Predlog zakona o restrukturiranju duga po NFA i TDFA izdavanjem obveznica Republike Srbije

P R E D L O G Z A K O N A

O RESTRUKTURIRANjU DUGA PO NFA I TDFA

IZDAVANjEM OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način restrukturiranja duga Republike Srbije po osnovu neizmirenih refinansiranih obaveza po Novom finansijskom sporazumu od 20. septembra 1988. godine (u daljem tekstu: NFA) i depozita po Sporazumu o trgovinskoj i depozitnoj olakšici od 20. septembra 1988. godine (u daljem tekstu: TDFA) izdavanjem dugoročnih obveznica, na osnovu Zakona o ratifikaciji Memoranduma o razumevanju o restrukturiranju duga po NFA i TDFA između Republike Srbije i Međunarodnog koordinacionog komiteta («Službeni glasnik RS», broj 84/04 – u daljem tekstu: Zakon o ratifikaciji).

Odredbe ovog zakona obuhvataju i obaveze prema poveriocima Londonskog kluba, utvrđene Zakonom o regulisanju odnosa između Savezne Republike Jugoslavije i pravnih lica i banaka sa teritorije Savezne Republike Jugoslavije koje su prvobitni dužnici ili garanti prema poveriocima Pariskog i Londonskog kluba («Službeni list SRJ», br. 36/02 i 7/03).

Član 2.

Glavnica duga Republike Srbije u smislu člana 1. ovog zakona iznosi do 1.080.000.000,00 USD, što predstavlja umanjeni iznos za oko 62% ukupnih neizmirenih obaveza prema Londonskom klubu poverilaca.

Iznos duga iz stava 1. ovog člana biće restrukturiran na 20 godina, sa periodom počeka od pet godina, izdavanjem dugoročnih obveznica Republike Srbije (u daljem tekstu: obveznice), na inostranom finansijskom tržištu.

Član 3.

Republika Srbija će izdati obveznice u nominalnoj vrednosti do iznosa od 1.080.000.000,00 USD, sa dospećem od 1. maja 2010. godine do 1. novembra 2024. godine.

Ukupni iznos glavnice duga po izdatim obveznicama biće isplaćen u 30 jednakih polugodišnjih rata, u skladu sa sledećom dinamikom:

datum servisiranja obaveza po osnovu glavnice procenat 1. maj 2010. godine ……………………………………………………… 3.33333 % 1. novembar 2010. godine …………………………………………….. 3.33333 % 1. maj 2011. godine ……………………………………………………… 3.33333 % 1. novembar 2011. godine …………………………………………….. 3.33333 % 1. maj 2012. godine ……………………………………………………… 3.33333 % 1. novembar 2012. godine …………………………………………….. 3.33333 % 1. maj 2013. godine ………………………………………………………. 3.33333 % 1. novembar 2013. godine …………………………………………….. 3.33333 % 1. maj 2014. godine ……………………………………………………… 3.33333 % 1. novembar 2014. godine …………………………………………….. 3.33333 % 1. maj 2015. godine ……………………………………………………… 3.33333 % 1. novembar 2015. godine …………………………………………….. 3.33333 % 1. maj 2016. godine ………………………………………………………. 3.33333 % 1. novembar 2016. godine …………………………………………….. 3.33333 % 1. maj 2017. godine ……………………………………………………… 3.33333 % 1. novembar 2017. godine …………………………………………….. 3.33333 % 1. maj 2018. godine ……………………………………………………… 3.33333 % 1. novembar 2018. godine …………………………………………….. 3.33333 % 1. maj 2019. godine ……………………………………………………… 3.33333 % 1. novembar 2019. godine …………………………………………….. 3.33333 % 1. maj 2020. godine ……………………………………………………… 3.33333 % 1. novembar 2020. godine …………………………………………….. 3.33333 % 1. maj 2021. godine ………………………………………………………. 3.33333 % 1. novembar 2021. godine……………………………………………… 3.33333 % 1. maj 2022. godine ……………………………………………………… 3.33333 % 1. novembar 2022. godine …………………………………………….. 3.33333 % 1. maj 2023. godine ……………………………………………………… 3.33333 % 1. novembar 2023. godine ……………………………………………. 3.33333 % 1. maj 2024. godine ………………………………………………………. 3.33333 % 1. novembar 2024. godine ……………………………………………. preostali iznos

Obveznice se izdaju u valuti USD, sa pojedinačnom nominalnom vrednošću od minimum 50.000 USD.

Član 4.

Kamata na obveznice obračunava se počev od 1. oktobra 2004. godine, sa kamatnom stopom:

– 3,75% godišnje od 1. oktobra 2004. godine do 1. novembra 2009. godine;

– 6,75% godišnje od 1. novembra 2009. godine do konačnog dospeća obveznica.

Kamata iz stava 1. ovog člana plaća se polugodišnje, s tim da prvo plaćanje kamate dospeva na dan 1. maja 2005. godine.

Član 5.

Sve isplate realizovane od strane Republike Srbije po osnovu glavnice i kamate na obveznice, oslobođene su poreza i drugih dažbina u Republici Srbiji.

Član 6.

Obveznice će biti izdate u nematerijalnom obliku, a listing i kotacija će biti izvršeni na Luksemburškoj berzi preko fiskalnog agenta i njegovih afilijacija, u ime i za račun Republike Srbije.

Kliring i saldiranje obveznica obavljaće se, u zavisnosti od domicila poverilaca, preko finansijskih institucija – klirinških kuća DTC, Euroclear i Clearstream.

Potvrde o vlasništvu nad obveznicama biće izdate podobnim držaocima koji su prihvatili ponudu za zamenu duga iz člana 1. ovog zakona za obveznice Republike Srbije, saglasno Zakonu ratifikaciji.

Član 7.

Republika Srbija može da izvrši isplatu obveznica po nominalnoj vrednosti uvećanoj za obračunatu kamatu i pre roka dospeća, pod uslovom da do momenta isplate nije u docnji po bilo kojoj od izdatih obveznica.

Republika Srbija može da otkupi obveznice na tržištu ili na drugi način i poništi ili ponovo proda otkupljene obveznice.

Član 8.

Za potrebe restrukturiranja duga Republika Srbija može, bez saglasnosti kreditora, izdati nove obveznice koje će sa obveznicama izdatim u smislu čl. 2. i 3. ovog zakona činiti jednu seriju i imati isti tretman kao već izdate obveznice.

Član 9.

Sva pravna pitanja u vezi sa obveznicama rešavaće se u skladu sa engleskim zakonodavstvom.

Član 10.

Sredstva za izvršavanje obaveza Republike Srbije, u smislu ovog zakona, obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 72. stav 1. tač. 1. i 4. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje odnose sa drugim državama i međunarodnim organizacijama, kao i finansijski sistem i sistem u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o restrukturiranju duga po NFA i TDFA izdavanjem obveznica Republike Srbije proizlaze iz potrebe uređivanja uslova i načina restrukturiranja duga Republike Srbije, izdavanjem dugoročnih obveznica u skladu sa Zakonom o ratifikaciji Memoranduma o razumevanju o restrukturiranju duga po NFA i TDFA između Republike Srbije i Međunarodnog koordinacionog komiteta («Službeni glasnik RS», broj 84/04 – u daljem tekstu: Zakon o ratifikaciji). Restrukturiranjem duga Republike Srbije izdavanjem obveznica vrši se zamena duga po osnovu neizmirenih refinansiranih obaveza po Novom finansijskom sporazumu od 20. septembra 1988. godine (u daljem tekstu: NFA) i depozita po Sporazumu o trgovinskoj i depozitnoj olakšici od 20. septembra 1988. godine (u daljem tekstu: TDFA), koji su proistekli iz obaveza preuzetih:

1. Zakonom o zaduživanju u inostranstvu za refinansiranje kredita i uzimanje finansijskih kredita u periodu od 1988. do 1996. godine («Službeni list SFRJ», broj 31/88), kojim je regulisana mogućnost da Narodna banka Jugoslavije i banke ovlašćene za poslove sa inostranstvom mogu uzimati u inostranstvu u periodu od 1988. do 1996. godine kredite, sa rokom vraćanja dužim od jedne godine, s tim da Narodna banka Jugoslavije može davati garancije i super garancije za kredite koje uzimaju ovlašćene banke u skladu sa ovim zakonom, a sve u cilju održavanja likvidnosti Jugoslavije u plaćanjima prema inostranstvu, ostvarivanja povećanog izvoza na konvertibilno područje i ostvarivanja ciljeva iz Programa konsolidacije spoljne zaduženosti. Pomenutim zakonom obuhvaćeni su, između ostalih, krediti do iznosa od 300 miliona USD po Sporazumu o trgovinskoj i depozitnoj olakšici sa inostranim komercijalnim bankama i krediti za refinansiranje obaveza po kreditima inostranih komercijalnih banaka do iznosa od 7.100 miliona USD;

2. Zakonom o garanciji federacije za obaveze po ugovoru o refinansiranju između Narodne banke Jugoslavije i banaka ovlašćenih za poslove sa inostranstvom, kao dužnika i zastupnika poverilaca i inostranih komercijalnih banaka kao poverilaca («Službeni list SFRJ», broj 31/88), kojim je regulisana garancija federacije po Ugovoru o refinansiranju između Narodne banke Jugoslavije i banaka ovlašćenih za poslove sa inostranstvom kao dužnika i zastupnika poverilaca i inostranih komercijalnih banaka, kao poverilaca do iznosa 7.100,000.000 USD, čija dinarska protivvrednost iznosi 10,650.000,000.000 dinara, koja se uvećava za iznos kamate i troškova kredita.

Zakon o ratifikaciji je rezultat pregovora vođenih na inicijativu Republike Srbije, a radi konsolidacije i restrukturiranja duga u iznosu od preko 2,6 milijardi USD prema stranim komercijalnim bankama poveriocima Londonskog kluba, 25. i 26. maja i 22. i 23. juna 2004. godine, sa savetodavnim komitetom Londonskog kluba poverilaca, čiji je cilj bio postizanje takvih uslova reprograma sa poveriocima Londonskog kluba koji ne bi ugrozili spoljnu likvidnost zemlje i koji bi bili u skladu sa njenim finansijskim mogućnostima, odnosno koji bi doveli do obostrano prihvatljivih mogućnosti za eventualno potpisivanje okvirnih uslova za restrukturiranje duga.

Zakonom o ratifikaciji daje se sažet prikaz predloga za restrukturiranje duga Republike Srbije, imajući u vidu da su Republika Srbija i Republika Crna Gora postigle saglasnost da Republika Srbija bude jedini dužnik po novim instrumentima koji treba da budu izdati u vezi sa restrukturiranjem ovog duga, u skladu sa zaključcima donetim na 10. sednici Komisije za utvrđivanje Predloga obima imovine koja je neophodna za funkcionisanje institucija državne zajednice i Vojske Srbije i Crne Gore i obima, strukture i načina raspodele preostale imovine (u daljem tekstu: Komisija), koja je održana 16. jula 2004. godine, kao i zaključka Saveta ministara sa 56. sednice održane 9. septembra 2004. godine. Naime, Komisija je donela odluku da se Republika Crna Gora oslobodi obaveza po osnovu NFA, pošto je svojim deviznim sredstvima u toku 1992. godine, posredstvom bivše NBJ, otkupila dug preduzeća i banaka sa teritorije Republike Crne Gore prema poveriocima Londonskog kluba. Takođe, Komisija je donela odluku da se Republika Crna Gora oslobodi obaveza po osnovu TDFA, ukoliko Narodnoj banci Srbije dostavi dokaze o dugu koji je otkupljen.

Ovim zakonom obuhvaćene su i obaveze prema poveriocima Londonskog kluba, koje su utvrđene Zakonom o regulisanju odnosa između Savezne Republike Jugoslavije i pravnih lica i banaka sa teritorije Savezne Republike Jugoslavije koje su prvobitni dužnici ili garanti prema poveriocima Pariskog i Londonskog kluba («Službeni list SRJ», br. 36/02 i 7/03), koji između ostalog, reguliše smanjenje obaveza koje je Savezna Republika Jugoslavija imala prema poveriocima Londonskog kluba, sa ciljem olakšavanja izmirenja istih.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

U odredbama člana 1. Predloga zakona predviđa se da će se ovim zakonom urediti uslovi i način restrukturiranja duga Republike Srbije po NFA i TDFA izdavanjem dugoročnih obveznica, na osnovu Zakona o ratifikaciji i da odredbe ovog zakona obuhvataju i obaveze prema poveriocima Londonskog kluba, utvrđene Zakonom o regulisanju odnosa između Savezne Republike Jugoslavije i pravnih lica i banaka sa teritorije Savezne Republike Jugoslavije koje su prvobitni dužnici ili garanti prema poveriocima Pariskog i Londonskog kluba.

U odredbama člana 2. Predloga zakona uređuju se pitanja koja se odnose na glavnicu duga Republike Srbije, koja predstavlja umanjeni iznos ukupnih neizmirenih obaveza prema Londonskom klubu poverilaca, koji će se restrukturirati izdavanjem dugoročnih obveznica Republike Srbije na inostranom tržištu.

U odredbama člana 3. Predloga zakona uređuju se pitanja koja se odnose na nominalnu vrednost obveznica, rok dospeća, dinamiku servisiranja obaveza po osnovu glavnice, valutu u kojoj se izdaju obveznice i pojedinačne nominalne vrednosti obveznica.

U odredbama člana 4. Predloga zakona uređuju se pitanja koja se odnose na obračun i visinu kamate na obveznice.

U odredbi člana 5. Predloga zakona uređuju se pitanja koja se odnose na oslobađanje od poreza i drugih dažbina u Republici Srbiji, svih isplata realizovanih po osnovu glavnice i kamate na obveznice.

U odredbama člana 6. Predloga zakona uređuju se pitanja koja se odnose na oblik, listing i kotaciju obveznica, kliring i saldiranje obveznica i izdavanje potvrda o vlasništvu nad obveznicama.

U odredbama člana 7. Predloga zakona uređuju se pitanja koja se odnose na mogućnost da Republika Srbija izvrši isplatu obveznica i pre roka dospeća, da Republika Srbija otkupi obveznice na tržištu ili na drugi način, odnosno da poništi ili ponovo proda otkupljene obveznice.

U odredbi člana 8. Predloga zakona uređuju se pitanja koja se odnose na mogućnost da Republika Srbija, za potrebe restrukturiranja duga, bez saglasnosti kreditora, izda nove obveznice, koje će sa obveznicama izdatim u smislu čl. 2. i 3. ovog zakona, činiti jednu seriju i imati isti tretman kao već izdate obveznice.

U odredbi člana 9. Predloga zakona predviđa se da će se sva pravna pitanja u vezi sa obveznicama rešavati u skladu sa engleskim zakonodavstvom.

U odredbi člana 10. Predloga zakona predviđa se da će se sredstva za izvršavanje obaveza Republike Srbije u smislu ovog zakona, obezbeđivati u budžetu Republike Srbije.

U odredbi člana 11. Predloga zakona prediđa se stupanje na snagu ovog zakona.

PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH

ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Rešenja predviđena u Predlogu zakona o restrukturiranju duga po NFA i TDFA izdavanjem obveznica Republike Srbije, imaju neposredni efekat u cilju uspešnog okončanja postupka restrukturiranja, odnosno zamene ovog duga za obveznice, s obzirom na to da se Predlogom zakona uređuju uslovi i način restrukturiranja istog. Naime, restrukturiranjem duga prema poveriocima Londonskog kluba, postiglo se smanjenje ovog duga sa preko 2,6 milijardi USD na 1,08 milijardi USD, čime je dobijen otpis duga od oko 62%, a otplata duga odlaže se do 2024. godine, što dovodi do ravnomernog opterećenja budžeta Republike Srbije. Takođe, dug prema bruto nacionalnom dohotku smanjuje se sa 73% u 2003. godini na 65% u 2004. godini, čime se Republika Srbija svrstava u red srednje zaduženih zemalja. U širem smislu reči, uspešno okončanje ove zamene duga za obveznice će uticati kako na tržišno smanjenje diskonta kod trgovanja instrumentima duga Republike Srbije, tako i na nastavak ekonomskih reformi koje ova zamena omogućava, te podstaći dalje povećanje tržišne vrednosti emitovanih obveznica. Donošenjem ovog zakona postižu se uslovi za regulisanje obaveza Republike Srbije prema poveriocima Londonskog kluba u skladu sa finansijskim mogućnostima Republike Srbije, a u cilju servisiranja ovog duga na način koji ne ugrožava spoljnu likvidnost zemlje.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 157. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, proizlaze iz činjenice da je donošenje ovog zakona uslov za restrukturiranje duga Republike Srbije izdavanjem obveznica, te je shodno navedenom, neophodno da se zakon donese po hitnom postupku, kako bi se izbegle štetne posledice do kojih bi došlo ukoliko se obveznice ne izdaju u što kraćem roku, imajući u vidu da je datum izdavanja obveznica predviđen Zakonom o ratifikaciji bio 1. oktobar 2004. godine, a da prvo plaćanje kamate dospeva 1. maja 2005. godine.

RAZLOZI ZA STUPANjE NA SNAGU ZAKONA PRE OSMOG DANA

OD DANA OBJAVLjIVANjA

Predlogom zakona predviđa se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja, s obzirom na to da je neophodno da se obveznice izdaju u što kraćem roku u cilju restrukturiranja duga Republike Srbije izdavanjem obveznica i poštovanja roka za prvo plaćanje kamate, što saglasno članu 120. Ustava Republike Srbije, predstavlja naročito opravdane razloge za stupanje na snagu ovog zakona pre osmog dana od dana objavljivanja.

Ostavite komentar