Predlog zakon o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama

ANALIZA EFEKATA

U skladu sa obavezom sprovođenja analize efekata propisa, u kojoj su sadržana pitanja svrsishodnosti donošenja propisa, njegovih ciljeva, planiranih efekata, praktične koristi za pravne subjekte i mera koje se planiraju preduzeti u njegovoj primeni, dat je osvrt na svako od njih, uz apostrofiranje najvažnijih rešenja, njihove opravdanosti i korisnosti.

Koji problem se rešava propisom?

Uvođenje informacionih tehnologija u rad javne uprave (e-uprava) predstavlja jedanu od savremenih tendencija u njenom razvoju. Osnovne prednosti elektronske uprave se sastoje u povećanju efikasnosti njenog rada, lakšoj dostupnosti, smanjenju troškova, unapređenju blagovremenosti i transparentnosti, što sve ima za cilj oživotvorenje koncepta javne uprave kao servisa građana. Javne evidencije o ličnom stanju građana predstavljaju jednu od najvažnijih upravnih delatnosti u kojoj dolazi do široke primene novih koncepata. Iako se mogu zamisliti različite forme osavremenjavanja javnih evidencija – pa tako i onih o ličnom stanju građana – primenom različitih modela naprednih tehnologija, nužno je voditi računa i o realnom stanju odnosa, kako materijalnih, tako i tehnoloških i kadrovskih u društvu koje preuzima nove forme u vršenju klasičnih upravnih delatnosti, kao i tradiciji, te potvrđenim rešenjima koja imaju svoje uporište u višedecenijskoj praksi, ali i u komparativnom pravu.

Matične knjige (rođenih, venčanih i umrlih), u kojima se nastoji obezbediti puna primena informacionih tehnologija, još uvek se vode lokalizovano – prema odredbama Zakona o matičnim knjigama „prvi primerak” vodi se u papirnoj formi, a opštine rade i u svojim lokalnim aplikacijama. Iako postoji centralna aplikacija ona ima samo sekundarno značenje jer opštine podatke upisane u papirnu knjigu i u svoje lokalne aplikacije prenose u centralnu bazu. U centralnu bazu još nisu preneti svi podaci iz matičnih knjiga, a takođe nisu preneti podaci o državljanstvu. S druge strane, neophodno je obezbediti potpunu sigurnost elektronske baze podataka, za koju se ovim rešenjima predviđa da predstavlja jedan od oblika vođenja matičnih knjiga, koji u slučaju nepodudarnosti ima prioritet. To je moguće obezbeđenjem sekundarne baze podataka i propisivanjem odgovarajućih pretpostavki njihove sigurnosti.

Takođe, u okviru projekta „Bebo, dobrodošla na svet” krenule su elektronske prijave rođenja koje matičari obrađuju u centralnoj aplikaciji. Time je de fakto upis u centralnu aplikaciju postao prvi upis, ali matičari nakon toga još uvek moraju da prepisuju iste podatke u lokalnu aplikaciju i u papirnu knjigu, čime se još uvek ne mogu ostavariti pozitivni efekti ovog projekata u potpunosti, što je novim rešenjima bio cilj.

U ostalom delu izmenama i dopunama Zakona neophodno je unaprediti odredbe koje uređuju matičare, posebno pravo i dužnost matičara na stručno usavršavanje, upostavljanjem pravila koja će im obezbediti jednak nivo i kvalitet stručnog usavršavanja kao i ostalim zaposlenima u sistemu lokalne samouprave, tj. stručno usavršavanje u skladu sa kriterijumima, merilima i standardima utvrđenim lex generalis u oblasti stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, odnosno novodonetim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama loklane samouprave („Službeni glasnik RS”, broj113/17).

Koji ciljevi treba da se postignu donošenjem akta?

Cilj izmena i dopuna postojećih rešenja jeste praćenje savremenih, a uz to i potvrđenih tendencija, sa jasnom intencijom da se ova upravna delatnost dodatno osavremeni, olakša, približi građanima, a u isto vreme i da se putem dodatnih pojedinačnih intervencija obezbedi veći nivo zaštite građana od nekih savremenih aspekata ugrožavanja njihove privatnosti. Ipak, ova promena je usmerena ka nadogradnji i osavremenjavanju postojećeg koncepta, čuvanjem njegovog osnovnog principa i načina vođenja – paralelna i istovremena evidencija u pisanoj i elektronskoj formi, sa istom odgovornošću službenih lica i instrumentima zaštite prava građana, a ne ka radialnoj izmeni postojećeg koncepta. Zadržavanjem osnove starog koncepta, ali uz stvaranje odgovarajućeg pravnog osnova, preciziranje pojedinih rešenja, kao i normiranje potrebnih pretpostavki tehničkog i kadrovskog karaktera za širu i sigurniju primenu informacionih tehnologija u najbitniji segment javnih evidencija, kao bržih, dostupnijih i efikasnijih formi u njihovom vođenju, između ostalog, obezbediće se mogućnost da njihova šira upotreba istovremeno bude i delotvornija i funkcionalnija u odnosu na dosadašnja rešenja.

Cilj izmena i dopuna Zakona o matičnim knjigama jeste potpuni prelazak matičara na rad u centralnom sistemu matičnih knjiga – Registru matičnih knjiga. On će služiti kao centralna baza podataka o ličnom stanju građana, koja će se voditi u elektronskoj formi. Registar će služiti ne samo kao registar podataka nego i kao aplikacija za upisivanje svih činjenica u matične knjige. Matičari će imati obavezu da sve upise (rođenje deteta, smrt, venčanje itd.) vrše u centralnom sistemu. Cilj je i da se sve prijave koje podnose institucije (zdravstvene ustanove i druge) vrše i elektronski, što znatno olakšava rad matičara, kao i mogućnost izdavanja izvoda iz matičnih knjiga građanima, u svim matičnim područjima, odnosno DPK.

Pored toga, Nacionalnim planom za ostvarivanje prava nacionalnih manjina predviđena je obaveza dopune Zakona o matičnim knjigama radi uređenja načina upisa podatka o nacionalnoj pripadnosti u matičnu knjigu rođenih.

Izmene i dopune Zakona o matičnim knjigama sadržaće, u najosnovnijem, sledeća rešenja:

obaveza jedinica lokalnih samouprava da pređu na rad (vršenje upisa) u Registru matičnih knjiga;

propisivanje kriterijuma za određivanje matičnih područja;

obaveza zdravstvenih ustanova da sve prijave (rođenje, smrt, promena pola) podnose i elektronskim putem;

mogućnost upisa podatka o nacionalnoj pripadnosti u matičnu knjigu rođenih;

mogućnost upisa promene pola u matičnu knjigu rođenih;

ograničenje kruga lica koja mogu ostvariti uvid u matične knjige;

unifikacija rešenja o vođenju matičnih knjiga u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i u Republici Srbiji;

mogućnost izdavanja izvoda iz matičnih knjiga bez obzira na mesnu nadležnost organa.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obezbeđuje tehničke uslove i funkcionalnosti za rad jedinica lokalnih samouprava u Registru matičnih knjiga, njegovu sigurnost, kao i za elektronske prijave rođenja, smrti i promene pola.

Svrha zakonskih izmena se, u najosnovnijem i rezimirano, sastoji u uspostavljanju jedinstvene baze podataka koji se upisuju u matične knjige, pojednostavljenju procesa upisa u matične knjige, podizanju nivoa efikasnosti i ujednačenog postupanja organa u praksi. Takođe, njima se obezbeđuje ušteda vremena za građane – korisnike usluga, kao i ušteda vremena i ljudskih resursa za JLS.

Pored navedenog, donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona matičnim knjigama predlaže se u cilju unapređenja prava matičara na stručno usavršavanje, obezbeđenja kvaliteta i delotvornosti stručnog usavršavanja matičara, kao i efikasnosti procesa stručnog usavršavanja matičara, kako bi se ostvarili željeni rezultati u podizanju nivoa znanja i veština matičara za zakonito i pravilno obavljanje njihovih poslova i delotvorno i efikasno ostvarivanje prava i interesa građana.

Da li su razmatrane druge mogućnosti za rešavanje problema?

Iako je opredeljenje da se u formi izmena i dopuna interveniše na postojeći Zakon o matičnim knjigama, rešenja koja su sadržana u tekstu Predloga, po svojoj obuhvatnosti, te kvalitetu i značaju izmena, mogu se smatrati važnim i suštinskim pomakom, koji će postojeća rešenja kvalitativno unaprediti i modernizovati, te se ona mogu smatrati nivoom koji, spram postojećih mogućnosti, ali i savremenih tendencija i tehničkog razvoja, predstavlja značajan domet u noveliranju normativnih rešenja.

Osnovna potreba za izmenama i dopunama postojećih zakonskih rešenja se tiče osavremenjavanja načina vođenja matičnih knjiga i izdavanja javnih isprava na osnovu njih, kroz unapređenje primene informacionih tehnologija. Za to je potrebno uspostaviti pravni osnov, koji će obezbediti funkcionisanje centralne baze u elektronskoj formi (Registar), način unosa i izmene podataka u njoj, odnos između dva oblika matičnih knjiga (pisani i elektronski), kao i pravni osnov za unos podataka koji se do sad nisu upisivali ili je u vezi sa njima postojala pravna praznina. Za to je bilo neophodno pristupiti izmeni i dopunama postojećeg zakona, ali ne i donošenju potpuno novog, jer se njime zadržava stari koncept, uz nova rešenja u pogledu Registra i elektronske prijave i upisa pojedinih podataka. Ovim putem se, pored veće sigurnosti, jednoobraznosti i pojednostavljenja vođenja matičnih knjiga, olakšava pristup građanima i ostvarivanje prava u vezi sa vođenjem službenih evidencija o ličnom stanju.

Imajući u vidu pravnu prirodu otvorenih pitanja u vezi sa stručnim usavršavanjem matičara koji su predmet uređenja ovog propisa, izmene i dopune važećeg Zakona o matičnim knjigama su jedini način za rešavanje uočenih potreba.

Zašto je donošenje akta najbolje rešenje datog problema?

Imajući u vidu ograničenost postojećih rešenja u pogledu elektronskog vođenja matičnih knjiga, a koje predstavlja osnovno opredeljenje ovog nacrta, ali i druge nedostatke koji su uočeni u njegovoj primeni, ili su, pak, rezultat savremenih potreba, izmenama se, uz zadržavanje osnove starog koncepta vođenja matičnih knjiga, nastojao obezbedi čitav kompleks principa koja za cilj imaju moderan i efikasan sistem javnih evidencija o ličnom stanju građana.

Glavne intencije zakonskih izmena bi se mogle u najosnovnijem svesti na pet principa:

modernizacija

racionalizacija

sigurnost

profesionalizacija

efikasnost rada

Iako se svaki od navedenih principa prožima kroz ceo tekst Zakona, u najosnovnijem, njihova implementacija se prvenstveno sastoji u rešenjima o: elektronskom vođenju matičnih knjiga, odnosno postojanju Registra matičnih knjiga; obavezi istovremenog upisa (bez odlaganja) relevantnih podataka u pisanoj i elektronskoj formi; uvezivanju svih matičnih područja i matičnih knjiga u jedinstven sistem; elektronsko prijavljivanje podataka; uspostavljanje pravnog osnova za povezivanje matičnih knjiga sa odgovarajućim registrima i javnim evidencijama za koje su relevantni podaci koji se izvorno upisuju u matične knjige, a sve za potrebe vođenja upravnih postupaka pred nadležnim subjektima, što vodi ka uspostavljanju jedinstvenog sistema vođenja podataka od javnog interesa i povećanja nivoa pravne sigurnosti, a čime se posebno potencira i princip racionalizacije i efikasnosti; unapređenje sigurnosti sistema elektronskih evidencija kroz uspostavu registra i sekundarne baze podataka, te propisivanje osnova za bliže uređenje zaštite i čuvanja podataka; uspostavljanje osnova za propisivanje odgovarajućih uslova neophodnih za obrazovanje matičnih područja; olakšano ostvarivanje prava građana u pogledu izdavanja izvoda i uverenja na osnovu matičnih knjiga, posebno u pogledu matičnih knjiga koje se vode u diplomatsko-konzularnim predstavništvima; ograničavanje kruga subjekata na čiji zahtev se mogu izdavati izvodi iz matičnih knjiga, čime se ograničava mogućnost zloupotrebe; mogućnost upisa i promene podatka o nacionalnoj pripadnosti i promeni pola; uvođenje pravnog osnova da se podzakonskim aktima bliže urede pitanja koja su uglavnom tehničkog karaktera, tiču se zaštite, razmene i korišćenja podataka, ali kojima se sistem unapređuje i dodatno štiti; kaznenim odredbama u pogledu neblagovremenog unosa u oba oblika matične knjige.

Radi ostvarivanja strateških pravaca razvoja jedinstvenih standarda stručnog usavršavanja zaposlenih u sistemu lokalne samouprave, ali i na nivou cele javne uprave, u ovom zakonu neophodno je uskladiti materijalne i funkcionalne elemente stručnog usavršavanja matičara sa celinom sistema stručnog usavršavanja koji se uspostavlja u skladu sa utvrđenim Strategijom reforme javne uprave u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“, br. 9/14 i 42/14 – ispravka) i Strategijom stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 27/15). Predložene izmene i dopune Zakona u ovom delu materija su koja se isključivo reguliše zakonom.

5. Na koga će i kako uticati rešenja predložena u aktu?

U cilju sveobuhvatnog odgovora na ovo pitanje, elaborirana su sva rešenja koja se tiču subjekata na koje se direktno ili indirektno odnose predložene izmene i dopune. Radi se o Ministarstvu nadležnom za poslove uprave, lokalnim upravama, lokalnim skupštinama, matičarima, građanima, zdravstvenim ustanovama, drugim organima i službama, Ministarsvu nadležnom za spoljne poslove, diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

Kao osnovno, ali i konceptualno unapređenje se može smatrati preciznije regulisanje elektronskog vođenja matičnih knjiga – Registra matičnih knjiga, kao jedinstvene baze podataka o ličnom stanju građana u elektronskoj formi. Njegovo obezbeđenje i funkcionisanje za cilj ima da obezbedi modernizaciju, kao i racionalizaciju sistema vođenja matičnih knjiga koje, kao takvo, može biti upodobljeno i kompatibilno sa vođenjem drugih evidencija, odnosno registara, između kojih može doći do povezivanja, ako za to postoji odgovarajući pravni osnov. Za uspostavljanje, nesmetano i kontinuirano funkcionisanje i zaštitu ovog sistema je odgovorno ministarstvo nadležno za poslove uprave, na način koji će podzakonskim aktima biti bliže uređen, uz posebno naglašenu obavezu uspostavljanja sekundarne baze podataka čime se obezbeđuje najveći nivo njihove sigurnosti. Na ovaj način se, pored obezbeđenja veće sigurnosti sistema i podataka, preglednosti i dostupnosti, obezbeđuje i mogućnost jedinstvenosti sistema vođenja javnih evidencija, olakšava se razmena i korišćenje podatka koji se izvorno vode u matičnim knjigama za potrebe vođenja upravnih postupaka pred organima državne uprave, autonomnih pokrajina, lokalne samouprave i imaocima javnih ovlašćenja, te eliminišu brojni problemi praktične prirode u ostvarivanju prava. To je od suštinske važnosti za racionalnije ostvarivanje prava, efikasnije vođenje upravnih postupaka, te pravilnu i potpunu primenu rešenja Zakona o opštem upravnom postupku i zakona koji regulišu posebne upravne postupke, a koji će se u narednom periodu usklađivati sa načelima Zakona o opštem upravnom postupku.

Pored toga, jasno je naglašena odgovornost nadležnog ministarstva za funkcionisanje sistema elektronske evidencije (Registra matičnih knjiga), što podrazumeva i obezbeđenje složenih tehničkih pretpostavki za njegovo funkcionisanje.

Podvlačimo, predmetni zakon jasno naznačava neophodnost postojanja odgovarajućeg pravnog osnova za uvezivanje različitih registara, kao i zaštitu podataka o ličnosti (u skladu sa članom 42 Ustava). Jednom rečju, pored harmonizacije posebnog sa opštim zakonom, stvoren je pravni osnov i precizna rešenja za efikasno funkcionisanje elektronske uprave u oblasti matičnih knjiga, omogućeno povezivanje službenih evidencija u pogledu kojih su postojale značajne razlike i protivurečnosti na uštrb prava građana ili javnog interesa, olakšan pristup javnim evidencijama, ali u isto vreme samim zakonom je garantovano da će to biti u skladu sa zakonskim rešenjima koja garantuju pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Pored eletronskog vođenja, matične knjige će se i dalje voditi i u papirnom obliku, uključujući i zadržavanje rešenja o njihovom čuvanju i korišćenju, čime se obezbeđuje kontinuitet u njihovom vođenju, te obnovu na osnovu Registra u slučaju uništenja. Matičar paralelno sa elektronskim upisom vrši, bez odlaganja i upis u papirni oblik matične knjige i obrnuto. Svaki elektronski upis matičar digitalno potpisuje kvalifikovanim elektronskim potpisom, koji je već uređen i potvrđen u praksi. Ministarstvo nadležno za poslove uprave je, shodno odredbama ovog zakona, dužno da obezbedi neprekidno funkcionisanje informacionog sistema koje podrazumeva nužnost formiranja sekundarne baze podataka i sekundarnog računarskog sistema. Taj sistem, zbog potreba veće sigurnosti, mora biti udaljen od mesta na kome se nalazi primarni informacioni sistem. Na taj način se, pored obezbeđenja sigurnosti sistema, obezbeđuje i kontinuitet njegovog rada, za slučaj poplave, požara i drugog oblika ugržavanja funkcionisanja sistema, kao i jednostavan način obnove papirnog oblika u slučaju uništenja ili oštećenja, odnosno najveći nivo sigurnosti podataka koji se vode u matičnim knjigama. Pored toga, ministar bliže uređuje način čuvanja, zaštite i sigurnosti podataka u okviru registra matičnih knjiga. Na taj način se dodatno apostrofira dužnost ministarstva u pogledu obezbeđenja sigurnosti ovog sistema.

Potreba za obezbeđenjem veće pravne sigurnosti i zaštite podataka o ličnosti, čije je ugrožavanje identifikovano u praksi kroz krajnje liberalan pristup starih rešenja u pogledu prava na uvid u matične knjige, što omogućava zloupotrebu ovih podataka, uslovila je ograničenje kruga lica koja mogu ostvariti uvid u matične knjige i odgovarajuće spise u vezi sa njima. Uvid u matične knjige, kao i spise na osnovu kojih je izvršen upis u njih, prema odredbama ovog zakona, dozvoliće se licu na koje se ti podaci odnose, supružniku, krvnom srodniku u pravoj liniji (preci i potomci) i krvnom srodniku koji je u drugom stepenu srodstva u pobočnoj liniji (braća i sestre), usvojitelju, staratelju, a drugim licima na način i pod uslovima utvrđenim zakonom koji uređuje prava na pristup informacijama od javnog značaja.

Značajne promene se tiču načina prijave činjenica za potrebe upisa u matične knjige. Njima se nastojao apostrofirati princip efikasnosi i ekonomičnosti, a da to, pritom, ne bude na uštrb građana, koji se ovim putem neće izlagati dodatnim troškovima ili procedurom koja im nije poznata, kao i pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja. Predmetnim zakonom se, kao ravnopravni, navode prijave elektronskim, pisanim i usmenim putem. Ipak, rešenjima koja se odnose na prijavu pojedinih činjenica, prvenstveno rođenja ili smrti u zdravstvenoj ustanovi, te podataka, tačnije odluka o činjenici rođenja, zaključenju ili prestanku braka, smrti ili promenama u vezi sa ovim činjenicama koje eventualno prijavljuju odgovarajući organi, organizacije ili ustanove protežira se elektronski način prijave, koji je obavezujući uz pisanu prijavu, putem pošte i to bez odlaganja. Do obezbeđenja odgovarajućih tehničkih uslova za elektronsku prijavu Zakon u prelaznim odredbama predviđa samo pisanu prijavu. Ovim rešenjima obezbeđuje se jednoobraznost i veća sigurnost u pogledu prijave, pojednostavljuje se postupak, obezbeđuje se blagovremenost upisa, odnosno uštede u vremenu, sa maksimalnom brzinom i najvećom jednostavnošću, bez bilo kakvih troškova, za razliku od starih rešenja koja su mogla prouzrokovati određene troškove i određeni protek vremena od nastanka do prijave relevantne činjenice. S druge strane, ovim načinom se ne otežava eventualno vođenje upravnog postupka, odnosno instancione kontrole, a ni građani nisu savljeni u teži položaj u odnosu na postojeća rešenja usled nedostupnosti elektronskih komunikacija, jer su postojeći načini – prijava pisanim i usmenim putem, zadržani, kao ravnopravni.

Obaveznost prijave činjenice rođenja, smrti (potvrda o smrti), kao i promene pola od strane zdravstvene ustanove putem pošte, bez odlaganja, uz elektronski, obezbeđuje veću sigurnost u pogledu instancione kontrole, odnosno ispunjenost uslova koji se odnose na verodostojnost pomenutih činjenica, potvrđenih i overenih od strane nadležnih lica.

Izmenama i dopunama Zakona su obuhvaćene i odredbe o obrazovanju matičnih područja. Umesto potpuno slobodne procene lokalnih skupština o potrebi za obrazovanjem određenog broja matičnih područja, koje se moglo pravdati drugačijim načinom vođenja, bez potrebe za obezbeđenjem specifičnih uslova, nova rešenja predviđaju da Ministarstvo bliže uređuje kriterijume za obrazovanje matičnih područja, te daje prethodno mišljenje o njihovoj ispunjenosti prilikom donošenja odluke opštinske, odnosno gradske skupštine ili Skupštine grada Beograda o obrazovanju matičnog područja. Mišljenje Ministarstva o odluci lokalne skupštine treba da se temelji na usaglašenosti sa utvrđenim kriterijumima u navedenom podzakonskom aktu. Naime, određivanje matičnih područja ne bi trebalo potpuno prepustiti arbitrernoj oceni lokalnih skupština. Osnovni razlog za to je promena koncepta njihovog vođenja i nužnost postojanja odgovarajućih uslova tehničkog karaktera, te se kao suštinski kriterijum u odlučivanju nameće osposobljenost za vođenje ovih poslova, određeni broj korisnika ovih javnih usluga, teritorijali osnov i sl. Imajući u vidu stanje i navike u donošenju odluka na lokalnom nivou, moglo bi se doći u situaciju da se taj faktor ne uzima u obzir na zadovoljavajući način, te da odluka o broju matičnih područja uzima u obzir drugu vrstu potreba, a ne one koje proizilaze iz zakonom utvrđenog načina vođenja. Pomenuti uslovi nužno moraju da obuhvataju sve one tehničke aspekte koji omogućavaju pristup Registru matičnih knjiga i njihovo elektronsko vođenje, uključujući i sertifikat na osnovu koga se taj pristup omogućava.

Imajući u vidu sve razlike koje postoje među jedinicama lokalne samouprave (veličina, broj stanovnika, geografska obeležja, nivo razvijenosti, gustina naseljenosti, migracioni tokovi, druga demografska obeležja), neophodno je u propisivanju uslova voditi računa da one budu što više valorizovane, te da broj stanovnika ili upisa ne predstavlja jedini kriterijum za određivanje matičnih područja. Za jedno matično područje se određuje jedan matičar i jedan ili više njegovih zamenika, koji dobijaju ovašćenje za obavljanje poslova matičara od ministra nadležnog za poslove uprave uz ispunjenost zakonom propisanih uslova.

Jedno od najznačajnijih pitanja koje postaje predmet regulacije, jeste mogućnost upisa podatka o nacionalnoj pripadnosti u matičnu knjigu rođenih. Ovo pitanje do sada nije bilo regulisano, niti je ovaj podatak mogao biti unet u matičnu knjigu. Imajući u vidu Ustavom utvrđeni koncept slobode nacionalnog izražavanja (čl. 47. st. 1. Ustava), te potrebe usklađivanja među zakonima koji regulišu prava pripadnika nacionalnih manjina i akcionih planova iz ove oblasti koji predstavljaju temeljno političko opredeljenje u pravcu afirmacije prava na negovanje nacionalnih identiteta svih zajednica, ali i individualnih prava na pripadnost, unošenje podatka o nacionalnosti u sve javne evidencije i registre po principu dobrovoljnosti predstavlja najznačajniji korak u pravcu afirmacije ovog prava. Zakon se opredelio za liberalan pristup ovom pitanju, prema kome je ovaj podatak fakultativan, određen slobodnom voljom roditelja, odnosno punoletnog lica u pogledu njegovog unosa, brisanja ili promene. Svaka mogućnost ograničavanja promene ili unosa ne bi bila u skladu sa ustavnim konceptom ovog prava. Unošenje ovog podatka će usloviti promenu u obrascu matične knjige rođenih, izvoda iz matične knjige rođenih, te propisivanje obrasca zapisnika na koji se daje izjava o nacionalnoj pripadnosti, a podrazumevaće i mogućnost upoznavanja roditelja o pravu na unošenje ovog podatka. Rešenje koje afirmiše posebna prava nacionalnih manjina sadržano je u kaznenim odredbama, prema kojima će se novčano kazniti nadležni organ ukoliko na zahtev pripadnika nacionalne manjine ne izvrši upis njegovog ličnog imena prema jeziku i pismu nacionalne manjine kojoj pripada.

Uočavajući da je u praksi prisutna situacija u vezi sa promenom pola, predmetnim zakonom je uvedena i mogućnost njenog evidentiranja, koja je uslov za ostvarivanje velikog broja drugih prava. Nepostojanje odgovarajućeg rešenja doprinosi pravnoj nesigurnosti lica koja se opredele na ovu pravno priznatu mogućnost. Na ovaj način je stvorena mogućnost koja je u ingerenciji i opsegu matičnih knjiga, a čija će puna realizacija zavisiti od propisa koji uređuju samo pitanje promene, kao i druga relevantna pitanja koja iz nje proizlaze. Promena pola se upisuje na osnovu rešenja organa koje je deklarativnog karaktera, a koje se donosi na osnovu potvrde zdravstvene ustanove, čiji obrazac sporazumno propisuju ministar nadležan za poslove uprave i ministar nadležan za poslove zdravlja.

U cilju obezbeđenja što većeg nivoa profesionalizacije matičara i drugih službenih lica koja obavljaju poslove u vezi sa vođenjem matičnih knjiga, pored uslova koji se tiču obrazovanja, stručnog ispita i dobijanja ovlašćenja za obavljanje ovih poslova, propisano je da stručno usavršavanje predstavlja njihovo pravo i dužnost. To uključuje pravo i obavezu da učestvuje u svim oblicima stručnog usavršavanja koje organizuje Ministarstvo. Sadržinu i oblik stručnog usavršavanja, kao i program i način provere znanja stečenog na stručnom usavršavanju utvrđuje ministar.

Izmenama i dupunama Zakona je unifikovan način vođenja matičnih knjiga u diplomatsko-konzularnim predstavništava Republike Srbije sa onim koji se vodi u okviru nje. Do obezbeđenja uslova za vođenje matičnih knjiga, prelaznim odredbama je predviđeno vođenje po starim rešenjima. U slučaju da tog predstavništva nema u državi u kojoj je nastala činjenica rođenja, braka ili smrti, prijava će se podnositi preko najbližeg predstavništva. Ona se prosleđuje elektronskim putem nadležnom matičaru u Republici Srbiji, a po sticanju uslova za to samo u pismenoj formi.

Jedna od najznačajnijih novina, koja će biti od posebnog značaja za građane sa stanovišta lakšeg pristupa matičnim knjigama i lakšeg ostvarivanja prava predstavlja mogućnost izdavanja izvoda iz matičnih knjiga u svim matičnim područjima, bez obzira na to u kome se od njih matična knjiga vodi, što se odnosi i na diplomatsko-ќonzularna predstavništva. To je praktična posledica elektronskog vođenja matičnih knjiga i postojanja jedinstvenog, ažuriranog i urednog sistema javnih evidencija o ličnom stanju građana. Kod ovih rešenja praktično se potvrđuju sve prednosti elektronskog vođenja, odnosno upotrebe informacionih tehnologija u vođenju javnih evidencija i postojanja

Registra. S obzirom na to da se izvodi i uverenja iz matičnih knjiga izdaju na osnovu Registra, koji se vodi istovremeno sa matičnim knjigama u pisanom obliku, takva mogućnost je ostvariva, čime se građani lišavaju nepotrebnih troškova u pogledu njihovog vađenja, a matične knjige čine lako dostupnim licima o čijim stanjima se vode, kao i drugima kojima je omogućen uvid u njih.

Predmetni zakon, u delu odredaba koje uređuju pravo i dužnost matičara na stručno usavršavanje, imaće pozitivan uticaj na sve zaposlene u jedinicama lokalne samouprave koji obavljaju poslove matičara. Imajući u vidu da predviđena rešenja bitno unapređuju sistem stručnog usavršavanja, matičarima će biti omogućeno da na delotvorniji i efikasniji način koriste ovo svoje pravo i dužnost. Kako se predmetnim zakonom stvaraju uslovi za pripremu, donošenje i sprovođenje svrsishodnih sektorskih posebnih programa stručnog usavršavanja, opravdano je očekivati unapređen nivo znanja, sposobnosti i veština matičara i zamenika matičara u specifičnim temama koje su karakteristične samo za ovu grupu korisnika, što će imati uticaj na unapređenje izvršavanja poverenih poslova matičnih knjiga u organima iz člana 6. st. 2. i 4. Zakona, ali i na građane i druge subjekte s obzirom da proces inoviranog stručnog usavršavanja treba da doprinese kvalitetnijem, delotvornijem i efikasnijem pružanju usluga u ovoj oblasti.

Da li pozitivni efekti akta opravdavaju troškove njegove primene ?

S obzirom na to da uspostavljanje Registra matičnih knjiga, kao i obezbeđenje uslova za pristup svih matičnih područja Registru predstavljaju osnovne troškove koji proističu iz novih rešenja, a da ta rešenja za cilj imaju da obezbede modernizaciju, kao i racionalizaciju sistema vođenja matičnih knjiga koji, kao takav, može biti upodobljen i kompatibilan sa vođenjem drugih evidencija, odnosno registara, između kojih može doći do povezivanja, (ako za to postoji odgovarajući pravni osnov), onda već samim tim jasno proizlazi zaključak o opravdanosti troškova.

Takođe, rešenjima o načinu prijave nastojao se obezbediti princip efikasnosi i ekonomičnosti, a da to, pritom, ne bude na uštrb građana, koji se ovim putem neće izlagati dodatnim troškovima ili procedurom koja im nije poznata, kao ni pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja. Predmetnim zakonom se, kao ravnopravni, navode prijave elektronskim, pisanim i usmenim. Ipak, rešenjima koja se odnose na prijavu pojedinih činjenica (prvenstveno od strane zdravstvenih ustanova), protežira se elektronski način prijave, koji je obavezujući uz pisanu prijavu. Posebna pogodnost za građane i jedna od najznačajnijih novina, sa stanovišta lakšeg pristupa matičnim knjigama i lakšeg ostvarivanja prava, predstavlja mogućnost izdavanja izvoda iz matičnih knjiga u svim matičnim područjima, bez obzira na to u kome se od njih matična knjiga vodi, što se odnosi i na diplomatsko-ќonzularna predstavništva. To je praktična posledica elektronskog vođenja matičnih knjiga i postojanja jedinstvenog, ažuriranog i urednog sistema javnih evidencija o ličnom stanju građana.

Dakle, prednosti novih rešenja su višestruke i opravdavaju troškove koji će njihovom primenom biti uzrokovani, a posebno sa stanovišta građana.

Isto tako, pravilno postavljen sistem stručnog usavršavanja trebalo bi posmatrati kao investiciju, a ne kao trošak. Ovo naročito kada se ima u vidu da je službenički sistem u jedinicama lokalne samouprave relativno limitiran, a oslonac ima prvenstveno u kadrovima koji se nalaze u okviru tog sistema od samog početka karijere, što je posebno izraženo u poslovima matičnih knjiga. S obzirom na značaj oblasti matičnih knjiga, kao osnovnih službenih evidencija o građanima na čijim podacima se zasnivaju i vode sve ostale službene evidencije o fizičkim licima, obim i vrste postupaka koji se vode pred organima koji obavljaju poverene poslove matičnih knjiga, kao i broj stranaka koje svakodnevno ostvaruju prava u vezi sa upisom činjenica i podataka u matične knjige ili izdavanjem javnih isprava iz matičnih knjiga, ovaj sistem ne može postojati bez profesionalaca kojima je obezbeđeno permanentno usavršavanje i usvajanje novih znanja i veština kroz različite oblike opšteg i posebnog stručnog usavršavanja. Pozitivni efekti na građane i društvo u celini su enormni u odnosu na troškove ulaganja u stručno usavršavanje, koji se planiraju restriktivno na godišnjem nivou, u skladu sa uređenim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne sampuprave.

Koji su troškovi koje će primena akta izazvati građanima i privredi, posebno malim i srednjim preduzećima (MSP)?

Primena ovog akta neće izazvati nikakve dodatne troškove građanima niti privredi. Njegov koncept i pojedinačna rešenja su usmereni na lakše ostvarivanje prava građana i efikasniji rad javne uprave, a manje troškove za građane u odnosu na postojeća rešenja. Taj stav potvrđuju prethodno opisana rešenja o centralnoj bazi podataka u elektronskoj formi – Registar matičnih knjiga, način prijave podataka, obaveštavanja o prijavi i izdavanje izvoda i uverenja na osnovu matičnih knjiga.

Pored toga, važeća odredba člana 14. Zakona o matičnim knjigama dopunjena je novim stavom (član 9. Predloga zakona), tako da se u slučaju privremene sprečenosti matičara i njegovog zamenika da obavljaju poslove, Ministar na predlog funkcionera koji rukovodi organom iz člana 6. stav 2. i 4. Zakona, ovlašćuje zaposlenog u tom organu koji će privremeno obavljati poslove matičara, a taj zaposleni može biti lice koje ispunjava uslove za obavljanje poslova matičara iz člana 11. važećeg Zakona o matičnim knjigama. Pri tome, za matično područje određuje se jedan matičar i jedan ili više zamenika matičara, tako da će se odredba člana 14. Zakona o matičnim knjigama, a u vezi sa članom 9. Nacrta zakona, samo izuzetno primenjivati i neće stvoriti dodatne troškove u odnosu na dosadašnje koji su proizilazili iz člana 14. važećeg Zakona o matičnim knjigama.

Takođe, eventualni troškovi koje će izazvati ovo rešenje su neznatni u odnosu na potrebu da se obezbede kadrovski kapaciteti za zakonito i blagovremeno obavljanje poslova i to u izuzetnim slučajevima kada su i matičar i njegovi zamenici privremeno sprečeni za rad. Ovo posebno imajući u vidu da matičari svakodnevno pružaju usluge građanima koje zahtevaju postupanje bez odlaganja, a među najobimnijim su po broju stranaka i izvršenim upravnim radnjama.

Nadalje, rešenjima sadržanim u Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama uređeno je da se matične knjige vode u elektronskom i papirnom obliku, a da se matične knjige u elektronskom obliku vode u Registru matičnih knjiga (član 10. Nacrta zakona).

Pritom, odredbom člana 40. Predloga zakona uređeno je da registar matičnih knjiga iz člana 16. ovog zakona (izmenjen član 33) preuzima podatke o ličnim stanjima građana iz čl. 45, 55. i 59. Zakona o matičnim knjigama („Službeni glasnik RS”, br. 20/09 i 145/14) koji se vode u Centralnom sistemu za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga iz čl. 33, 35. i 92. Zakona o matičnim knjigama („Službeni glasnik RS”, br. 20/09 i 145/14).

Polazeći od navedenog, Registar matičnih knjiga ne podrazumeva uspostavljanje nove elektronske evidencije, a samim tim ni finansijske troškove za nabavku odgovarajućeg hardvera i softvera neophodnih za nesmetano funkcionisanje ovog registra, s obzirom da je saglasno članu 92. važećeg Zakona o matičnim knjigama, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u propisanom roku uspostavilo Centralni sistem za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga. Takođe, s obzirom da je izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama predviđeno da jedinice lokalne samouprave pređu na direktan rad u okviru Registra, Ministarstvo je 2017. godine, nabavilo novu opremu koja podržava planirane izmene i dopune. Dakle, obezbeđeni su svi tehnički uslovi za nesmetani rad u okviru Registra matičnih knjiga planiranjem budžetskih sredstava za održavanje hardvera i softvera i unapređenja funkcionalnosti Registra kao i održavanje obuka krajnjih korisnika ovog sistema.

U vezi sa navedenim, kao i odredbom člana 40. stav 3. Predloga zakona ukazujemo da tehničke uslove za vođenje matičnih knjiga u Registru ispunjava većina jedinica lokalne samouprave kao i da su prema sada važećim odredbama Zakona o matičnim knjigama organi bili dužni da obezbede tehničke uslove za rad u Centralnom sistemu. S tim u vezi, jedinice lokalne samouprave su u prethodnom periodu mogle da planiraju finansijska sredstva za ovu namenu.

Promena koncepta vođenja matičnih knjiga obezbeđuje jedinstvenost sistema vođenja ove službene evidencije, olakšava razmenu i korišćenje podataka koji se izvorno vode u matičnim knjigama za potrebe vođenja upravnih postupaka pred drugim nadležnim organima. Takođe, u skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postuku, ove službene evidencije pribavljaju podatke

Da li akt stimuliše pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju?

Imajući u vidu predmet ovog Nacrta – evidencije o ličnom statusu građana – ovo pitanje se ne postavlja kao relevantno.

Da li su zainteresovane strane imale priliku da iznesu svoje stavove o aktu?

Odbor za pravni sistem i državne organe, na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, doneo je Zaključak 05 broj: 011-285/2018 od 18. januara 2018. godine, kojim je određeno sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama i utvrđen Program javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama sprovedena je u periodu od 29. januara do 19. februara 2018. godine.

Program javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama, sa nacrtom ovog zakona i prilozima utvrđenim Poslovnikom Vlade, objavljeni su na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sa pozivom svim zainteresovanim stranama da u toku trajanja javne rasprave dostave svoje komentare, predloge i sugestije za unapređenje teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama. Istovremeno, nacrt navedenog zakona, sa prilozima i pozivom za dostavljanje komentara, predloga i sugestija objavljen je i na portalu e-uprava.

Učesnici u javnoj raspravi bili su predstavnici državnih organa, organa državne uprave, jedinica lokalne samouprave, stručne javnosti, nevladinog sektora, kao i ostali zainteresovani subjekti.

U okviru sprovođenja javne rasprave tekst Nacrta zakona predstavljen je na okruglom stolu pod nazivom „Predstavljanje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama“, koje je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave organizovalo 13. februara 2018. godine u Beogradu.

Okrugli sto je otvorio ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić koji je naglasio da ova zakonodavna inicijativa predstavlja završetak velikog posla na modernizaciji matičarske službe na kome je rađeno poslednjih godini.

On je ukazao da su glavne intencije predloženih zakonskih izmena zasnovane na principima modernizacije, racionalizacije, sigurnosti, profesionalizacije i efikasnosti rada.

Novina koju ovaj zakon donosi, a u skladu sa principom modernizacije je uspostavljanje Registra matičnih knjiga, kao jedinstvene baze podataka o ličnom stanju građana u elektronskoj formi, uz istovremeno zadržavanje papirnog oblika, čime se obezbeđuje maksimalna sigurnost, tačnost i pouzdanost sistema vođenja matičnih knjiga.

Ministar je istakao da jedno od najznačajnijih pitanja koje je predmet regulisanja ovog zakona je mogućnost upisa podatka o nacionalnoj pripadnosti u matičnu knjigu rođenih, u skladu sa konceptom slobode nacionalnog izražavanja, što predstavlja naš ustavni princip i evropsku vrednost na čije smo se preuzimanje obavezali Akcionim planom za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Takođe, ocenio je da je sve više u praksi prisutna situacija u vezi sa promenom pola, pa se sledeća značajna novina odnosi na evidenciju promene pola, koja je uslov za ostvarivanje velikog broja drugih prava.

Napomenuo je i da se Nacrtom predvidelo izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije, što je od značaja za našu dijasporu.

Nakon što su predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave predstavili rešenja sadržana u izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama, prisutni su uzeli aktivno učešće i izneli svoje komentare na tekst Nacrta zakona. Predlozi i pitanja izneti u diskusiji na održanom okruglom stolu uglavnom su bili u pravcu razjašnjenja, odnosno pojašnjenja konceptualnih i pojedinačnih rešenja sadržanih u Nacrtu zakona, što je doprinelo boljem razumevanju teksta Nacrta zakona i ciljeva koji se njegovim donošenjem želi postići.

Na okruglom stolu uzeli su učešće predstavnici nadležnih državnih organa (Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva pravde, Ministarstva zdravlja, Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti), jedinica lokalne samouprave, predstavnici civilnog sektora čija je oblast delovanja zaštita i unapređenje ljudskih i manjinskih prava, kao i predstavnici Nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Najveće interesovanje učesnika okruglog stola odnosilo se na pitanja u vezi sa upisom podatka o nacionalnoj pripadnosti u matičnu knjigu rođenih, kao i evidentiranje podatka o promeni pola u matičnoj knjizi rođenih.

Predstavnici udruženja koja se bave zaštitom i unapređenjem ljudskih i manjinskih prava podržali su rešenja u vezi sa upisom podatka o promeni pola u matičnu knjigu rođenih, kao značaj korak u ostvarivanju prava i pravnih interesa trans osoba. S tim u vezi, izneli su pitanje momenta koji se smatra relevantnim da je neko lice promenilo pol, ukazujući da je potrebno voditi računa i o rodnom identitetu transrodnih osoba. U odgovoru na izneto, predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave ukazali su da pitanje promene pola pre svega spada u domen medicine, pa je u tom smislu neophodna podrška Ministarstva zdravlja radi propisivanja potvrde o promeni pola i tačnog trenutka u kome je, sa aspekta medicinskih pravila i struke, takva promena izvršena. U tom smislu, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja planirano je formiranje posebne radne grupe za pripremu podzakonskog akta koji će regulisati obrazac i postupak izdavanja zdravstvene potvrde o promeni pola.

Predstavnici Nacionalnih saveta nacionalnih manjina ocenili su da su rešenjima sadržanim u Nacrtu zakona koja se odnose na upisivanje podatka o nacionalnoj pripadnosti u matičnu knjigu rođenih, implementirane mere utvrđene Akcionim planom za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, koje su bazirane na Ustavom zagarantovanom pravu slobode izražavanja nacionalne pripadnosti i potrebi usklađivanja zakona koji regulišu ovu oblast.

Predstavnici nevladine organizacije „Praksis“ predložili su da izmene i dopune Zakona o matičnih knjigama idu u pravcu obezbeđivanja upisa činjenice rođenja deteta u matičnu knjigu rođenih, bez obzira na to da li roditelji deteta poseduju lične isprave. S tim u vezi, ukazano je da je sistemskim rešenjima sadržanim u normativnom okviru omogućeno da svako lice rođeno na teritoriji Republike Srbije bude upisano u matičnu knjigu rođenih, što je jedno od osnovnih građanskih prava proklamovano Konvencijom UN, Opštom deklaracijom o pravima čoveka i Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima. Međutim, predlogom NVO Praksis, dovode se u neravnopravan položaj drugi građani Republike Srbije koji prilikom upisa činjenice rođenja deteta moraju da prilože odgovarajuće dokaze.

Upravo pitanje koje se odnosi na upisivanje dece bez ličnih dokumenata roditelja je impliciralo i dopune Zakona o vanparničnom postupku, prema kome lica koje ne mogu da dokažu rođenje prema propisima o matičnim knjigama to svoje pravo mogu da ostvare u vanparničnom postupku utvrđivanja vremena i mesta rođenja. U tom smislu sve ove aktivnosti dovele su do značajnog smanjenja broja lica bez ličnih dokumenata, te se ove situacije javljaju kao izuzetak.

Posebno je ukazano da upis u matičnu knjigu rođenih nije prosto upisivanje podataka, a da matičar prethodno ne utvrdi sve elemente u ličnom statusu tog lica saglasno propisima iz drugih oblasti (propisi iz oblasti porodičnog statusa deteta, ličnog imena, državljanstva) i koji spadaju u nadležnost drugih organa državne uprave. Svaka država pretenduje da ima jasne i zakonom utvrđene podatke o ličnosti, a u cilju sprečavanja svake moguće vrste zloupotreba ovih službenih evidencija (npr. trgovine decom i ljudima), posebno imajući u vidu preuzete obaveze u skladu sa Konvencijom Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima.

Predstavnici državnih organa i jedinica lokalne samouprave pozdravili su sva predložena rešenja ovog zakona, tako da nisu izneli na Okruglom stolu bilo kakve primedbe ili sugestije.

Koje će mere tokom primene akta biti preduzete da bi se ostvarili ciljevi donošenja akta?

U cilju primene Zakona, te ostvarivanja svih efekata koji se očekuju od njegovog donošenja, predviđeno je donošenje čitavog niza podzakonskih propisa kojima će se bliže urediti pojedina pitanja, često tehničkog karaktera, od kojih zavisi pravilna i potpuna primena Zakona, a kojima se obezbeđuje veća sigurnost sistema elektronskog vođenja matičnih knjiga i njegovo lakše funkcionisanje. U njegovim odredbama su jasno naznačena pitanja koja zahtevaju bliže uređenje, te određeni rokovi za njihovo donošenje u prelaznim odredbama. Radi se uglavnom o uputstvima kojima će Ministarstvo bliže urediti čitav niz pojedinačnih pitanja koja ne spadaju u zakonsku materiju, jer bi njihovim normiranjem putem zakona njegov tekst bio nepotrebno opterećen, a uz to, kao često tehnička pitanja, podložna su češćim promenama (način upisa podatka o nacionalnoj pripadnosti, promeni pola, način ipravki greški pre upisa u papirni oblik, a nakog zaključenja elektronskog upisa, procedure čuvanja, zaštite i sigurnosti podataka u okviru Registra, čuvanje ispravki podataka koji su uneti u Registar, način razmene podataka iz službenih evidencija, sadržinu zapisnika o određenju ili promeni podatka o nacionalnosti).

Osnovna obaveza ministarstva nadležnog za poslove uprave jeste obezbeđenje tehničkih uslova za elektronsko vođenje matičnih knjiga, odnosno uspostavljanje Registra matičnih knjiga, kao i neprekidno i sigurno funkcionisanje informacionog sistema. Uz to, propisana su nadzorna ovlašćenja ministarstva nadležnog za poslove uprave i ministarstva nadležnog za spoljne poslove (vođenje matičnih knjiga u DPK) u obavljanju poslova matičara.

Opštinske i gradske uprave su dužne da obezbede propisane kriterijume za svako matično područje koje obrazuju, njihova obaveza da obezbede vođenje matičnih knjiga u Registru je zaštićena i kaznenim odredbama, prema kojima se one mogu kazniti za prekršaj u slučaju da u propisanom roku ne obezbede ovaj oblik vođenja matičnih knjiga. Iako će obezbeđenje ovih uslova nužno prouzrokovati određene troškove, pozitivni efekti predloženog načina vođenja matičnih knjiga, koji su prethodno opisani, opravdavaju te troškove i u konačnom obezbeđuju smanjenje troškova i brži i delotvorniji rad matičara, te lakše ostvarivanje prava građana u pogledu uvida u matične knjige, u pogledu prijave relevantnih podataka koje se u njih upisuju, u pogledu efikasnijeg vođenja upravnih postupaka i uopšte ostvarivanja prava i vođenja poslova u vezi sa ličnim stanjem građana.

Primena ovog predmetnog zakona takođe, podrazumeva sprovođenje mera u vezi sa uspostavljanjem novog sistema stručnog usavršavanja matičara, i to: utvrđivanje potreba za stručnim usavšavanjem matičara koje se odnose na stručno usavršavanje u okviru sektorskih posebnih programa obuke i donošenje sektorskog posebnog programa obuke matičara za kalendarsku godinu (u smislu odredaba Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave); donošenje plana, programa i načina provere znanja matičara stečenog na stručnom usavršavanju u okviru posebnog sektorskog programa obuke matičara; donošenje podzakonskog akata kojim se bliže uređuje način vođenja Evidencije o posebnim sektorskim programima obuke matičara i proveri znanja matičara stečenog na sektorskom stručnom usavršavanju.