Uredba o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za razvoj i unapređenja stočarstva za 2009. godinu

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA RASPODELE I KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENjE STOČARSTVA ZA 2009. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program raspodele i korišćenja sredstava za razvoj i unapređenje stočarstva za 2009. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Obim i vrste mera kod velikih preživara, kod sitnih preživara, kod kopitara, u svinjarstvu, u živinarstvu i u pčelarstvu, obim sredstava za sprovođenje ovih mera, kao i način raspodele sredstava utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4427009.0015.16.doc/1

P R O G R A M

RASPODELE I KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENjE STOČARSTVA ZA 2009. GODINU

I

U 2009. godini obaviće se mere selekcije kod velikih preživara, kod sitnih preživara, kod kopitara, u svinjarstvu, u živinarstvu i u pčelarstvu.

II

Mere selekcije obaviće se u obimu i u visini jedinične cene utvrđene u tabeli za svaki vid rada, a prema dinamici priliva sredstava obezbeđenih za te namene, i to:

1. MERE SELEKCIJE KOD VELIKIH PREŽIVARA Red.br. Mere selekcije Planirani obim za 2009. godinu Cena po jedinici mere/din Ukupno 1 2 3 4 5 Autohtone rase goveda Buša 1. Selekcijske smotre 80 350 28.000 2. Kontrola mlečnosti i produktivnosti umatičenih krava 20 2.000 40.000 UKUPNO: 68.000 Plemenite rase goveda Simentalska rasa 1. Selekcijske smotre 62000 300 18.600.000 2. Kontrola mlečnosti umatičenih krava 27000 2.000 54.000.000 3. Kontrola bikovskih majki 350 3.000 1.050.000 4. Performans test bikova 60 25.000 1.500.000 5. Biološki test bikova 30 20.000 600.000 6. Progeni test na tovnost 2 40.000 80.000 7. Progeni test na mlečnost 10 30.000 300.000 UKUPNO: 76.130.000 Holštajn-frizijska rasa 1. Selekcijske smotre 10000 300 3.000.000 2. Kontrola mlečnosti umatičenih krava 7400 700 5.180.000 3. Kontrola bikovskih majki 100 3.000 300.000

4. Performans test bikova 5 25.000 125.000 5. Biološki test bikova 5 20.000 100.000 6. Progeni test bikova na mlečnost 7 30.000 210.000 UKUPNO: 8.915.000 Domaći bivo 1. Selekcijske smotre 100 350 35.000 UKUPNO: 35.000 SVEGA KOD VELIKIH PREŽIVARA: 85.148.000 2. MERE SELEKCIJE U SVINjARSTVU Red.br. Mere selekcije Planirani obim za 2009. godinu Cena po jedinici mere/din Ukupno 1 2 3 4 5 Autohtone rase svinja Moravka 1. Kontrola produktivnosti umatičenih krmača 30 300 9.000 2. Kontrola produktivnosti umatičenih nerastova 5 900 4.500 UKUPNO: 13.500 Resavka 1. Kontrola produktivnosti umatičenih krmača 10 300 3.000 2. Kontrola produktivnosti umatičenih nerastova 3 900 2.700 UKUPNO: 5.700 Mangulica 1. Kontrola produktivnosti umatičenih krmača 100 300 30.000 2. Kontrola produktivnosti umatičenih nerastova 10 900 9.000 UKUPNO: 39.000 Plemenite rase svinja 1. Selekcijske smotre 9000 100 900.000 2. Kontrola produktivnosti umatičenih krmača 10000 300 3.000.000 3. Kontrola produktivnosti umatičenih nerastova 250 900 225.000 4. Odabiranje i kontrola nerastovskih majki 480 3.000 1.440.000 5. Performans test nerastova 420 3.000 1.260.000 6. Performans test nazimica 6600 300 1.980.000 7. Biološki test nerastova 60 5.000 300.000 UKUPNO: 9.105.000 SVEGA U SVINjARSTVU: 9.163.200 3. MERE SELEKCIJE KOD SITNIH PREŽIVARA Red.br. Mere selekcije Planirani obim za 2009. godinu Cena po jedinici mere/din Ukupno 1 2 3 4 5 Autohtone rase ovaca Pramenka – različiti sojevi 1. Selekcijske smotre 3500 100 350.000 2. Kontrola produktivnosti ovaca 2200 300 660.000 3. Kontrola mlečnosti ovaca 1000 1.000 1.000.000 4. Performans test ovnova 5 2.800 14.000 5. Biološki test ovnova 5 2.000 10.000 6. Progeni test ovnova 5 3.500 17.500 UKUPNO: 2.051.500 Plemenite rase ovaca 1. Selekcijske smotre 13000 100 1.300.000 2. Kontrola produktivnosti ovaca 9300 300 2.790.000 3. Kontrola mlečnosti ovaca 1400 1.400 1.960.000 4. Performans test ovnova 5 2.800 14.000 5. Biološki test ovnova 5 2.000 10.000 6. Progeni test ovnova 5 3.500 17.500 UKUPNO: 6.091.500 Autohtone rase koza Balkanska i Srpska bela koza 1. Selekcijske smotre 500 100 50.000 2. Kontrola produktivnosti koza 400 300 120.000 3. Kontrola mlečnosti koza 300 1.300 390.000 4. Performans test jarčeva 2 2.800 5.600 5. Biološki test jarčeva 2 2.000 4.000 6. Progeni test jarčeva na mlečnost 2 3.500 7.000 UKUPNO: 576.600 Plemenite rase koza 1. Selekcijske smotre 1000 100 100.000 2. Kontrola produktivnosti koza 800 300 240.000 3. Kontrola mlečnosti koza 800 1.300 1.040.000 4. Performans test jarčeva 2 2.800 5.600 5. Biološki test jarčeva 2 2.000 4.000 6. Progeni test jarčeva na mlečanost 2 3.500 7.000 UKUPNO: 1.396.600 SVEGA KOD SITNIH PREŽIVARA: 10.116.200 4. MERE SELEKCIJE KOD KOPITARA Red.br. Mere selekcije Planirani obim za 2009. godinu Cena po jedinici mere/din Ukupno 1 2 3 4 5 Autohtone rase konja Domaći brdski konj Rad na individualnim gazdinstvima 1. Kontrola produktivnosti umatičenih grla sa poznatim poreklom 30 2.500 75.000 2. Licenciranje pastuva 3 7.500 22.500 UKUPNO: 97.500 Rase konja namenjene sportu Engleski punokrvni konj, kasači, lipicaneri Rad na ergelama 1. Kontrola produktivnosti umatičnih kobila sa punim poreklom 60 2.500 150.000 2. Korišćenje u reprodukciji pastuva koje odredi stručna komisija kao „papiniere“ na ergelama i visokokvalitetne pastuve u okviru matičnih zapata na individualnim gazdinstvima 30 16.000 480.000 3. Uzgoj podmladaka oba pola u starosti od 1 do 3 godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na ergelama 45 7.000 315.000 UKUPNO: 945.000 Rad na individualnim gazdinstvima 1. Kontrola produktivnosti umatičenih grla sa poznatim poreklom 800 2.500 2.000.000 2. Licenciranje pastuva 30 7.000 210.000 UKUPNO: 2.210.000 Hladnokrvne rase konja 1. Selekcijske smotre 70 400 28.000 UKUPNO: 28.000 Balkanski magarac 1. Selekcijske smotre 20 400 8.000 UKUPNO: 8.000 SVEGA KOD KOPITARA: 3.288.500 5. MERE SELEKCIJE U ŽIVINARSTVU Red.br. Mere selekcije Planirani obim za 2009. godinu Cena po jedinici mere/din Ukupno 1 2 3 4 5 Plemenite rase 1. Test brojlera 2000 150 300.000 2. Test nosilja konzumnih jaja 2000 150 300.000 UKUPNO: 600.000 Autohtone rase Crna svrljiška kokoš, svetlo smeđa istočnosrbijanska kokoš, novopazarska guska, podunavska guska  1. Identifikacija i obeležavanje 500 200 100.000 UKUPNO: 100.000 SVEGA U ŽIVINARSTVU: 700.000 6. MERE SELEKCIJE U PČELARSTVU Red.br. Mere selekcije Planirani obim za 2009. godinu Cena po jedinici mere/din Ukupno 1 2 3 4 5 1. Selekcionisane matice iz linija 20000 80 1.600.000 2. Performans test linija 8 30.000 240.000 3. Progeni test pčelinjih matica 4 35.000 140.000 4. Selekcija pčela na produktivnost 16 4.500 72.000 5. Praćenje novih ekotipova domaće karnike 4 30.000 120.000 6. Odgajanje trutovskih majki 4 25.000 100.000 UKUPNO: 2.272.000 SVEGA U PČELARSTVU: 2.272.000

III

Raspodelu sredstava i dinamiku korišćenja utvrdiće Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na osnovu sprovedenog konkursa, a u zavisnosti od obezbeđenih sredstava i vremena obavljanja poslova.

IV

U 2009. godini kod velikih preživara, kod sitnih preživara i kod kopitara, posebno će se finansirati održavanje lokalnih i regionalnih izložbi koje organizuje ovlašćena organizacija.

IZLOŽBE

Veliki preživari do 1.800.000 dinara Mali preživari do 435.414 dinara Kopitari do 435.414 dinara UKUPNO: do 2.670.826 dinara

Finansiranje dela troškova održavanja lokalnih i regionalnih izložbi vrši se za: utvrđivanje zdravstvenog stanja životinja, troškova prevoza, troškova osiguranja životinja i dela troškova namenjenih za zakup izložbenog prostora.

V

Sredstva za finansiranje poslova koordinacije za sprovođenje Programa raspodele i korišćenja sredstava za razvoj i unapređenje stočarstva za 2009. godinu obezbeđuju se u visini do 6.641.274 dinara.

4427009.0015.16.doc/2

Ostavite komentar