Predlog zakonao izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

1. Naziv propisa Evropske unije : Council regulation (EC) No 2157/2001 on the Statute for a European company (SE) of 8 October 2001Uredba veća (EZ) br. 2157/2001 o Statutu evropskog društva (SE) od 8. oktobra 2001. godine 2. „CELEX” oznaka EU propisa32001R2157 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: Vlada Obrađivač: Ministarstvo privrede 4. Datum izrade tabele: 18.05.2018. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije: Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, Draft of law on the amendments to the Law on companies 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:2016-639 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa R.S. |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | |1.1 |A company may be set up within the territory of the Community in the form of a European public limited-liability company (Societas Europaea or SE) on the conditions and in the manner laid down in this Regulation. |577a |U Republici Srbiji može se osnovati Evropsko akcionarsko društvo (Societas Europea).

Evropsko akcionarsko društvo (u daljem tekstu: evropsko društvo) osniva se u pravnoj formi akcionarskog društva, čiji je osnovni kapital podeljen na akcije koje ima jedan ili više akcionara, koji ne odgovaraju za obaveze društva, osim u slučajevima iz člana 18. ovog zakona. |PU | |Predlog

član 149 | |1.2 |The capital of an SE shall be divided into shares. No shareholder shall be liable for more than the amount he has subscribed.

|577b

245.1

|Na pitanja koja nisu propisana odredbama ovog dela zakona, primenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na akcionarsko društvo.

Akcionarsko društvo je društvo čiji je osnovni kapital podeljen na akcije koje ima jedan ili više akcionara koji ne odgovaraju za obaveze društva, osim u slučaju iz člana 18. ovog zakona.

|PU | |Usklađeno je i sa članom 245.1 ZPD-a koji se odnosi na akcionarska društva | |1.3 |An SE shall have legal personality. |577v.1 |Evropsko društvo koje se osniva na teritoriji Republike Srbije stiče svojstvo pravnog lica registracijom u registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom o registraciji. |PU | | | |1.4 |Employee involvement in an SE shall be governed by the provisions of Directive 2001/86/EC. | | |NP | |Nije predmet regulacije ZPDa, već će se regulisati u okviru zakonodavstva kojim se uređuju pitanja u vezi sa radnim odnosima | |2.1 |Public limited-liability companies such as referred to in Annex I, formed under the law of a Member State, with registered offices and head offices within the Community may form an SE by means of a merger provided that at least two of them are governed by the law of different Member States.

|577g.1

577g.1.1

577g.1.1.1

577g.1.1.2 |Evropsko društvo na teritoriji Republike Srbije može se osnovati:

1) pripajanjem, odnosno spajanjem akcionarskih društava, od kojih je najmanje jedno registrovano na teritoriji Republike Srbije, a drugo na teritoriji druge države članice Evropske unije ili države potpisnice Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru (u daljem tekstu: države članice), pri čemu se:

(1) jedno ili više akcionarskih društava pripajaju akcionarskom društvu registrovanom na teritoriji Republike Srbije, prenošenjem na to društvo celokupne imovine i obaveza, čime društva koje se pripajaju prestaju da postoje bez sprovođenja postupka likvidacije, a društvo sticalac menja pravnu formu u formu evropskog društva, ili

(2) dva ili više društava spajaju uz osnivanje evropskog društva prenošenjem na to društvo celokupne imovine i obaveza, čime društva koja se spajaju prestaju da postoje bez sprovođenja postupka likvidacije; |PU | | | |2.2.a.b |Public and private limited-liability companies such as referred to in Annex II, formed under the law of a Member State, with registered offices and head offices within the Community may promote the formation of a holding SE provided that each of at least two of them:

is governed by the law of a differen Member State, or has for at least two years had a subsidiary company governed by the law of another Member State or a branch situated in another Member State.

|577g.1.2

577g.1.2.1

577g.1.2.2 |2) kao holding koga osnivaju:

(1) najmanje dva društva, od kojih je najmanje jedno, društvo iz čl. 139. ili 245. ovog zakona registrovano na teritoriji Republike Srbije i najmanje jedno, društvo kapitala osnovano na teritoriji druge države članice, ili

(2) najmanje dva društva iz čl. 139. ili 245. ovog zakona registrovana na teritoriji Republike Srbije od kojih svako, u periodu od najmanje dve godine, na teritoriji druge države članice ima registrovan ogranak ili kontrolisano društvo čiji je isključivi vlasnik; |PU | | | |2.3.a.b |Companies and firms within the meaning of the second paragraph of Article 48 of the Treaty and other legal bodies governed by public or private law, formed under the law of a Member State, with registered offices and head offices within the Community may form a subsidiary SE by subscribing for its shares, provided that each of at least two of them:

is governed by the law of a different Member State, or has for at least two years had a subsidiary company governed by the law of another Member State or a branch situated in another Member State.

|577g.1.3

577g.1.3.1

577g.1.3.2

|3) osnivanjem kontrolisanog društva u obliku evropskog društva, koga osnivaju:

(1) najmanje dva društva, od kojih je najmanje jedno, društvo iz čl. 139. ili 245. ovog zakona registrovano na teritoriji Republike Srbije i najmanje jedno, društvo kapitala osnovano na teritoriji druge države članice ili

(2) najmanje dva društva iz čl. 139. ili 245. ovog zakona registrovana na teritoriji Republike Srbije od kojih svako, u periodu od najmanje dve godine, na teritoriji druge države članice ima registrovan ogranak ili kontrolisano društvo čiji je isključivi vlasnik; |PU | | | |2.4 |A public limited-liability company, formed under the law of a Member State, which has its registered office and head office within the Community may be transformed into an SE if for at least two years it has had a subsidiary company governed by the law of another Member State.

|577g.1.4 |4) promenom pravne forme akcionarskog društva koje u periodu od najmanje dve godine, na teritoriji druge države članice ima registrovano kontrolisano društvo čiji je isključivi vlasnik. |PU | | | |2.5 |A Member State may provide that a company the head office of which is not in the Community may participate in the formation of an SE provided that company is formed under the law of a Member State, has its registered office in that Member State and has a real and continuous link with a Member State’s economy. | | |NP | |Nije predviđena ova mogućnost, ali sa prijemom RS u EU, razmotriće se i ona. | |3.1 |For the purposes of Article 2(1), (2) and (3), an SE shall be regarded as a public limited-liability company governed by the law of the Member State in which it has its registered office.

|577a.2

577v.1 |Evropsko akcionarsko društvo (u daljem tekstu: evropsko društvo) osniva se u pravnoj formi akcionarskog društva, čiji je osnovni kapital podeljen na akcije koje ima jedan ili više akcionara, koji ne odgovaraju za obaveze društva, osim u slučajevima iz člana 18. ovog zakona.

Evropsko društvo koje se osniva na teritoriji Republike Srbije stiče svojstvo pravnog lica registracijom u registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom o registraciji.

|PU | | | |3.2 |  An SE may itself set up one or more subsidiaries in the form of SEs. The provisions of the law of the Member State in which a subsidiary SE has its registered office that require a public limited-liability company to have more than one shareholder shall not apply in the case of the subsidiary SE. The provisions of national law implementing the twelfth Council Company Law Directive (89/667/EEC) of 21 December 1989 on single-member private limited-liability companie shall apply to SEs mutatis mutandis. |139

140

143

198

210

245

|Direktiva 2009/102 je u potpunosti implementirana u navedenim članovima ZPD-a |PU | |U potpunosti se poštuje dvanaesta direktiva o pravu preduzeća (89/667 / EEC) od 21. decembra 1989. godine o jednočlanom društvu sa ograničenom odgovornošću | |4.1 |The capital of an SE shall be expressed in euro.

|577d.1 |Osnovni kapital evropskog društva izražava se u evrima i iznosi najmanje 120.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. |PU | | | |4.2 | The subscribed capital shall not be less than EUR 120 000. |577d.1 |Osnovni kapital evropskog društva izražava se u evrima i iznosi najmanje 120.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. |PU | | | |4.3 |The laws of a Member State requiring a greater subscribed capital for companies carrying on certain types of activity shall apply to SEs with registered offices in that Member State. |577d.2 |Na osnovni kapital evropskog društva, povećanje i smanjenje osnovnog kapitala, akcije i druge hartije od vrednosti primenjuju se odredbe ovog zakona kojima se uređuju akcionarska društva. |PU | | | |5 |Subject to Article 4(1) and (2), the capital of an SE, its maintenance and changes thereto, together with its shares, bonds and other similar securities shall be governed by the provisions which would apply to a public limited-liability company with a registered office in the Member State in which the SE is registered. |577d.2 |Na osnovni kapital evropskog društva, povećanje i smanjenje osnovnog kapitala, akcije i druge hartije od vrednosti primenjuju se odredbe ovog zakona kojima se uređuju akcionarska društva. |PU | | | |6 |For the purposes of this Regulation, ‘the statutes of the SE’ shall mean both the instrument of incorporation and, where they are the subject of a separate document, the statutes of the SE. |577đ.1

577đ.3 |Osnivački akt je konstitutivni akt evropskog društva.

Evropsko društvo pored osnivačkog akta ima i statut, kojim se uređuje upravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa ovim zakonom i Uredbom iz člana 577a ovog zakona. |PU | | | |7 |The registered office of an SE shall be located within the Community, in the same Member State as its head office. A Member State may in addition impose on SEs registered in its territory the obligation of locating their head office and their registered office in the same place. |577đ.4 |U osnivačkom aktu i statutu evropskog društva sedište društva određuje se u skladu sa odredbama člana 19. ovog zakona. |PU | | | |8.1 |The registered office of an SE may be transferred to another Member State in accordance with paragraphs 2 to 13. Such a transfer shall not result in the winding up of the SE or in the creation of a new legal person. |6.1 |Prenos sedišta evropskog društva registrovanog na teritoriji Republike Srbije u drugu državu članicu

|PU | | | |8.2a |The management or administrative organ shall draw up a transfer proposal and publicise it in accordance with Article 13, without prejudice to any additional forms of publication provided for by the Member State of the registered office. That proposal shall state the current name, registered office and number of the SE and shall cover:

a)

the proposed registered office of the SE;

|577f.1

577f.2

577f.2.2 |Jedan ili više direktora, odnosno odbor direktora evropskog društava koje je registrovano na teritoriji Republike Srbije, priprema plan prenosa sedišta

Plan prenosa sedišta naročito sadrži:

2) predloženo novo sedište;

|PU | | | |8.2b |the proposed statutes of the SE including, where appropriate, its new name; |577f.2.1 | 1) poslovno ime i adresu sedišta evropskog društva; |PU | | | |8.2c |any implication the transfer may have on employees’ involvement; |577f.2.4 |4) očekivane posledice prenosa sedišta na zaposlene, kao i na učestvovanje zaposlenih u odlučivanju i ostvarivanju drugih prava u evropskom društvu; |PU | | | |8.2d |the proposed transfer timetable; |577f.2.5 |5) planirani rok za prenos sedišta; |PU | | | |8.2e |

any rights provided for the protection of shareholders and/or creditors.

|577f.2.6 |6) predviđena prava za zaštitu akcionara i poverilaca; |PU | | | |8.3 | The management or administrative organ shall draw up a report explaining and justifying the legal and economic aspects of the transfer and explaining the implications of the transfer for shareholders, creditors and employees. |577f.3 |Pored plana iz stava 2. ovog člana, jedan ili više direktora, odnosno odbor direktora evropskog društva najkasnije mesec dana pre dana održavanja sednice skupštine na kojoj se donosi odluka o prenosu sedišta u drugu državu članicu, priprema i izveštaj, koji obavezno sadrži razloge i analizu očekivanih efekata prenosa sedišta i objašnjenje pravnih posledica prenosa sedišta na akcionare i zaposlene. |PU | | | |8.4 |An SE’s shareholders and creditors shall be entitled, at least one month before the general meeting called upon to decide on the transfer, to examine at the SE’s registered office the transfer proposal and the report drawn up pursuant to paragraph 3 and, on request, to obtain copies of those documents free of charge. |577f.6 |Uz plan prenosa objavljuje se i obaveštenje akcionarima i poveriocima o načinu na koji je predviđeno da mogu ostvariti svoja prava, kao i o vremenu i mestu gde mogu, bez naknade, izvršiti uvid u dokumente i akte iz st. 2. i 3. ovog člana. |PU | | | |8.5 |A Member State may, in the case of SEs registered within its territory, adopt provisions designed to ensure appropriate protection for minority shareholders who oppose a transfer. |577b

474.1

474.2

474.3 |Na pitanja koja nisu propisana odredbama ovog dela zakona, primenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na akcionarsko društvo.

Akcionar može da traži od društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku:

1) o promeni statuta društva kojom se umanjuju njegova prava predviđena statutom ili zakonom;

2) o statusnoj promeni;

3) o promeni pravne forme;

Pravo na otkup akcija i isplatu iz stava 1. ovog člana ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici skupštine na kojoj se odlučuje o pitanjima iz stava 1. ovog člana.

Akcionar koji zatraži od društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. ovog zakona ne može osporavati odluku društva na kojoj zasniva to svoje pravo. |PU | | | |8.6 |No decision to transfer may be taken for two months after publication of the proposal. Such a decision shall be taken as laid down in Article 59. |577f.5 |Plan prenosa sedišta evropsko društvo objavljuje na svojoj internet stranici, ako je ima i dostavlja registru privrednih subjekata radi objavljivanja na internet stranici tog registra najkasnije dva meseca pre dana održavanja sednice skupštine na kojoj se donosi odluka o prenosu sedišta. |PU | | | |8.7.1 |Before the competent authority issues the certificate mentioned in paragraph 8, the SE shall satisfy it that, in respect of any liabilities arising prior to the publication of the transfer proposal, the interests of creditors and holders of other rights in respect of the SE (including those of public bodies) have been adequately protected in accordance with requirements laid down by the Member State where the SE has its registered office prior to the transfer. |577f.9 |Pre izdavanja javnobeležničke isprave iz stava 8. ovog člana, evropsko društvo dokazuje da su interesi poverilaca i trećih lica u vezi sa obavezama evropskog društva nastalim pre objavljivanja plana prenosa sedišta zaštićeni u skladu sa odredbama ovog zakona. |PU | | | |8.7.2 |A Member State may extend the application of the first subparagraph to liabilities that arise (or may arise) prior to the transfer. | | |NP | |Odredba je data kao mogućnost | |8.7.3 |The first and second subparagraphs shall be without prejudice to the application to SEs of the national legislation of Member States concerning the satisfaction or securing of payments to public bodies. |577f.9 |Pre izdavanja javnobeležničke isprave iz stava 8. ovog člana, evropsko društvo dokazuje da su interesi poverilaca i trećih lica u vezi sa obavezama evropskog društva nastalim pre objavljivanja plana prenosa sedišta zaštićeni u skladu sa odredbama ovog zakona. |PU | | | |8.8 | In the Member State in which an SE has its registered office the court, notary or other competent authority shall issue a certificate attesting to the completion of the acts and formalities to be accomplished before the transfer. |577f.8 |Na zahtev evropskog društva koje je registrovano na teritoriji Republike Srbije, a koje vrši prenos sedišta u drugu državu članicu, javni beležnik, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javno beležništvo, izdaje javnobeležničku ispravu o tome da su sve radnje i aktivnosti u vezi sa prenosom sedišta sprovedene u skladu sa odredbama ovog zakona, odnosno da su ispunjeni svi propisani uslovi za prenos sedišta. |PU | | | |8.9 |The new registration may not be effected until the certificate referred to in paragraph 8 has been submitted, and evidence produced that the formalities required for registration in the country of the new registered office have been completed. |577h.1

577h.1.1

577h.1.2

|Planirani prenos sedišta evropskog društva registruje se u registru privrednih subjekata u skladu sa zakonom o registraciji, s tim što se za ovu registraciju podnose i:

1) javnobeležnička isprava iz člana 577f stav 8. ovog zakona, koja ne može biti starija od šest meseci od dana izdavanja i

2) izjava direktora ili odbora direktora, odnosno izvršnog odbora da nisu nastupili stečajni razlozi u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj, kao i da nisu nastupili razlozi za prinudnu likvidicaju u skladu sa ovim zakonom. |PU | | | |8.10 |The transfer of an SE’s registered office and the consequent amendment of its statutes shall take effect on the date on which the SE is registered, in accordance with Article 12, in the register for its new registered office. |577h.2 |Registracija brisanja evropskog društva iz registra privrednih subjekata vrši se u skladu sa zakonom o registraciji, s tim što se registracija brisanja ne može izvršiti pre prijema obaveštenja o izvršenoj registraciji novog sedišta evropskog društva od strane organa nadležnog za registraciju u državi članici u koju se prenosi sedište. |PU | | | |8.11 |When the SE’s new registration has been effected, the registry for its new registration shall notify the registry for its old registration. Deletion of the old registration shall be effected on receipt of that notification, but not before. |577h.2 |Registracija brisanja evropskog društva iz registra privrednih subjekata vrši se u skladu sa zakonom o registraciji, s tim što se registracija brisanja ne može izvršiti pre prijema obaveštenja o izvršenoj registraciji novog sedišta evropskog društva od strane organa nadležnog za registraciju u državi članici u koju se prenosi sedište. |PU | | | |8.12 |The new registration and the deletion of the old registration shall be publicised in the Member States concerned in accordance with Article 13. |577h.2 |Registracija brisanja evropskog društva iz registra privrednih subjekata vrši se u skladu sa zakonom o registraciji |PU | | | |8.13 |On publication of an SE’s new registration, the new registered office may be relied on as against third parties. However, as long as the deletion of the SE’s registration from the register for its previous registered office has not been publicised, third parties may continue to rely on the previous registered office unless the SE proves that such third parties were aware of the new registered office. |577c.3 |Registracija prenosa sedišta evropskog društva iz druge države članice u Republiku Srbiju, stupa na snagu danom registracije prenosa sedišta evropskog društva u registru privrednih subjekata, s tim što se treća lica i dalje mogu pozivati na prethodno registrovano sedište, sve dok se ne izvrši brisanje društva iz prethodnog registra, osim ako evropsko društvo ne dokaže da su ta lica znala za novo registrovano sedište. |PU | | | |8.14.1 |The laws of a Member State may provide that, as regards SEs registered in that Member State, the transfer of a registered office which would result in a change of the law applicable shall not take effect if any of that Member State’s competent authorities opposes it within the two-month period referred to in paragraph 6. Such opposition may be based only on grounds of public interest. | | |NU | |Primenjivo samo za države članice | |8.14.2 |Where an SE is supervised by a national financial supervisory authority according to Community directives the right to oppose the change of registered office applies to this authority as well. | | |NU | |Primenjivo samo za države članice | |8.14.3 |Review by a judicial authority shall be possible. | | |NU | |Primenjivo samo za države članice | |8.15 |  An SE may not transfer its registered office if proceedings for winding up, liquidation, insolvency or suspension of payments or other similar proceedings have been brought against it. | | |NU | |Primenjivo samo za države članice | |8.16 |An SE which has transferred its registered office to another Member State shall be considered, in respect of any cause of action arising prior to the transfer as determined in paragraph 10, as having its registered office in the Member States where the SE was registered prior to the transfer, even if the SE is sued after the transfer. |577h.3 |Nakon prenosa sedišta evropskog društva u drugu državu članicu, tužba protiv evropskog društva koja se podnosi radi zaštite pravnog interesa nastalog iz pravnog posla pre prenosa sedišta, podnosi se nadležnom sudu u Republici Srbiji. |PU | | | |9.1

9.2

9.3 |An SE shall be governed:

by this Regulation, where expressly authorised by this Regulation, by the provisions of its statutes in the case of matters not regulated by this Regulation or, where matters are partly regulated by it, of those aspects not covered by it, by:

the provisions of laws adopted by Member States in implementation of Community measures relating specifically to SEs;

in the case of matters not regulated by this Regulation or, where matters are partly regulated by it, of those aspects not covered by it, by:

the provisions of laws adopted by Member States in implementation of Community measures relating..

The provisions of laws adopted by Member States specifically for the SE must be in accordance with Directives applicable to public limited-liability companies referred to in Annex I.

|577b |Na pitanja koja nisu propisana odredbama ovog dela zakona, primenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na akcionarsko društvo |PU | | | |10 |Subject to this Regulation, an SE shall be treated in every Member State as if it were a public limited-liability company formed in accordance with the law of the Member State in which it has its registered office. |577a.2 |Evropsko akcionarsko društvo (u daljem tekstu: evropsko društvo) osniva se u pravnoj formi akcionarskog društva, čiji je osnovni kapital podeljen na akcije koje ima jedan ili više akcionara, koji ne odgovaraju za obaveze društva, osim u slučajevima iz člana 18. ovog zakona. |PU | | | |11.1 |The name of an SE shall be preceded or followed by the abbreviation SE. |577v.2 |Pravna forma evropskog društva se u poslovnom imenu označava latičnom oznakom: „SEˮ. |PU | | | |11.2 |Only SEs may include the abbreviation SE in their name. |577v.2 |Pravna forma evropskog društva se u poslovnom imenu označava latičnom oznakom: „SEˮ. |PU | | | |11.3 |Nevertheless, companies, firms and other legal entities registered in a Member State before the date of entry into force of this Regulation in the names of which the abbreviation SE appears shall not be required to alter their names | | |NP | |Samo za države članice | |12.1 |Every SE shall be registered in the Member State in which it has its registered office in a register designated by the law of that Member State in accordance with Article 3 of the first Council Directive (68/151/EEC) of 9 March 1968 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the Treaty, with a view to making such safeguards equivalent throughout the Community |577v.1 |Evropsko društvo koje se osniva na teritoriji Republike Srbije stiče svojstvo pravnog lica registracijom u registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom o registraciji. |PU | | | |12.2 |An SE may not be registered unless an agreement on arrangements for employee involvement pursuant to Article 4 of Directive 2001/86/EC has been concluded, or a decision pursuant to Article 3(6) of the Directive has been taken, or the period for negotiations pursuant to Article 5 of the Directive has expired without an agreement having been concluded. |577n |Zaposleni u društvima koja učestvuju u pripajanju imaju pravo da učestvuju u odlučivanju u evropskom društvu koje je registrovano na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa propisima kojima se uređuje učestvovanje zaposlenih u odlučivanju u evropskom društvu.

Zaposleni u društvu koje se pripaja i koje je registrovano na teritoriji Republike Srbije, imaju pravo da učestvuju u odlučivanju u evropskom društvu koje je registrovano na teritoriji druge države članice, u skladu sa propisima iz stava 1. ovog |PU | | | |12.3 |In order for an SE to be registered in a Member State which has made use of the option referred to in Article 7(3) of Directive 2001/86/EC, either an agreement pursuant to Article 4 of the Directive must have been concluded on the arrangements for employee involvement, including participation, or none of the participating companies must have been governed by participation rules prior to the registration of the SE | |Zaposleni u društvima koja učestvuju u pripajanju imaju pravo da učestvuju u odlučivanju u evropskom društvu koje je registrovano na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa propisima kojima se uređuje učestvovanje zaposlenih u odlučivanju u evropskom društvu.

Zaposleni u društvu koje se pripaja i koje je registrovano na teritoriji Republike Srbije, imaju pravo da učestvuju u odlučivanju u evropskom društvu koje je registrovano na teritoriji druge države članice, u skladu sa propisima iz stava 1. ovog |PU | | | |12.4.1 |The statutes of the SE must not conflict at any time with the arrangements for employee involvement which have been so determined. Where new such arrangements determined pursuant to the Directive conflict with the existing statutes, the statutes shall to the extent necessary be amended. | |Zaposleni u društvima koja učestvuju u pripajanju imaju pravo da učestvuju u odlučivanju u evropskom društvu koje je registrovano na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa propisima kojima se uređuje učestvovanje zaposlenih u odlučivanju u evropskom društvu.

|PU | | | |12.4.2 |In this case, a Member State may provide that the management organ or the administrative organ of the SE shall be entitled to proceed to amend the statutes without any further decision from the general shareholders meeting | | |NU | |Odredba data kao mogućnost | |13 |Publication of the documents and particulars concerning an SE which must be publicised under this Regulation shall be effected in the manner laid down in the laws of the Member State in which the SE has its registered office in accordance with Directive 68/151/EEC. |577ž |Zajednički nacrt ugovora o pripajanju društvo objavljuje na svojoj internet stranici, ako je ima i dostavlja registru privrednih subjekata radi objavljivanja na internet stranici tog registra, najkasnije mesec dana pre dana održavanja sednice skupštine na kojoj se donosi odluka o pripajanju.

Uz zajednički nacrt ugovora o pripajanju, objavljuju se i:

1) podaci o registrima u kojima su upisana društva koja učestvuju u pripajanju i broj pod kojim su ta društva upisana u registar;

2) obaveštenje poveriocima i manjinskim akcionarima društava koja učestvuju u pripajanju o načinu na koji je predviđeno da mogu ostvariti svoja prava, kao i o vremenu i mestu gde mogu, bez naknade, izvršiti uvid u dokumente i akte iz člana 577e ovog zakona;

3) obaveštenje članovima društva, predstavnicima zaposlenih, odnosno zaposlenima, o vremenu i mestu gde mogu, bez naknade, izvršiti uvid u dokument iz člana 577z ovog zakona i

4) obaveštenje članovima društva o vremenu i mestu gde mogu, bez naknade, izvršiti uvid u dokument iz člana 577i ovog zakona.

.

|PU | | | |14.1 |Notice of an SE’s registration and of the deletion of such a registration shall be published for information purposes in the Official Journal of the European Communities after publication in accordance with Article 13. That notice shall state the name, number, date and place of registration of the SE, the date and place of publication and the title of publication, the registered office of the SE and its sector of activity. |577š |Registar privrednih subjekata u roku od mesec dana od dana registracije osnivanja evropskog društva, brisanja evropskog društva iz registra i prenosa sedišta, dostavlja Kancelariji za zvanična izdanja Evropskih zajednica obaveštenje o registrovanim podacima radi objavljivanja u „Službenom listu Evropske unijeˮ.ˮ |PU | | | |14.2 |Where the registered office of an SE is transferred in accordance with Article 8, notice shall be published giving the information provided for in paragraph 1, together with that relating to the new registration. |577š |Registar privrednih subjekata u roku od mesec dana od dana registracije osnivanja evropskog društva, brisanja evropskog društva iz registra i prenosa sedišta, dostavlja Kancelariji za zvanična izdanja Evropskih zajednica obaveštenje o registrovanim podacima radi objavljivanja u „Službenom listu Evropske unijeˮ.ˮ |PU | | | |14.3 |The particulars referred to in paragraph 1 shall be forwarded to the Office for Official Publications of the European Communities within one month of the publication referred to in Article 13 |577š |Registar privrednih subjekata u roku od mesec dana od dana registracije osnivanja evropskog društva, brisanja evropskog društva iz registra i prenosa sedišta, dostavlja Kancelariji za zvanična izdanja Evropskih zajednica obaveštenje o registrovanim podacima radi objavljivanja u „Službenom listu Evropske unijeˮ.ˮ |PU | | | |15.1 |Subject to this Regulation, the formation of an SE shall be governed by the law applicable to public limited-liability companies in the Member State in which the SE establishes its registered office. |577b |Na pitanja koja nisu propisana odredbama ovog dela zakona, primenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na akcionarsko društvo |PU | | | |15.2 |The registration of an SE shall be publicized in accordance with Article 13. |577v.1

577ž |Evropsko društvo koje se osniva na teritoriji Republike Srbije stiče svojstvo pravnog lica registracijom u registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom o registraciji.

Zajednički nacrt ugovora o pripajanju društvo objavljuje na svojoj internet stranici, ako je ima i dostavlja registru privrednih subjekata radi objavljivanja na internet stranici tog registra, najkasnije mesec dana pre dana održavanja sednice skupštine na kojoj se donosi odluka o pripajanju.

Uz zajednički nacrt ugovora o pripajanju, objavljuju se i:

1) podaci o registrima u kojima su upisana društva koja učestvuju u pripajanju i broj pod kojim su ta društva upisana u registar;

2) obaveštenje poveriocima i manjinskim akcionarima društava koja učestvuju u pripajanju o načinu na koji je predviđeno da mogu ostvariti svoja prava, kao i o vremenu i mestu gde mogu, bez naknade, izvršiti uvid u dokumente i akte iz člana 577e ovog zakona;

3) obaveštenje članovima društva, predstavnicima zaposlenih, odnosno zaposlenima, o vremenu i mestu gde mogu, bez naknade, izvršiti uvid u dokument iz člana 577z ovog zakona i

4) obaveštenje članovima društva o vremenu i mestu gde mogu, bez naknade, izvršiti uvid u dokument iz člana 577i ovog zakona.

|PU | | | |16.1 |An SE shall acquire legal personality on the date on which it is registered in the register referred to in Article 12. |577v.1 |Evropsko društvo koje se osniva na teritoriji Republike Srbije stiče svojstvo pravnog lica registracijom u registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom o registraciji. |PU | | | |16.2 |If acts have been performed in an SE’s name before its registration in accordance with Article 12 and the SE does not assume the obligations arising out of such acts after its registration, the natural persons, companies, firms or other legal entities which performed those acts shall be jointly and severally liable therefor, without limit, in the absence of agreement to the contrary. |17 |Članovi društva odgovaraju za obaveze društva u skladu sa odredbama ovog zakona koje uređuju pojedine pravne forme društva, kao i u slučajevima iz člana 18. ovog zakona. |PU | |Shodna primena odredbe o odgovornosti članova koja se odnosi na a.d. primenjuje se i na evropsko društvo | |17.1

17.2a |An SE may be formed by means of a merger in accordance with Article 2(1).

Such a merger may be carried out in accordance with:

(a)

the procedure for merger by acquisition laid down in Article 3(1) of the third Council Directive (78/855/EEC) of 9 October 1978 based on Article 54(3)(g) of the Treaty concerning mergers of public limited-liability companies or

|577g.1

577g.1.1

577g.1.1.1 |Evropsko društvo na teritoriji Republike Srbije može se osnovati:

1) pripajanjem, odnosno spajanjem akcionarskih društava, od kojih je najmanje jedno registrovano na teritoriji Republike Srbije, a drugo na teritoriji druge države članice Evropske unije ili države potpisnice Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru (u daljem tekstu: države članice), pri čemu se:

(1) jedno ili više akcionarskih društava pripajaju akcionarskom društvu registrovanom na teritoriji Republike Srbije, prenošenjem na to društvo celokupne imovine i obaveza, čime društva koje se pripajaju prestaju da postoje bez sprovođenja postupka likvidacije, a društvo sticalac menja pravnu formu u formu evropskog društva, ili |PU | | | |17.2.b |(b)

the procedure for merger by the formation of a new company laid down in Article 4(1) of the said Directive. |

|577g.1.1.2 |dva ili više društava spajaju uz osnivanje evropskog društva prenošenjem na to društvo celokupne imovine i obaveza, čime društva koja se spajaju prestaju da postoje bez sprovođenja postupka likvidacije; |PU | | | |17.2.2 |In the case of a merger by acquisition, the acquiring company shall take the form of an SE when the merger takes place. In the case of a merger by the formation of a new company, the SE shall be the newly formed company. |577g.1.1.1

577g.1.1.2 |jedno ili više akcionarskih društava pripajaju akcionarskom društvu registrovanom na teritoriji Republike Srbije, prenošenjem na to društvo celokupne imovine i obaveza, čime društva koje se pripajaju prestaju da postoje bez sprovođenja postupka likvidacije, a društvo sticalac menja pravnu formu u formu evropskog društva, ili

dva ili više društava spajaju uz osnivanje evropskog društva prenošenjem na to društvo celokupne imovine i obaveza, čime društva koja se spajaju prestaju da postoje bez sprovođenja postupka likvidacije; |PU | | | |18 |For matters not covered by this section or, where a matter is partly covered by it, for aspects not covered by it, each company involved in the formation of an SE by merger shall be governed by the provisions of the law of the Member State to which it is subject that apply to mergers of public limited-liability companies in accordance with Directive 78/855/EEC. |577o.1

577o.2 |Odredbe ovog dela zakona o osnivanju evropskog društva pripajanjem shodno se primenjuju na osnivanje evropskog društva spajanjem.

Ako odredbama ovoga dela zakona nije drugačije propisano, na osnivanje evropskog društva pripajanjem, odnosno spajanjem shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na statusne promene pripajanja i spajanja. |PU | | | |19.1 |The laws of a Member State may provide that a company governed by the law of that Member State may not take part in the formation of an SE by merger if any of that Member State’s competent authorities opposes it before the issue of the certificate referred to in Article 25(2). | | |NP | |Predviđeno za države članice | |19.2 |Such opposition may be based only on grounds of public interest. Review by a judicial authority shall be possible. | | |NP | |Predviđeno za države članice | |20.1 | The management or administrative organs of merging companies shall draw up draft terms of merger. The draft terms of merger shall include the following particulars:

(a)

the name and registered office of each of the merging companies together with those proposed for the SE;

(b)

the share-exchange ratio and the amount of any compensation;

(c)

the terms for the allotment of shares in the SE;

(d)

the date from which the holding of shares in the SE will entitle the holders to share in profits and any special conditions affecting that entitlement;

(e)

the date from which the transactions of the merging companies will be treated for accounting purposes as being those of the SE;

(f)

the rights conferred by the SE on the holders of shares to which special rights are attached and on the holders of securities other than shares, or the measures proposed concerning them;

(g)

any special advantage granted to the experts who examine the draft terms of merger or to members of the administrative, management, supervisory or controlling organs of the merging companies;

(h)

the statutes of the SE;

(i)

information on the procedures by which arrangements for employee involvement are determined pursuant to Directive 2001/86/EC.

|577e.1

577e.2 |Nadležni organi društava koja učestvuju u pripajanju pripremaju zajednički nacrt ugovora o pripajanju.

Zajednički nacrt ugovora o pripajanju sadrži naročito:

1) pravnu formu, poslovna imena i registrovana sedišta svih društava koja učestvuju u pripajanju, kao i poslovno ime i sedište evropskog društva;

2) podatke o srazmeri zamene akcija društva prenosioca za akcije u evropskom društvu, kao i visinu novčanog plaćanja ako postoji;

3) način preuzimanja akcija u evropskom društvu i datum od koga te akcije daju pravo učešća u dobiti evropskog društva i sve pojedinosti u vezi tog prava;

4) datum od koga se transakcije društva prenosioca smatraju, u računovodstvene svrhe, transakcijama obavljenim u ime evropskog društva;

5) očekivane posledice pripajanja na zaposlene društva prenosioca;

6) prava koja evropsko društvo daje akcionarima društva koji imaju posebna prava, kao i imaocima drugih hartija od vrednosti, odnosno mere koje se u odnosu na ta lica predlažu;

7) sve posebne pogodnosti koje se odobravaju članovima nadležnih organa iz stava 1. ovog člana društava koja učestvuju u pripajanju, kao i stručnim licima koja ocenjuju zajednički nacrt ugovora o pripajanju i sačinjavaju izveštaje o tome;

8) predlog osnivačkog akta i statuta evropskog društva;

9) ako je to odgovarajuće, informacije o postupcima kojima se određuju uslovi za učestvovanje zaposlenih u odlučivanju i ostvarivanju drugih prava u evropskom društvu, u skladu sa propisima kojima se uređuje učestvovanje zaposlenih u odlučivanju;

10) procenu vrednosti imovine i visine obaveza koje se prenose na evropsko društvo i njihov opis, kao i način na koji se taj prenos vrši evropskom društvu;

11) datume finansijskih izveštaja koji predstavljaju osnov za pripajanje. |PU | | | |20.2 |The merging companies may include further items in the draft terms of merger. |577e.2 | 9) ako je to odgovarajuće, informacije o postupcima kojima se određuju uslovi za učestvovanje zaposlenih u odlučivanju i ostvarivanju drugih prava u evropskom društvu, u skladu sa propisima kojima se uređuje učestvovanje zaposlenih u odlučivanju;

10) procenu vrednosti imovine i visine obaveza koje se prenose na evropsko društvo i njihov opis, kao i način na koji se taj prenos vrši evropskom društvu;

11) datume finansijskih izveštaja koji predstavljaju osnov za pripajanje. |PU | | | |21 |For each of the merging companies and subject to the additional requirements imposed by the Member State to which the company concerned is subject, the following particulars shall be published in the national gazette of that Member State:

(a)

the type, name and registered office of every merging company;

(b)

the register in which the documents referred to in Article 3(2) of Directive 68/151/EEC are filed in respect of each merging company, and the number of the entry in that register;

(c)

an indication of the arrangements made in accordance with Article 24 for the exercise of the rights of the creditors of the company in question and the address at which complete information on those arrangements may be obtained free of charge;

(d)

an indication of the arrangements made in accordance with Article 24 for the exercise of the rights of minority shareholders of the company in question and the address at which complete information on those arrangements may be obtained free of charge;

(e)

the name and registered office proposed for the SE.

|577ž.1

577ž.2

|Zajednički nacrt ugovora o pripajanju društvo objavljuje na svojoj internet stranici, ako je ima i dostavlja registru privrednih subjekata radi objavljivanja na internet stranici tog registra, najkasnije mesec dana pre dana održavanja sednice skupštine na kojoj se donosi odluka o pripajanju.

Uz zajednički nacrt ugovora o pripajanju, objavljuju se i:

1) podaci o registrima u kojima su upisana društva koja učestvuju u pripajanju i broj pod kojim su ta društva upisana u registar;

2) obaveštenje poveriocima i manjinskim akcionarima društava koja učestvuju u pripajanju o načinu na koji je predviđeno da mogu ostvariti svoja prava, kao i o vremenu i mestu gde mogu, bez naknade, izvršiti uvid u dokumente i akte iz člana 577e ovog zakona;

3) obaveštenje članovima društva, predstavnicima zaposlenih, odnosno zaposlenima, o vremenu i mestu gde mogu, bez naknade, izvršiti uvid u dokument iz člana 577z ovog zakona i

4) obaveštenje članovima društva o vremenu i mestu gde mogu, bez naknade, izvršiti uvid u dokument iz člana 577i ovog zakona. |PU | | | |22. |As an alternative to experts operating on behalf of each of the merging companies, one or more independent experts as defined in Article 10 of Directive 78/855/EEC, appointed for those purposes at the joint request of the companies by a judicial or administrative authority in the Member State of one of the merging companies or of the proposed SE, may examine the draft terms of merger and draw up a single report to all the shareholders. |577i |Svako pojedinačno društvo koje učestvuje u pripajanju imenuje revizora radi revizije zajedničkog nacrta ugovora o pripajanju, koji sačinjava izveštaj o pripajanju najkasnije mesec dana pre dana održavanja sednice skupštine na kojoj se donosi odluka o pripajanju.

Ako nadležni organ društva koje je registrovano u Republici Srbiji, a koje učestvuje u pripajanju, ne imenuje revizora iz stava 1. ovog člana, na zahtev društva, nadležni sud, u vanparničnom postupku, imenuje revizora koji sačinjava revizorski izveštaj o pripajanju za to društvo.

Sva društva koja učestvuju u pripajanju mogu sporazumno imenovati jednog revizora, koji sačinjava zajednički izveštaj o pripajanju iz stava 1. ovog člana.

Izuzetno, izveštaj revizora o pripajanju ne sačinjava se ako se svi članovi društava koja učestvuju u pripajanju izričito saglase da se taj izveštaj ne sačinjava.

Sud iz stava 2. ovog člana, na zajednički zahtev svih društava koja učestvuju u pripajanju, imenuje istog revizora koji sačinjava zajednički izveštaj o pripajanju za sva društva i određuje rok u kome je revizor obavezan da ovaj izveštaj dostavi svim društvima koja učestvuju u pripajanju.

Revizor sačinjava izveštaj o pripajanju u pisanoj formi, koji sadrži mišljenje o tome da li je srazmera u skladu sa kojom se vrši zamena akcija pravična i primerena, kao i obrazloženje u okviru kojeg je dužan da navede naročito:

1) koji su metodi procene vrednosti primenjeni prilikom utvrđivanja predložene srazmere zamene akcija i koji su ponderi dodeljeni vrednostima dobijenim primenom tih metoda;

2) da li su primenjeni metodi i ponderi dodeljeni vrednostima dobijenim primenom tih metoda primereni okolnostima tog slučaja, kao i kakva bi srazmera zamene akcija bila da su dodeljeni drugačiji ponderi;

3) koje okolnosti su otežavale procenu vrednosti i obavljanje revizije, ako ih je bilo. |PU | | | |23.1 | The general meeting of each of the merging companies shall approve the draft terms of merger. |577j.1 |Na skupštini svakog od društava koja učestvuju u pripajanju, nakon upoznavanja sa izveštajima iz čl. 577z i 577i ovog zakona, kao i mišljenjem predstavnika zaposlenih na izveštaj iz člana 514z ovog zakona, ako je dostavljeno, odlučuje se o usvajanju zajedničkog nacrta ugovora o pripajanju. |PU | | | |23.2 |Employee involvement in the SE shall be decided pursuant to Directive 2001/86/EC. The general meetings of each of the merging companies may reserve the right to make registration of the SE conditional upon its express ratification of the arrangements so decided. |577j.2 |Skupština svakog od društava koja učestvuju u pripajanju ima pravo da sprovođenje pripajanja uslovi hitnim postizanjem sporazuma o načinu učestvovanja zaposlenih u odlučivanju u evropskom društvu. |PU | | | |24.1a |The law of the Member State governing each merging company shall apply as in the case of a merger of public limited-liability companies, taking into account the cross-border nature of the merger, with regard to the protection of the interests of:

(a)

creditors of the merging companies;

|577b

509 |Na pitanja koja nisu propisana odredbama ovog dela zakona, primenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na akcionarsko društvo.

Poverilac društva koje učestvuje u statusnoj promeni čije je potraživanje nastalo pre registracije statusne promene u skladu sa zakonom o registraciji i koji smatra da će statusna promena u kojoj učestvuje njegov dužnik ugroziti namirenje njegovog potraživanja, može, u roku od 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja iz člana 495. ovog zakona od strane njegovog dužnika, zahtevati dobijanje odgovarajuće zaštite.

Zaštita poverilaca u smislu stava 1. ovog člana obezbeđuje se na sledeći način:

1) davanjem obezbeđenja u vidu zaloge, jemstva i slično;

2) izmenama uslova ugovora po osnovu kog je nastalo potraživanje ili raskidom tog ugovora;

3) odvojenim upravljanjem imovinom društva prenosioca do namirenja potraživanja;

4) preduzimanjem drugih radnji i mera koje obezbeđuju poveriocu položaj koji nije lošiji u odnosu na položaj koji je imao pre sprovođenja statusne promene.

|PU | | | |24.1b |(b)

holders of bonds of the me

ging companies;

|512 |Odredbe čl. 509. do 511. ovog zakona primenjuju se i na zakonite imaoce obveznica i drugih dužničkih hartija od vrednosti koje je izdalo društvo prenosilac, osim ako je drugačije određeno u odluci o emisiji ovih hartija od vrednosti ili ako je drugačije ugovoreno sa njihovim imaocima. |PU | |Shodno se primenjuju odredbe koje se odnose na domaća pripajanja | |24.1c |(c)

holders of securities, other than shares, which carry special rights in the merging companies.

|513.1 |Zakoniti imaoci zamenljivih obveznica, varanata i drugih hartija od vrednosti sa posebnim pravima, osim akcija, koje je izdalo društvo prenosilac koje prestaje usled statusne promene stiču najmanje jednaka prava prema društvu sticaocu, osim ako je:

1) drugačije određeno u odluci o izdavanju tih hartija od vrednosti ili

2) sa tim imaocem drugačije ugovoreno ili

3) društvo sticalac ugovorom o statusnoj promeni, odnosno planom podele obavezano da, na zahtev tih lica, otkupi te hartije od vrednosti po njihovoj tržišnoj vrednosti. |PU | |Shodno se primenjuju odredbe koje se odnose na domaća pripajanja | |24.2 |A Member State may, in the case of the merging companies governed by its law, adopt provisions designed to ensure appropriate protection for minority shareholders who have opposed the merger. |577b

474 |Na pitanja koja nisu propisana odredbama ovog dela zakona, primenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na akcionarsko društvo.

Akcionar može da traži od društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku:

1) o promeni statuta društva kojom se umanjuju njegova prava predviđena statutom ili zakonom;

2) o statusnoj promeni;

3) o promeni pravne forme;

4) o promeni vremena trajanja društva;

5) kojom se odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti;

6) kojom se menjaju njegova druga prava, ako je statutom određeno da akcionar iz tog razloga ima pravo na nesaglasnost i na naknadu tržišne vrednosti akcija u skladu sa ovim zakonom;

7) o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Pravo na otkup akcija i isplatu iz stava 1. ovog člana ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici skupštine na kojoj se odlučuje o pitanjima iz stava 1. ovog člana.

Akcionar koji zatraži od društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. ovog zakona ne može osporavati odluku društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

Odluka iz stava 1. ovog člana mora sadržati odredbu o tome da stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora, kao i predsednika nadžornog odbora društva ako je upravljanje društvom dvodomno, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. ovog zakona.

Na povlačenje akcija iz stava 1. tačka 7) ovog člana primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala. |PU | | | |25.1 |The legality of a merger shall be scrutinised, as regards the part of the procedure concerning each merging company, in accordance with the law on mergers of public limited-liability companies of the Member State to which the merging company is subject. |577k.1

|Na zahtev društva koje je registrovano na teritoriji Republike Srbije, a koje učestvuje u pripajanju, javni beležnik, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javno beležništvo, izdaje javnobeležničku ispravu o tome da su sve radnje i aktivnosti u vezi sa pripajanjem sprovedene u skladu sa odredbama ovog zakona, odnosno da su ispunjeni svi propisani uslovi za pripajanje. |PU | | | |25.2 |In each Member State concerned the court, notary or other competent authority shall issue a certificate conclusively attesting to the completion of the pre-merger acts and formalities. |577k.1

577k.2 |Na zahtev društva koje je registrovano na teritoriji Republike Srbije, a koje učestvuje u pripajanju, javni beležnik, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javno beležništvo, izdaje javnobeležničku ispravu o tome da su sve radnje i aktivnosti u vezi sa pripajanjem sprovedene u skladu sa odredbama ovog zakona, odnosno da su ispunjeni svi propisani uslovi za pripajanje.

Na zahtev društva koje je registrovano na teritoriji Republike Srbije, a koje učestvuje u pripajanju, javni beležnik, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javno beležništvo, izdaje javnobeležničku ispravu o tome da su sve radnje i aktivnosti u vezi sa pripajanjem sprovedene u skladu sa odredbama ovog zakona, odnosno da su ispunjeni svi propisani uslovi za pripajanje. |PU | | | |25.3 |If the law of a Member State to which a merging company is subject provides for a procedure to scrutinise and amend the share-exchange ratio, or a procedure to compensate minority shareholders, without preventing the registration of the merger, such procedures shall only apply if the other merging companies situated in Member States which do not provide for such procedure explicitly accept, when approving the draft terms of the merger in accordance with Article 23(1), the possibility for the shareholders of that merging company to have recourse to such procedure. In such cases, the court, notary or other competent authorities may issue the certificate referred to in paragraph 2 even if such a procedure has been commenced. The certificate must, however, indicate that the procedure is pending. The decision in the procedure shall be binding on the acquiring company and all its shareholders. |577k.3 |U slučaju sudskih postupaka iz člana 577j stav 3. ovog zakona, javni beležnik u javnobeležničkoj ispravi iz stava 1. ovog člana obavezno navodi da su ti sudski postupci u toku. |PU | | | |26.1 |The legality of a merger shall be scrutinised, as regards the part of the procedure concerning the completion of the merger and the formation of the SE, by the court, notary or other authority competent in the Member State of the proposed registered office of the SE to scrutinise that aspect of the legality of mergers of public limited-liability companies. |577l.1 |Ako se evropsko društvo registruje u Republici Srbiji, registracija se vrši u skladu sa zakonom o registraciji, s tim što se za ovu registraciju podnose i javnobeležnička isprava iz člana 577k ovog zakona i potvrda nadležnog organa druge države članice, u kojoj je registrovano društvo koje učestvuje u pripajanju, o ispunjenosti uslova za pripajanje u skladu sa pravom te države, koje ne mogu biti starije od šest meseci od dana njihovog izdavanja. |PU | | | |26.2 |To that end each merging company shall submit to the competent authority the certificate referred to in Article 25(2) within six months of its issue together with a copy of the draft terms of merger approved by that company. |577l.1 |Ako se evropsko društvo registruje u Republici Srbiji, registracija se vrši u skladu sa zakonom o registraciji, s tim što se za ovu registraciju podnose i javnobeležnička isprava iz člana 577k ovog zakona i potvrda nadležnog organa druge države članice, u kojoj je registrovano društvo koje učestvuje u pripajanju, o ispunjenosti uslova za pripajanje u skladu sa pravom te države, koje ne mogu biti starije od šest meseci od dana njihovog izdavanja. |PU | | | |26.3 |The authority referred to in paragraph 1 shall in particular ensure that the merging companies have approved draft terms of merger in the same terms and that arrangements for employee involvement have been determined pursuant to Directive 2001/86/EC. |577l.2 |Evropsko društvo ne može se registrovati, ako nije zaključen sporazum o učestvovanju zaposlenih u evropskom društvu, u skladu sa propisima kojima se uređuje učestvovanje zaposlenih u odlučivanju u evropskom društvu |PU | | | |26.4 |That authority shall also satisfy itself that the SE has been formed in accordance with the requirements of the law of the Member State in which it has its registered office in accordance with Article 15. |577l.1 |Ako se evropsko društvo registruje u Republici Srbiji, registracija se vrši u skladu sa zakonom o registraciji |PU | | | |27.1 |A merger and the simultaneous formation of an SE shall take effect on the date on which the SE is registered in accordance with Article 12. |577l.5

577l.6 |Ako je evropsko društvo registrovano u Republici Srbiji, pripajanje stupa na snagu danom registracije evropskog društva u registru privrednih subjekata.

Ako je društvo koje se pripaja registrovano u Republici Srbiji, pripajanje stupa na snagu danom registracije evropskog društva u registru druge države članice. |PU | | | |27.2 |The SE may not be registered until the formalities provided for in Articles 25 and 26 have been completed. |577l.1

577l.4 |Ako se evropsko društvo registruje u Republici Srbiji, registracija se vrši u skladu sa zakonom o registraciji

Ako je društvo koje se pripaja registrovano u Republici Srbiji, registracija brisanja tog društva iz registra privrednih subjekata vrši se u skladu sa zakonom o registraciji, s tim što se registracija brisanja ne može izvršiti pre prijema obaveštenja o izvršenoj registraciji evropskog društva od strane organa nadležnog za registraciju u državi članici u kojoj je registrovano evropsko društvo. |PU | | | |28 |For each of the merging companies the completion of the merger shall be publicised as laid down by the law of each Member State in accordance with Article 3 of Directive 68/151/EEC. |577l.1 |Ako se evropsko društvo registruje u Republici Srbiji, registracija se vrši u skladu sa zakonom o registraciji |PU | |Postupak registrace u APR-u je u potpusnosti usklađen sa ranijom prvom direktivom 68/151/EEZ, sada direktivom 2017/1132 | |29.1-

29.2 |A merger carried out as laid down in Article 17(2)(a) shall have the following consequences ipso jure and simultaneously:

(a)

all the assets and liabilities of each company being acquired are transferred to the acquiring company; |

(b)

the shareholders of the company being acquired become shareholders of the acquiring company;

(c)

the company being acquired ceases to exist;

(d)

the acquiring company adopts the form of an SE.

A merger carried out as laid down in Article 17(2)(b) shall have the following consequences ipso jure and simultaneously:

(a)

all the assets and liabilities of the merging companies are transferred to the SE;

(b)

the shareholders of the merging companies become shareholders of the SE;

(c)

the merging companies cease to exist.

|577lj.1

577lj.2

505.1 |Osnivanjem evropskog društva pripajanjem nastupaju pravne posledice iz člana 505. ovog zakona.

Pravne posledice iz stava 1. ovog člana prizvode dejstvo danom registracije evropskog društva.

Pravne posledice statusne promene nastupaju danom registracije statusne promene u skladu sa zakonom o registraciji i to:

1) imovina i obaveze društva prenosioca prelaze na društvo sticaoca, u skladu sa ugovorom o statusnoj promeni, odnosno planom podele;

2) društvo sticalac postaje solidarno odgovorno sa društvom prenosiocem za njegove obaveze koje nisu prenete na društvo sticaoca, ali samo do iznosa razlike vrednosti imovine društva prenosioca koja mu je preneta i obaveza društva prenosioca koje je preuzeo, osim ako je sa određenim poveriocem drugačije ugovoreno;

3) članovi društva prenosioca postaju članovi društva sticaoca, tako što se njihovi udeli, odnosno akcije zamenjuju udelima, odnosno akcijama u društvu sticaocu, u skladu sa ugovorom o statusnoj promeni, odnosno planom podele;

4) udeli, odnosno akcije društva prenosioca, koji su zamenjeni udelima, odnosno akcijama u društvu sticaocu, poništavaju se;

5) prava trećih lica, koja predstavljaju terete na udelima, odnosno akcijama društva prenosioca koje se zamenjuju za udele, odnosno akcije društva sticaoca prelaze na udele, odnosno akcije koje član društva prenosioca stiče u društvu sticaocu, kao i na potraživanje novčane naknade na koju ima pravo pored ili umesto zamene za te akcije, odnosno udele u skladu sa ovim zakonom;

6) zaposleni u društvu prenosiocu koji su ugovorom o statusnoj promeni, odnosno planom podele raspoređeni u društvo sticaoca nastavljaju da rade u tom društvu u skladu sa propisima o radu;

7) druge posledice u skladu sa zakonom. |PU | | | |29.3 |Where, in the case of a merger of public limited-liability companies, the law of a Member State requires the completion of any special formalities before the transfer of certain assets, rights and obligations by the merging companies becomes effective against third parties, those formalities shall apply and shall be carried out either by the merging companies or by the SE following its registration. |577lj.3 |Ako je za prenos imovine i obaveza sa društva koje se pripaja na evropsko društvo, u skladu sa propisima država članica u kojima su registrovana društva koja učestvuju u pripajanju, potrebno ispuniti posebne uslove, odnosno postupke i procedure da bi taj prenos proizveo pravno dejstvo prema trećim licima, te uslove, odnosno postupke i procedure ispunjavaju društva koja učestvuju u pripajanju ili evropsko društvo. |PU | | | |29.4 |The rights and obligations of the participating companies on terms and conditions of employment arising from national law, practice and individual employment contracts or employment relationships and existing at the date of the registration shall, by reason of such registration be transferred to the SE upon its registration. |505.1.6 |Pravne posledice statusne promene nastupaju danom registracije statusne promene u skladu sa zakonom o registraciji i to:

6) zaposleni u društvu prenosiocu koji su ugovorom o statusnoj promeni, odnosno planom podele raspoređeni u društvo sticaoca nastavljaju da rade u tom društvu u skladu sa propisima o radu;

|PU | | | |30.1 |A merger as provided for in Article 2(1) may not be declared null and void once the SE has been registered. |577nj |Nakon registracije evropskog društva u Republici Srbiji, registracija se ne može oglasiti ništavom. |PU | | | |30.2 |The absence of scrutiny of the legality of the merger pursuant to Articles 25 and 26 may be included among the grounds for the winding-up of the SE. | | |NU | |Odredba je data kao mogućnost | |31.1 |Where a merger within the meaning of Article 17(2)(a) is carried out by a company which holds all the shares and other securities conferring the right to vote at general meetings of another company, neither Article 20(1)(b), (c) and (d), Article 29(1)(b) nor Article 22 shall apply. National law governing each merging company and mergers of public limited-liability companies in accordance with Article 24 of Directive 78/855/EEC shall nevertheless apply. |577m.1 |Kada u osnivanju evropskog društva pripajanjem učestvuje društvo sticalac koje je registrovano na teritoriji Republike Srbije i jedini je član društva koje se pripaja, skupština društva sticaoca ne donosi odluku o usvajanju zajedničkog nacrta ugovora o pripajanju, a zajednički nacrt ugovora o pripajanju ne sadrži podatke iz člana 577e stav 2. tač. 2) i 3) ovog zakona. |PU | | | |31.2.1 |Where a merger by acquisition is carried out by a company which holds 90 % or more but not all of the shares and other securities conferring the right to vote at general meetings of another company, reports by the management or administrative body, reports by an independent expert or experts and the documents necessary for scrutiny shall be required only to the extent that the national law governing either the acquiring company or the company being acquired so requires. |577m.3 |Kada u osnivanju evropskog društva pripajanjem učestvuje društvo sticalac koje je registrovano na teritoriji Republike Srbije koje ima najmanje 90% akcija u društvu koje se pripaja, ali ne i sve akcije i druge hartije od vrednosti koje daju pravo glasa, skupština društva sticaoca ne donosi odluku o usvajanju zajedničkog nacrta ugovora o pripajanju, osim u slučaju iz člana 501. stav 1. tačka 3) ovog zakona, a društvo koje se pripaja nije u obavezi da sačini izveštaj nadležnog organa društva iz člana 577z ovog zakona, kao ni izveštaj revizora o pripajanju iz člana 577i ovog zakona. |PU | | | |31.2.2 |Member States may, however, provide that this paragraph may apply where a company holds shares conferring 90 % or more but not all of the voting rights. | | |NU | |Odredba je data kao mogućnost | |32.1 | A holding SE may be formed in accordance with Article 2(2).

A company promoting the formation of a holding SE in accordance with Article 2(2) shall continue to exist. |577g.1

577g.1.2

577g.2 |Evropsko društvo na teritoriji Republike Srbije može se osnovati:

kao holding koga osnivaju:

U slučaju iz stava 1. tačka 2) društva koja osnivaju evropsko društvo kao holding, nastavljaju da postoje. |PU | | | |32.2 |The management or administrative organs of the companies which promote such an operation shall draw up, in the same terms, draft terms for the formation of the holding SE. The draft terms shall include a report explaining and justifying the legal and economic aspects of the formation and indicating the implications for the shareholders and for the employees of the adoption of the form of a holding SE. The draft terms shall also set out the particulars provided for in Article 20(1)(a), (b), (c), (f), (g), (h) and (i) and shall fix the minimum proportion of the shares in each of the companies promoting the operation which the shareholders must contribute to the formation of the holding SE. That proportion shall be shares conferring more than 50 % of the permanent voting rights. |577p.1

577p.2 |Nadležni organi društava koja učestvuju u osnivanju evropskog društva kao holdinga (u daljem tekstu: holding), pripremaju zajednički plan osnivanja holdinga (u daljem tekstu: plan osnivanja).

Plan osnivanja, osim elemenata iz člana 577e ovog zakona, sadrži i planirani osnovni kapital holdinga, kao i planiranu srazmeru akcija, odnosno udela svakog društva koje učestvuje u osnivanju holdinga, a koje članovi moraju uložiti u osnivanje holdinga. Akcije, odnosno udeli koji se ulažu u osnivanje holdinga moraju činiti više od 50% akcija, odnosno udela koje daju pravo glasa. |PU | | | |32.3 |For each of the companies promoting the operation, the draft terms for the formation of the holding SE shall be publicised in the manner laid down in each Member State’s national law in accordance with Article 3 of Directive 68/151/EEC at least one month before the date of the general meeting called to decide thereon. |577p.3 |Na objavljivanje plana osnivanja, izveštaj nadležnog organa, izveštaj revizora i usvajanje na skupštini shodno se primenjuju odredbe čl. 577ž do 577j ovog zakona. |PU | | | |32.4 |One or more experts independent of the companies promoting the operation, appointed or approved by a judicial or administrative authority in the Member State to which each company is subject in accordance with national provisions adopted in implementation of Directive 78/855/EEC, shall examine the draft terms of formation drawn up in accordance with paragraph 2 and draw up a written report for the shareholders of each company. By agreement between the companies promoting the operation, a single written report may be drawn up for the shareholders of all the companies by one or more independent experts, appointed or approved by a judicial or administrative authority in the Member State to which one of the companies promoting the operation or the proposed SE is subject in accordance with national provisions adopted in implementation of Directive 78/855/EEC. |577p.3 |Na objavljivanje plana osnivanja, izveštaj nadležnog organa, izveštaj revizora i usvajanje na skupštini shodno se primenjuju odredbe čl. 577ž do 577j ovog zakona. |PU | | | |32.5 |The report shall indicate any particular difficulties of valuation and state whether the proposed share-exchange ratio is fair and reasonable, indicating the methods used to arrive at it and whether such methods are adequate in the case in question. |577p.3 |Na objavljivanje plana osnivanja, izveštaj nadležnog organa, izveštaj revizora i usvajanje na skupštini shodno se primenjuju odredbe čl. 577ž do 577j ovog zakona.

|PU | | | |32.6 |6.   The general meeting of each company promoting the operation shall approve the draft terms of formation of the holding SE.

Employee involvement in the holding SE shall be decided pursuant to Directive 2001/86/EC. The general meetings of each company promoting the operation may reserve the right to make registration of the holding SE conditional upon its express ratification of the arrangements so decided. |577p.3 |Na objavljivanje plana osnivanja, izveštaj nadležnog organa, izveštaj revizora i usvajanje na skupštini shodno se primenjuju odredbe čl. 577ž do 577j ovog zakona.

|PU | | | |32.7 |These provisions shall apply mutatis mutandis to private limited-liability companies. |577g.1

577g.1.2

577g.1.2.1 |Evropsko društvo na teritoriji Republike Srbije može se osnovati:

2) kao holding koga osnivaju:

(1) najmanje dva društva, od kojih je najmanje jedno, društvo iz čl. 139. ili 245. ovog zakona registrovano na teritoriji Republike Srbije i najmanje jedno, društvo kapitala osnovano na teritoriji druge države članice, ili |PU | | | |33.1 |The shareholders of the companies promoting such an operation shall have a period of three months in which to inform the promoting companies whether they intend to contribute their shares to the formation of the holding SE. That period shall begin on the date upon which the terms for the formation of the holding SE have been finally determined in accordance with Article 32. |577p.4 |U roku od tri meseca od dana usvajanja plana osnivanja na skupštini svakog od društava koja učestvuju u osnivanju holdinga, članovi svakog društva obaveštavaju društvo da li će uložiti svoje akcije, odnosno udele u holding. |PU | | | |33.2 |2.   The holding SE shall be formed only if, within the period referred to in paragraph 1, the shareholders of the companies promoting the operation have assigned the minimum proportion of shares in each company in accordance with the draft terms of formation and if all the other conditions are fulfilled. |577p.5 |Po isteku roka iz stava 4. ovog člana, ako su ispunjeni uslovi u pogledu minimalnog osnovnog kapitala, a prema srazmeri koja je utvrđena u planu osnivanja, kao i svi drugi uslovi, svako društvo je u obavezi da na svoj interenet stranici, kao i na internet stranici registra u kome je registrovano, objavi da su ispunjeni uslovi za osnivanje holdinga. |PU | | | |33.3.1 |If the conditions for the formation of the holding SE are all fulfilled in accordance with paragraph 2, that fact shall, in respect of each of the promoting companies, be publicised in the manner laid down in the national law governing each of those companies adopted in implementation of Article 3 of Directive 68/151/EEC. |577p.5 |Po isteku roka iz stava 4. ovog člana, ako su ispunjeni uslovi u pogledu minimalnog osnovnog kapitala, a prema srazmeri koja je utvrđena u planu osnivanja, kao i svi drugi uslovi, svako društvo je u obavezi da na svoj interenet stranici, kao i na internet stranici registra u kome je registrovano, objavi da su ispunjeni uslovi za osnivanje holdinga. |PU | | | |33.3.2 |Shareholders of the companies promoting the operation who have not indicated whether they intend to make their shares available to the promoting companies for the purpose of forming the holding SE within the period referred to in paragraph 1 shall have a further month in which to do so. |577p.6 |Članovi društava koji učestvuju u osnivanju holdinga, koji se u roku iz stava 4. ovog člana nisu izjasnili da li nameravaju da ulože svoje akcije, odnosno udele u holding, mogu se izjasniti u roku od mesec dana od dana objavljivanja obaveštenja iz stava 5. ovog člana. |PU | | | |33.4 |Shareholders who have contributed their securities to the formation of the SE shall receive shares in the holding SE. |577b |Na pitanja koja nisu propisana odredbama ovog dela zakona, primenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na akcionarsko društvo. |PU | |ZPD-om je propisano da se po osnovu unetog uloga stiču akcije društva koje se osniva | |33.5 |The holding SE may not be registered until it is shown that the formalities referred to in Article 32 have been completed and that the conditions referred to in paragraph 2 have been fulfilled. |577r |Ako se holding registruje u Republici Srbiji, registracija se vrši u skladu sa zakonom o registraciji, s tim što se za ovu registraciju podnose i javnobeležnička isprava iz člana 577k ovog zakona i potvrda nadležnog organa druge države članice, u kojoj je registrovano društvo koje učestvuje u osnivanju holdinga, o ispunjenosti uslova u skladu sa pravom te države, koje ne mogu biti starije od šest meseci od dana njihovog izdavanja. |PU | | | |34 |A Member State may, in the case of companies promoting such an operation, adopt provisions designed to ensure protection for minority shareholders who oppose the operation, creditors and employees. |577b

474.1

474.2 |Na pitanja koja nisu propisana odredbama ovog dela zakona, primenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na akcionarsko društvo.

Akcionar može da traži od društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku:

1) o promeni statuta društva kojom se umanjuju njegova prava predviđena statutom ili zakonom;

2) o statusnoj promeni;

3) o promeni pravne forme;

4) o promeni vremena trajanja društva;

5) kojom se odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti;

6) kojom se menjaju njegova druga prava, ako je statutom određeno da akcionar iz tog razloga ima pravo na nesaglasnost i na naknadu tržišne vrednosti akcija u skladu sa ovim zakonom;

7) o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Pravo na otkup akcija i isplatu iz stava 1. ovog člana ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici skupštine na kojoj se odlučuje o pitanjima iz stava 1. ovog člana. |PU | | | |35 |An SE may be formed in accordance with Article 2(3). |577s |Na osnivanje kontrolisanog društva u obliku evropskog društva, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na akcionarsko društvo, kao i odredbe čl.577e do 577nj ovog zakona. |PU | | | |36 |Companies, firms and other legal entities participating in such an operation shall be subject to the provisions governing their participation in the formation of a subsidiary in the form of a public limited-liability company under national law. |577s |Na osnivanje kontrolisanog društva u obliku evropskog društva, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na akcionarsko društvo, kao i odredbe čl.577e do 577nj ovog zakona. |PU | | | |37.1 |An SE may be formed in accordance with Article 2(4). |577g.1

577g.1.3

577g.1.3.1

577g.1.3.2

|Evropsko društvo na teritoriji Republike Srbije može se osnovati:

3) osnivanjem kontrolisanog društva u obliku evropskog društva, koga osnivaju:

(1) najmanje dva društva, od kojih je najmanje jedno, društvo iz čl. 139. ili 245. ovog zakona registrovano na teritoriji Republike Srbije i najmanje jedno, društvo kapitala osnovano na teritoriji druge države članice ili

(2) najmanje dva društva iz čl. 139. ili 245. ovog zakona registrovana na teritoriji Republike Srbije od kojih svako, u periodu od najmanje dve godine, na teritoriji druge države članice ima registrovan ogranak ili kontrolisano društvo čiji je isključivi vlasnik; |PU | | | |37.2 |Without prejudice to Article 12 the conversion of a public limited-liability company into an SE shall not result in the winding up of the company or in the creation of a new legal person. |577g.3 |Promena pravne forme u slučaju iz stava 1. tačka 4) ne utiče na pravni subjektivitet akcionarskog društva i nema za posledicu osnivanje novog pravnog lica. |PU | | | |37.3 |The registered office may not be transferred from one Member State to another pursuant to Article 8 at the same time as the conversion is effected. |577t.9 |Prenos sedišta akcionarskog društva registrovanog na teritoriji Republike Srbije u drugu državu članicu ne može se vršiti istovremeno sa promenom pravne forme u evropsko društvo. |PU | | | |37.4 |The management or administrative organ of the company in question shall draw up draft terms of conversion and a report explaining and justifying the legal and economic aspects of the conversion and indicating the implications for the shareholders and for the employees of the adoption of the form of an SE.

|577t.3 |Pored plana iz stava 1. ovog člana, jedan ili više direktora, odnosno odbor direktora najkasnije mesec dana pre dana održavanja sednice skupštine na kojoj se donosi odluka o promeni pravne forme, priprema i izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme, koji obavezno sadrži razloge i analizu očekivanih efekata promene pravne forme i objašnjenje pravnih posledica promene pravne forme na akcionare i zaposlene. |PU | | | |37.5 |The draft terms of conversion shall be publicised in the manner laid down in each Member State’s law in accordance with Article 3 of Directive 68/151/EEC at least one month before the general meeting called upon to decide thereon.

|577t.7 |Na objavljivanje plana promene, izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme i revizorskog izveštaja o promeni pravne forme shodno se primenjuju odredbe člana 577ž ovog zakona. |PU | | | |37.6 |Before the general meeting referred to in paragraph 7 one or more independent experts appointed or approved, in accordance with the national provisions adopted in implementation of Article 10 of Directive 78/855/EEC, by a judicial or administrative authority in the Member State to which the company being converted into an SE is subject shall certify in compliance with Directive77/91/EEC mutatis mutandis that the company has net assets at least equivalent to its capital plus those reserves which must not be distributed under the law or the Statutes. |577t.6 |Revizor sačinjava izveštaj o promeni pravne forme u pisanoj formi, kojim potvrđuje da akcionarsko društvo raspolaže neto imovinom koja je jednaka najmanje njegovom osnovnom kapitalu uvećanom za rezerve, koje se ne raspoređuju. |PU | | | |37.7 |The general meeting of the company in question shall approve the draft terms of conversion together with the statutes of the SE. The decision of the general meeting shall be passed as laid down in the provisions of national law adopted in implementation of Article 7 of Directive 78/855/EEC. |577t.8 |Odluka o promeni pravne forme donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, ako statutom nije određena veća većina. |PU | | | |37.8 |Member States may condition a conversion to a favourable vote of a qualified majority or unanimity in the organ of the company to be converted within which employee participation is organised. |577t.8 |Odluka o promeni pravne forme donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, ako statutom nije određena veća većina. |PU | | | |37.9 |The rights and obligations of the company to be converted on terms and conditions of employment arising from national law, practice and individual employment contracts or employment relationships and existing at the date of the registration shall, by reason of such registration be transferred to the SE. |577b

505.1

505.1.6 |Na pitanja koja nisu propisana odredbama ovog dela zakona, primenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na akcionarsko društvo.

Pravne posledice statusne promene nastupaju danom registracije statusne promene u skladu sa zakonom o registraciji i to:

6) zaposleni u društvu prenosiocu koji su ugovorom o statusnoj promeni, odnosno planom podele raspoređeni u društvo sticaoca nastavljaju da rade u tom društvu u skladu sa propisima o radu; |PU | | | |38 |Under the conditions laid down by this Regulation an SE shall comprise:

(a)

a general meeting of shareholders and

(b)

either a supervisory organ and a management organ (two-tier system) or an administrative organ (one-tier system) depending on the form adopted in the statutes.

|577č.1

326.1

326.2

326.3 |Upravljanje evropskim društvom koje je registrovano u Republici Srbiji može biti organizovano kao jednodomno ili dvodomno, u skladu sa odredbama člana 326. ovog zakona.

Upravljanje društvom može biti organizovano kao jednodomno ili dvodomno.

U slučaju jednodomnog upravljanja, organi društva su:

1) skupština;

2) jedan ili više direktora, odnosno odbor direktora.

U slučaju dvodomnog upravljanja, organi društva su:

1) skupština;

2) nadzorni odbor;

3) jedan ili više izvršnih direktora, odnosno izvršni odbor. |PU | | | |39 |The management organ shall be responsible for managing the SE. A Member State may provide that a managing director or managing directors shall be responsible for the current management under the same conditions as for public limited-liability companies that have registered offices within that Member State’s territory…. |577č.4 |Na dvodomno upravljanje evropskim društvom shodno se primenjuju odredbe čl. 417. do 467. ovog zakona. |PU | | | |40 |The supervisory organ shall supervise the work of the management organ. It may not itself exercise the power to manage the SE.

2.   The members of the supervisory organ shall be appointed by the general meeting. The members of the first supervisory organ may, however, be appointed by the statutes. This shall apply without prejudice to Article 47(4) or to any employee participation arrangements determined pursuant to Directive 2001/86/EC.

3.   The number of members of the supervisory organ or the rules for determining it shall be laid down in the statutes. A Member State may, however, stipulate the number of members of the supervisory organ for SEs registered within its territory or a minimum and/or a maximum number. |577č.4 |Na dvodomno upravljanje evropskim društvom shodno se primenjuju odredbe čl. 417. do 467. ovog zakona. |PU | | | |41 |The management organ shall report to the supervisory organ at least once every three months on the progress and foreseeable development of the SE’s business.

2.   In addition to the regular information referred to in paragraph 1, the management organ shall promptly pass the supervisory organ any information on events likely to have an appreciable effect on the SE.

3.   The supervisory organ may require the management organ to provide information of any kind which it needs to exercise supervision in accordance with Article 40(1). A Member State may provide that each member of the supervisory organ also be entitled to this facility.

4.   The supervisory organ may undertake or arrange for any investigations necessary for the performance of its duties.

5.   Each member of the supervisory organ shall be entitled to examine all information submitted to it. |577č.4 |Na dvodomno upravljanje evropskim društvom shodno se primenjuju odredbe čl. 327. do 381. ovog zakona i odredbe čl. 417. do 467. ovog zakona. |PU | | | |42 |The supervisory organ shall elect a chairman from among its members. If half of the members are appointed by employees, only a member appointed by the general meeting of shareholders may be elected chairman. |577č.4

400.1

443 |Na dvodomno upravljanje evropskim društvom shodno se primenjuju odredbe čl. 417. do 467. ovog zakona.

Ako društvo ima odbor direktora, direktori biraju jednog od direktora za predsednika odbora.

Na predsednika nadžornog odbora shodno se primenjuju odredbe člana 400. ovog zakona. |DU |Ako polovinu članova imenuje zaposleni, može biti izabran samo član koji imenuje skupština akcionara.

Nije predviđeno da zaposleni imenuju članove nadzornog odbora kod a.d. | | |43 |The administrative organ shall manage the SE. A Member State may provide that a managing director or managing directors shall be responsible for the day-to-day management under the same conditions as for public limited-liability companies that have registered offices within that Member State’s territory.

2.   The number of members of the administrative organ or the rules for determining it shall be laid down in the SE’s statutes. A Member State may, however, set a minimum and, where necessary, a maximum number of members.

The administrative organ shall, however, consist of at least three members where employee participation is regulated in accordance with Directive 2001/86/EC.

3.   The member or members of the administrative organ shall be appointed by the general meeting. The members of the first administrative organ may, however, be appointed by the statutes. This shall apply without prejudice to Article 47(4) or to any employee participation arrangements determined pursuant to Directive 2001/86/EC.

4.   Where no provision is made for a one-tier system in relation to public limited-liability companies with registered offices within its territory, a Member State may adopt the appropriate measures in relation to SEs. |577č.2

383.1

384.1

|Na jednodomno upravljanje evropskim društvom shodno se primenjuju odredbe čl. 327. do 416. ovog zakona.

Društvo ima jednog ili više direktora, čiji broj se određuje statutom.

Direktore imenuje skupština. |PU | | | |44 |The administrative organ shall meet at least once every three months at intervals laid down by the statutes to discuss the progress and foreseeable development of the SE’s business.

2.   Each member of the administrative organ shall be entitled to examine all information submitted to it. |577č.3 |Izuzetno od odredaba stava 2. ovog člana, u evropskom društvu mora biti obrazovan odbor direktora, a sednice odbora direktora održavaju se najmanje jednom u tri meseca. |PU | | | |45 |The administrative organ shall elect a chairman from among its members. If half of the members are appointed by employees, only a member appointed by the general meeting of shareholders may be elected chairman. |400.1 |Ako društvo ima odbor direktora, direktori biraju jednog od direktora za predsednika odbora. |DU | |Nije predviđeno da zaposleni čine deo odbora | |46 |Members of company organs shall be appointed for a period laid down in the statutes not exceeding six years.

2.   Subject to any restrictions laid down in the statutes, members may be reappointed once or more than once for the period determined in accordance with paragraph 1. |385.1

385.2

385.3

|Direktori se imenuju na period određen statutom, koji ne može biti duži od četiri godine (mandat direktora).

Ako statutom ili odlukom skupštine o imenovanju direktora nije određena dužina trajanja mandata direktora, mandat traje četiri godine.

Po isteku mandata, direktor može biti ponovo imenovan. |PU | | | |47 |An SE’s statutes may permit a company or other legal entity to be a member of one of its organs, provided that the law applicable to public limited-liability companies in the Member State in which the SE’s registered office is situated does not provide otherwise.

That company or other legal entity shall designate a natural person to exercise its functions on the organ in question.

2.   No person may be a member of any SE organ or a representative of a member within the meaning of paragraph 1 who:

(a)

is disqualified, under the law of the Member State in which the SE’s registered office is situated, from serving on the corresponding organ of a public limited-liability company governed by the law of that Member State, or

(b)

is disqualified from serving on the corresponding organ of a public limited-liability company governed by the law of a Member State owing to a judicial or administrative decision delivered in a Member State.

3.   An SE’s statutes may, in accordance with the law applicable to public limited-liability companies in the Member State in which the SE’s registered office is situated, lay down special conditions of eligibility for members representing the shareholders.

4.   This Regulation shall not affect national law permitting a minority of shareholders or other persons or authorities to appoint some of the members of a company organ. |31.2

31.4

31.5 |Zakonski zastupnik društva može biti fizičko lice ili društvo registrovano u Republici Srbiji.

Društvo koje ima funkciju zakonskog zastupnika, tu funkciju vrši preko svog zakonskog zastupnika koji je fizičko lice ili fizičkog lica koje je za to ovlašćeno posebnim punomoćjem izdatim u pisanoj formi.

Zakonski zastupnici društva i lica iz stava 4. ovog člana registruju se u skladu sa zakonom o registraciji. |PU | | | |48 |An SE’s statutes shall list the categories of transactions which require authorisation of the management organ by the supervisory organ in the two-tier system or an express decision by the administrative organ in the one-tier system.

A Member State may, however, provide that in the two-tier system the supervisory organ may itself make certain categories of transactions subject to authorisation.

2.   A Member State may determine the categories of transactions which must at least be indicated in the statutes of SEs registered within its territory. |422.2

422.3

422.4

422.5

246.1

246.2

|Za obavljanje odnosno preduzimanje sledećih poslova potrebna je saglasnost nadzornog odbora:

1) sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima;

2) sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti;

3) uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini društva, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica;

4) drugi poslovi za koje je ovim zakonom propisano da su u nadležnosti nadžornog odbora.

Statutom ili odlukom nadžornog odbora može se odrediti:

1) da saglasnost nadžornog odbora nije potrebna za poslove iz stava 2. tač. 1) do 3) ovog člana ako se ti poslovi preduzimaju u okviru redovnog poslovanja društva; i

2) vrednost poslova iz stava 2. tačka 3) ovog člana koji se mogu obavljati odnosno preduzimati i bez saglasnosti nadžornog odbora.

Statutom ili odlukom nadzornog odbora mogu se odrediti i drugi poslovi za čije je obavljanje odnosno preduzimanje potrebna saglasnost nadžornog odbora.

Izvršni direktori se u vođenju poslova društva moraju pridržavati ograničenja za preduzimanje određenih poslova ili vrste poslova za koje je potrebna saglasnost nadžornog odbora ili skupštine, a koja su određena ovim zakonom, statutom, odlukama skupštine i odlukama nadžornog odbora.

Statut akcionarskog društva sadrži naročito:

1) poslovno ime i sedište društva;

2) pretežnu delatnost društva;

3) podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, kao i podatke o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti odobrenih akcija, ako postoje;…

Društvo je dužno da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune statuta radi usklađivanja podataka iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana, ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka. |PU | | | |49 |The members of an SE’s organs shall be under a duty, even after they have ceased to hold office, not to divulge any information which they have concerning the SE the disclosure of which might be prejudicial to the company’s interests, except where such disclosure is required or permitted under national law provisions applicable to public limited-liability companies or is in the public interest. |72.1

72.2

72.3 |Lica iz člana 61. ovog zakona, kao i lica zaposlena u društvu, dužna su da čuvaju poslovnu tajnu društva.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva, u periodu od dve godine od dana prestanka tog svojstva. Osnivačkim aktom, statutom, odlukom društva ili ugovorom zaključenim sa tim licima može se predvideti da taj period bude duži, ali ne duži od pet godina.

Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti. |PU | |Obaveza čuvanja poslovne tajne se odnosi na direktore, članove nadzornog odbora (član 61.1.4. Zakona) | |50 |Unless otherwise provided by this Regulation or the statutes, the internal rules relating to quorums and decision-taking in SE organs shall be as follows:

(a)

quorum: at least half of the members must be present or represented;

(b)

decision-taking: a majority of the members present or represented.

2.   Where there is no relevant provision in the statutes, the chairman of each organ shall have a casting vote in the event of a tie. There shall be no provision to the contrary in the statutes, however, where half of the supervisory organ consists of employees’ representatives.

3.   Where employee participation is provided for in accordance with Directive 2001/86/EC, a Member State may provide that the supervisory organ’s quorum and decision-making shall, by way of derogation from the provisions referred to in paragraphs 1 and 2, be subject to the rules applicable, under the same conditions, to public limited-liability companies governed by the law of the Member State concerned. |404

406.1

406.2 |Kvorum za rad sednice odbora direktora jeste većina od ukupnog broja direktora, ako statutom ili poslovnikom o radu odbora direktora nije određen veći broj.

Sednice odbora direktora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan direktor u pisanoj formi, ako statutom ili poslovnikom o radu odbora direktora nije drugačije određeno.

Odsutni direktori mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici, ako statutom ili poslovnikom o radu odbora direktora nije drugačije određeno.

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora, osim ako je statutom ili poslovnikom o radu određena veća većina.

Ako su glasovi direktora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika odbora direktora, ako statutom ili poslovnikom o radu nije drugačije određeno. |PU | | | |51 |Members of an SE’s management, supervisory and administrative organs shall be liable, in accordance with the provisions applicable to public limited-liability companies in the Member State in which the SE’s registered office is situated, for loss or damage sustained by the SE following any breach on their part of the legal, statutory or other obligations inherent in their duties. |415.1

415.2

415.3

447 |Direktor odgovara društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba ovog zakona, statuta ili odluke skupštine.

Izuzetno, direktor neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom skupštine.

Ako šteta iz stava 1. ovog člana nastane kao posledica odluke odbora direktora, za štetu odgovaraju i svi direktori koji su za tu odluku glasali.

Na odgovornost članova nadžornog odbora shodno se primenjuju odredbe člana 415. ovog zakona. |PU | | | |52 |The general meeting shall decide on matters for which it is given sole responsibility by:

(a)

this Regulation or

(b)

the legislation of the Member State in which the SE’s registered office is situated adopted in implementation of Directive 2001/86/EC.

Furthermore, the general meeting shall decide on matters for which responsibility is given to the general meeting of a public limited-liability company governed by the law of the Member State in which the SE’s registered office is situated, either by the law of that Member State or by the SE’s statutes in accordance with that law. |577č.5

329 |Odredbe ovog zakona koje se odnose na skupštinu akcionarskog društva shodno se primenjuju i na skupštinu evropskog društva.

Skupština odlučuje o:

1) izmenama statuta; 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti; 3) broju odobrenih akcija; 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija; 5) statusnim promenama i promenama pravne forme;6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti; 7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka; 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije; 9) usvajanju izveštaja odbora direktora, odnosno nadžornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno; 10) naknadama direktorima, odnosno članovima nadžornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva; 11) imenovanju i razrešenju direktora;

12) imenovanju i razrešenju članova nadžornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno;13) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;14) izboru revizora i naknadi za njegov rad;15) drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;16) drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom i statutom.

|PU | | | |53 |Without prejudice to the rules laid down in this section, the organisation and conduct of general meetings together with voting procedures shall be governed by the law applicable to public limited-liability companies in the Member State in which the SE’s registered office is situated. |577č.5 |Odredbe ovog zakona koje se odnose na skupštinu akcionarskog društva shodno se primenjuju i na skupštinu evropskog društva. |PU | |Odredbe člana 327-375. detaljno regulišu pitanja organizovanja, sazivanja, vođenja, glasanja na sednici skupštine | |54 |An SE shall hold a general meeting at least once each calendar year, within six months of the end of its financial year, unless the law of the Member State in which the SE’s registered office is situated applicable to public limited-liability companies carrying on the same type of activity as the SE provides for more frequent meetings. A Member State may, however, provide that the first general meeting may be held at any time in the 18 months following an SE’s incorporation.

 General meetings may be convened at any time by the management organ, the administrative organ, the supervisory organ or any other organ or competent authority in accordance with the national law applicable to public limited-liability companies in the Member State in which the SE’s registered office is situated.

|577č.5

364.1 |Odredbe ovog zakona koje se odnose na skupštinu akcionarskog društva shodno se primenjuju i na skupštinu evropskog društva.

Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine. |PU | | | |55 |One or more shareholders who together hold at least 10 % of an SE’s subscribed capital may request the SE to convene a general meeting and draw up the agenda therefor; the SE’s statutes or national legislation may provide for a smaller proportion under the same conditions as those applicable to public limited-liability companies.

2.   The request that a general meeting be convened shall state the items to be put on the agenda.

3.   If, following a request made under paragraph 1, a general meeting is not held in due time and, in any event, within two months, the competent judicial or administrative authority within the jurisdiction of which the SE’s registered office is situated may order that a general meeting be convened within a given period or authorise either the shareholders who have requested it or their representatives to convene a general meeting. This shall be without prejudice to any national provisions which allow the shareholders themselves to convene general meetings. |577č.5

372.1

372.2

372.3 |Odredbe ovog zakona koje se odnose na skupštinu akcionarskog društva shodno se primenjuju i na skupštinu evropskog društva.

Vanrednu sednicu saziva odbor direktora, odnosno nadžorni odbor ako je upravljanje društvom dvodomno:

1) na osnovu svoje odluke;

2) po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže, osim ako je statutom predviđeno niže učešće u osnovnom kapitalu društva, odnosno manji broj akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

Zahtev iz stava 1. tačka 2) ovog člana mora da sadrži podatke o svakom podnosiocu zahteva u skladu sa članom 265. ovog zakona i obrazloženi predlog dnevnog reda sednice.

Podnosioci zahteva iz stava 1. tačka 2) ovog člana mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu. |PU | | | |56 |One or more shareholders who together hold at least 10 % of an SE’s subscribed capital may request that one or more additional items be put on the agenda of any general meeting. The procedures and time limits applicable to such requests shall be laid down by the national law of the Member State in which the SE’s registered office is situated or, failing that, by the SE’s statutes. The above proportion may be reduced by the statutes or by the law of the Member State in which the SE’s registered office is situated under the same conditions as are applicable to public limited-liability companies. |577č.5

337.1

337.2

337.3

337.4

|Odredbe ovog zakona koje se odnose na skupštinu akcionarskog društva shodno se primenjuju i na skupštinu evropskog društva.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora, odnosno nadžornom odboru ako je upravljanje društvom dvodomno predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz stava 1. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Javno akcionarsko društvo je dužno da predlog iz stava 1. ovog člana objavi na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako odbor direktora, odnosno nadžorni odbor ako je upravljanje društvom dvodomno, prihvati predlog iz stava 1. ovog člana, društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na način predviđen u članu 335. st. 3. do 5. ovog zakona. |PU | | | |57 |Save where this Regulation or, failing that, the law applicable to public limited-liability companies in the Member State in which an SE’s registered office is situated requires a larger majority, the general meeting’s decisions shall be taken by a majority of the votes validly cast. |577č.5

358.1

358.2 |

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je ovim zakonom ili statutom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem. |PU | | | |58 |The votes cast shall not include votes attaching to shares in respect of which the shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or spoilt ballot paper. |577č.5

358.1 |Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je ovim zakonom ili statutom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.

|PU | | | |59 |Amendment of an SE’s statutes shall require a decision by the general meeting taken by a majority which may not be less than two thirds of the votes cast, unless the law applicable to public limited-liability companies in the Member State in which an SE’s registered office is situated requires or permits a larger majority.

2.   A Member State may, however, provide that where at least half of an SE’s subscribed capital is represented, a simple majority of the votes referred to in paragraph 1 shall suffice.

3.   Amendments to an SE’s statutes shall be publicised in accordance with Article 13. |577đ.5 |Izmene i dopune statuta donosi skupština evropskog društva dvotrećinskom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa. |PU | | | |60 |Where an SE has two or more classes of shares, every decision by the general meeting shall be subject to a separate vote by each class of shareholders whose class rights are affected thereby.

2.   Where a decision by the general meeting requires the majority of votes specified in Article 59(1) or (2), that majority shall also be required for the separate vote by each class of shareholders whose class rights are affected by the decision. |357.1

|Ako je po određenim tačkama dnevnog reda potrebno da glasaju posebne klase akcionara, to glasanje se može održati u okviru rada sednice skupštine ili na posebno sazvanoj sednici skupštine akcionara te klase (posebna sednica skupštine) ako to zahtevaju akcionari posebne klase akcija koji predstavljaju najmanje 10% od ukupnog broja glasova akcija koje imaju pravo glasa po tom pitanju. |PU | | | |61 |Subject to Article 62 an SE shall be governed by the rules applicable to public limited-liability companies under the law of the Member State in which its registered office is situated as regards the preparation of its annual and, where appropriate, consolidated accounts including the accompanying annual report and the auditing and publication of those accounts. |577b |Na pitanja koja nisu propisana odredbama ovog dela zakona, primenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na akcionarsko društvo.

|PU | |Zakonom o računovodstvu je predviđena obaveza sastavljanja godišnjih finansijskih izveštaja | |62 |An SE which is a credit or financial institution shall be governed by the rules laid down in the national law of the Member State in which its registered office is situated in implementation of Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions as regards the preparation of its annual and, where appropriate, consolidated accounts, including the accompanying annual report and the auditing and publication of those accounts.

2.   An SE which is an insurance undertaking shall be governed by the rules laid down in the national law of the Member State in which its registered office is situated in implementation of Council Directive 91/674/EEC of 19 December 1991 on the annual accounts and consolidated accounts of insurance undertakings as regards the preparation of its annual and, where appropriate, consolidated accounts including the accompanying annual report and the auditing and publication of those accounts. |577b |Na pitanja koja nisu propisana odredbama ovog dela zakona, primenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na akcionarsko društvo. |PU | |Zakonom o računovodstvu je predviđena obaveza sastavljanja godišnjih finansijskih izveštaja | |63 |As regards winding up, liquidation, insolvency, cessation of payments and similar procedures, an SE shall be governed by the legal provisions which would apply to a public limited-liability company formed in accordance with the law of the Member State in which its registered office is situated, including provisions relating to decision-making by the general meeting. |577dž |Odredbe ovog zakona o likvidaciji shodno se primenjuju i na likvidaciju evropskog društva.

Odredbe zakona kojim se uređuje stečaj shodno se primenjuju i na stečaj evropskog društva. |PU | | | |64 |When an SE no longer complies with the requirement laid down in Article 7, the Member State in which the SE’s registered office is situated shall take appropriate measures to oblige the SE to regularise its position within a specified period either:

(a)

by re-establishing its head office in the Member State in which its registered office is situated or

(b)

by transferring the registered office by means of the procedure laid down in Article 8.

2.   The Member State in which the SE’s registered office is situated shall put in place the measures necessary to ensure that an SE which fails to regularise its position in accordance with paragraph 1 is liquidated.

3.   The Member State in which the SE’s registered office is situated shall set up a judicial remedy with regard to any established infringement of Article 7. That remedy shall have a suspensory effect on the procedures laid down in paragraphs 1 and 2.

4.   Where it is established on the initiative of either the authorities or any interested party that an SE has its head office within the territory of a Member State in breach of Article 7, the authorities of that Member State shall immediately inform the Member State in which the SE’s registered office is situated. | | |NP | |Odnosi se na zemlju članicu | |65 |Without prejudice to provisions of national law requiring additional publication, the initiation and termination of winding up, liquidation, insolvency or cessation of payment procedures and any decision to continue operating shall be publicised in accordance with Article 13. |577dž

526 |Odredbe ovog zakona o likvidaciji shodno se primenjuju i na likvidaciju evropskog društva.

Odredbe zakona kojim se uređuje stečaj shodno se primenjuju i na stečaj evropskog društva.

Likvidacija društva počinje danom registracije odluke o likvidaciji i objavljivanjem oglasa o pokretanju likvidacije, u skladu sa zakonom o registraciji.

|PU | | | |66 |An SE may be converted into a public limited-liability company governed by the law of the Member State in which its registered office is situated. No decision on conversion may be taken before two years have elapsed since its registration or before the first two sets of annual accounts have been approved.

2.   The conversion of an SE into a public limited-liability company shall not result in the winding up of the company or in the creation of a new legal person.

3.   The management or administrative organ of the SE shall draw up draft terms of conversion and a report explaining and justifying the legal and economic aspects of the conversion and indicating the implications of the adoption of the public limited-liability company for the shareholders and for the employees.

4.   The draft terms of conversion shall be publicised in the manner laid down in each Member State’s law in accordance with Article 3 of Directive 68/151/EEC at least one month before the general meeting called to decide thereon. |577u |Evropsko društvo registrovano na teritoriji Republike Srbije može promeniti pravnu formu u akcionarsko društvo.

Promena pravne forme iz stava 1. ovog člana može se sprovesti nakon isteka roka od dve godine od dana osnivanja, odnosno nakon usvajanja dva godišnja finansijska izveštaja.

Promena pravne forme iz stava 1. ovog člana ne utiče na pravni subjektivitet društva i nema za posledicu osnivanje novog pravnog lica.

Na promenu pravne forme evropskog društva u akcionarsko društvo shodno se primenjuju odredbe čl.577t i 577ć ovog zakona. |PU | | | |67 |If and so long as the third phase of economic and monetary union (EMU) does not apply to it each Member State may make SEs with registered offices within its territory subject to the same provisions as apply to public limited-liability companies covered by its legislation as regards the expression of their capital. An SE may, in any case, express its capital in euro as well. In that event the national currency/euro conversion rate shall be that for the last day of the month preceding that of the formation of the SE.

2.   If and so long as the third phase of EMU does not apply to the Member State in which an SE has its registered office, the SE may, however, prepare and publish its annual and, where appropriate, consolidated accounts in euro. The Member State may require that the SE’s annual and, where appropriate, consolidated accounts be prepared and published in the national currency under the same conditions as those laid down for public limited-liability companies governed by the law of that Member State. This shall not prejudge the additional possibility for an SE of publishing its annual and, where appropriate, consolidated accounts in euro in accordance with Council Directive 90/604/EEC of 8 November 1990 amending Directive 78/60/EEC on annual accounts and Directive 83/349/EEC on consolidated accounts as concerns the exemptions for small and medium-sized companies and the publication of accounts in ecu  | | |NU | |Odnosi se na zemlju članicu | |68 |The Member States shall make such provision as is appropriate to ensure the effective application of this Regulation.

2.   Each Member State shall designate the competent authorities within the meaning of Articles 8, 25, 26, 54, 55 and 64. It shall inform the Commission and the other Member States accordingly. | | |NP | |Završne odredbe koje su neprenosive | |69 |Five years at the latest after the entry into force of this Regulation, the Commission shall forward to the Council and the European Parliament a report on the application of the Regulation and proposals for amendments, where appropriate. The report shall, in particular, analyse the appropriateness of:

(a)

allowing the location of an SE’s head office and registered office in different Member States;

(b)

broadening the concept of merger in Article 17(2) in order to admit also other types of merger than those defined in Articles 3(1) and 4(1) of Directive 78/855/EEC;

(c)

revising the jurisdiction clause in Article 8(16) in the light of any provision which may have been inserted in the 1968 Brussels Convention or in any text adopted by Member States or by the Council to replace such Convention;

(d)

allowing provisions in the statutes of an SE adopted by a Member State in execution of authorisations given to the Member States by this Regulation or laws adopted to ensure the effective application of this Regulation in respect to the SE which deviate from or are complementary to these laws, even when such provisions would not be authorised in the statutes of a public limited-liability company having its registered office in the Member State.

| | |NP | |Završne odredbe koje su neprenosive | |70 |This Regulation shall enter into force on 8 October 2004.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States. | | |NP | |Završne odredbe koje su neprenosive | |