SUPRUŽNIKA I PREZIME KOJE SU SUPRUŽNICI UZELI PRI ZAKLJUČENJU BRAKA.

3) IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH: IME I POL; PREZIME (I PREZIME PRE ZAKLJUČENJA BRAKA, AKO JE LICE BILO U BRAKU); JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA; DAN, MESEC, GODINA I ČAS SMRTI; MESTO I OPŠTINA – GRAD SMRTI, A AKO JE LICE UMRLO U INOSTRANSTVU I DRŽAVA; DAN, MESEC I GODINA ROĐENJA; MESTO I OPŠTINA – GRAD ROĐENJA, A AKO JE LICE ROĐENO U INOSTRANSTVU I DRŽAVA; DRŽAVLJANSTVO; PREBIVALIŠTE I ADRESA; BRAČNI STATUS UMRLOG; IME I PREZIME SUPRUŽNIKA (I PREZIME PRE ZAKLJUČENJA BRAKA) I IME I PREZIME RODITELJA UMRLOG.

IZVODE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE IZDATI OVLAŠĆENI MATIČAR, ODNOSNO OVLAŠĆENO LICE IZ ČLANA 70. OVOG ZAKONA, ZA BILO KOJE MATIČNO PODRUČJE OPŠTINE, ODNOSNO GRADA, ODNOSNO GRADA BEOGRADA, ODNOSNO DIPLOMATSKO-KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTVA.

UVERENJA KOJA SE IZDAJU NA OSNOVU MATIČNIH KNJIGA KOJE VODE ORGANI IZ ČLANA 6. ST. 2. I 4. OVOG ZAKONA, IZDAJE OVLAŠĆENI MATIČAR.

Član 84

Izvode iz matičnih knjiga i uverenja koji se izdaju na osnovu matičnih knjiga koje vode organi iz člana 6. st. 2. i 4. ovog zakona, izdaje ovlašćeni matičar.

ORGAN IZ ČLANA 6. ST. 2 I 4. OVOG ZAKONA VODI EVIDENCIJU O IZDATIM IZVODIMA IZ MATIČNIH KNJIGA I UVERENJIMA O ČINJENICAMA I PODACIMA UPISANIM U MATIČNE KNJIGE.

U EVIDENCIJU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UPISUJE SE: IME I PREZIME I PREBIVALIŠTE I ADRESA FIZIČKOG LICA, ODNOSNO NAZIV I SEDIŠTE PRAVNOG LICA PO ČIJEM JE ZAHTEVU IZDAT IZVOD ILI UVERENJE IZ MATIČNE KNJIGE; VRSTA MATIČNE KNJIGE; VRSTA ISPRAVE KOJA SE IZDAJE IZ MATIČNE KNJIGE (IZVOD ILI UVERENJE); IME I PREZIME LICA ZA KOJE SE IZDAJE IZVOD ILI UVERENJE IZ MATIČNE KNJIGE; MATIČNO PODRUČJE ZA KOJE SE VODI MATIČNA KNJIGA IZ KOJE SE IZDAJE IZVOD ILI UVERENJE; TEKUĆI BROJ MATIČNE KNJIGE I GODINA UPISA; DATUM IZDAVANJA IZVODA ILI UVERENJA I IME I PREZIME I POTPIS MATIČARA KOJI JE IZDAO IZVOD ILI UVERENJE IZ MATIČNE KNJIGE.

PODACI IZ EVIDENCIJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ČUVAJU SE TRAJNO, U SVRHU PRAĆENJA STANJA U VEZI SA IZDAVANJEM IZVODA IZ MATIČNIH KNJIGA I UVERENJA O ČINJENICAMA I PODACIMA UPISANIM U MATIČNE KNJIGE I SPREČAVANJA EVENTUALNIH ZLOUPOTREBA U POGLEDU IZDAVANJA OVIH JAVNIH ISPRAVA.

Član 85.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo.

Nadzor nad izvršavanjem poslova poverenih ovim zakonom vrši Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor vrši Ministarstvo preko upravne inspekcije.

NADZOR NAD SPROVOĐENJEM OVOG ZAKONA U DELU KOJI SE ODNOSI NA MATIČNE KNJIGE KOJE SE VODE U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA VRŠI MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA SPOLJNE POSLOVE.

Član 86.

Radi sprovođenja odredaba ovog zakona, Ministar donosi propise kojima bliže uređuje:

1) način vođenja matičnih knjiga u organima iz člana 6. st. 2. i 4. i člana 68. stav 1. ovog zakona;

2) čuvanje matičnih knjiga i spisa;

3)način vršenja uvida u matične knjige i spise;

4) način obnavljanja uništenih ili nestalih matičnih knjiga;

5)način izdavanja izvoda iz matičnih knjiga i uverenja o činjenicama i podacima upisanim u matične knjige, kao i izvoda iz matičnih knjiga namenjenih za upotrebu u inostranstvu

6)sadržinu i način vođenja evidencije o izdatim izvodima iz matičnih knjiga i uverenjima o činjenicama i podacima upisanim u matične knjige;

6) NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDATIM IZVODIMA IZ MATIČNIH KNJIGA I UVERENJIMA O ČINJENICAMA I PODACIMA UPISANIM U MATIČNE KNJIGE;

7)sadržinu i način vođenja evidencije o dozvolama da se umrli sahrani pre nego što je činjenica smrti prijavljena matičaru;

7) NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE O DOZVOLAMA DA SE UMRLI SAHRANI PRE NEGO ŠTO JE ČINJENICA SMRTI PRIJAVLJENA MATIČARU;

8) program i način polaganja posebnog stručnog ispita za matičara, sadržinu i oblik stručnog usavršavanja matičara i program i način provere znanja koje je matičar stekao stručnim usavršavanjem;

8)PROGRAM I NAČIN POLAGANJA POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA MATIČARA, IZGLED I SADRŽINU OBRASCA UVERENJA O POLOŽENOM POSEBNOM STRUČNOM ISPITU ZA MATIČARA, NAČIN IZDAVANJA UVERENJA O POLOŽENOM POSEBNOM STRUČNOM ISPITU ZA MATIČARA I NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE O POLOŽENOM POSEBNOM STRUČNOM ISPITU ZA MATIČARA;

9) sadržinu i način vođenja evidencije o datim ovlašćenjima za obavljanje poslova matičara.

9)NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE O DATIM OVLAŠĆENJIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA MATIČARA;

10)NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE O POSEBNIM SEKTORSKIM PROGRAMIMA OBUKE MATIČARA I PROVERI ZNANJA MATIČARA STEČENOG NA SEKTORSKOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU;

11)PLAN, PROGRAM I NAČIN PROVERE ZNANJA MATIČARA STEČENOG NA STRUČNOM USAVRŠAVANJU U OKVIRU POSEBNOG SEKTORSKOG PROGRAMA OBUKE MATIČARA;

12)NAČIN UPISA PODATKA O NACIONALNOJ PRIPADNOSTI, KAO I O PROMENI POLA;

13)NAČIN ISPRAVKE GREŠKE IZ ČLANA 31. STAV 2. OVOG ZAKONA;

14)NAČIN ČUVANJA ISPRAVKI PODATAKA UNETIH U REGISTAR MATIČNIH KNJIGA IZ ČLANA 36. OVOG ZAKONA.

Ministar propisuje obrasce matičnih knjiga, registara matičnih knjiga, posebne evidencije o odloženim upisima, izvoda iz matičnih knjiga i uverenja o činjenicama i podacima upisanim u matične knjige, zapisnika o prijavi rođenja, zaključenja braka i smrti i obrasce prijava rođenja, zaključenja braka i smrti u inostranstvu I SADRŽINU ZAPISNIKA O ODREĐIVANJU ILI PROMENI NACIONALNE PRIPADNOSTI.

Ministar i ministar nadležan za poslove zdravlja sporazumno propisuju postupak izdavanja prijave i obrazac prijave rođenja deteta u zdravstvenoj ustanovi i postupak izdavanja potvrde i obrazac potvrde o smrti.

Ministar nadležan za unutrašnje poslove i ministar nadležan za porodičnopravnu zaštitu sporazumno propisuju način vođenja postupka o nalaženju deteta i sačinjavanju zapisnika o nalaženju deteta.

Član 87.

Novčanom kaznom do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu ako:

1) da neistinite podatke u prijavi za upis u matičnu knjigu (član 22. stav 1);

2) prijavi činjenicu rođenja ili smrti koje nisu nastupile (čl. 46. i 62);

3) ne prijavi činjenicu rođenja deteta u propisanom roku ili ne odredi lično ime detetu (čl. 48. i 54);

4) ne prijavi činjenicu smrti u propisanom roku (član 62);

4a) NE DOSTAVI POTVRDU O PROMENI POLA U PROPISANOM ROKU (ČLAN 45B);

5) izvrši sahranjivanje pre upisa u matičnu knjigu umrlih bez dozvole nadležnog organa (član 65. stav 1).

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se pravno lice novčanom kaznom do 300.000 dinara.

Novčanom kaznom do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u državnom organu ili organu jedinice lokalne samouprave ako u propisanom roku:

1) ne dostavi nadležnom matičaru odluke i druga akta o činjenici rođenja, zaključenja braka i smrti i promenama u vezi sa tim činjenicama (čl. 28. i 64);

2) ne dostavi Ministarstvu prepis naknadne zabeleške, odnosno ispravke radi unošenja u drugi primerak matične knjige (član 36. stav 2).

2) NE POSTUPI U SKLADU SA ČLANOM 34. STAV 2. OVOG ZAKONA;

3) NE POSTUPI U SKLADU SA ČLANOM 27. OVOG ZAKONA, ODNOSNO BEZ ODLAGANJA  NE UNESE NAKNADNU ZABELEŠKU U  REGISTAR MATIČNIH KNJIGA I U PAPIRNI OBLIK MATIČNE KNJIGE;

4) NE IZVRŠI UPIS LIČNOG IMENA PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE PREMA JEZIKU I PRAVOPISU PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE (ČLAN 17. STAV 1);

NOVČANOM KAZNOM DO 150.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ ODGOVORNO LICE U ORGANU IZ ČLANA 6. STAV 2. I 4. OVOG ZAKONA UKOLIKO NE OBEZBEDI VOĐENJE MATIČNIH KNJIGA U REGISTRU MATIČNIH KNJIGA NAJKASNIJE DO POČETKA PRIMENE OVOG ZAKONA.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 40.

REGISTAR MATIČNIH KNJIGA IZ ČLANA 16. OVOG ZAKONA (IZMENJEN ČLAN 33) PREUZIMA PODATKE O LIČNIM STANJIMA GRAĐANA IZ ČL. 45, 55 I 59. ZAKONA O MATIČNIM KNJIGAMA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 20/09 I 145/14) KOJI SE VODE U CENTRALNOM SISTEMU ZA ELEKTRONSKU OBRADU I SKLADIŠTENJE PODATAKA I ČUVANJE DRUGOG PRIMERKA MATIČNIH KNJIGA IZ ČL. 33, 35 I 92. TOG ZAKONA.

POČETKOM PRIMENE OVOG ZAKONA DRUGI PRIMERAK MATIČNIH KNJIGA PRESTAJE DA SE VODI U CENTRALNOM SISTEMU ZA ELEKTRONSKU OBRADU I SKLADIŠTENJE PODATAKA I ČUVANJE DRUGOG PRIMERKA MATIČNIH KNJIGA.

ORGANI IZ ČLANA 6. ST. 2. I 4. ZAKONA O MATIČNIM KNJIGAMA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 20/09 I 145/14) OBEZBEDIĆE TEHNIČKE USLOVE ZA VOĐENJE MATIČNIH KNJIGA U REGISTRU MATIČNIH KNJIGA ZA SVA MATIČNA PODRUČJA ZA KOJA SE, U SKLADU SA ODLUKOM O MATIČNIM PODRUČJIMA, VODE MATIČNE KNJIGE DO POČETKA PRIMENE OVOG ZAKONA.

ČLAN 41.

ODLUKU O ČINJENICI ROĐENJA, ZAKLJUČENJA BRAKA I SMRTI I PROMENAMA U VEZI SA TOM ČINJENICOM, NADLEŽNI ORGAN IZ ČLANA 28. ZAKONA O MATIČNIM KNJIGAMA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 20/09 I 145/14) DUŽAN JE DA DOSTAVI REGISTRU MATIČNIH KNJIGA (NADLEŽNOM MATIČARU) RADI UPISA U MATIČNU KNJIGU, ELEKTRONSKIM PUTEM, U ROKU OD 12 MESECI OD DANA POČETKA PRIMENE OVOG ZAKONA.

ČLAN 42.

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE ZDRAVLJA OBEZBEDIĆE USLOVE ZA IZDAVANJE ELEKTRONSKE POTVRDE O SMRTI I ELEKTRONSKE POTVRDE O PROMENI POLA U ROKU OD 12 MESECI OD DANA POČETKA PRIMENE OVOG ZAKONA.

ČLAN 43.

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA SPOLJNE POSLOVE OBEZBEDIĆE TEHNIČKE I DRUGE USLOVE ZA ELEKTRONSKO POVEZIVANJE DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA SA REGISTROM MATIČNIH KNJIGA IZ ČLANA 32. OVOG ZAKONA (IZMENJEN ČLAN 72) U ROKU OD 12 MESECI OD DANA POČETKA PRIMENE OVOG ZAKONA.

DOK SE NE OBEZBEDE TEHNIČKI I DRUGI USLOVI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DRUGI PRIMERAK MATIČNIH KNJIGA ČUVA SE I VODI U MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA SPOLJNE POSLOVE U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O MATIČNIM KNJIGAMA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 20/09 I 145/14).

ČLAN 44.

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA SPOLJNE POSLOVE OBEZBEDIĆE USLOVE ZA POSTUPANJE DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA NA NAČIN OPISAN IZ ČLANA 34. OVOG ZAKONA (IZMENJEN ČLAN 76) U ROKU OD 12 MESECI OD DANA POČETKA PRIMENE OVOG ZAKONA.

DOK SE NE STEKNU USLOVI ZA POSTUPANJE DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, PRIJAVE ZA UPIS ČINJENICA ROĐENJA, BRAKA ILI SMRTI PROSLEĐIVAĆE SE SAMO U PAPIRNOM OBLIKU.

ČLAN 45.

AKO SU OBA PRIMERKA MATIČNE KNJIGE KOJA SU SE VODILA U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O MATIČNIM KNJIGAMA („SLUŽBENI GLASNIK RS“, BR. 20/09 I 145/14), POTPUNO ILI DELIMIČNO UNIŠTENA ILI NESTALA, OBNOVIĆE SE U SKLADU SA TIM ZAKONOM.

Član 46.

PODZAKONSKI PROPISI IZ ČL. 2. I 18, DELA ČLANA 25 (KOJIM SE DODAJE NOVI ČLAN 45B) I ČLANA 38. OVOG ZAKONA BIĆE DONETI DO POČETKA PRIMENE OVOG ZAKONA.

Član 47.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”, A PRIMENJUJE SE POČEV OD 1. JANUARA 2019. GODINE, IZUZEV DELA ČLANA 25. OVOG ZAKONA (KOJIM SE DODAJE NOVI ČLAN 45V) KOJI POČINJE DA SE PRIMENJUJE STUPANJEM NA SNAGU OVOG ZAKONA.