Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama

PREGLED ODREDABA KOJE SE MENJAJU I DOPUNJUJU

Član 7.

U pogledu zakonitosti, stručnosti, političke neutralnosti, nepristrasnosti, upotrebe službenog jezika i pisma, stručne spreme i osposobljenosti zaposlenih koji rade na poverenim poslovima državne uprave i u pogledu kancelarijskog poslovanja, na rad javne agencije primenjuju se propisi vezani za državnu upravu, A U POGLEDU SPREČAVANJA SUKOBA INTERESA ZAPOSLENIH U JAVNOJ AGENCIJI SHODNO SE PRIMENJUJU PROPISI KOJI SE ODNOSE NA SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA.

Na prava, obaveze, odgovornosti i zarade direktora i zaposlenih u javnoj agenciji primenjuju se opšti propisi o radu, ako ovim ili posebnim zakonom nije što drugo određeno.

Aktom o osnivanju javne agencije mogu se odrediti poslovi koje zaposleni u javnoj agenciji, radi sprečavanja sukoba privatnog i javnog interesa, ne mogu vršiti u svoje ime i za svoj račun ili u ime i za račun nekog drugog pravnog ili fizičkog lica.

Član 16.

U upravni odbor može biti imenovano lice koje ispunjava uslove za prijem u radni odnos u državni organ, koje je stručnjak u jednoj ili više oblasti iz delokruga javne agencije, KOJE IMA NAJMANJE DEVET GODINA RADNOG ISKUSTVA NA POSLOVIMA IZ OBLASTI RADA JAVNE AGENCIJE, koje ima visoku stručnu spremu, koje nije zaposleno u javnoj agenciji, koje imenovanjem ne bi izazvalo sukob javnog i privatnog interesa i koje ispunjava druge uslove određene posebnim zakonom ili aktom o osnivanju javne agencije.

Sve članove upravnog odbora imenuje I RAZREŠAVA osnivač, izuzev kad deo članova imenuju I RAZREŠAVAJU korisnici sami.

Broj članova upravnog odbora ne može biti manji od tri ni veći od sedam i određuje se aktom o osnivanju javne agencije.

Član 17.

Član upravnog odbora imenuje se na pet godina i može ponovo biti imenovan JOŠ DVA PUTA.

Posebnim zakonom može se odrediti drukčije trajanje mandata članova upravnog odbora i ograničiti broj imenovanja.

Članovi upravnog odbora obavezni su da čuvaju poslovnu tajnu javne agencije.

Članovi upravnog odbora primaju naknadu za rad prema merilima koja se određuju aktom o osnivanju javne agencije, U SKLADU SA AKTOM VLADE.

Član 21.

Direktor zastupa i predstavlja javnu agenciju, rukovodi radom i poslovanjem javne agencije, donosi pojedinačne akte javne agencije, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u javnoj agenciji, priprema i sprovodi odluke upravnog odbora i vrši druge poslove određene ovim ili posebnim zakonom ili aktom o osnivanju javne agencije.

Direktor donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u javnoj agenciji.

Direktor se imenuje na pet godina i može ponovo biti imenovan JOŠ DVA PUTA. Posebnim zakonom može se odrediti drukčije trajanje mandata direktora i ograničiti broj imenovanja

Član 22.

Za direktora može biti imenovano lice koje ispunjava uslove za imenovanje u upravni odbor, koje ima najmanje pet godina radnog iskustva u jednoj ili više oblasti iz delokruga javne agencije IZUZEV USLOVA KOJI ODREĐUJE DA LICE NE MOŽE BITI ZAPOSLENO U JAVNOJ AGENCIJI i koje ispunjava druge uslove određene posebnim zakonom ili aktom o osnivanju javne agencije.

LICE KOJE JE IMENOVANO ZA DIREKTORA JAVNE AGENCIJE NE MOŽE BITI ČLAN ORGANA POLITIČKE STRANKE.

Član 25.

Javni konkurs za imenovanje direktora oglašava se u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i još jednom dnevnom javnom glasilu koje izlazi u celoj Republici Srbiji, KAO I NA INTERNET PREZENTACIJI JAVNE AGENCIJE I OSNIVAČA JAVNE AGENCIJE.

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs ne može biti kraći od 15 dana od oglašavanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Član 26.

Oglas o javnom konkursu sadrži uslove koje kandidat mora da ispunjava za imenovanje, dokaze koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs, rok za podnošenje prijava, organ kome se prijave podnose, lično ime lica koje daje obaveštenja o javnom konkursu, podatke o izbornom postupku, PODATKE O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI, ZNANJIMA I VEŠTINAMA KOJE SE OCENJUJU U IZBORNOM POSTUPKU I NAČINU NJIHOVE PROVERE, KRITERIJUME ZA RANGIRANJE KANDIDATA, rok u kome se kandidati obaveštavaju o tome kada počinje izborni postupak i druge podatke značajne za postupak imenovanja.

Član 27.

Upravni odbor najpre sastavlja spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje i potom među njima sprovodi izborni postupak.

U izbornom postupku se, prema merilima određenim aktom o osnivanju javne agencije, utvrđuje stručna osposobljenost svakog kandidata.

Posle sprovedenog izbornog postupka upravni odbor sastavlja listu kandidata koji su u izbornom postupku postigli zahtevani rezultat i podnosi je osnivaču

POSLE SPROVEDENOG IZBORNOG POSTUPKA, UPRAVNI ODBOR SASTAVLJA LISTU OD NAJVIŠE TRI KANDIDATA KOJI SU U IZBORNOM POSTUPKU POSTIGLI NAJBOLJI REZULTAT SA OBRAZLOŽENJEM ISPUNJENOSTI MERILA PROPISANIH ZA IZBOR ZA PREDLOŽENE KANDIDATE I PODNOSI JE OSNIVAČU, U ROKU OD 15 DANA OD DANA OKONČANJA IZBORNOG POSTUPKA, ZAJEDNO SA ZAPISNICIMA O SPROVEDENOM IZBORNOM POSTUPKU.

Član 28.

Osnivač imenuje direktora sa liste kandidata koju mu je podneo upravni odbor U ROKU OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA LISTE ZA IZBOR.

Rešenje o imenovanju direktora osnivač dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na javni konkurs.

Kandidat koji je učestvovao u izbornom postupku ima pravo na uvid u dokaze koje je imenovani kandidat priložio uz prijavu na javni konkurs i u dokumentaciju izbornog postupka, pod nadzorom službenog lica.

Ako nijedan kandidat nije postigao zahtevani rezultat, ODNOSNO AKO OSNIVAČ NE IMENUJE NIJEDNOG KANDIDATA SA LISTE ZA IZBOR, javni konkurs se ponavlja, a kandidati obaveštavaju da javni konkurs nije uspeo.

UPRAVNI ODBOR JE DUŽAN DA O KONKURSNOM POSTUPKU OBAVEŠTAVA JAVNOST POSTAVLJANJEM INFORMACIJA NA INTERNET PREZENTACIJI JAVNE AGENCIJE O TOKU KONKURSNOG POSTUPKA, OKONČANIM RADNJAMA U POSTUPKU I RANGIRANJU SA NAVOĐENJEM REZULTATA KANDIDATA, PRI ČEMU SE KANDIDATI KOJI SU UČESTVOVALI U IZBORNOM POSTUPKU NAVODE PREMA ŠIFRAMA KOJU DOBIJAJU PRI PODNOŠENJU PRIJAVA.

Član 31.

Član upravnog odbora ili direktor razrešava se DIREKTOR SE RAZREŠAVA ako više ne ispunjava uslove za imenovanje, ako ne ispunjava obaveze predviđene ovim ili posebnim zakonom ili aktom o osnivanju javne agencije ili ako bude osuđen za krivično delo na kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim dužnosti člana upravnog odbora odnosno direktora.

Direktor se razrešava i ako nesavesnim ili nepravilnim radom prouzrokuje veću štetu javnoj agenciji ili tako zanemaruje ili nesavesno izvršava svoje obaveze da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u radu javne agencije.

O tome da li postoje razlozi za razrešenje člana upravnog odbora i direktora odlučuje osnivač.

Član 32.

Postupak u kome se utvrđuje postojanje razloga za razrešenje člana upravnog odbora odnosno direktora pokreće i vodi, po službenoj dužnosti ili na zahtev osnivača, ministarstvo u čijem delokrugu je pretežni deo poslova javne agencije.

Ministarstvo je dužno da na zahtev upravnog odbora pokrene i vodi postupak za razrešenje direktora.

Pošto članu upravnog odbora odnosno direktoru pruži priliku da se izjasni o postojanju razloga za razrešenje i utvrdi potrebne činjenice, ministarstvo dostavlja osnivaču sve spise i predlaže mu donošenje odgovarajućeg rešenja.

Protiv rešenja o razrešenju žalba nije dopuštena, ali se može voditi upravni spor.

Član 33.

Ako direktoru dužnost prestane pre vremena na koje je imenovan, osnivač bez javnog konkursa imenuje vršioca dužnosti direktora na predlog upravnog odbora, najduže na šest meseci DO IMENOVANJA DIREKTORA NA JAVNOM KONKURSU U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA RASPISUJE SE U ROKU OD 30 DANA OD DANA IMENOVANJA VRŠIOCA DUŽNOSTI.

Vršilac dužnosti direktora mora da ispunjava uslove za imenovanje direktora.

ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA ZAPOSLENIMA U JAVNOJ AGENCIJI

ČLAN 34A

RADNI ODNOS U JAVNOJ AGENCIJI ZASNIVA SE NAKON SPROVEDENOG JAVNOG KONKURSA KOJI SPROVODI KONKURSNA KOMISIJA SHODNOM PRIMENOM ODREDABA OVOG ZAKONA KOJE SE ODNOSE NA JAVNI KONKURS DIREKTORA, AKO OVIM ZAKONOM NIJE DRUGAČIJE ODREĐENO.

OGLAS O JAVNOM KONKURSU OBJAVLJUJE SE NA INTERNET PREZENTACIJI JAVNE AGENCIJE I DNEVNOM GLASILU KOJE IZLAZI ZA CELU TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

KONKURSNA KOMISIJA IMA TRI ČLANA KOJE IMENUJE DIREKTOR.

KONKURSNA KOMISIJA, PRE OGLAŠAVANJA JAVNOG KONKURSA, UTVRĐUJE KOJA STRUČNA OSPOSOBLJENOST, ZNANJA I VEŠTINE ĆE SE OCENJIVATI U IZBORNOM POSTUPKU I NAČIN NJIHOVE PROVERE, KAO I KRITERIJUME ZA RANGIRANJE KANDIDATA.

KONKURSNA KOMISIJA DONOSI ODLUKU O IZBORU KANDIDATA KOJI JE SA NAJBOLJIM REZULTATOM ISPUNIO MERILA ZA IZBOR I DOSTAVLJA JE SVIM KANDIDATIMA KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI KONKURS.

SA IZABRANIM KANDIDATOM NA KONKURSU U ROKU OD 15 DANA OD DANA DONOŠENJA ODLUKE O IZBORU ZASNIVA SE RADNI ODNOS.

KANDIDAT U JAVNOM KONKURSU MOŽE DA OSTVARI PRAVO NA ZAŠTITU PRED SUDOM OPŠTE NADLEŽNOSTI U ROKU OD 15 DANA OD DOSTAVLJANJA ODLUKE O IZBORU KANDIDATA.

AKO SUD PONIŠTI ODLUKU O IZBORU KANDIDATA, ZAPOSLENOM KOJI JE IZABRAN NA KONKURSU PRESTAJE RADNI ODNOS NAJKASNIJE U ROKU OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA PRAVNOSNAŽNE SUDSKE ODLUKE.

Član 37.

Regulatorni poslovi javne agencije sastoje se u donošenju propisa za izvršavanje zakona i drugih opštih akata Narodne skupštine i Vlade.

Propisi javne agencije moraju po prirodi i nazivu da odgovaraju propisima koje donose organi državne uprave.

Propise donosi upravni odbor javne agencije, OSIM AKO POSEBNIM ZAKONOM NIJE DRUGAČIJE ODREĐENO i objavljuje ih u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Upravni odbor javne agencije usvaja i podnosi osnivaču godišnji izveštaj o radu za proteklu godinu najkasnije do 1. marta tekuće godine.

Osnivač može, saglasno aktu o osnivanju javne agencije, zahtevati da mu upravni odbor javne agencije podnese periodični izveštaj o radu ili izveštaj o izvršenju nekog posla.

Upravni odbor javne agencije usvaja i podnosi osnivaču finansijski izveštaj prema pravilima za podnošenje završnih računa javnih preduzeća.

MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA BLIŽE ĆE UREDITI NAČIN I SADRŽINU IZVEŠTAJA O RASHODIMA ZA ZAPOSLENE U JAVNOJ AGENCIJI KOJI JE JAVNA AGENCIJA DUŽNA DA PODNESE OSNIVAČU.

Član 52.

Višak prihoda nad rashodima javne agencije koristi se za razvoj javne agencije, za nagrađivanje zaposlenih ili se prenosi u budžet Republike Srbije.

O raspodeli viška prihoda odlučuje upravni odbor javne agencije, uz saglasnost osnivača.

Zaposleni se ngrađuju prema merilima određenim opštim aktom javne agencije.

Propise i rad javne agencije nadziru nadležni organi uprave autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, koji rešavaju i o žalbama na rešenja koje javna agencija donese u upravnom postupku.

Ako je osnivač javne agencije jedinica lokalne samouprave, za direktora javne agencije može biti imenovano i lice koje ima najmanje tri godine PET GODINA radnog iskustva u jednoj ili više oblasti iz delokruga javne agencije.

U svemu ostalom shodno se primenjuju odredbe ovog zakona kojima se uređuju javne agencije čiji je osnivač Republika Srbija.