Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi

PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENJAJU

Član 2.

Lokalna samouprava je pravo građana da upravljaju javnim poslovima od neposrednog, zajedničkog i opšteg interesa za lokalno stanovništvo, neposredno i preko slobodno izabranih predstavnika u jedinicama lokalne samouprave, kao i pravo i sposobnost organa lokalne samouprave da, u granicama zakona, uređuju poslove i upravljaju javnim poslovima koji su u njihovoj nadležnosti i od interesa za lokalno stanovništvo.

Član 11.

Najviši pravni akt jedinice lokalne samouprave je statut.

Statutom se uređuju naročito: prava i dužnosti jedinice lokalne samouprave i način njihovog ostvarivanja, broj odbornika skupštine jedinice lokalne samouprave, organizacija i rad organa i službi, način upravljanja građana poslovima iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave, osnivanje i rad mesne zajednice i drugih oblika mesne samouprave, uslovi za pokretanje građanske inicijative i druga pitanja od značaja za jedinicu lokalne samouprave.

STATUTOM SE UREĐUJU NAROČITO: PRAVA I DUŽNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I NAČIN NJIHOVOG OSTVARIVANJA, BROJ ODBORNIKA SKUPŠTINE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, ORGANIZACIJA I RAD ORGANA I SLUŽBI, ODREĐIVANJE ORGANA OVLAŠĆENOG ZA POKRETANJE POSTUPAKA PRED USTAVNIM, ODNOSNO UPRAVNIM SUDOM, NAČIN UPRAVLJANJA GRAĐANA POSLOVIMA IZ NADLEŽNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, USLOVI ZA OSTVARIVANJE OBLIKA NEPOSREDNE SAMOUPRAVE, SPROVOĐENJE OBAVEZNOG POSTUPKA JAVNE RASPRAVE PRILIKOM PRIPREME STATUTA, BUDŽETA (U DELU PLANIRANJA INVESTICIJA), STRATEŠKIH PLANOVA RAZVOJA, UTVRĐIVANJA STOPE IZVORNIH PRIHODA, PROSTORNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA, KAO I DRUGIH OPŠTIH AKATA NA OSNOVU PREDLOGA KVALIFIKOVANOG BROJA GRAĐANA ILI ZAHTEVA JEDNE TREĆINE ODBORNIKA, OSNIVANJE, NAČIN IZBORA ORGANA I RAD MESNE ZAJEDNICE I DRUGIH OBLIKA MESNE SAMOUPRAVE, SLUŽBENA UPOTREBA JEZIKA I PISAMA NACIONALNIH MANJINA U SKLADU SA ZAKONOM I DRUGA PITANJA OD ZNAČAJA ZA JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE.

Član 13.

Jedinice lokalne samouprave sarađuju i udružuju se radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva, planova i programa razvoja, kao i drugih potreba od zajedničkog interesa i radi njihovog ostvarivanja mogu udruživati sredstva i obrazovati zajedničke organe, preduzeća, ustanove i druge organizacije i službe, u skladu sa zakonom i statutom.

Jedinice lokalne samouprave mogu sarađivati sa jedinicama lokalne samouprave drugih država, u okviru spoljne politike Republike Srbije, uz poštovanje teritorijalnog jedinstva i pravnog poretka Republike Srbije, u skladu s Ustavom i zakonom.

Odluku o uspostavljanju saradnje, odnosno zaključenju sporazuma o saradnji sa jedinicom lokalne samouprave druge države, donosi skupština jedinice lokalne samouprave, uz saglasnost Vlade.

Jedinice lokalne samouprave mogu osnivati svoja udruženja, u skladu s Ustavom i zakonom.

Organi jedinica lokalne samouprave mogu sarađivati sa nevladinim organizacijama UDRUŽENJIMA, humanitarnim organizacijama i drugim organizacijama, u interesu jedinice lokalne samouprave i stanovnika sa svog područja.

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, U OKVIRU SVOJIH NADLEŽNOSTI PREKO SVOJIH ORGANA, PRATI PROCES EVROPSKIH INTEGRACIJA REPUBLIKE SRBIJE I RAZVIJA ZA TO POTREBNE ADMINISTRATIVNE KAPACITETE, U SKLADU SA ZAKONOM I UTVRĐENOM POLITIKOM REPUBLIKE SRBIJE.

Član 20.

Opština, preko svojih organa, u skladu s Ustavom i zakonom:

1) donosi programe razvoja;

2) donosi urbanističke planove;

3) donosi budžet i završni račun;

4) utvrđuje stope izvornih prihoda opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada;

5) uređuje i obezbeđuje obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti (prečišćavanje i distribucija vode, prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda, proizvodnja i snabdevanje parom i toplom vodom, linijski gradski i prigradski prevoz putnika u drumskom saobraćaju, održavanje čistoće u gradovima i naseljima, održavanje deponija, uređivanje, održavanje i korišćenje pijaca, parkova, zelenih, rekreacionih i drugih javnih površina, javnih parkirališta, javna rasveta, uređivanje i održavanje grobalja i sahranjivanje i dr), kao i organizacione, materijalne i druge uslove za njihovo obavljanje;

6) stara se o održavanju stambenih zgrada i bezbednosti njihovog korišćenja i utvrđuje visinu naknade za održavanje stambenih zgrada;

7) sprovodi postupak iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenim zgradama;

8) donosi programe uređenja građevinskog zemljišta, uređuje i obezbeđuje vršenje poslova uređenja i korišćenja građevinskog zemljišta i utvrđuje visinu naknade za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;

9) donosi programe i sprovodi projekte lokalnog ekonomskog razvoja i stara se o unapređenju opšteg okvira za privređivanje u jedinici lokalne samouprave;

10) uređuje i obezbeđuje korišćenje poslovnog prostora kojim upravlja, utvrđuje visinu naknade za korišćenje poslovnog prostora i vrši nadzor nad korišćenjem poslovnog prostora;

11) stara se o zaštiti životne sredine, donosi programe korišćenja i zaštite prirodnih vrednosti i programe zaštite životne sredine, odnosno lokalne akcione i sanacione planove, u skladu sa strateškim dokumentima i svojim interesima i specifičnostima i utvrđuje posebnu naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine;

12) uređuje i obezbeđuje obavljanje poslova koji se odnose na izgradnju, rehabilitaciju i rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje, razvoj i upravljanje lokalnim i nekategorisanim putevima, kao i ulicama u naselju;

13) uređuje i obezbeđuje posebne uslove i organizaciju autotaksi prevoza putnika;

14) uređuje i obezbeđuje organizaciju prevoza u linijskoj plovidbi koji se vrši na teritoriji opštine, kao i određuje delove obale i vodenog prostora na kojima se mogu graditi hidrograđevinski objekti i postavljati plovni objekti;

15) osniva robne rezerve i utvrđuje njihov obim i strukturu, uz saglasnost nadležnog ministarstva, radi zadovoljavanja potreba lokalnog stanovništva;

16) osniva ustanove i organizacije u oblasti osnovnog obrazovanja, kulture, primarne zdravstvene zaštite, fizičke kulture, sporta, dečje zaštite i turizma, prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje;

17) osniva ustanove u oblasti socijalne zaštite i prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje, daje dozvole za početak rada ustanova socijalne zaštite koje osnivaju druga pravna i fizička lica, utvrđuje ispunjenost uslova za pružanje usluga socijalne zaštite, utvrđuje normative i standarde za obavljanje delatnosti ustanova čiji je osnivač, donosi propise o pravima u socijalnoj zaštiti i obavlja poslove državnog staratelja;

18) organizuje vršenje poslova u vezi sa zaštitom kulturnih dobara od značaja za opštinu, podstiče razvoj kulturnog i umetničkog stvaralaštva, obezbeđuje sredstava za finansiranje i sufinasiranje programa i projekata u oblasti kulture od značaja za opštinu i stvara uslove za rad muzeja i biblioteka i drugih ustanova kulture čiji je osnivač;

19) organizuje zaštitu od elementarnih i drugih većih nepogoda i zaštitu od požara i stvara uslove za njihovo otklanjanje, odnosno ublažavanje njihovih posledica;

20) donosi osnove zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i stara se o njihovom sprovođenju, određuje erozivna područja, stara se o korišćenju pašnjaka i odlučuje o privođenju pašnjaka drugoj kulturi;

21) uređuje i utvrđuje način korišćenja i upravljanja izvorima, javnim bunarima i česmama, utvrđuje vodoprivredne uslove, izdaje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole za objekte lokalnog značaja;

22) stara se i obezbeđuje uslove za očuvanje, korišćenje i unapređenje područja sa prirodnim lekovitim svojstvima;

23) podstiče i stara se o razvoju turizma na svojoj teritoriji i utvrđuje visinu boravišne takse;

24) stara se o razvoju i unapređenju ugostiteljstva, zanatstva i trgovine, uređuje radno vreme, mesta na kojima se mogu obavljati određene delatnosti i druge uslove za njihov rad;

25) upravlja imovinom opštine i koristi sredstva u državnoj svojini i stara se o njihovom očuvanju i uvećanju;

26) uređuje i organizuje vršenje poslova u vezi sa držanjem i zaštitom domaćih i egzotičnih životinja;

27) organizuje vršenje poslova pravne zaštite svojih prava i interesa;

28) obrazuje organe, organizacije i službe za potrebe opštine i uređuje njihovu organizaciju i rad;

29) pomaže razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama i podstiče aktivnost i pruža pomoć organizacijama invalida i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama na svojoj teritoriji;

30) podstiče i pomaže razvoj zadrugarstva;

31) organizuje službu pravne pomoći građanima;

32) stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ljudskih prava i individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina i etničkih grupa;

33) utvrđuje jezike i pisma nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi na teritoriji opštine;

34) stara se o javnom informisanju od lokalnog značaja i obezbeđuje uslove za javno informisanje na srpskom jeziku i jeziku nacionalnih manjina koji se koriste na teritoriji opštine, osniva televizijske i radio-stanice radi izveštavanja na jeziku nacionalnih manjina koji je u opštini u službenoj upotrebi, kao i radi izveštavanja na jeziku nacionalnih manjina koji nije u službenoj upotrebi, kada takvo izveštavanje predstavlja dostignuti nivo manjinskih prava;

35) propisuje prekršaje za povrede opštinskih propisa;

36) obrazuje inspekcijske službe i vrši inspekcijski nadzor nad izvršenjem propisa i drugih opštih akata iz nadležnosti opštine;

37) uređuje organizaciju i rad mirovnih veća;

38) uređuje i obezbeđuje upotrebu imena, grba i drugog obeležja opštine;

39) obavlja i druge poslove od neposrednog interesa za građane, u Ustavom, zakonom i statutom.

OPŠTINA, PREKO SVOJIH ORGANA, U SKLADU S USTAVOM I ZAKONOM:

1. DONOSI SVOJ STATUT, BUDŽET I ZAVRŠNI RAČUN, PROSTORNI I URBANISTIČKI PLAN I PROGRAM RAZVOJA OPŠTINE, KAO I STRATEŠKE PLANOVE I PROGRAME LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA;

2. UREĐUJE I OBEZBEĐUJE OBAVLJANJE I RAZVOJ KOMUNALNIH DELATNOSTI, LOKALNI PREVOZ, KORIŠĆENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I POSLOVNOG PROSTORA;

3. STARA SE O IZGRADNJI, REKONSTRUKCIJI, ODRŽAVANJU I KORIŠĆENJU LOKALNIH PUTEVA I ULICA I DRUGIH JAVNIH OBJEKATA OD OPŠTINSKOG ZNAČAJA;

4. STARA SE O ZADOVOLJAVANJU POTREBA GRAĐANA U OBLASTI PROSVETE (PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE I OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE, NAUČNO ISTRAŽIVAČKE I INOVACIONE DELATNOSTI), KULTURE, ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE, DEČIJE ZAŠTITE, SPORTA I FIZIČKE KULTURE;

5. OBEZBEĐUJE OSTVARIVANJE POSEBNIH POTREBA OSOBA SA INVALIDITETOM I ZAŠTITU PRAVA OSETLJIVIH GRUPA;

6. STARA SE O RAZVOJU I UNAPREĐENJU TURIZMA, ZANATSTVA, UGOSTITELJSTVA I TRGOVINE;

7. DONOSI I REALIZUJE PROGRAME ZA PODSTICANJE LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA, PREDUZIMA AKTIVNOSTI ZA ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH I PRIVLAČENJE NOVIH INVESTICIJA I UNAPREĐUJE OPŠTE USLOVE POSLOVANJA;

8. STARA SE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITI OD ELEMENTARNIH I DRUGIH NEPOGODA; ZAŠTITI KULTURNIH DOBARA OD ZNAČAJA ZA OPŠTINU;

9. STARA SE O ZAŠTITI, UNAPREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I SPROVODI POLITIKU RURALNOG RAZVOJA;

10. STARA SE O OSTVARIVANJU, ZAŠTITI I UNAPREĐENJU LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA, RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI, KAO I O JAVNOM INFORMISANJU U OPŠTINI;

11. OBRAZUJE I UREĐUJE ORGANIZACIJU I RAD ORGANA, ORGANIZACIJA I SLUŽBI ZA POTREBE OPŠTINE, ORGANIZUJE SLUŽBU PRAVNE POMOĆI GRAĐANIMA I UREĐUJE ORGANIZACIJU I RAD MIROVNIH VEĆA;

12. UTVRĐUJE SIMBOLE OPŠTINE I NJIHOVU UPOTREBU;

13. UPRAVLJA OPŠTINSKOM IMOVINOM I UTVRĐUJE STOPE IZVORNIH PRIHODA, KAO I VISINU LOKALNIH TAKSI ;

14. PROPISUJE PREKRŠAJE ZA POVREDE OPŠTINSKIH PROPISA;

15. OBAVLJA I DRUGE POSLOVE OD LOKALNOG ZNAČAJA ODREĐENE ZAKONOM (NPR. U OBLASTIMA ODBRANE, ZAŠTITE I SPASAVANJA, ZAŠTITE OD POŽARA, OMLADINSKE POLITIKE, ZOOHIGIJENE I DR.), KAO I POSLOVE OD NEPOSREDNOG INTERESA ZA GRAĐANE, U SKLADU SA USTAVOM, ZAKONOM I STATUTOM.

JEDINSTVENI POPIS POSLOVA, KOJI SU U SKLADU SA OVIM ZAKONOM U NADLEŽNOSTI OPŠTINA, OBEZBEĐUJE MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU NA OSNOVU PODATAKA DOBIJENIH OD OPŠTINA I ORGANA DRŽAVNE UPRAVE.

Član 31.

Odbornici se biraju na četiri godine.

Odbornik ima pravo na zaštitu mandata, uključujući i sudsku zaštitu, koja se ostvaruje shodnom primenom zakona kojim se uređuje zaštita izbornog prava u izbornom postupku.

ODBORNIK IMA PRAVO DA BUDE REDOVNO OBAVEŠTAVAN O PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA OBAVLJANJE ODBORNIČKE DUŽNOSTI, KAO I DA NA LIČNI ZAHTEV OD ORGANA I SLUŽBI OPŠTINE DOBIJE PODATKE KOJI SU MU POTREBNI ZA RAD.

ZA BLAGOVREMENO DOSTAVLJANJE OBAVEŠTENJA, TRAŽENIH PODATAKA, SPISA I UPUTSTAVA ODGOVORAN JE SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE, A NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE, ODNOSNO UPRAVE ZA POJEDINE OBLASTI, KADA SE OBAVEŠTENJE, TRAŽENI PODATAK, SPIS I UPUTSTVO ODNOSE NA DELOKRUG I RAD OPŠTINSKE UPRAVE.

Član 32.

Skupština opštine, u skladu sa zakonom:

1) donosi statut opštine i poslovnik skupštine;

2) donosi budžet i završni račun opštine;

3) utvrđuje stope izvornih prihoda opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada;

4) donosi program razvoja opštine i pojedinih delatnosti;

5) donosi PROSTORNI I urbanistički plan opštine i PROGRAME UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA;

6) donosi propise i druge opšte akte;

6a) BIRA I RAZREŠAVA LOKALNOG OMBUDSMANA;

7) raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;

8) osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim radom;

9) imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom;

10) bira i razrešava predsednika skupštine i zamenika predsednika skupštine,

11) postavlja i razrešava sekretara skupštine;

12) bira i razrešava predsednika opštine, i na predlog predsednika opštine, bira zamenika predsednika opštine i članove opštinskog veća;

13) utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji opštini pripadaju po zakonu;

14) utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;

15) donosi akt o javnom zaduživanju opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;

16) propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;

17) daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu;

18) daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;

19) daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja opštine;

20) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Član 33.

Skupština opštine odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja odbornika.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih odbornika, ukoliko zakonom ili statutom nije drukčije određeno.

O donošenju statuta, budžeta, PROSTORNIH i urbanističkih planova odlučuje se većinom glasova od ukupnog broja odbornika.

Član 34.

Sednicu skupštine opštine saziva predsednik skupštine, po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca.

Predsednik skupštine je dužan da sednicu zakaže na zahtev predsednika opštine, opštinskog veća ili jedne trećine odbornika, u roku od sedam dana od dana podnošenja zahteva, tako da dan održavanja sednice bude najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

U SITUACIJAMA KOJE OPRAVDAVAJU HITNOST U SAZIVANJU SEDNICE SKUPŠTINE, PREDSEDNIK SKUPŠTINE MOŽE ZAKAZATI SEDNICU U ROKU KOJI NIJE KRAĆI OD 24 ČASA OD PRIJEMA ZAHTEVA.

ZAHTEV ZA SAZIVANJE SEDNICE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA MORA DA SADRŽI RAZLOGE KOJI OPRAVDAVAJU HITNOST SAZIVANJA, KAO I OBRAZLOŽENJE POSLEDICA KOJE BI NASTUPILE NJENIM NESAZIVANJEM.

MINIMALAN ROK ZA SAZIVANJE SEDNICE SKUPŠTINE, IZ STAVA 3. OVOG ČLANA, NE ODNOSI SE NA SAZIVANJE SEDNICE SKUPŠTINE U USLOVIMA PROGLAŠENE VANREDNE SITUACIJE.

Ako predsednik skupštine ne zakaže sednicu u roku iz stava 2. ovog člana, sednicu može zakazati podnosilac zahteva, a predsedava odbornik koga odredi podnosilac zahteva.

Predsednik skupštine može odložiti sednicu koju je sazvao samo u slučaju kada ne postoji kvorum potreban za rad, a u drugim slučajevima o odlaganju sednice odlučuje skupština.

Član 36.

Skupština opštine osniva stalna ili povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti.

Radna tela daju mišljenje na predloge propisa i odluka koje donosi skupština opštine i obavljaju druge poslove utvrđene statutom opštine.

Broj radnih tela, izbor, prava i dužnosti predsednika i članova radnih tela utvrđuju se statutom POSLOVNIKOM O RADU SKUPŠTINE opštine.

RADNO TELO MOŽE ORGANIZOVATI JAVNO SLUŠANJE O PREDLOZIMA PROPISA I ODLUKA O KOJIMA ODLUČUJE SKUPŠTINA.

Član 39.

Predsednik skupštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

Zamenik predsednika skupštine bira se i razrešava na isti način kao i predsednik skupštine.

AKO ZAMENIKU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE MIRUJU PRAVA IZ RADNOG ODNOSA USLED IZBORA NA TU FUNKCIJU, ZAMENIK PREDSEDNIKA SKUPŠTINE MOŽE BITI NA STALNOM RADU U OPŠTINI.

Član 40.

Skupština opštine ima sekretara koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica skupštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.

Sekretar skupštine se postavlja, na predlog predsednika skupštine, na četiri godine i može biti ponovo postavljen.

Za sekretara skupštine opštine može biti postavljeno lice sa završenim pravnim fakultetom KOJE IMA STEČENO VISOKO OBRAZOVANJE IZ NAUČNE OBLASTI PRAVNE NAUKE NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA U OBIMU OD NAJMANJE 240 ESPB BODOVA, MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA, SPECIJALISTIČKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA, SPECIJALISTIČKIM STRUKOVNIM STUDIJAMA, ODNOSNO NA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANJU OD NAJMANJE ČETIRI GODINE ILI SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA NA FAKULTETU, SA položenim stručnim ispitom za rad u organima uprave i radnim iskustvom od najmanje tri godine.

Skupština opštine može, na predlog predsednika skupštine, razrešiti sekretara i pre isteka mandata.

Sekretar ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti.

Zamenik sekretara skupštine opštine postavlja se i razrešava na isti način i pod istim uslovima kao i sekretar.

Član 45.

Opštinsko veće čine predsednik opštine, zamenik predsednika opštine, kao i članovi opštinskog veća čiji je broj utvrđen statutom opštine i koje bira skupština opštine, na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika.

Kandidate za članove opštinskog veća predlaže kandidat za predsednika opštine.

Kada odlučuje o izboru predsednika opštine, skupština opštine istovremeno I OBJEDINJENO odlučuje o izboru zamenika predsednika opštine i članova opštinskog veća.

Predsednik opštine je predsednik opštinskog veća.

Zamenik predsednika opštine je član opštinskog veća po funkciji.

OPŠTINSKO VEĆE, ČIJE ČLANOVE BIRA SKUPŠTINA OPŠTINE NA PREDLOG PREDSEDNIKA OPŠTINE, MOŽE DA IMADO PET ČLANOVA ZA OPŠTINE DO 15000 STANOVNIKA, DO SEDAM ZA OPŠTINE DO 50000 STANOVNIKA, DO DEVET ZA OPŠTINE, ODNOSNO GRADOVE DO 100000 STANOVNIKA, ODNOSNO DO 11 ZA GRADOVE PREKO 100000 STANOVNIKA, U SKLADU SA PODACIMA POSLEDNJEG POPISA STANOVNIŠTVA.“

Članovi opštinskog veća koje bira skupština opštine ne mogu istovremeno biti i odbornici, a mogu biti zaduženi za jedno ili više određenih područja iz nadležnosti opštine.

Odborniku koji bude izabran za člana opštinskog veća prestaje odbornički mandat.

Članovi opštinskog veća mogu biti na stalnom radu u opštini.

Član 46.

Opštinsko veće:

1) predlaže statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi skupština;

2) neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata skupštine opštine;

3) donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine;

4) vrši nadzor nad radom opštinske uprave, poništava ili ukida akte opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi skupština opštine;

5) rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;

5a) PRATI REALIZACIJU PROGRAMA POSLOVANJA I VRŠI KOORDINACIJU RADA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OPŠTINA OSNIVAČ;

5b) PODNOSI TROMESEČNI IZVEŠTAJ O RADU JAVNIH PREDUZEĆA SKUPŠTINI OPŠTINE, RADI DALJEG IZVEŠTAVANJA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PRAVNI POLOŽAJ JAVNIH PREDUZEĆA;

6) stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike, odnosno autonomne pokrajine;

7) postavlja i razrešava načelnika opštinske uprave, odnosno načelnike uprava za pojedine oblasti;

8) VRŠI I DRUGE POSLOVE U SKLADU SA ZAKONOM.

Član 49.

Predsednik opštine može biti razrešen pre isteka vremena na koje je biran, na obrazložen predlog najmanje trećine odbornika, na isti način na koji je izabran.

O predlogu za razrešenje predsednika opštine mora se raspravljati i odlučivati u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga predsedniku supštine, UZ PRIMENU MINIMALNOG ROKA ZA SAZIVANJE SEDNICE IZ ČLANA 34. ST. 2. I 3. OVOG ZAKONA.

Ako skupština ne razreši predsednika opštine, odbornici koji su podneli predlog za razrešenje ne mogu ponovo predložiti razrešenje predsednika opštine, pre isteka roka od šest meseci od odbijanja prethodnog predloga.

Član 50.

Razrešenjem predsednika opštine prestaje mandat zamenika predsednika opštine i opštinskog veća.

Zamenik predsednika opštine, odnosno član opštinskog veća, mogu biti razrešeni pre isteka vremena na koje su birani, na predlog predsednika opštine ili najmanje jedne trećine odbornika, na isti način na koji su izabrani.

Istovremeno sa predlogom za razrešenje zamenika predsednika opštine ili člana opštinskog veća, predsednik opštine je dužan da skupštini opštine podnese predlog za izbor novog zamenika predsednika opštine ili člana opštinskog veća, koja istovremeno donosi odluku o razrešenju i o izboru.

O PODNETOJ OSTAVCI PREDSEDNIKA OPŠTINE, ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE ILI ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA, PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE OBAVEŠTAVA ODBORNIKE NA POČETKU PRVE NAREDNE SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE.

Predsednik opštine, zamenik predsednika opštine ili član opštinskog veća koji su razrešeni ili su podneli ostavku, ostaju na dužnosti i vrše tekuće poslove, do izbora novog predsednika opštine, zamenika predsednika opštine ili člana opštinskog veća.

Član 52.

Opštinska uprava:

1) priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi skupština opštine, predsednik opštine i opštinsko veće;

2) izvršava odluke i druge akte skupštine opštine, predsednika opštine i opštinskog veća;

3) rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;

4) obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata skupštine opštine;

5) izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno opštini;

6) obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi skupština opštine, predsednik opštine i opštinsko veće OBALJA STRUČNE I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE POSLOVE ZA POTREBE RADA SKUPŠTINE OPŠTINE, PREDSEDNIKA OPŠTINE I OPŠTINSKOG VEĆA.

Član 54.

Opštinskom upravom, kao jedinstvenim organom, rukovodi načelnik.

Za načelnika opštinske uprave može biti postavljeno lice koje ima završen pravni fakultet, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

ZA NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE MOŽE BITI POSTAVLJENO LICE KOJE IMA STEČENO VISOKO OBRAZOVANJE IZ NAUČNE OBLASTI PRAVNE NAUKE NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA U OBIMU OD NAJMANJE 240 ESPB BODOVA, MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA, MASTER STRUKOVNIM STUDIJAMA, SPECIJALISTIČKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA, SPECIJALISTIČKIM STRUKOVNIM STUDIJAMA, ODNOSNO NA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANJU OD NAJMANJE ČETIRI GODINE ILI SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA NA FAKULTETU, NAJMANJE PET GODINA RADNOG ISKUSTVA U STRUCI I POLOŽEN DRŽAVNI STRUČNI ISPIT ZA RAD U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE.

U opštinskoj upravi obrazovanoj kao jedinstveni organ, za vršenje srodnih poslova, mogu se obrazovati unutrašnje organizacione jedinice.

Član 55.

Kad se opštinska uprava organizuje u više uprava, radom uprave rukovodi načelnik.

Za načelnika uprave može biti postavljeno lice koje ima odgovarajući fakultet, u odnosu na delokrug uprave, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

ZA NAČELNIKA UPRAVE ZA POJEDINE OBLASTI MOŽE BITI POSTAVLJENO LICE KOJE IMA STEČENO VISOKO OBRAZOVANJE IZ ODGOVARAJUĆE NAUČNE OBLASTI U ODNOSU NA DELOKRUG UPRAVE, NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA U OBIMU OD NAJMANJE 240 ESPB BODOVA, MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA, MASTER STRUKOVNIM STUDIJAMA, SPECIJALISTIČKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA, SPECIJALISTIČKIM STRUKOVNIM STUDIJAMA, ODNOSNO NA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANJU OD NAJMANJE ČETIRI GODINE ILI SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA NA FAKULTETU, NAJMANJE PET GODINA RADNOG ISKUSTVA U STRUCI I POLOŽEN DRŽAVNI STRUČNI ISPIT ZA RAD U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE.

U okviru uprave, za vršenje srodnih poslova, mogu se obrazovati unutrašnje organizacione jedinice.

Član 57.

Načelnik za svoj rad i rad uprave odgovara skupštini opštine i opštinskom veću u skladu sa statutom opštine i aktom o organizaciji opštinske uprave.

Član 58.

Statutom opštine može se predvideti da se u opštinskoj upravi postavljaju pomoćnici predsednika opštine za pojedine oblasti (ekonomski razvoj, urbanizam, primarna zdravstvena zaštita, zaštita životne sredine, poljoprivreda i dr.).

Pomoćnici predsednika opštine pokreću inicijative, predlažu projekte i sačinjavaju mišljenja u vezi sa pitanjima koja su od značaja za razvoj u oblastima za koje su postavljeni i vrše druge poslove utvrđene aktom o organizaciji opštinske uprave.

Pomoćnike predsednika opštine postavlja i razrešava predsednik opštine.

U opštinskoj upravi može biti postavljeno najviše tri pomoćnika predsednika opštine.

STATUTOM OPŠTINE MOŽE SE PREDVIDETI DA SE ZA POJEDINE OBLASTI (EKONOMSKI RAZVOJ, URBANIZAM, PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE, POLJOPRIVREDA I DR.) POSTAVLJAJU POMOĆNICI PREDSEDNIKA OPŠTINE.

POMOĆNIKE PREDSEDNIKA OPŠTINE POSTAVLJA I RAZREŠAVA PREDSEDNIK OPŠTINE.

POMOĆNICI PREDSEDNIKA OPŠTINE POKREĆU INICIJATIVE, PREDLAŽU PROJEKTE I SAČINJAVAJU MIŠLJENJA U VEZI SA PITANJIMA KOJA SU OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ U OBLASTIMA ZA KOJE SU POSTAVLJENI I VRŠE DRUGE POSLOVE PO NALOGU PREDSEDNIKA OPŠTINE.

POMOĆNICI PREDSEDNIKA OPŠTINE SE POSTAVLJAJU U KABINETU PREDSEDNIKA OPŠTINE NAJDUŽE NA PERIOD DOK TRAJE DUŽNOST PREDSEDNIKA OPŠTINE.

U OPŠTINI DO 15.000 STANOVNIKA MOŽE BITI POSTAVLJEN JEDAN POMOĆNIK PREDSEDNIKA OPŠTINE, U OPŠTINI DO 50.000 STANOVNIKA NAJVIŠE DVA POMOĆNIKA A U OPŠTINI DO 100.000 STANOVNIKA NAJVIŠE TRI POMOĆNIKA, U SKLADU SA PODACIMA POSLEDNJEG POPISA STANOVNIŠTVA.

Član 59.

Akt o organizaciji opštinske uprave donosi skupština opštine na predlog opštinskog veća.

Akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji opštinske uprave donosi načelnik uz saglasnost opštinskog veća.

AKT O UNUTRAŠNJEM UREĐENJU I SISTEMATIZACIJI OPŠTINSKE UPRAVE, SLUŽBI I ORGANIZACIJA OBJEDINJUJE NAČELNIK I DOSTAVLJA OPŠTINSKOM VEĆU NA USVAJANJE.

Član 66.

Organi grada obavljaju poslove predviđene ovim zakonom za organe opštine, kao i druge poslove utvrđene zakonom i statutom grada.

Skupštinu grada sačinjavaju odbornici čiji se broj utvrđuje statutom grada, s tim što njihov broj ne može biti veći od 90.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na skupštinu opštine primenjuju se na gradsku skupštinu.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na predsednika opštine primenjuju se na gradonačelnika.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na opštinsko veće primenjuju se na gradsko veće.

Gradska uprava se obrazuje kao jedinstveni organ ili kao više uprava za pojedine oblasti.

Odredbe ovog zakona o opštinskoj upravi primenjuju se na gradsku upravu.

U GRADU DO 100.000 STANOVNIKA GRADONAČELNIK MOŽE POSTAVITI NAJVIŠE TRI POMOĆNIKA, A GRADU SA VIŠE OD 100.000 STANOVNIKA GRADONAČELNIK MOŽE POSTAVITI NAJVIŠE PET POMOĆNIKA, U SKLADU SA PODACIMA POSLEDNJEG POPISA STANOVNIŠTVA.

Član 68.

Građani putem građanske inicijative predlažu skupštini jedinice lokalne samouprave donošenje akta kojim će se urediti određeno pitanje iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave, promenu statuta ili drugih akata i raspisivanje referenduma u skladu sa zakonom i statutom.

O predlogu iz stava 1. ovog člana, skupština je dužna da održi raspravu i da dostavi obrazložen odgovorgrađanima u roku od 60 dana od dobijanja predloga.

Statutom jedinice lokalne samouprave utvrđuje se broj potpisa građana potreban za punovažno pokretanje građanske inicijative, koji ne može da bude manji od 5% birača.

BROJ POTPISA GRAĐANA POTREBAN ZA POKRETANJE GRAĐANSKE INICIJATIVE IZNOSI 5% OD UKUPNOG BROJA GRAĐANA SA BIRAČKIM PRAVOM.

NADLEŽNI ORGAN OPŠTINE JE DUŽAN DA NA INTERNET PREZENTACIJI OPŠTINE ODNOSNO NA DRUGI PRIMEREN NAČIN OBAVESTI JAVNOST DA JE OTPOČEO RAD NA PRIPREMI PROPISA KOJE DONOSI SKUPŠTINA.

RADI SPROVOĐENJA JAVNE RASPRAVE, PREDLOG GRAĐANA JE POTREBNO DA SVOJIM POTPISIMA PODRŽI NAJMANJE 100 GRAĐANA SA BIRAČKIM PRAVOM NA TERITORIJI OPŠTINE.

PRIKUPLJANJE POTPISA GRAĐANA ZA SPROVOĐENJE JAVNE RASPRAVE SE SPROVODI U SKLADU SA PROPISIMA KOJI UREĐUJU GRAĐANSKU INICIJATIVU.

NADLEŽNI ODBOR SKUPŠTINE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ODLUČUJE PO PRIMLJENOM PREDLOGU GRAĐANA O SPROVOĐENJU POSTUPKA JAVNE RASPRAVE.

Član 70.

Skupština jedinice lokalne samouprave može na sopstvenu inicijativu da raspiše referendum o pitanjima iz svoje nadležnosti.

Referendum o pitanju iz svoje nadležnosti skupština jedinice lokalne samouprave dužna je da raspiše na predlog koji podnese najmanje 10% birača od ukupnog biračkog tela u jedinici lokalne samouprave, na način utvrđen zakonom i statutom.

Odluka putem referenduma doneta je ako se za nju izjasnila većina građana SA BIRAČKIM PRAVOM NA TERITORIJI OPŠTINE koja je glasala, pod uslovom da je glasalo više od polovine ukupnog broja građana.

Odluka doneta na referendumu je obavezna, a skupština jedinice lokalne samouprave je ne može staviti van snage, niti izmenama i dopunama menjati njenu suštinu u narednom periodu od godinu dana od dana donošenja odluke.

Član 73.

PREDLOG ZA OBRAZOVANJE, ODNOSNO UKIDANJE MESNE ZAJEDNICE ILI DRUGOG OBLIKA MESNE SAMOUPRAVE, MOGU PODNETI, NAJMANJE 10% BIRAČA SA PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU NA KOJE SE PREDLOG ODNOSI, NAJMANJE JEDNA TREĆINA ODBORNIKA I OPŠTINSKO ODNOSNO, GRADSKO VEĆE.

Skupština opštine, odnosno skupština grada, odlučuje uz prethodno pribavljeno mišljenje građana, o obrazovanju, području za koje se obrazuje, PROMENI PODRUČJA i ukidanju mesnih zajednica i drugih oblika mesne samouprave.

Ova odluka donosi se većinom glasova od ukupnog broja odbornika.

Član 74.

Aktima mesne zajednice, odnosno drugog oblika mesne samouprave, u skladu sa statutom opštine, odnosno grada i aktom o osnivanju, utvrđuju se poslovi koje vrši, organi i postupak izbora, organizacija i rad organa, način odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad mesne zajednice, odnosno drugog oblika mesne samouprave.

AKTOM O OSNIVANJU MESNE ZAJEDNICE, U SKLADU SA STATUTOM OPŠTINE, ODNOSNO GRADA, UTVRĐUJU SE POSLOVI KOJE VRŠI MESNA ZAJEDNICA, ORGANI I ORGANIZACIJA RADA ORGANA, NAČIN ODLUČIVANJA KAO I POSTUPAK IZBORA SAVETA I DRUGIH ORGANA MESNE SAMOUPRAVE, ZAŠTITA PRAVA U TOKU IZBORA I DRUGA PITANJA OD ZNAČAJA ZA RAD MESNE ZAJEDNICE, ODNOSNO DRUGOG OBLIKA MESNE SAMOUPRAVE.

ANGAŽOVANJE PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA, KAO I ČLANOVA DRUGIH ORGANA MESNE ZAJEDNICE NE PODRAZUMEVA STVARANJE DODATNIH FINANSIJSKIH OBAVEZA MESNOJ ZAJEDNICI.

SAVET MESNE ZAJEDNICE JE OSNOVNI PREDSTAVNIČKI ORGAN GRAĐANA NA PODRUČJU MESNE SAMOUPRAVE.

IZBORI ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE SPROVODE SE PO PRAVILIMA NEPOSREDNOG I TAJNOG GLASANJA NA OSNOVU OPŠTEG I JEDNAKOG IZBORNOG PRAVA, U SKLADU SA AKTOM O OSNIVANJU.

IZBORE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE RASPISUJE PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE, ODNOSNO GRADA.

PREDSEDNIKA SAVETA MESNE ZAJEDNICE BIRA SAVET IZ REDA SVOJIH ČLANOVA, TAJNIM GLASANJEM, VEĆINOM OD UKUPNOG BROJA ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE.

SAVET MESNE ZAJEDNICE:

1) DONOSI STATUT MESNE ZAJEDNICE;

2) DONOSI FINANSIJSKI PLAN MESNE ZAJEDNICE I PROGRAME RAZVOJA MESNE ZAJEDNICE;

3) BIRA I RAZREŠAVA PREDSEDNIKA SAVETA MESNE ZAJEDNICE;

4) PREDLAŽE MERE ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI NA PODRUČJU MESNE ZAJEDNICE;

5) DONOSI POSLOVNIK O RADU SAVETA MESNE ZAJEDNICE I DRUGE AKTE IZ NADLEŽNOSTI MESNE ZAJEDNICE;

6) POKREĆE INICIJATIVU ZA DONOŠENJE NOVIH ILI IZMENU POSTOJEĆIH PROPISA OPŠTINE;

7) VRŠI DRUGE POSLOVE IZ NADLEŽNOSTI MESNE ZAJEDNICE UTVRĐENE STATUTOM OPŠTINE, AKTOM O OSNIVANJU MESNE ZAJEDNICE ILI DRUGIM OPŠTINSKIM PROPISIMA.

Član 75.

Sredstva za rad mesne zajednice, odnosno drugog oblika mesne samouprave obezbeđuju se iz:

1) sredstava utvrđenih odlukom o budžetu opštine, odnosno grada, uključujući i samodoprinos;

2) donacija;

3) prihoda koje mesna zajednica, odnosno drugi oblik mesne samouprave ostvari svojom aktivnošću.

Mesna zajednica, odnosno drugi oblik mesne samouprave donosi finansijski plan na koji saglasnost daje nadležni organ opštine, odnosno grada U SKLADU SA ODLUKOM O BUDŽETU.

Član 76.

Mesna zajednica, odnosno drugi oblik mesne samouprave ima svojstvo pravnog lica u okviru prava i dužnosti utvrđenih statutom i odlukom o osnivanju.

ORGAN ODREĐEN STATUTOM OPŠTINE, ODNOSNO GRADA POKRENUĆE POSTUPAK ZA OCENU USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OPŠTEG AKTA MESNE ZAJEDNICE PRED USTAVNIM SUDOM, AKO SMATRA DA TAJ AKT NIJE U SAGLASNOSTI SA USTAVOM ILI ZAKONOM.

ORGAN ODREĐEN STATUTOM OPŠTINE, ODNOSNO GRADA DUŽAN JE DA OBUSTAVI OD IZVRŠENJA OPŠTI AKT MESNE ZAJEDNICE ZA KOJI SMATRA DA NIJE SAGLASAN USTAVU ILI ZAKONU, REŠENJEM KOJE STUPA NA SNAGU OBJAVLJIVANJEM U LOKALNOM SLUŽBENOM GLASILU.

REŠENJE O OBUSTAVI OD IZVRŠENJA PRESTAJE DA VAŽI AKO ORGAN ODREĐEN STATUTOM OPŠTINE, ODNOSNO GRADA U ROKU OD PET DANA OD OBJAVLJIVANJA REŠENJA NE POKRENE POSTUPAK ZA OCENU USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OPŠTEG AKTA.

ČLAN 76a

KADA ORGAN OPŠTINE, ODNOSNO GRADA, ODREĐEN STATUTOM OPŠTINE, ODNOSNO GRADA, KOJI VRŠI NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA I AKATA MESNE ZAJEDNICE SMATRA DA OPŠTI AKT MESNE ZAJEDNICE NIJE U SAGLASNOSTI SA STATUTOM, AKTOM O OSNIVANJU MESNE ZAJEDNICE ILI DRUGIM OPŠTINSKIM PROPISOM, UKAZAĆE NA TO SAVETU MESNE ZAJEDNICE RADI PREDUZIMANJA ODGOVARAJUĆIH MERA.

AKO SAVET MESNE ZAJEDNICE NE POSTUPI PO PREDLOZIMA ORGANA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, ORGAN ODREĐEN STATUTOM OPŠTINE, ODNOSNO GRADA, PONIŠTIĆE OPŠTI AKT MESNE ZAJEDNICE REŠENJEM KOJE STUPA NA SNAGU OBJAVLJIVANJEM U LOKALNOM SLUŽBENOM GLASILU.

ORGAN OPŠTINE, ODNOSNO GRADA ODREĐEN STATUTOM OPŠTINE, ODNOSNO GRADA, KOJI VRŠI NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA I AKATA MESNE ZAJEDNICE PREDLAŽE PREDSEDNIKU OPŠTINE, ODNOSNO GRADONAČELNIKU OBUSTAVLJANJE FINANSIRANJA AKTIVNOSTI MESNE ZAJEDNICE U KOJIMA SE FINANSIJSKA SREDSTVA NE KORISTE U SKLADU SA FINANSIJSKIM PLANOM MESNE ZAJEDNICE, ODLUKOM O BUDŽETU ILI ZAKONOM.

ČLAN 76b

SAVET MESNE ZAJEDNICE MOŽE SE RASPUSTITI AKO:

1) SAVET NE ZASEDA DUŽE OD TRI MESECA;

2) NE IZABERE PREDSEDNIKA SAVETA U ROKU OD MESEC DANA OD DANA ODRŽAVANJA IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE ILI OD DANA NJEGOVOG RAZREŠENJA, ODNOSNO PODNOŠENJA OSTAVKE;

3) NE DONESE FINANSIJSKI PLAN U ROKU ODREĐENOM ODLUKOM SKUPŠTINE OPŠTINE, ODNOSNO SKUPŠTINE GRADA.

ODLUKU O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE DONOSI SKUPŠTINA OPŠTINE, ODNOSNO SKUPŠTINA GRADA NA PREDLOG NADLEŽNOG ORGANA OPŠTINE, ODNOSNO GRADA KOJI VRŠI NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA I AKATA MESNE ZAJEDNICE.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE, ODNOSNO PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA, RASPISUJE IZBORE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE, U ROKU OD 15 DANA OD STUPANJA NA SNAGU ODLUKE O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE, S TIM DA OD DATUMA RASPISIVANJA IZBORA DO DATUMA ODRŽAVANJA IZBORA NE MOŽE PROTEĆI VIŠE OD 45 DANA.

DO KONSTITUISANJA SAVETA MESNE ZAJEDNICE, TEKUĆE I NEODLOŽNE POSLOVE MESNE ZAJEDNICE OBAVLJAĆE POVERENIK OPŠTINE KOGA IMENUJE SKUPŠTINA OPŠTINE, ODNOSNO SKUPŠTINA GRADA, ISTOVREMENO SA DONOŠENJEM ODLUKE O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDNICE.

Član 77.

Odlukom skupštine opštine, odnosno skupštine grada može se svim ili pojedinim mesnim zajednicama i drugim oblicima mesne samouprave poveriti vršenje određenih poslova iz nadležnosti opštine odnosno grada, uz obezbeđivanje za to potrebnih sredstava.

OPŠTINA, ODNOSNO GRAD PRUŽA POMOĆ MESNOJ ZAJEDNICI U OBAVLJANJU ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKIH I FINANSIJSKO-MATERIJALNIH POSLOVA.

Za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti opštinske uprave, odnosno gradskih uprava, posebno u vezi sa ostvarivanjem prava građana, može se organizovati rad opštinske uprave u mesnim zajednicama.

Poslove iz stava 2. ovog člana, način i mesto njihovog vršenja određuje predsednik opštine na predlog načelnika opštinske uprave, odnosno načelnika gradskih uprava.

Član 79a

ORGANI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, U POSTUPKU REŠAVANJA O PRAVIMA, OBAVEZAMA ILI PRAVNIM INTERESIMA FIZIČKOG ILI PRAVNOG LICA, ODNOSNO DRUGE STRANKE, PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, U SKLADU SA ZAKONOM, VRŠE UVID, PRIBAVLJAJU I OBRAĐUJU PODATKE IZ EVIDENCIJA, ODNOSNO REGISTARA KOJE U SKLADU SA POSEBNIM PROPISIMA VODE DRŽAVNI ORGANI, ORGANI TERITORIJALNE AUTONOMIJE, JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I IMAOCI JAVNIH OVLAŠĆENJA.

UVID, PRIBAVLJANJE I OBRADA PODATAKA IZ EVIDENCIJA, ODNOSNO REGISTARA KOJI SE VODE U ELEKTRONSKOM OBLIKU U POSTUPKU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, VRŠI SE PUTEM INFORMACIONOG SISTEMA KOJI OBEZBEĐUJE SIGURNOST I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI.

U POSTUPKU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ORGANI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE MOGU VRŠITI UVID, PRIBAVLJATI I OBRAĐIVATI SAMO ONE PODATKE KOJI SU ZAKONOM ILI POSEBNIM PROPISOM UTVRĐENI KAO NEOPHODNI ZA REŠAVANJE O ODREĐENOM PRAVU, OBAVEZI ILI PRAVNOM INTERESU STRANKE.

Član 83.

Kad ministarstvo nadležno za poslove lokalne samouprave, odnosno nadležni organ teritorijalne autonomije smatra da opšti akt organa jedinice lokalne samouprave nije u saglasnosti sa njenim statutom, ukazaće na to skupštini jedinice lokalne samouprave radi preduzimanja odgovarajućih mera.

Ako skupština jedinice lokalne samouprave ne postupi po predlozima organa iz stava 1. ovog člana, ministarstvo nadležno za poslove lokalne samouprave pokrenuće postupak pred Vrhovnim sudom Srbije UPRAVNIM SUDOM i istovremeno će predložiti Vladi da obustavi od izvršenja akt iz stava 1. ovog člana, do odluke Vrhovnog suda Srbije UPRAVNOG SUDA.

Član 85.

Skupština jedinice lokalne samouprave može se raspustiti ako:

1) skupština ne zaseda duže od tri meseca;

2) ako ne izabere predsednika opštine i opštinsko veće u roku od mesec dana od dana konstituisanja

skupštine jedinice lokalne samouprave ili od dana njihovog razrešenja, odnosno podnošenja ostavke;

3) ne donese statut ili budžet u roku utvrđenom zakonom.

Član 88.

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, NJENI ORGANI I SLUŽBE, KAO I PREDUZEĆA, USTANOVE I DRUGE ORGANIZACIJE ČIJI JE OSNIVAČ, OSTVARUJU SARADNJU I UDRUŽUJU SE SA DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE I NJENIM ORGANIMA I SLUŽBAMA U OBLASTIMA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA I RADI NJIHOVOG OSTVARIVANJA MOGU UDRUŽIVATI SREDSTVA I OBRAZOVATI ZAJEDNIČKE ORGANE, PREDUZEĆA, USTANOVE I DRUGE ORGANIZACIJE I USTANOVE, U SKLADU SA ZAKONOM I STATUTOM.

Jedinice lokalne samouprave mogu ostvarivati saradnju u oblastima od zajedničkog interesa sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama i jedinicama lokalne samouprave u drugim državama, u okviru spoljne politike Republike Srbije, uz poštovanje teritorijalnog jedinstva i pravnog poretka Republike Srbije, u skladu s Ustavom i zakonom.

SARADNJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PODRAZUMEVA I USTUPANJE OBAVLJANJA POJEDINIH POSLOVA IZ OKVIRA IZVORNIH NADLEŽNOSTI DRUGOJ JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE ILI PREDUZEĆU, USTANOVI I DRUGOJ ORGANIZACIJI ČIJI JE ONA OSNIVAČ.

POSLOVI IZ OBLASTI KOMUNALNIH DELATNOSTI ZAJEDNIČKI SE OBAVLJAJU NA OSNOVU SPORAZUMA O SARADNJI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, U SKLADU SA ZAKONOM KOJI UREĐUJE KOMUNALNE DELATNOSTI.

Član 88a

SPORAZUMOM O SARADNJI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE UREĐUJU SE: NAZIV I SEDIŠTE ZAJEDNIČKOG ORGANA, SLUŽBE, PREDUZEĆA, USTANOVE ILI DRUGE ORGANIZACIJE, VRSTA, OBIM I NAČIN OBAVLJANJA POSLOVA, NAČIN FINANSIRANJA, UPRAVLJANJE I NADZOR NAD RADOM, PRISTUPANJE SPORAZUMU DRUGIH JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, POSTUPAK ISTUPANJA ODNOSNO ODUSTAJANJA OD SPORAZUMA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, POSEBNA PRAVA I OBAVEZE ZAPOSLENIH KAO I DRUGA PITANJA OD ZNAČAJA ZA OSNIVANJE, RAD I PRESTANAK RADA, U SKLADU SA ZAKONOM.

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE DOSTAVLJA MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA LOKALNU SAMOUPRAVU SPORAZUM O SARADNJI U ROKU OD 30 DANA OD DANA ZAKLJUČENJA SPORAZUMA.

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU VODI EVIDENCIJU O ZAKLJUČENIM SPORAZUMIMA O SARADNJI.

DVE ILI VIŠE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE MOGU PREDLOŽITI MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA LOKALNU SAMOUPRAVU ZAJEDNIČKO IZVRŠAVANJE ODREĐENIH POVERENIH POSLOVA, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU DRŽAVNA UPRAVA I UREDBOM VLADE KOJOM SE UREĐUJU BLIŽI USLOVI I NAČIN ZAJEDNIČKOG IZVRŠAVANJA POVERENIH POSLOVA.

Član 88b

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE MOGU OSTVARIVATI SARADNJU U OBLASTIMA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U DRUGIM DRŽAVAMA, U OKVIRU UTVRĐEN POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE, UZ POŠTOVANJE TERITORIJALNOG JEDINSTVA I PRAVNOG PORETKA REPUBLIKE SRBIJE, U SKLADU S USTAVOM I ZAKONOM.

Član 88v

                U SLUČAJU OSNIVANJA ZAJEDNIČKOG ORGANA, SLUŽBE, PREDUZEĆA ILI DRUGE ORGANIZACIJE KOJI SE OSNIVA NA OSNOVU ZAKLJUČENOG SPORAZUMA O SARADNJI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, NJIHOVE RUKOVODIOCE POSTAVLJAJU ODNOSNO IMENUJU, RAZREŠAVANJU I O NJIHOVOJ ODGOVORNOSTI I PRESTANKU DUŽNOSTI ODLUČUJU NADLEŽNI ORGANI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, OSNIVAČI, U SKLADU SA ZAKONOM.

                ZAPOSLENI SVOJA PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI OSTVARUJU U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE U KOJOJ JE SEDIŠTE ZAJEDNIČKOG ORGANIZACIONOG OBLIKA KOJI SE OSNIVA.

                KAD JE SPORAZUMOM PREDVIĐENO DA ZAJEDNIČKI ORGAN ODLUČUJE O PRAVIMA I OBAVEZAMA GRAĐANA U UPRAVNOM POSTUPKU, NADLEŽNI ORGANI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZADRŽAVAJU SVOJU NADLEŽNOST U DRUGOSTEPENOM POSTUPKU, U SKLADU SA ZAKONOM.

                SREDSTVA ZA FINANSIRANJE RADA ZAJEDNIČKOG ORGANA OBEZBEĐUJU SE U BUDŽETIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJE SU PRISTUPILE SPORAZUMU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, SRAZMERNO OBIMU POSLOVA KOJE ZA NJIH ZAJEDNIČKI ORGAN OBAVLJA.

Član 88g

                U SLUČAJU DA JE SPORAZUMOM O SARADNJI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PREDVIĐENO DA JEDNA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE USTUPA ODREĐENE POSLOVE IZ SVOJE NADLEŽNOSTI DRUGOJ JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE, TE FINANSIRA RAD ORGANA DRUGE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZARAD OBAVLJANJA ODREĐENIH USTUPLJENIH POSLOVA ZA NJENE POTREBE, JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJA JE USTUPILA POSLOVE OBEZBEĐUJE FINANSIRANJE RADA ORGANA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJE TE POSLOVE OBAVLJA, SRAZMERNO OBIMU TIH POSLOVA.

                JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE DOSTAVLJA IZVEŠTAJ O OBAVLJANJU USTUPLJENIH POSLOVA NA ZAHTEV JEDINICE KOJA JOJ JE USTUPILA ODREĐENE POSLOVE, A NAJMANJE JEDNOM U ŠEST MESECI.

                KAD JE SPORAZUMOM PREDVIĐENO DA USTUPLJENI POSLOVI OBUHVATAJU ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBAVEZAMA GRAĐANA U UPRAVNOM POSTUPKU, NADLEŽNI ORGANI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZADRŽAVAJU SVOJU NADLEŽNOST U DRUGOSTEPENOM POSTUPKU, U SKLADU SA ZAKONOM.

                USTUPLJENI POSLOVI OBAVLJAJU SE U IME I ZA RAČUN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJA IH JE USTUPILA I FINANSIRA IH, A PRED GRAĐANIMA I DRUGIM SUBJEKTIMA ODGOVORNA JE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJA JE USTUPILA POSLOVE.

Član 88d

                SPORAZUM O SARADNJI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PRESTAJE DA VAŽI NA ZAHTEV JEDNE OD JEDNICA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJI ONA PISMENIM PUTEM UPUTI DRUGOJ JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE, NAJKASNIJE ŠEST MESECI PRE DANA SA KOJIM SPORAZUM PRESTAJE DA VAŽI.

                JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJA PODNOSI ZAHTEV IZ STAVA 1. OVOG ČLANA O TOME OBAVEŠTAVA MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU.

                AKO JE SPORAZUMU PRISTUPILO VIŠE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, ON PRESTAJE DA VAŽI SAMO U DELU KOJI SE ODNOSI NA JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE KOJA JE PODNELA ZAHTEV IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

Član 93.

Skupština jedinice lokalne samouprave utvrđuje praznike i odlučuje o nazivima ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta na svojoj teritoriji, KAO I O DODELJIVANJU ZVANJA „POČASNI GRAĐANIN“ OSOBI ČIJI SU RAD I DOSTIGNUĆA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA OPŠTINU, uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove lokalne samouprave.

Ako je na području jedinice lokalne samouprave jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi, u postupku promene naziva ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta, pribaviće se mišljenje nacionalnog saveta I SAVETA ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE.

Član 97.

U jedinici lokalne samouprave može se ustanoviti zaštitnik građana LOKALNI OMBUDSMAN koji je ovlašćen da NEZAVISNO I SAMOSTALNO kontroliše poštovanje prava građana, utvrđuje povrede učinjene aktima, radnjama ili nečinjenjem organa uprave i javnih službi, ako se radi o povredi propisa i opštih akata jedinice lokalne samouprave.

Dve ili više jedinica lokalne samouprave mogu doneti odluku o ustanovljavanju zajedničkog zaštitnika građana LOKALNOG OMBUDSMANA.

Nadležnost i ovlašćenja, način postupanja i izbora i prestanka dužnosti zaštitnika građana LOKALNOG OMBUDSMANA uređuje se statutom i drugim opštim aktom.

Član 98.

U nacionalno mešovitim jedinicama lokalne samouprave osniva se savet za međunacionalne odnose, kao samostalno radno telo, koje čine predstavnici srpskog naroda i nacionalnih manjina, u skladu sa ovim zakonom i statutom.

Nacionalno mešovitim jedinicama lokalne samouprave, u smislu ovog zakona, smatraju se jedinice lokalne samouprave u kojima pripadnici jedne nacionalne manjine čine više od 5% od ukupnog broja stanovnika ili svih nacionalnih manjina čine više od 10% od ukupnog broja stanovnika prema poslednjem popisu stanovništva u Republici Srbiji.

Predstavnike u savetu za međunacionalne odnose mogu imati pripadnici srpskog naroda i nacionalnih manjinina sa više od 1% učešća u ukupnom stanovništvu jedinice lokalne samouprave.

Savet razmatra pitanja ostvarivanja, zaštite i unapređivanja nacionalne ravnopravnosti, u skladu sa zakonom i statutom.

Delokrug, sastav, izbor članova i način rada saveta za međunacionalne odnose uređuje se odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave, koja se donosi većinom glasova od ukupnog broja odbornika u skladu sa statutom.

ZA ČLANA SAVETA ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE NE MOŽE BITI IZABRAN ODBORNIK U SKUPŠTINI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE.

Način predlaganja i izbora članova saveta za međunacionalne odnose treba da obezbedi ravnomernu zastupljenost predstavnika srpskog naroda i nacionalnih manjina.

U slučaju nacionalnih manjina koje imaju svoje izabrane nacionalne savete, predstavnici nacionalnih manjina u savetu se biraju na predlog nacionalnog saveta, A PREDSTAVNIKE SRPSKOG NARODA PREDLAŽE STALNO RADNO TELO SKUPŠTINE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, KOJE OBAVLJA POSLOVE U VEZI SA KADROVSKIM PITANJIMA.

Odluke saveta za međunacionalne odnose donose se konsenzusom članova saveta.

Savet o svojim stavovima i predlozima obaveštava skupštinu jedinice lokalne samouprave koja je dužna da se o njima izjasni na prvoj narednoj sednici, a najkasnije u roku od 30 dana. SAVET PODNOSI ŠESTOMESEČNI IZVEŠTAJ SKUPŠTINI O SVOM RADU.

Skupština i izvršni organi jedinice lokalne samouprave su dužni da predloge svih odluka koji se tiču nacionalne ravnopravnosti prethodno dostave na mišljenje savetu.

Savet za međunacionalne odnose ima pravo da pred Ustavnim sudom pokrene postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odluke ili drugog opšteg akta skupštine jedinice lokalne samouprave ako smatra da su njime neposredno povređena prava pripadnika srpskog naroda i nacionalnih manjina predstavljenih u savetu za međunacionalne odnose i pravo da pod istim uslovima pred Vrhovnim sudom Srbije UPRAVNIM SUDOM pokrene postupak za ocenu saglasnosti odluke ili drugog opšteg akta skupštine jedinice lokalne samouprave sa statutom.

SAMOSTALNI ČLANOVI ZAKONA

Član 39.

JEDINSTVENI POPIS POSLOVA, KOJI SU U SKLADU SA OVIM ZAKONOM U NADLEŽNOSTI OPŠTINA, OBEZBEĐUJE MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU NA OSNOVU PODATAKA DOBIJENIH OD OPŠTINA I ORGANA DRŽAVNE UPRAVE, U ROKU OD GODINU DANA OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

Član 40.

ODREDBA ČLANA 11. STAV 2. ZAKONA (ODREDBA ČLANA 2. OVOG ZAKONA), KOJA SE ODNOSI NA SPROVOĐENJE OBAVEZNOG POSTUPKA JAVNE RASPRAVE ZA PLANIRANJE INVESTICIJA U ODLUCI O BUDŽETU PRIMENJUJE SE POČEV OD PRIPREME ODLUKE O BUDŽETU ZA 2019. GODINU.

ODREDBA ČLANA 45. STAV 6. ZAKONA (ODREDBA ČLANA 12. STAV 2. OVOG ZAKONA), KOJA SE ODNOSI NA BROJ ČLANOVA OPŠTINSKOG ODNOSNO GRADSKOG VEĆA PRIMENJUJE SE NAKON SPROVEDENIH IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ODRŽANIH POSLE STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

ODREDBE ČLANA 58. I ČLANA 66. STAV 8. ZAKONA (ODREDBE ČLANA 20. I ČLANA 22. OVOG ZAKONA), KOJE SE ODNOSE NA POSTAVLJENJE POMOĆNIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE, ODNOSNO POMOĆNIKA GRADONAČELNIKA, PRIMENJUJU SE NAKON SPROVEDENIH IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ODRŽANIH POSLE STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

POSLOVI I OVLAŠĆENJA, KOJI SU UTVRĐENI OVIM ZAKONOM, NE UVODE OBAVEZU DODATNOG ZAPOŠLJAVANJA I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ĆE IH OBAVLJATI U SKLADU SA PROPISIMA KOJI UREĐUJU ZAPOŠLJAVANJE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE.

Član 41.

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ĆE USKLADITI SVOJE STATUTE I DRUGE OPŠTE AKTE SA OVIM ZAKONOM U ROKU OD DEVET MESECI OD STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

SKUPŠTINA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ĆE DOSTAVITI PREDLOG STATUTA MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA LOKALNU SAMOUPRAVU RADI PRIBAVLJANJA MIŠLJENJA, NAJKASNIJE ŠEST MESECI OD STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

MIŠLJENJE O USKLAĐENOSTI STATUTA SA OVIM ZAKONOM, MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU ĆE DATI U ROKU OD 30 DANA OD PRIJEMA PREDLOGA STATUTA.

UKOLIKO SE MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU NE IZJASNI U ROKU IZ STAVA 3. OVOG ČLANA, SMATRAĆE SE DA JE DATO POZITIVNO MIŠLJENJE.

Član 42.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.