Predlozi odluka

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:

O B R A Z L O Ž E Nj E Nacrta Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu Pravni osnov za planiranje prihoda i primanja i rashoda i izdataka Pravni osnov za planiranje prihoda i primanja Članom 20. Uredbe utvrđeno je da prihod Fonda čine sredstva ostvarena: od doprinosa za …

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:Dalje »

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:

Na osnovu člana 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04-US, 84/04-dr.zakon, 85/05, 101/05-dr.zakon, 63/06 –US, 05/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/2014), Odluke o usvajanju Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu 08/2 Broj: 022.2-11/45 i Odluke o …

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:Dalje »

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:

Na osnovu člana 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04-US, 84/04-dr.zakon, 85/05, 101/05-dr.zakon, 63/06 –US, 05/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/2014), Odluke o usvajanju Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu 08/2 Broj: 022.2-11/45 i Odluke o …

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:Dalje »

Predlog odluke o izmenama i dopunama Finansijskog plana republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu

O B R A Z L O Ž E NJ E ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE 1. Uvodne napomene Pravni osnov za donošenje Finansijskog plana sadržan je u članu 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/03, 64/04 …

Predlog odluke o izmenama i dopunama Finansijskog plana republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinuDalje »

Predlog odluke o izmenama i dopunama Finansijskog plana republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu

Na osnovu člana 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04-US, 84/04-dr.zakon, 85/05, 101/05-dr.zakon, 63/06 –US, 5/09,107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/2014) Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na sednici od 1. novembra 2017. godine, doneo je REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO …

Predlog odluke o izmenama i dopunama Finansijskog plana republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinuDalje »

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2016. godinu: 1) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 2) Nacionalne službe za zapošljavanje, 3) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.

Na osnovu člana 221. stav 1. tačka 3) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispr., 57/11, 110/12 – odluka US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – odluka US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon), Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 22. novembra 2016. godine, doneo je O …

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2016. godinu: 1) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 2) Nacionalne službe za zapošljavanje, 3) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.Dalje »

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2016. godinu: 1) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 2) Nacionalne službe za zapošljavanje, 3) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.

Prilog 1. RASPORED PRIHODA I PRIMANjA I RASHODA I IZDATAKA PLANIRANIH FINANSIJSKIM PLANOM FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANjE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2016. GODINU PO SUBANALITIČKIM KONTIMA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE I IZVORIMA FINANSIRANjA U SKLADU SA IZMENAMA I DOPUNAMA PLANA 1. Prihodi i primanja Ekonomska klasifi-kacija O p i s I z v o r i f i …

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2016. godinu: 1) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 2) Nacionalne službe za zapošljavanje, 3) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.Dalje »

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2016. godinu: 1) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 2) Nacionalne službe za zapošljavanje, 3) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 5. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS“, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13), a na predlog direktor Fonda broj 28-69 od 22.11.2016. godine, u skladu sa članom 15. stav 1. tačka 7. Uredbe i prethodne saglasnosti ministra …

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2016. godinu: 1) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 2) Nacionalne službe za zapošljavanje, 3) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.Dalje »

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2016. godinu: 1) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 2) Nacionalne službe za zapošljavanje, 3) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.

O B R A Z L O Ž E Nj E IZMENA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ZA 2016. GODINU Novembar 2016. godine PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE IZMENA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE Pravni osnov za donošenje izmena Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu (u daljem tekstu: …

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2016. godinu: 1) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 2) Nacionalne službe za zapošljavanje, 3) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.Dalje »

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2016. godinu: 1) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 2) Nacionalne službe za zapošljavanje, 3) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.

OBRAZLOŽENjE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA SOVO ZA 2016. GODINU Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 5. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS“, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13), Upravni odbor Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, na sednici …

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2016. godinu: 1) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 2) Nacionalne službe za zapošljavanje, 3) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.Dalje »