Predlog zakona o izmirivanju obaveza Republike Srbije prema Narodnoj banci Srbije

P R E D L O G Z A K O N A

O IZMIRIVANjU OBAVEZA REPUBLIKE SRBIJE

PREMA NARODNOJ BANCI SRBIJE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način izmirenja obaveza Republike Srbije prema Narodnoj banci Srbije, nastalih po osnovu izdatih kratkoročnih obveznica Republike Srbije, kratkoročnih obveznica Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“, kao i obaveza Republičke direkcije za robne rezerve po osnovu dugoročnog kredita.

Član 2.

Obaveze Republike Srbije, u smislu člana 1. ovog zakona, ukupno iznose 19.701.124.131,15 dinara, i obuhvataju:

1) obaveze Republike Srbije po osnovu izdatih kratkoročnih obveznica Republike Srbije, u iznosu od 17.000.000.000,00 dinara;

2) obaveze Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ po osnovu izdatih kratkoročnih obveznica, u iznosu od 1.899.090.000,00 dinara;

3) obaveze Republičke direkcije za robne rezerve po osnovu dugoročnog kredita i kamate, koja uključuje i dospele neizmirene kamate po ovom osnovu, obračunate zaključno sa 31. decembrom 2004. godine, u skladu sa Zakonom o pretvaranju kredita i drugih potraživanja Narodne banke Jugoslavije u dugoročne kredite („Službeni list SRJ“, broj 74/99), u iznosu od 802.034.131,15 dinara.

Član 3.

Republika Srbija obaveze Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije “ i Republičke direkcije za robne rezerve, utvrđene u članu 2. ovog zakona, preuzima 31. decembra 2004. godine.

Javno preduzeće “Elektroprivreda Srbije“ i Republička direkcija za robne rezerve obaveze iz člana 2. tač. 2) i 3) ovog zakona u celosti duguju Republici Srbiji, a međusobna prava i obaveze u vezi sa dugom prema Republici Srbiji urediće se posebnim ugovorima.

Član 4.

Radi izmirenja obaveza prema Narodnoj banci Srbije, Republika Srbija će izdati dugoročne obveznice ukupne nominalne vrednosti 19.701.120.000 dinara, sa sledećim rokovima dospeća i iznosima:

1) 31. decembra 2006. godine – u iznosu od 3.000.000.000 dinara;

2) 31. decembra 2007. godine – u iznosu od 6.000.000.000 dinara;

31. decembra 2010. godine – u iznosu od 10.701.120.000 dinara.

Preostali iznos obaveza iz člana 2. ovog zakona od 4.131,15 dinara, Republika Srbija izmiriće u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

U rokovima iz stava 1. ovog člana Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ i Republička direkcija za robne rezerve izmiriće svoje obaveze prema Republici Srbiji, što će se bliže urediti ugovorima iz člana 3. stav 2. ovog zakona.

Član 5.

Odluku o izdavanju obveznica iz člana 4. ovog zakona doneće Vlada Republike Srbije, u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odlukom iz stava 1. ovog člana, propisaće se osnovni elementi obveznica iz člana 4. ovog zakona, kao i bliži uslovi njihovog izdavanja, sekundarnog prometa i isplate.

Član 6.

Kamata na obveznice iz člana 4. ovog zakona obračunava se polugodišnje na nominalnu vrednost obveznica, po stopi od 8,5% na godišnjem nivou.

Član 7.

Obveznice iz člana 4. ovog zakona izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa sa polugodišnjim kamatnim kuponima u informacionom sistemu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti a.d. Beograd (u daljem tekstu: Centralni registar).

Obveznice iz stava 1. ovog člana glase na ime i prenosive su.

Kamatni kuponi iz stava 1. ovog člana dospevaju 30. juna i 31. decembra svake godine, zaključno sa krajnjim rokom dospeća obveznica, s tim što prvi kamatni kupon dospeva 30. juna 2005. godine.

Član 8.

Vlasništvo Narodne banke Srbije nad obveznicama iz člana 4. ovog zakona evidentiraće se najkasnije u roku od deset dana od dana izdavanja tih obveznica, i to prenosom na vlasnički račun Narodne banke Srbije u Centralnom registru.

Narodna banka Srbije će, radi sprovođenja odredaba ovog zakona, a na osnovu vlasništva nad obveznicama iz stava 1. ovog člana, izdati odgovarajuće naloge kojima će izvršiti konverziju svojih potraživanja u plasmane iz sredstava primarne emisije po osnovu dugoročnih obveznica Republike Srbije.

Član 9.

Republika Srbija i Narodna banka Srbije zaključiće ugovor o izmirenju obaveza Republike Srbije, u smislu ovog zakona, kojim će se bliže urediti međusobna prava i obaveze.

Član 10.

Izmirenjem obaveza u smislu ovog zakona, prestaju obaveze Republike Srbije, Javnog preduzeća “Elektroprivreda Srbije“ i Republičke direkcije za robne rezerve prema Narodnoj banci Srbije, po osnovima iz člana 2. ovog zakona.

Ugovorom iz člana 9. ovog zakona, u skladu sa odredbom stava 1. ovog člana, utvrdiće se i obaveza Narodne banke Srbije da Republici Srbiji i Javnom preduzeću “Elektroprivreda Srbije“ vrati obveznice iz člana 2. ovog zakona.

Republika Srbija i Javno preduzeće “Elektroprivreda Srbije“ poništiće obveznice iz stava 2. ovog člana odmah nakon što ih prime od Narodne banke Srbije.

Član 11.

Republika Srbija i Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ će kamatu obračunatu do 31. decembra 2004. godine po osnovu obaveza iz člana 2. tač. 1) i 2) ovog zakona izmiriti u prethodno ugovorenim rokovima.

Ako se prenos obveznica na vlasnički račun Narodne banke Srbije, u skladu sa članom 8. stav 1. ovog zakona, izvrši nakon 31. decembra 2004. godine, Republika Srbija će Narodnoj banci Srbije platiti kamatu, obračunatu po stopi u visini od 8,5% na godišnjem nivou na iznos obaveza iz člana 2. ovog zakona, za period od 31. decembra 2004. godine do dana prenosa obveznica na vlasnički račun Narodne banke Srbije, i to najkasnije u roku od deset dana od dana tog prenosa.

Član 12.

Sredstva za izvršavanje obaveza Republike Srbije, u smislu ovog zakona, obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 72. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, finansijski sistem, kao i druge ekonomske i socijalne odnose od opšteg interesa.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o izmirivanju obaveza Republike Srbije prema Narodnoj banci Srbije, proizilaze iz potrebe uređivanja uslova i načina izmirenja obaveza Republike Srbije prema Narodnoj banci Srbije, nastalih po osnovu izdatih kratkoročnih obveznica Republike Srbije, kratkoročnih obveznica Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ kao i obaveza Republičke direkcije za robne rezerve po osnovu dugoročnog kredita.

Obaveza Republike Srbije u iznosu od 17.000.000.000 dinara nastala je po osnovu kupovine kratkoročnih obveznica Republike Srbije, sa rokom dospeća 31. decembra 2004. godine, od strane Narodne banke Srbije. Ugovor o kupovini kratkoročnih obveznica potpisan je između Narodne banke Srbije i Republike Srbije dana 30. septembra 2004. godine.

Obaveze Javnog preduzeća “Elektroprivreda Srbije“ prema Narodnoj banci Srbije po osnovu kratkoročnih obveznica iznose 1.899.090.000 dinara. Vlada Republike Srbije Zaključkom 05 Broj: 035-8746/2001 od 28. avgusta 2001. godine garantuje Narodnoj banci Srbije uredno izmirenje obaveza Javnog preduzeća “Elektroprivreda Srbije“. U više navrata vršeno je reprogramiranje duga prema Narodnoj banci Srbije i poslednjim Aneksom III Ugovora o odlaganju naplate potraživanja Narodne banke Srbije od Javnog preduzeća “Elektroprivreda Srbije“, potpisanim 30. septembra 2004. godine, regulisana je obaveza do 31. decembra 2004. godine.

Obaveza Republičke direkcije za robne rezerve prema Narodnoj banci Srbije iznosi 802.034.131,15 dinara. Dospele neizmirene obaveze po ovom dugu iznose 546.739.901,19 dinara. Navedene obaveze utvrđene su Zakonom o pretvaranju kredita i drugih potraživanja Narodne banke Jugoslavije u dugoročne kredite (“Službeni list SRJ“, broj 74/99) i Ugovorom o pretvaranju potraživanja Narodne banke Jugoslavije od Republičke direkcije za robne rezerve Srbije – Beograd u dugoročni kredit, br. 12 od 24. januara 2000. godine. Republička direkcija za robne rezerve nije vršila izmirivanje ugovornih obaveza u periodu koji započinje danom potpisivanja ugovora, te je stoga Narodna banka Srbije na dospele redovne obaveze pripisivala zateznu kamatu.

Obaveze koje Republika Srbija i Javno preduzeće “Elektroprivreda Srbije“ imaju prema Narodnoj banci Srbije, a čiji se osnov nalazi u emitovanim kratkoročnim obveznicama, dospevaju 31. decembra 2004. godine. Republika Srbija i Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“, za čiju obavezu garantuje Republika Srbija, nisu u mogućnosti da izvrše servisiranje obaveze čiji je ukupan iznos 18.899.090.000 dinara. Republička direkcija za robne rezerve nije bila u mogućnosti, a izvesno je da ni u skorijoj budućnosti neće biti u situaciji da započne servisiranje obaveza po osnovu duga Narodnoj banci Srbije. Daljim neizmirivanjem obaveze, dug Republičke direkcije za robne rezerve se dodatno opterećuje zateznom kamatom, te je stoga potrebno izbeći dalje finansijsko opterećivanje Republičke direkcije za robne rezerve po napred navedenom dugu.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINAČNIH REŠENjA

U odredbi člana 1. Predloga zakona predviđa se da će se ovim zakonom urediti uslovi i način izmirenja obaveza Republike Srbije prema Narodnoj banci Srbije, a koje su nastale po osnovu izdatih kratkoročnih obveznica Republike Srbije, kratkoročnih obveznica Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“, kao i obaveza Republičke direkcije za robne rezerve po osnovu dugoročnog kredita.

U odredbi člana 2. Predloga zakona utvrđuje se ukupan iznos obaveza Republike Srbije iz člana 1. ovog predloga zakona, iznos obaveza Republike Srbije po osnovu izdatih kratkoročnih obveznica Republike Srbije, iznos obaveza Javnog preduzeća «Elektroprivreda Srbije» po osnovu izdatih kratkoročnih obveznica i iznos obaveza Republičke direkcije za robne rezerve po osnovu dugoročnog kredita i kamate, koja uključuje i dospele neizmirene kamate po ovom osnovu obračunate zaključno sa 31. decembrom 2004. godine, u smislu Zakona o pretvaranju kredita i drugih potraživanja Narodne banke Jugoslavije u dugoročne kredite.

U odredbama člana 3. Predloga zakona predviđa se da obaveze Javnog preduzeća «Elektroprivreda Srbije» i Republičke direkcije za robne rezerve, iz člana 2. ovog predloga zakona, Republika Srbija preuzima 31. decembra 2004. godine. Republika Srbija će svoja potraživanja nastala preuzimanjem obaveza Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ i Republičke direkcije za robne rezerve urediti posebnim ugovorima.

U odredbama člana 4. Predloga zakona uređuju se pitanja koja se odnose na način izmirenja obaveza Republike Srbije prema Narodnoj banci Srbije, izdavanjem dugoročnih obveznica, ukupnoj nominalnoj vrednosti i rokovima dospeća. Dinamika izdavanja obveznica preneće se u ugovore sa Javnim preduzećem „Elektroprivreda Srbije“ i Republičkom direkcijom za robne rezerve, tako da će ova lica izmirivati svoja dugovanja Republici Srbiji po istoj dinamici, kao i Republika Srbija prema Narodnoj banci Srbije.

U odredbama člana 5. Predloga zakona predviđa se da će Vlada Republike Srbije doneti odluku o izdavanju obveznica u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ogov zakona, kojom će se utvrditi osnovni elementi obveznica, način izdavanja, trgovanja i isplate.

U odredbi člana 6. Predloga zakona uređuje se pitanje koje se odnosi na visinu kamatne stope i način obračuna kamate.

U odredbama člana 7. Predloga zakona uređuje se pitanje koje se odnosi na oblik emitovanih obveznica. Obveznice će se izdati, prenositi i evidentirati u elektronskom obliku sa polugodišnjim kamatnim kuponima u informacionom sistemu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti a.d. Beograd. Obveznice glase na ime, prenosive su i kamatni kuponi dospevaju 30. juna i 31. decembra svake godine, s tim da prvi kamatni kupon dospeva 30. juna 2005. godine.

U odredbama člana 8. Predloga zakona predviđa se da će se vlasništvo Narodne banke Srbije nad obveznicama evidentirati najkasnije u roku od deset dana od dana izdavanja tih obveznica, prenosom na vlasnički račun Narodne banke Srbije u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti a.d. Beograd. Narodna banka Srbije će radi sprovođenja ovog zakona izdati naloge kojima će izvršiti konverziju svojih potraživanja u plasmane iz sredstava primarne emisije po osnovu dugoročnih obveznica Republike Srbije.

U odredbi člana 9. Predloga zakona predviđa se da će Republika Srbija i Narodna banka Srbije zaključiti ugovor o izmirenju obaveza Republike Srbije, u cilju bližeg uređivanja prava i obaveza.

U odredbama člana 10. Predloga zakona uređuje se pitanje prestanka obaveze Republike Srbije, Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ i Republičke direcije za robne rezerve prema Narodnoj banci Srbije, kao i pitanje vraćanja i poništaja obveznica iz člana 2. ovog predloga zakona.

U odredbama člana 11. Predloga zakona uređuje se pitanje obračuna kamate za period do 31. decembra 2004. godine, kao i za period od 31. decembra 2004. godine do dana prenosa obveznica na vlasnički račun Narodne banke Srbije, ukoliko se do 31. decembra 2004. godine ne izvrši prenos obveznica na vlasnički račun Narodne banke Srbije.

U odredbi člana 12. Predloga zakona predviđa se da će se sredstva za izvršenje obaveza po osnovu emitovanih dugoročnih obveznica obezbediti u budžetu Republike Srbije.

U odredbi člana 13. Predloga zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za period od 2005. do 2010. godine obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. ANALIZA EFEKATA DONOŠENjA ZAKONA

Kako obaveze koje Republika Srbija i Javno preduzeće “Elektroprivreda Srbije“ imaju prema Narodnoj banci Srbije, a čiji se osnov nalazi u emitovanim kratkoročnim obveznicama, dospevaju 31. decembra 2004. godine, kao i da Republika Srbija i Javno preduzeće “Elektroprivreda Srbije“, za čiju obavezu garantuje Republika Srbija, nisu u mogućnosti da izvrše servisiranje obaveze čiji je ukupan iznos 18.899.090.000 dinara, a Republička direkcija za robne rezerve nije bila u mogućnosti, i izvesno je da ni u skorijoj budućnosti neće biti u situaciji da započne servisiranje obaveza u iznosu od 802.034.131,15 dinara, po osnovu duga Narodnoj banci Srbije, neophodno je donošenje ovog zakona radi dugoročnog rešenja povraćaja navedenih dugovanja koja su opterećivala budžet Republike Srbije. Predviđena zakonska rešenja omogućavaju Republici Srbiji, Javnom preduzeću “Elektroprivreda Srbije“ i Republičkoj direkciji za robne rezerve dugoročno planiranje i izvršavanje obaveza bez dodatnih troškova koje bi se reflektovale na građane i privredu.

Donošenjem ovog zakona otvara se mogućnost za razvoj tržišta hartija od vrednosti, jer finansijsko tržište Republike Srbije emitovanjem hartija od vrednosti, kojima će se regulisati napred navedena dugovanja prema Narodnoj banci Srbije, dobija dugoročni finansijski efekat.

Sve zainteresovane strane su se složile da ovaj zakon treba što pre doneti i regulisti međusobne odnose u skladu sa zakonskim rešenjima ponuđenim u ovom zakonu.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 157. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, proizlaze iz činjenice da je nemoguće izvršiti vraćanje duga Narodnoj banci Srbije od strane Republike Srbije, Javnog preduzeća “Elektroprivreda Srbije“ i Republičke direkcije za robne rezerve, te da bi se izbegle dalje štetne posledice, predlaže se da se ovaj zakon donese po hitnom postupku.

Ostavite komentar