Predlog zakona o izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju (05 Broj: 110-1137/2005)

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANjU

Član

U Zakonu o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 18/92, 26/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96, 46/98, 54/99, 29/01, 18/02, 80/02 i 84/04), član 27. menja se i glasi:

„Član 27.

Osiguranom licu može se izuzetno odobriti lečenje u inostranstvu, za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji, a u zemlji u koju se osigurano lice upućuje postoji mogućnost za uspešno lečenje tog oboljenja, stanja ili povrede.

Bliže uslove, način i postupak, kao i vrste oboljenja, stanja ili povreda za koje se može odobriti lečenje u inostranstvu, propisuje Zavod.“

Član

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 72. stav 1. tačka 6. Ustava Republike Srbije prema kojem Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti zdravstva.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlog za donošenje Zakona o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju je potreba da se stvori pravni osnov u izjednačavanju prava osiguranih lica, bez obzira na godine života, u mogućem upućivanju na lečenje u inostranstvo za oboljenja, stanja ili povrede koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji a u zemlji u koju se osigurano lice upućuje postoji mogućnost uspešnog lečenja tog oboljenja, stanja ili povreda.

Na ovaj način onemogućava se diskriminacija u osnovnom ljudskom pravu na obezbeđivanje zdravstvene zaštite bez obzira na godine života.

Predložena izmena stvoriće uslove za veći obuhvat obavezno osiguranih lica koja se mogu uputiti u inostranstvo na lečenje, pod uslovima koje će propisati Republički zavod za zdravstveno osiguranje, s obzirom da je postojeća odredba Zakona o zdravstvenom osiguranju onemogućavala upućivanje obavezno osiguranih lica na lečenje u inostranstvo posle navršenih 15 godina života. Na taj način, veliki broj dece, školske dece, studenata, kao i drugih lica obolelih od teških oboljenja koja se ne mogu uspešno lečiti u zemlji, bio je onemogućen da ostvari pravo na upućivanje na lečenje u inostranstvo.

III OBJAŠNjENjE ODREDBE ZAKONA KOJA SE MENjA

U članu 1. Predloga zakona predloženo je ukidanje starosne granice od 15 godina života do koje se izuzetno može odobriti lečenje u inostranstvo na teret sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Naime, predloženom izmenom stvoriće se pravni osnov da se izuzetno obavezno osiguranom licu može odobriti lečenje u inostranstvo za oboljenje, stanje ili povredu koja se ne može uspešno lečiti u zemlji, ali postoji mogućnost za uspešno lečenje osiguranog lica u zemlju u koju se to lice upućuje.

Pored toga, navedenim članom je predloženo da će Republički zavod za zdravstveno osiguranje propisati bliže uslove, način i postupak, kao i vrste oboljenja, stanja ili povreda za koje se može odobriti lečenje u inostranstvu. Na taj način omogućiće se restriktivni pristup u vrsti oboljenja, stanja ili povreda za koja se može odobriti lečenje u inostranstvu, a imajući u vidu mogućnosti zdravstvene službe Republike Srbije, kao i finansijske mogućnosti Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

U članu 2. Predloga zakona predloženo je da zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

IV SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona, u 2005. godini, nije potrebno obezbediti dodatna sredstva, s obzirom da su Finansijskim planom Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2005. godinu, obezbeđena sredstva za troškove zdravstvene zaštite za obavezno osigurana lica koja se upućuju na lečenje u inostranstvo, u iznosu od 57.000.000,00 dinara.

V STUPANjE NA SNAGU ZAKONA

Radi sprečavanja mogućeg nastupanja štetnih posledica po život i zdravlje ljudi postoji potreba da se u što kraćem roku upute na lečenje u inostranstvo lica obuhvaćena ovim zakonom. Iz navedenog razloga u članu 2. Predloga zakona predloženo je da Zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

PREGLED ODREDBI KOJE SE MENjAJU U ZAKONU O

ZDRAVSTVENOM OSIGURANjU

Član 1.

U Zakonu o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 18/92, 26/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96, 46/98, 54/99, 29/01, 18/02, 80/02 i 84/04), član 27. menja se i glasi:

Član 27.

Osiguranom licu do 15 godina života izuzetno se može odobriti lečenje u inostranstvu, pod uslovima utvrđenim opštim aktom Zavoda, ako je u pitanju oboljenje i stanje koje se ne može lečiti u Jugoslaviji, a u zemlji u koju se osiguranik upućuje postoji mogućnost za uspešno lečenje tog oboljenja.

OSIGURANOM LICU MOŽE SE IZUZETNO ODOBRITI LEČENjE U INOSTRANSTVU, ZA LEČENjE OBOLjENjA, STANjA ILI POVREDA KOJE SE NE MOGU USPEŠNO LEČITI U REPUBLICI SRBIJI, A U ZEMLjI U KOJU SE OSIGURANO LICE UPUĆUJE POSTOJI MOGUĆNOST ZA USPEŠNO LEČENjE TOG OBOLjENjA, STANjA ILI POVREDE.

BLIŽE USLOVE, NAČIN I POSTUPAK KAO I VRSTE OBOLjENjA, STANjA ILI POVREDA ZA KOJE SE MOŽE ODOBRITI LEČENjE U INOSTRANSTVU PROPISUJE ZAVOD.

Ostavite komentar