ODLUKE

Predlog zakona o akreditaciji

PREDLOG ZAKONA O AKREDITACIJI OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuje se akreditacija, položaj i rad nacionalnog tela za akreditaciju u Republici Srbiji, kao i druga pitanja od značaja za akreditaciju. Član 2. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: akreditacija je utvrđivanje od strane nacionalnog tela za akreditaciju da li telo za …

Predlog zakona o akreditaciji Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (sa tabelom uklađenosti)

1. Naziv propisa EU 2. „CELEX” oznaka EU propisa Council Directive 2008/1/EC of 15 January 2008 concerning integrated pollution prevention and control (IPPC), Official Journal OJ L 24/8 of 29/01/2008Direktiva Saveta 2008/1/EC od 15. januara 2008.godine o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja, (Službeni list L 24/8, 29.01.2008) 32008L0001 3. Ovlašćeni predlagač zakona Vlada Republike Srbije …

Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (sa tabelom uklađenosti) Pročitaj više »

Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2017. godinu: 1) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, 2) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 3) Nacionalne službe za zapošljavanje, 4) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

PREDLOG Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr.zakon i 103/15), Narodna skupština donosi O D L U K U O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANjE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2017. GODINU …

Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2017. godinu: 1) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, 2) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 3) Nacionalne službe za zapošljavanje, 4) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika Pročitaj više »

Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

PREDLOG ZAKON o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja   I. OSNOVNE ODREDBE   Predmet zakona   Član 1. Ovim zakonom uređuju se osnove sistema predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih, i to: principi, ciljevi, ishodi, standardi obrazovanja i vaspitanja, znanja, veština i stavova (u daljem tekstu: kompetencije), način i uslovi za …

Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Pročitaj više »

g) Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje

PREDLOG Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 9/02 i 87/02), Narodna skupština Republike Srbije donosi O D L U K U O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ZA 2005. GODINU I Daje se saglasnost na Odluku o izmenama Finansijskog …

g) Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Pročitaj više »