Uredba o dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom

Na osnovu člana 10, člana 20, člana 22. stav 5, člana 28, člana 35. stav 2, člana 37. stav 3, člana 57, člana 59. stav 4, člana 91. stav 3, člana 101. st. 1, 4. i 7, člana 107. stav 3, člana 110. stav 5, člana 114. stav 2, člana 115. stav 2, člana 121. stav 6, člana 124. stav 1, člana 126, člana 128. stav 3, člana 138. stav 4, člana 144. stav 4, člana 145. stav 2. tačka 3), člana 146. stav 4, člana 148, člana 150. stav 1. tačka 1) alineja prva, člana 156. stav 2, člana 158, člana 160. stav 1. tačka 5), člana 168, člana 169. stav 2, člana 173. stav 2, člana 174. stav 2, člana 175. stav 2, člana 180. stav 2, člana 188. st. 3. i 5, člana 201. stav 3, člana 203. stav 3, člana 208. stav 4, člana 209. st. 3. i 5, člana 210. stav 2, člana 217. stav 1. tačka 6), člana 221. stav 4. tačka 2), člana 222, člana 225. stav 6, člana 227. stav 2, člana 229. stav 2, člana 236, člana 251. stav 4, člana 255. stav 5, člana 260. stav 3, člana 268. stav 2, člana 276. stav 1, člana 277, člana 288. stav 3. Carinskog zakona (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 18/10, 111/12, 29/15 i 108/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O DOPUNAMA UREDBE O CARINSKI DOZVOLjENOM

POSTUPANjU S ROBOM

Član 1.

U članu 405. stav 2. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom („Službeni glasnik RS”, br. 93/10, 63/13, 145/14, 95/15 i 44/16) posle reči: ,,carinska plombaˮ dodaju se zapeta i reči: ,,elektronski lokator,ˮ.

Član 2.

Posle člana 405. dodaje se član 405a, koji glasi:

,,Član 405a

Elektronski lokator je GPS uređaj sa integrisanim pristupom mreži mobilne telefonije (minimalno GPRS tipa) u kućištu za elektronsko obezbeđenje tovarnog prostora, sa omčom koja sprečava neovlašćeno otvaranje tovarnog prostora.

Elektronski lokator omogućava bezkontaktnu identifikaciju i automatsko praćenje transporta robe i/ili prevoznih sredstava prilikom uvoza, izvoza i tranzita na carinskom području Republike Srbije.

Svaki elektronski lokator ima jedinstveni identifikacioni broj.

Telo elektronskog lokatora može biti u različitim bojama i mora da ima utisnut naziv: ,,Uprava carina RSˮ, koji se ne može izbrisati uobičajenim rukovanjem.

Elektronski lokator se upotrebljava pomoću softvera. Softver objedinjuje rad svih elektronskih lokatora i operatora u sistemu, prikuplja, obrađuje, arhivira i dostavlja podatke o lokaciji, položaju, vrsti i količini robe koja se prati i o trasi puta kojom se roba kreće i kreira tražene izveštaje. Softver se instalira na računare Uprave carina.

Elektronski lokator mora da ispunjava svojstva utvrđena Prilogom 31a, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Elektronski lokator se postavlja na prevozno sredstvo (drumsko vozilo, prikolica, poluprikolica i/ili kontejner i/ili brodski kontejner u rečnom saobraćaju i/ili železnički vagon) kojim se vrši prevoz robe.

Elektronski lokator postavlja na prevozno sredstvo i skida sa prevoznog sredstva isključivo ovlašćeni carinski službenik, u vreme predviđeno za obavljanje redovnih carinskih formalnosti.

Elektronski lokator se postavlja tako da neovlašćenim licima sprečava pristup prostoru u kome je smeštena roba i da omogućava pristup GPS signalima i signalima mreže mobilne telefonije.

Očitavanje elektronskog lokatora vrši se ručnim uređajem bilo gde na terenu, i to:

obavezno – prilikom montaže na i demontaže sa prevoznog sredstva od strane carinskog službenika, s tim da se mora identifikovati i zabeležiti u sistemu;

povremeno – od strane drugog ovlašćenog carinskog službenika.

Očitavanjem elektronskog lokatora dobija se izveštaj o sadržini pošiljke prethodno unete u sistem, statusu elektronskog lokatora (ispravno, neispravno) i vremenu poslednjeg emitovanja signala elektronskog lokatora u sistemu.

Elektronski lokator treba da omogući:

praćenje robe u tranzitu između tranzitnih carinarnica;

praćenje robe koja se izvozi od polazne do izlazne carinarnice, odnosno od prostora pošiljaoca do granične carinske ispostave u pojednostavljenom izvoznom postupku;

praćenje robe koja se uvozi od ulazne do odredišne carinarnice, odnosno od granične carinske ispostave do prostora primaoca u pojednostavljenom uvoznom postupku.

Uprava carina obezbeđuje opremu potrebnu za upotrebu elektronskih lokatora, kao i sve potrebne elemente za funkcionisanje sistema.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u ,,Službenom glasniku RSˮ, a primenjuje se od 1. oktobra 2017. godine.

05 Broj:110-1332/2017-1

U Beogradu, 14. februara 2017. godine

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Prilog 31a

SVOJSTVA ELEKTRONSKOG LOKATORA

Oblik i dimenzije elektronskog lokatora variraju zavisno od načina njihovog stavljanja, s tim da dimenzije moraju da budu takve da osiguraju lako očitavanje identifikacionih oznaka i lako zabravljivanje tovarnog prostora.

Materijal od kog je izrađen lokator mora da bude otporan na lomljenje i da sprečava neopaženo falsifikovanje.

Elektronski lokator mora da ima najmanje sledeće karakteristike:

da je otporan u redovnoj upotrebi;

da se lako proverava i prepoznaje;

da je izrađen tako da bilo koje lomljenje ili uklanjanje ostavlja tragove vidljive golim okom;

da ima upisane identifikacione oznake;

da je napravljen za višestruku upotrebu, na način koji će dozvoliti da se kod svakog ponovnog korišćenja može upisati jedinstvena identifikaciona oznaka;

da obezbedi praćenje celokupnog transporta robe i/ili prevoznih sredstava na carinskom području Republike Srbije.

Ostavite komentar