Uredba o zaštiti opšteg rezervata prirode „Bukovo“

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 66/91, 83/92, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 53/95 i 135/04 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O ZAŠTITI OPŠTEG REZERVATA PRIRODE „BUKOVO”

Član 1.

Deo područja bukovih šuma u mestu Bukovo kod Negotina stavlja se pod zaštitu kao Opšti rezervat prirode „Bukovo” i svrstava u II kategoriju zaštite kao prirodno dobro od velikog značaja (u daljem tekstu: Rezervat prirode „Bukovo”).

Član 2.

Rezervat prirode „Bukovo” stavlja se pod zaštitu radi očuvanja polidominantne mešovite brdske šumske zajednice reliktnog karaktera, sa dominacijom bukve i oraha (Fagetum submontanum silicicolum mixtum juglandetosum) i radi očuvanja staništa mezijske bukve na nadmorskoj visini od 70 m, što je najniža visinska granica rasprostranjenja u Republici Srbiji, da bi se u interesu nauke, obrazovanja i kulture očuvala refugijalnost staništa sa specifičnom mikroklimom, raznovrsnost drvenastih vrsta, biljnog i životinjskog sveta, a posebno tercijarne reliktne vrste oraha (Juglans regia) i klokočike (Staphilea pinata) i njihovo stanište.

Član 3.

Rezervat prirode „Bukovo” nalazi se na području opštine Negotin, katastarska opština Negotin i obuhvata površinu od 10 ha i 42 a, na katastarskim parcelama br. 6017/2 – deo, 6017/7 – deo, 6034/3, 6038 – deo i 6040 – deo koje su u državnoj svojini.

Opis granice i grafički prikaz Rezervata prirode „Bukovo” odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 4.

U Rezervatu prirode „Bukovo” utvrđuje se režim zaštite I stepena kojim se sprovode mere utvrđene zakonom kojim se uređuje zaštita životne sredine i obezbeđuje ostvarivanje aktivnosti i zadataka naučnoistraživačkog, edukativnog i kulturnog karaktera, sprovođenje kontrole i praćenje stanja šumske zajednice mezijske bukve i oraha i stanja populacija svih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa, prikupljanje i analiza podataka o dendrometrijskim karakteristikama stabala, preduzimanje mera zaštite radi očuvanja njihovog zdravstvenog stanja i vitalnosti i ograničeno prikazivanje prirodnih vrednosti.

Član 5.

Zaštita i razvoj Rezervata prirode „Bukovo” sprovodi se prema programu upravljanja (u daljem tekstu: Program) koji se donosi kao srednjoročni dokument za period od pet godina.

Program naročito sadrži:

1) ciljeve zaštite i razvoja, uslove, mere, pogodnosti i ograničenja za njihovo ostvarivanje;

2) prikaz osnovnih prirodnih vrednosti zaštićenog prirodnog dobra i njihovih korisnika;

3) prioritetne zadatke na čuvanju i održavanju zaštićenog prirodnog dobra, praćenju stanja prirodnih vrednosti, posebno šumskih drvenastih vrsta, biljaka i životinja i njihovoj biološkoj i tehničkoj zaštiti, kao i na očuvanju kvaliteta voda, vazduha i drugih činilaca životne sredine;

4) zadatke i mere na zaštiti voda i zemljišta, upravljanju otpadom, opasnim materijama i sanaciji;

5) prioritetne naučnoistraživačke, obrazovne i kulturne zadatke;

6) prioritetne zadatke na prikazivanju vrednosti zaštićenog prirodnog dobra;

7) vrstu i sadržaj dokumentacije za sprovođenje ciljeva i zadataka na praćenju, očuvanju i unapređenju stanja prirodnih vrednosti, posebno refugijalnog staništa, drvenastih vrsta, populacija biljnih i životinjskih vrsta i njihovog korišćenja u naučne, obrazovne i kulturne svrhe;

8) pregled potrebne planske, urbanističke i druge dokumentacije za sprovođenje prostornog uređivanja i razvojnih ciljeva i zadataka, dinamiku i subjekte za njihovu realizaciju;

9) zadatke na uspostavljanju partnerskih odnosa sa mesnim stanovništvom, preduzećima za upravljanje prirodnim resursima i korisnicima;

10) dinamiku i subjekte realizacije programskih zadataka;

11) sredstva potrebna za realizaciju Programa i način njihovog obezbeđenja.

Na Program, na koji su prethodno pribavljena mišljenja ministarstava nadležnih za poslove kulture, nauke, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, prosvete, prostornog planiranja i finansija, saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Program se ostvaruje godišnjim programom upravljanja kojim se utvrđuju aktivnosti i zadaci koji se realizuju u tekućoj godini, dinamika, subjekti realizacije i visina potrebnih sredstava.

Član 6.

O Rezervatu prirode „Bukovo” stara se Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume”, Beograd (u daljem tekstu: staralac).

Član 7.

Staralac u obavljanju aktivnosti i zadataka zaštite i razvoja Rezervata prirode „Bukovo” obezbeđuje sprovođenje propisanog režima zaštite i mera očuvanja zaštićenog prirodnog dobra, naučnoistraživačkih, vaspitnoobrazovnih, kulturnih i drugih aktivnosti, donosi Program i godišnji program upravljanja.

Staralac podnosi izveštaj o ostvarivanju programa iz člana 5. stav 3. ove uredbe Ministarstvu, najkasnije do 15. decembra tekuće godine.

Član 8.

Staralac u obavljanju aktivnosti i zadataka zaštite i razvoja Rezervata prirode „Bukovo” obezbeđuje obeležavanje ovog rezervata, donosi akt o unutrašnjem redu i organizuje čuvarsku službu, uz saglasnost Ministarstva.

Aktom iz stava 1. ovog člana utvrđuju se pravila za sprovođenje režima zaštite i razvoja, a naročito: mere zaštite prilikom izvođenja naučnih istraživanja, istražnih radova, obrazovnih i kulturnih aktivnosti; uslovi, način kretanja i boravak ograničenog broja posetilaca i korisnika; biljne i životinjske vrste koje je zabranjeno uništavati, oštećivati i uznemiravati; mesto i uslovi za odlaganje otpada; način održavanja urednosti i čistoće zaštićenog prirodnog dobra, oprema i sredstva neophodna za čuvanje i održavanje zaštićenog prirodnog dobra; postavljanje informativnih i drugih oznaka.

Akt iz stava 1. ovog člana, kao i druge neophodne informacije za sprovođenje režima zaštite, staralac je dužan da na pogodan način javno oglasi, tako da budu dostupni korisnicima i posetiocima.

Član 9.

Sredstva za zaštitu i razvoj Rezervata prirode „Bukovo” obezbeđuju se iz: prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti staraoca; budžeta Republike Srbije; naknade za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra; drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 10.

Staralac će doneti Program i godišnji program upravljanja Rezervatom prirode „Bukovo” u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Do donošenja dokumenata iz stava 1. ovog člana staralac će aktivnosti i zadatke zaštite i razvoja obavljati prema privremenom programu upravljanja, koji će doneti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, uz saglasnost Ministarstva.

Staralac će u roku od deset meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe izvršiti identifikaciju granice zaštićenog prirodnog dobra i njeno obeležavanje na propisani način.

Član 11.

Planovi uređenja prostora, šumske, lovne, vodoprivredne, poljoprivredne i druge osnove i programi koji obuhvataju zaštićeno prirodno dobro usaglasiće se sa Programom i režimom zaštite utvrđenim ovom uredbom.

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 8. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

OPIS GRANICE

OPŠTEG REZERVATA PRIRODE „BUKOVO”

Granica Opšteg rezervata prirode „Bukovo” počinje u mestu Bukovo, opština Negotin, katastarska opština Negotin, 220 metara severozapadno od manastira Bukovo, na tromeđi katastarskih parcela broj (u daljem tekstu: k.p. br.) 6034/2, 6034/3 i 9448 (javni put), ide prema severozapadu spoljnom međom k.p. br. 6034/2, zatim skreće prema severoistoku spoljnom međom iste katastarske parcele, zatim skreće prema jugoistoku i seče na dužini od 300 metara k.p. br. 6017/7, savija prema jugozapadu spoljnom međom te katastarske parcele, zatim savija prema jugoistoku i istoku i ide spoljnom međom u dužini od 490 metara k.p. br. 6017/2, zatim nastavlja u pravcu istoka u dužini od 100 metara preko k.p. br. 6017/2, dolazi do javnog puta, savija prema jugoistoku i ide duž spoljnih međa k.p. br. 6017/2, 6038 i 6040, odnosno jugozapadnom ivicom navedenog javnog puta u dužini od 140 metara, zatim savija prema jugozapadu i seče na dužini od 45 metara k.p. br. 6040, ide generalnim pravcem prema zapadu duž spoljne međe te katastarske parcele, a zatim savija prema severu spoljnom međom iste katastarske parcele i seče na dužini od 10 metara k.p. br. 6038, zatim savija prema zapadu spoljnom međom k.p. br. 6017/2 i 6017/7, onda savija prema jugozapadu i ide spoljnom međom k.p. br. 6034/3 i dolazi do početne tačke.

Ostavite komentar