Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje obnove puteva u Republici Srbiji

P R E D L O G Z A K O N A

O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANjE OBNOVE PUTEVA U REPUBLICI SRBIJI

Kontragarancija Republike Srbije

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore po zajmu Evropske investicione banke, u visini od 95 miliona evra, po osnovu Finansijskog ugovora između Savezne Republike Jugoslavije i Evropske investicione banke, zaključenog 16. jula 2002. godine u Beogradu, za finansiranje obnove puteva u Republici Srbiji.

Obaveza Republike Srbije

Član 2.

Kontragarancija iz člana 1. ovog zakona daje se Srbiji i Crnoj Gori na ime obaveze iz Zakona o zaduženju Savezne Republike Jugoslavije kod Evropske investicione banke za Projekat obnove puteva u Republici Srbiji („Službeni list SRJ“, broj 42/02), kojim se Savezna Republika Jugoslavija zadužuje u svoje ime, a za račun Republike Srbije, u iznosu do 95 miliona evra, za finansiranje Projekta obnove puteva u Republici Srbiji i Zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Savezne Republike Jugoslavije i Evropske investicione banke za zajam u visini od 95 miliona evra za finansiranje obnove puteva u Republici Srbiji („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori“, broj 9/02).

Korisnik zajma

Član 3.

Korisnik zajma iz člana 1. ovog zakona u Republici Srbiji je Republička direkcija za puteve (u daljem tekstu: Korisnik zajma).

Način povlačenja sredstava zajma

Član 4.

Sredstva zajma povlače se po zahtevu Korisnika zajma, preko Ministarstva finansija, na specijalni račun – „EIB R.R.P. Loan F.R.Y.“, koji će biti otvoren na ime Republike Srbije kod Narodne banke Srbije.

Otplata zajma

Član 5.

Otplata zajma vrši se po nalogu zajmoprimca, preko Narodne banke Srbije, u evrima.

Obaveze Korisnika zajma

Član 6.

Sredstva za otplatu zajma obezbediće Korisnik zajma.

Korisnik zajma dužan je da sredstva za otplatu zajma obezbeđuje prema planu otplate za svaku povučenu tranšu, u iznosu koji uključuje glavnicu, obračunatu kamatu i prateće troškove.

Korisnik zajma obezbeđivaće sredstva za otplatu zajma iz sopstvenih prihoda, uplatom dinarske protivvrednosti dospelih deviznih obaveza, po obračunu Narodne banke Srbije i obaveštenju Ministarstva finansija.

Ako po osnovu izdate kontragarancije Republika Srbija izvrši obavezu umesto Korisnika zajma, ima pravo na povraćaj glavnice, kamate i pratećih troškova koji nastanu zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveze, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo da od Korisnika zajma naplati obračunatu zakonsku kamatu.

Pravo na povraćaj sredstava iz stava 4. ovog člana Republika Srbija ostvariće tako što će Korisniku zajma umanjiti sredstva od utvrđenih budžetskih aproprijacija i subvencija ili, ako Korisnik zajma nije korisnik budžetskih sredstava Republike Srbije, iniciarti naplatu sa računa Korisnika zajma, na osnovu ovlašćenja dobijenog od Korisnika zajma ili drugih instrumenata obezbeđenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet.

Stupanje na snagu

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI, ODNOSNO PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 72. stav 1. tač. 1. i 4. Ustava Republike Srbije, kojima je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, odnose sa drugim državama i međunarodnim institucijama, kao i sistem u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom i odredbi člana 4. stav 1. Zakona o zaduženju Savezne Republike Jugoslavije kod Evropske investicione banke za Projekat obnove puteva u Republici Srbiji („Službeni list SRJ“, broj 42/02 – u daljem tekstu: Zakon o zaduženju), kojom je propisano da će radi izmirivanja obaveza po Finansijskom ugovoru između Savezne Republike Jugoslavije i Evropske investicione banke – u daljem tekstu: Finansijski ugovor, za zajam u visini od 95 miliona evra za finansiranje obnove puteva u Republici Srbiji, Republika Srbija dati Saveznoj Republici Jugoslaviji kontragaranciju za uredno obezbeđenje sredstava za izmirivanje obaveza po tom ugovoru, za dugove preduzeća sa njene teritorije.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u odredbi člana 4. stav 1. Zakona o zaduženju, kojom je propisano da će radi izmirivanja obaveza po Finansijskom ugovoru između Savezne Republike Jugoslavije i Evropske investicione banke, za zajam u visini od 95 miliona evra za finansiranje obnove puteva u Republici Srbiji, Republika Srbija dati Saveznoj Republici Jugoslaviji kontragaranciju za uredno obezbeđenje sredstava za izmirivanje obaveza po tom ugovoru, za dugove preduzeća sa njene teritorije. Naime, Zakon o zaduženju predviđa da će se Savezna Republika Jugoslavija zadužiti u svoje ime, a za račun Republike Srbije, u iznosu do 95 miliona evra kod Evropske investicione banke za finansiranje Projekta obnove puteva u Republici Srbiji, a da se kontragarancijom Republika Srbija obavezuje da u svakoj godini obezbedi sredstva u svom budžetu za izmirenje obaveza iz Finansijskog ugovora, koje dospevaju u toj godini, ukoliko to ne učini Korisnik zajma.

Finansijski ugovor potpisan 16. jula 2002. godine u Beogradu, koji je potvrđen Zakonom o potvrđivanju Finansijkog ugovora između Savezne Republike Jugoslavije i Evropske investicione banke za zajam u visini od 95 miliona evra za finansiranje obnove puteva u Republici Srbiji („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori“, broj 9/02), zaključen je u cilju realizacije projekta za rehabilitaciju puteva, koji se tiče programa za projektovanje, nadzor i radove neophodne za rehabilitaciju primarnih tranzitnih puteva i auto puteva u Srbiji, što konkretno znači rehabilitaciju i podizanje na viši nivo kvaliteta 864 km primarnih tranzitnih puteva i autoputeva. Pored navedenog, Finansijskim ugovorom predviđeni su i konkretni uslovi vezani za iznos kredita, postupak, valutu i uslove isplate, zajam, kamatu i otplatu.

.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. Predloga zakona predviđa se preuzimanje obaveze Republike Srbije da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore, po zajmu Evropske investicione banke, u visini od 95 miliona evra, po osnovu Finansijskog ugovora.

U članu 2. Predloga zakona predviđa se pitanje koje se odnosi na obaveze Republike Srbije, pa se shodno istom, kontragarancija iz član 1. ovog predloga zakona daje Srbiji i Crnoj Gori na ime obaveze iz Zakona o zaduženju.

U članu 3. Predloga zakona uređuje se pitanje Korisnika zajma, a koji je u ovom slučaju Republička direkcija za puteve.

U odredbama čl. 4. i 5. Predloga zakona predviđen je način povlačenja sredstava zajma, kao i kako se vrši otplata zajma.

U odredbama člana 6. Predloga zakona uređena su pitanja koja se odnose na obaveze koje Korisnik zajma ima u vezi sa ovim zajmom.

U odredbi člana 7. Predloga zakona propisano je stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Rešenja predviđena u Predlogu zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje obnove puteva u Republici Srbiji, imaju efekat u smislu obezbeđenja Republike Srbije kao konragaranta, s obzirom na to da se Predlogom zakona Korisnik zajma, u konkretnom slučaju Republička direkcija za puteve, obavezuje da obezbedi sredstva za otplatu zajma, i to iz sopstvenih prihoda, jer bi u protivnom Republika Srbija imala direktnu obavezu otplate zajma, što bi izazvalo dodatno opterećenje budžeta. Istovremeno, rešenja predviđena u Predlogu zakona imaju efekat i u pogledu zaštite Evropske investicione banke, kao zajmodavca, s obzirom na to da Republika Srbija, shodno odredbama Predloga zakona, preuzima obavezu da izmiri obaveze Srbije i Crne Gore u visini od 95 miliona evra, po osnovu Finansijskog ugovora.

U širem smislu reči, efekat ovog Predloga zakona proizlazi iz činjenice da je uslov za povlačenje sredstava po ovom zajmu kod Evropske investicione banke u iznosu do 95 miliona evra za finansiranje Projekta obnove puteva u Republici Srbiji, izdavanje kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori, kako bi Republička direkcija za puteve, kao Korisnik zajma, počela da koristi sredstva po ovom zajmu, čime bi se izbegle štetne posledice koje mogu da nastanu, ukoliko se što pre ne otpočne sa obnovom objekata koji će se finansirati iz ovog zajma. Obnova objekata koji će se finansirati iz ovog zajma, u konkretnom slučaju obnova puteva, što između ostalog obuhvata program za projektovanje, nadzor i radove neophodne za rehabilitaciju i podizanje na viši nivo kvaliteta 864 km primarnih tranzitnih puteva i autoputeva u Srbiji, imaće pozitivan efekat u smislu angažovanja većeg broja privrednih subjekata.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 157. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, proizlaze iz činjenice da je uslov za povlačenje sredstava po ovom zajmu kod Evropske investiciona banke u iznosu do 95 miliona evra, izdavanje kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori, kako bi Republička direkcija za puteve, kao Korisnik zajma, što pre počela da koristi sredstva po ovom zajmu.

Ostavite komentar