Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene

1. Naziv propisa Evropske unije : Uredba Saveta (EK) Br. 428/2009 od 5. maja 2009. godine o uspostavljanju režima Zajednice o kontroli izvoza, transfera, brokeringa i tranzita robe dvostruke namene, Službeni glasnik EU L 134, 29. maj 2009. godineCOUNCIL REGULATION EC No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items, Official Journal of the European Union, L 134, 29 May 2009 2. „CELEX” oznaka EU propisa 32009R0428 3. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada 4. Datum izrade tabele: Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 6.9.2017. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke nameneDraft Law on amendments to the law on export and import of dual-use items 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA: 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa R. Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3.1.

|An authorisation shall be required for the export of the dual-use items

|1. |U Zakonu o izvozu i uvozu robe dvostruke namene („Službeni glasnik RS”, broj 95/13) u članu 3. stav 1. tačka 11) posle reči: „izvoz” reči: „ili uvoz” briše se.

|PU | | | |3.1.

|An authorisation shall be required for the export of the dual-use items

|2. |U članu 4. stav 1. posle reči: „izvozi se” zarez i reči: „odnosno uvozi” brišu se.

U članu 4. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:„Roba dvostruke namene utvrđena u Listi 1, Listi 2 i Listi 3 Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i njegovom uništavanju („Službeni glasnik RS-Međunarodni ugovori”, broj 2/00-u daljem tekstu: Hemijska konvencija) uvozi se na osnovu dozvole.”

|PU | |

| |3.1 |An authorisation shall be required for the export of the dual-use items

|3. |U članu 10. stav 1. reč: „člana 4. stav 1.” zamenjuje se rečima: „člana 4. st. 1. i 3.” | | | | |12.

|Prescribes the criteria that Member States aply when deciding on applications for an individual or global export authorisation |4. |U članu 13. stav 2. menja se i glasi:

„Ako jedan od organa iz stava 1. ovog člana uskrati saglasnost o izdavanju dozvole odlučuje Vlada, a ako dva ili više organa iz stava 1. ovog člana uskrate saglasnost dozvola se ne može izdati.”

|PU | | | |4.8 |This Regulation is without prejudice to the right of Member States to take national measures under Article 11 of Regulation (EEC) No 2603/69 |5. |Član 16. menja se i glasi: „Ministarstvo može izuzetno od odredaba čl. 13-15. ovog zakona, po posebnoj proceduri izdati dozvolu za izvoz ili uvoz robe dvostruke namene, ako se privremeno izvoze ili uvoze sajamski, muzejski i izložbeni eksponati radi učestvovanja na međunarodnim manifestacijama.

Ministarstvo propisuje postupak izdavanja, oblik i sadržinu dozvole iz stava 1. ovog člana.

Odredbe ovog zakona ne odnose se na izvoz ili uvoz robe dvostruke namene, ako se:

1) izvozi ili uvozi roba koja pripada bezbednosnim ili odbrambenim snagama Republike Srbije, odnosno bezbednosnim ili odbrambenim snagama druge države, koja ulazi na, prelazi preko, ili izlazi sa teritorije Republike Srbije radi:

(1) ispunjavanja obaveza Republike Srbije koje proističu iz međunarodnih sporazuma i članstva u međunarodnim organizacijama,

(2) učešća u multinacionalnim operacijama,

(3) učešća na međunarodnim vežbama, koje se izvode na ili van teritorije Republike Srbije;

2) izvozi ili uvozi roba u cilju pružanja humanitarne pomoći ili donacije u hitnim slučajevima. | | | | |20.1. |

Exporters of dual-use items shall keep detailed registers or records of their exports and supporting documents containing sufficient information to allow the following to be identified

|6. |

U članu 24. stav 1. posle reči: „uvoza” dodaju se reči: „robe iz člana 4. stav 3. ovog zakona”.

|PU | | | |24. |

Each Member State shall take appropriate measures to ensure proper enforcement of all the provisions of this Regulation

|7.1. |U članu 29. stav 1. posle reči: „uvoza” dodaju se reči: „robe iz člana 4. stav 3. ovog zakona”.

|PU | | | |24. |Each Member State shall take appropriate measures to ensure proper enforcement of all the provisions of this Regulation

|7.2. |

U stavu 3. reči: „izvoza, odnosno uvoza robe dvostruke namene” zamenjuju se rečima: „izvoza robe dvostruke namene, odnosno uvoza robe iz člana 4. stav 3. ovog zakona”. |PU | | | |