Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU ZA RATNE ZLOČINE

Član 1.

U Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine („Službeni glasnik RS“, br. 67/03 i 135/04), u članu 17. stav 1. reč: „trostrukog“ zamenjuje se rečju: “ dvostrukog“.

U stavu 2. reči: „vrše funkciju, odnosno“ brišu se, reč: „trostrukog“ zamenjuje se rečju: „dvostrukog“ i reči: „funkciji koju su vršila, odnosno“ brišu se.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine sadržan je u članu 72. stav 1. tačka 11. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Predloženim izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine vrši se potrebno usklađivanje sa izmenama Zakona o sudijama. Predloženim izmenama ovog zakona uređuju se plate sudija koje su raspoređene u posebna veća za ratne zločine.

OBRAZLOŽENjE PREDLOŽENOG REŠENjA

Članom 1. Zakona izostavljaju se sudije, budući da se njihove plate uređuju predloženim izmena Zakonom o sudijama. Takođe, predlaže se smanjenje maksimalnog iznosa plate za zaposlene u posebnim organizacionim jedinicama, radi usklađivanja sa maksimalnim iznosom plate nosilaca pravosudnih funkcija.

SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Primena rešenja predloženih u tekstu Zakona neće izazvati dodatne troškove građanima i privredi, a time ni malim i srednjim preduzećima.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje Zakona o hitnom postupku imajući u vidu štetne posledice koje bi nastale za rad državnih organa, iz razloga neusklađenosti propisa.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU ZA RATNE ZLOČINE KOJE SE MENjAJU

IV. PLATE I DRUGA PRAVA PO OSNOVU RADA

Član 17.

Lica koja vrše funkciju, odnosno obavljaju poslove i zadatke u Tužilaštvu za ratne zločine imaju pravo na platu koja ne može biti manja od plate okružnog javnog tužioca odnosno zaposlenog na odgovarajućim poslovima u Okružnom javnom tužilaštvu niti veća od trostrukog DVOSTRUKOG iznosa plate okružnog javnog tužioca, odnosno zaposlenog na odgovarajućim poslovima u Okružnom javnom tužilaštvu.

Lica koja vrše funkciju, odnosno obavljaju poslove i zadatke u Veću za ratne zločine, Posebnom odeljenju, Službi i Posebnoj pritvorskoj jedinici imaju pravo na platu koja ne može biti veća od trostrukog DVOSTRUKOG iznosa plate koju bi ostvarila na funkciji koju su vršila, odnosno poslovima koje su obavljala.

Plate lica iz st. 1. i 2. ovog člana uređuje Vlada Republike Srbije.

Ostavite komentar