Predlozi odluka

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:

Na osnovu člana 221. stav 1. tačka 3) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispr., 57/11, 110/12 – odluka US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – odluka US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon) i člana 6. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, …

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:Dalje »

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:

Na osnovu člana 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04-US, 84/04-dr.zakon, 85/05, 101/05-dr.zakon, 63/06 –US, 05/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/2014), Odluke o usvajanju Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu 08/2 Broj: 022.2-11/45 i Odluke o …

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:Dalje »

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:

Na osnovu člana 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04-US, 84/04-dr.zakon, 85/05, 101/05-dr.zakon, 63/06 –US, 05/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/2014), Odluke o usvajanju Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu 08/2 Broj: 022.2-11/45 i Odluke o …

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:Dalje »

Predlog odluke o izmenama i dopunama Finansijskog plana republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu

O B R A Z L O Ž E NJ E ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE 1. Uvodne napomene Pravni osnov za donošenje Finansijskog plana sadržan je u članu 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/03, 64/04 …

Predlog odluke o izmenama i dopunama Finansijskog plana republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinuDalje »

Predlog odluke o izmenama i dopunama Finansijskog plana republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu

Na osnovu člana 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04-US, 84/04-dr.zakon, 85/05, 101/05-dr.zakon, 63/06 –US, 5/09,107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/2014) Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na sednici od 1. novembra 2017. godine, doneo je REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO …

Predlog odluke o izmenama i dopunama Finansijskog plana republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinuDalje »

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2016. godinu: 1) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 2) Nacionalne službe za zapošljavanje, 3) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.

OBRAZLOŽENjE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA SOVO ZA 2016. GODINU Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 5. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS“, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13), Upravni odbor Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, na sednici …

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2016. godinu: 1) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 2) Nacionalne službe za zapošljavanje, 3) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.Dalje »

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2016. godinu: 1) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 2) Nacionalne službe za zapošljavanje, 3) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.

OBRAZLOŽENjE IZMENA FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ZA 2016. GODINU U Finansijskom planu Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu objavljenog u „Službenom glasniku RS“, broj 105/2015, na osnovu Odluke o davanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 103/15) promene po pozicijama su sledeće: Ukupni prihodi i primanja (klase 7,8 i …

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2016. godinu: 1) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 2) Nacionalne službe za zapošljavanje, 3) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.Dalje »

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2016. godinu: 1) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 2) Nacionalne službe za zapošljavanje, 3) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.

Na osnovu člana 221. stav 1. tačka 3) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispr., 57/11, 110/12 – odluka US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – odluka US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon), Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 22. novembra 2016. godine, doneo je O …

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2016. godinu: 1) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 2) Nacionalne službe za zapošljavanje, 3) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.Dalje »

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2016. godinu: 1) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 2) Nacionalne službe za zapošljavanje, 3) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.

Prilog 1. RASPORED PRIHODA I PRIMANjA I RASHODA I IZDATAKA PLANIRANIH FINANSIJSKIM PLANOM FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANjE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2016. GODINU PO SUBANALITIČKIM KONTIMA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE I IZVORIMA FINANSIRANjA U SKLADU SA IZMENAMA I DOPUNAMA PLANA 1. Prihodi i primanja Ekonomska klasifi-kacija O p i s I z v o r i f i …

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2016. godinu: 1) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 2) Nacionalne službe za zapošljavanje, 3) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.Dalje »

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2016. godinu: 1) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 2) Nacionalne službe za zapošljavanje, 3) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 5. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS“, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13), a na predlog direktor Fonda broj 28-69 od 22.11.2016. godine, u skladu sa članom 15. stav 1. tačka 7. Uredbe i prethodne saglasnosti ministra …

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2016. godinu: 1) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 2) Nacionalne službe za zapošljavanje, 3) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.Dalje »