Uredba o Programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita

Na osnovu člana 100. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O PROGRAMU I NAČINU POLAGANjA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

Sadržina uredbe

Član

Ovom uredbom uređuje se program i način polaganja državnog stručnog ispita za rad u ministarstvima, organima uprave u sastavu ministarstava, posebnim organizacijama, sudovima, javnim tužilaštvima, Republičkom javnom pravobranilaštvu, službama Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda, službama organa čije članove bira Narodna skupština, kao i stručnim službama upravnih okruga.

Obim primene uredbe

Član

Odredbe ove uredbe shodno se primenjuju na imaoce javnih ovlašćenja kada vrše poverene poslove državne uprave, kao i na organe autonomnih pokrajina, opština, gradova i grada Beograda – u njihovom delokrugu.

Ko podleže obavezi polaganja

Član

Državni stručni ispit obavezan je da polaže državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, ako nema položen državni stručni ispit, odnosno drugi odgovarajući ispit u skladu sa zakonom ili se nalazi na probnom radu i pripravnik u organu iz člana 1. ove uredbe (u daljem tekstu: kandidat).

Posebni slučajevi u kojima postoji obaveza polaganja

Član

Državni službenik koji je položio državni stručni ispit po programu za kandidate sa stečenim srednjim obrazovanjem, a u toku rada je stekao viši stepen obrazovanja, dužan je da, pre premeštaja na radno mesto za koje je uslov viši stepen obrazovanja, položi državni stručni ispit po programu za kandidate sa stečenim visokim obrazovanjem.

Program državnog stručnog ispita

Član

U toku ispita proverava se poznavanje važećih propisa kojima su uređene oblasti iz ispitnih predmeta.

Oblasti koje čine sadržinu ispitnih predmeta navedene su u Programu državnog stručnog ispita (Prilog 1), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Ispitni predmeti

Član

Državni stručni ispit za kandidate sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i za kandidate sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju do tri godine (u daljem tekstu: kandidati sa visokim obrazovanjem) sadrži sledeće ispitne predmete:

1) Ustavno uređenje;

2) Osnovi sistema Evropske unije;

3) Sistem državne uprave;

4) Radno zakonodavstvo;

5) Kancelarijsko poslovanje.

Državni stručni ispit za kandidate sa stečenim srednjim obrazovanjem sadrži sledeće ispitne predmete:

1) Osnovi sistema državne uprave i ustavnog uređenja;

2) Osnovi sistema Evropske unije;

3) Osnovi sistema radnih odnosa i radni odnosi državnih službenika;

4) Kancelarijsko poslovanje.

Način i rokovi polaganja državnog stručnog ispita

za lica koja konkurišu za postavljenje za koje je uslov

položen državni stručni ispit

Član

Državni stručni ispit mogu polagati i lica koja podnesu prijavu na javni konkurs za popunjavanje položaja u državnom organu kao i lica koja podnesu prijavu na javni oglas za postavljenje u organu jedinice lokalne samouprave, i u tom slučaju se na njih shodno primenjuju odredbe ove uredbe.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da podnesu zahtev za polaganje državnog stručnog ispita u roku od pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni konkurs za popunjavanje položaja u državnom organu, odnosno javnog oglasa za postavljenje u organu jedinica lokalne samouprave.

Ispitna komisija dužna je da utvrdi vreme polaganja državnog stručnog ispita tako da se ispit održi najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva za polaganje državnog stručnog ispita.

Polaganje državnog stručnog ispita drugih lica

Član

Državni stručni ispit mogu polagati i lica sa kojima je, u skladu sa zakonom, zaključen ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju radi obavljanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita.

Državni stručni ispit mogu polagati i lica zainteresovana za rad na poslovima za čije obavljanje je potreban položen državni stručni ispit i u tom slučaju na njih se shodno primenjuju odredbe ove uredbe.

Lica iz stava 2. ovog člana moraju imati najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci o čemu, uz zahtev za polaganje državnog stručnog ispita, prilažu dokaz.

Ispitne komisije

Član

Za sprovođenje državnog stručnog ispita obrazuju se ispitne komisije.

Ispitne komisije jesu:

1) Ispitna komisija za polaganje državnog stručnog ispita za kandidate sa visokim obrazovanjem, i

2) Ispitna komisija za polaganje državnog stručnog ispita za kandidate sa srednjim obrazovanjem.

Ispitna komisija iz stava 2. tačka 1. ovog člana ima predsednika, zamenika predsednika i tri člana, a ispitna komisija iz stava 2. tačka 2. predsednika, zamenika predsednika i dva člana.

Ispitna komisija odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova.

Administrativne poslove za ispitnu komisiju obavlja sekretar.

Sekretar ispitne komisije ima zamenika.

Član

Ispitnu komisiju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove uprave, na period od 2 godine.

Rešenjem o obrazovanju ispitne komisije, pored predsednika, zamenika predsednika i članova ispitne komisije, određuju se i ispitivači za pojedine ispitne predmete.

Član

Predsednik, zamenik predsednika i članovi ispitne komisije moraju biti državni službenici koji imaju stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine.

Ispitivači moraju imati najmanje onaj stepen obrazovanja koji odgovara stepenu obrazovanja za koji se obrazuje ispitna komisija, osim ispitivača u ispitnoj komisiji za kandidate sa visokim obrazovanjem koji moraju imati stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine

Član

Predsedniku, zameniku predsednika, članovima ispitne komisije, ispitivačima, sekretaru i zameniku sekretara ispitne komisije, kao i licima koja učestvuju u organizaciji i sprovođenju ispita pripada naknada za rad čiju visinu rešenjem utvrđuje ministar nadležan za poslove uprave.

Zahtev za polaganje ispita

Član

Zahtev za polaganje državnog stručnog ispita, sa potrebnim dokazima, podnosi se na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član

Zahtev za polaganje državnog stručnog ispita podnosi organ u kome je zaposlen državni službenik, a može ga podneti i sam državni službenik, kao i lice iz čl. 7. i 8. ove uredbe (u daljem tekstu: podnosilac zahteva).

Organ je u obavezi da zahtev za polaganje državnog stručnog ispita podnese najkasnije 60 dana pre isteka roka u kome je zaposleni, saglasno zakonu ili drugom posebnom propisu, obavezan da ispit položi. Ukoliko organ ne postupi u utvrđenom roku, zahtev može podneti kandidat.

Troškovi polaganja ispita

Član

Organ u kome je kandidat zaposlen, odnosno podnosilac zahteva, dužan je da uplati troškove polaganja državnog stručnog ispita pre polaganja ispita.

Troškove polaganja državnog stručnog ispita rešenjem utvrđuje ministar nadležan za poslove uprave.

Odluka o zahtevu za polaganje ispita

Član

O zahtevu za polaganje državnog stručnog ispita odlučuje ministar nadležan za poslove uprave rešenjem koje se dostavlja podnosiocu zahteva.

Vodeći računa o roku u kome je kandidat obavezan da položi državni stručni ispit, ispitna komisija određuje dan, vreme i mesto polaganja ispita, o čemu obaveštava podnosioca zahteva.

Ispitna komisija određuje i raspored članova ispitne komisije, odnosno ispitivača za svaki ispitni rok.

Tok ispita

Član

Ispit je javan i polaže se, po pravilu, usmeno.

Ispit započinje postavljanjem ispitnih pitanja kandidatu.

Član

O toku ispita vodi se zapisnik u koji se unose podaci o rezultatima ispita, na osnovu pojedinačnih pisanih izveštaja članova ispitne komisije, odnosno ispitivača.

Zapisnik potpisuju članovi i sekretar ispitne komisije.

Član

Znanje koje je kandidat pokazao iz svakog ispitnog predmeta ocenjuje se posebno opisnom ocenom „položio” ili „nije položio”.

Ocena se saopštava kandidatu neposredno po polaganju ispita iz svakog ispitnog predmeta.

Član

Posle završetka državnog stručnog ispita ispitna komisija utvrđuje opšti uspeh koji je kandidat postigao na ispitu ocenom „položio” ili „nije položio”.

Rezultat polaganja ispita unosi se u zapisnik po utvrđivanju opšteg uspeha kandidata.

Državni stručni ispit nije položio kandidat koji je iz više od dva ispitna predmeta dobio ocenu „nije položio”.

Popravni ispit

Član

Kandidat koji je iz jednog ili dva ispitna predmeta dobio ocenu „nije položio” poziva se na popravni ispit iz tih predmeta, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana prethodnog polaganja.

Kandidat koji na popravnom ispitu iz jednog predmeta dobije ocenu „nije položio” ili ne pristupi polaganju ispita u roku iz stava 1. ovog člana, nije položio državni stručni ispit.

Odlaganje ispita

Član

Na molbu kandidata, predsednik ispitne komisije može odlučiti da započeti ispit odloži za drugi dan u kome se ispit održava, a najduže do 30 dana, ako je kandidat zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga, sprečen da nastavi polaganje ispita.

Kandidat je dužan da razloge zbog kojih traži odlaganje započetog ispita učini verovatnim.

Rok na koji je ispit odložen računa se od dana donošenja odluke o odlaganju ispita.

Ponovno polaganje ispita

Član

Kandidat koji nije položio državni stručni ispit ne može ponovo polagati ispit pre isteka roka od 15 dana od dana prethodnog polaganja.

Izuzetno, kandidat koji je dužan da položi državni stručni ispit u roku utvrđenom zakonom ili drugim posebnim propisom, može polagati ispit pre isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Pravo na prigovor

Član

Kandidat koji smatra da njegov uspeh iz nekog predmeta nije pravilno ocenjen, ima pravo prigovora ispitnoj komisiji u roku od 48 časova posle saopštenja rezultata o polaganju ispita.

Član

Kandidat koji je izjavio prigovor, ponovo polaže ispit iz predmeta, na koje se prigovor odnosi pred ispitnom komisijom narednog radnog dana od dana prijema prigovora u vreme koje mu saopštava sekretar ispitne komisije.

Uverenje o položenom ispitu

Član

Na osnovu rezultata ispita, kandidatu koji je položio državni stručni ispit izdaje se Uverenje o položenom državnom stručnom ispitu po programu za visoko obrazovanje (Obrazac 2) ili Uverenje o položenom državnom stručnom ispitu po programu za srednje obrazovanje (Obrazac 3), koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Evidencija o polaganju ispita

Član

Ministarstvo nadležno za poslove uprave vodi evidenciju o polaganju državnog stručnog ispita.

Evidencija sadrži: ime i prezime kandidata, jedinstveni matični broj građana (JMBG), školsku spremu, naziv organa ili organizacije u kojoj je zaposlen, datum polaganja ispita i podatke o uspehu na ispitu.

Prelazna odredba

Član

Državni stručni ispit započet po propisima koji su važili do početka primene ove uredbe okončaće se po tim propisima.

Završne odredbe

Član

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o stručnom ispitu zaposlenih u organima državne uprave („Službeni glasnik RS”, br. 80/92, 62/01 i 38/07).

Član

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. aprila 2009. godine.

05 Broj: 110-917/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARTamara Stojčević PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić, s.r.

4100309.009.doc/39

OBRAZAC 1

ZAHTEV ZA POLAGANjE

DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

IME:_________________________________________________________________

PREZIME_____________________________________________________________

DATUM ROĐENjA: _____________ MESTO ROĐENjA:______________________

JMBG /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

NAZIV ZAVRŠENE ŠKOLE, ODNOSNO FAKULTETA:____________________

______________________________________________________________________

KANDIDAT JE ZAPOSLEN U:___________________________________________

RADNO ISKUSTVO:____________________________________________________

ROK U KOME JE KANDIDAT OBAVEZAN DA POLOŽI ISPIT:_____________

ZAHTEV SE PODNOSI:

saglasno članu 3. Uredbe;

saglasno članu 4. Uredbe;

saglasno članu 7. Uredbe;

saglasno članu 8. Uredbe.

KONTAKT TELEFON KANDIDATA: _____________________________________

NAPOMENA: Uz prijavu se prilažu odgovarajuća dokumenta i to:

rešenje o radnopravnom statusu;

rešenje o utvrđenoj obavezi polaganja državnog stručnog ispita;

diploma o stečenoj školskoj spremi (overena fotokopija);

lična karta (fotokopija);

potvrda o podnetoj prijavi na javni konkurs;

ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju;

potvrda o stečenom radnom iskustvu u struci.

(Zaokružiti broj ispred odgovarajućeg osnova za podnošenje zahteva,

odnosno priloženog dokumenta)

Potpis ovlašćenog lica________________________M. P. Potpis podnosioca zahteva(sa navedenom adresom)________________________ OBRAZAC 2

REPUBLIKA SRBIJA

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu

UVERENjE

O POLOŽENOM DRŽAVNOM STRUČNOM ISPITU PO PROGRAMU ZA VISOKO OBRAZOVANjE

_______________________________________________________________

(ime i prezime kandidata)

Rođen-a _______________ u __________________ JMBG_______________

(datum rođenja) (mesto rođenja)

Završio-la ____________________________________________________

(naziv fakulteta – škole)

Položio-la je dana _____________________________________________

DRŽAVNI STRUČNI ISPIT

pred Ispitnom komisijom za kandidate sa visokim obrazovanjem.

Ovo uverenje izdaje se na osnovu člana 26. Uredbe o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita. 

Broj:______________ Predsednik

Datum:_____________ M. P. Ispitne komisije

Beograd _________________

OBRAZAC 3

REPUBLIKA SRBIJA

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu

UVERENjE

O POLOŽENOM DRŽAVNOM STRUČNOM ISPITU PO PROGRAMU ZA SREDNjE OBRAZOVANjE

_______________________________________________________________

(ime i prezime kandidata)

Rođen-a _______________ u __________________ JMBG_______________

(datum rođenja) (mesto rođenja)

Završio-la ____________________________________________________

(naziv škole)

Položio-la je dana _____________________________________________

DRŽAVNI STRUČNI ISPIT

pred Ispitnom komisijom za kandidate sa srednjim obrazovanjem.

Ovo uverenje se izdaje na osnovu člana 26. Uredbe o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita. 

Broj:______________ Predsednik

Datum:_____________ M. P. Ispitne komisije

Beograd _________________

4100309.009.doc/42 Prilog 1

PROGRAM DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE SA VISOKIM OBRAZOVANjEM

USTAVNO UREĐENjE

Pojam i materija Ustava. Počeci i razvoj ustavnosti u Srbiji do 1918. godine. Ustavni razvoj Srbije u prvoj Jugoslovenskoj državi. Ustavni razvoj i raspad druge Jugoslavije. Ustav Republike Srbije iz 1990. godine. Ustav SRJ iz 1992. godine. Državna zajednica SCG. Ustavna preambula. Načela Ustava. Građanska (narodna) suverenost. Vladavina prava. Podela vlasti. Politički pluralizam. Zabrana sukoba interesa i svetovnost države. Pokrajinska autonomija i lokalna samouprava. Ljudska i manjinska prava – pojam i osnovna načela. Pravo na dostojanstvo i slobodan razvoj ličnosti. Pravo na život i nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta. Zabrana ropstva, položaja sličnog ropstvu i prinudnog rada. Pravo na slobodu i bezbednost – ustavni režim kršenja slobode. Ustavni režim pritvora. Pravo na pravično suđenje. Posebna prava okrivljenog. Pravna sigurnost u okviru kaznenog prava. Pravo na rehabilitaciju i naknadu štete. Pravo na jednaku zaštitu prava i na pravno sredstvo. Pravo na pravnu ličnost. Pravo na državljanstvo. Sloboda kretanja i nepovredivost stana. Tajnost pisama i drugih sredstava opštenja i zaštita podataka o ličnosti. Sloboda misli, savesti i veroispovesti. Prigovor savesti. Sloboda mišljenja i izražavanja i sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti. Sloboda medija i pravo na obaveštenost. Izborno pravo. Sloboda okupljanja. Sloboda udruživanja. Pravo na imovinu. Ustavni režim prava na rad i prava na štrajk. Pravo na obrazovanje. Pravo na zdravu životnu sredinu. Posebna prava vezana za dete i porodicu. Prava stranaca. Posebna prava pripadnika nacionalnih manjina. Ekonomsko uređenje i javne finansije. Položaj i nadležnosti Narodne skupštine. Sastav Narodne skupštine – izbor i trajanje mandata narodnih poslanika. Imunitet narodnog poslanika. Način rada i odlučivanja u Narodnoj skupštini i pravo predlaganja zakona. Referendum. Raspuštanje Skupštine. Položaj i nadležnosti predsednika Republike. Izbor, mandat i prestanak mandata predsednika Republike. Položaj, sastav, nadležnosti i odgovornost Vlade. Izbor i trajanje mandata Vlade. Interpelacija. Glasanje o nepoverenju Vladi ili članu Vlade. Glasanje o poverenju Vladi. Ostavka predsednika Vlade i razrešenje i ostavka člana Vlade. Ustavni položaj državne uprave. Ustavni položaj zaštitnika građana. Vojska Srbije. Sudovi – pojam i načela o sudovima. Vrhovni kasacioni sud. Vrste sudova – sudski sistem. Izbor sudija i prestanak sudijske funkcije prema Ustavu Republike Srbije. Visoki savet sudstva. Pojam javnog tužilaštva i izbor i položaj republičkog javnog tužioca. Javni tužioci i zamenici javnog tužioca. Sistem odgovornosti u javnom tužilaštvu. Državno veće tužilaca. Ustavni sud – položaj i nadležnosti. Postupak, ocene ustavnosti i zakonitosti i ustavna žalba. Sastav Ustavnog suda i prestanak dužnosti sudije Ustavnog suda. Ustavne osnove teritorijalne organizacije Republike Srbije. Autonomne pokrajine, položaj i nadležnosti. Finansijska autonomija i pravni akti autonomne pokrajine. Lokalna samouprava – pojam i položaj po Ustavu Republike Srbije. Nadležnosti jedinice lokalne samouprave. Pravni akti i organi jedinice lokalne samouprave. Nadzor nad radom opštine i zaštita lokalne samouprave. Finansiranje lokalne samouprave. Mesna samouprava. Lokalni izbori. Hijerarhija pravnih akata. Objavljivanje zakona i drugih pravnih akata, zabrana njihovog povratnog dejstva i jezik postupka. Vanredno stanje. Ratno stanje. Promena Ustava.

OSNOVI SISTEMA EVROPSKE UNIJE

Specifičnosti EU kao subjekta u međunarodnim odnosima. Države članice i države kandidati za prijem u članstvo EU. Vanevropske zemlje i teritorije koje su pridružene EU.

Istorijat razvoja evropskih integracionih procesa – nastanak evropskih zajednica. Osnivački akti EU. Reformski ugovor EU (Lisabonski ugovor). Osnivački ugovori EU koji su na snazi. Postupak u vezi sa izmenama i dopunama ugovora na kojima se zasniva EU. Organi EU. Delokrug Evropskog saveta. Delokrug Evropskog parlamenta. Delokrug Saveta EU (Savet ministara). Delokrug Evropske komisije. Delokrug Evropske centralne banke. Delokrug Evropske investicione banke. Delokrug Revizorskog suda. Nadležnost Evropskog suda pravde. Zajedničke dodirne tačke EU i Saveta Evrope kao regionalnih evropskih organizacija. Postupak pripreme propisa EU. Uloga Komiteta stalnih predstavnika u fazi pripreme propisa. Uloga Ekonomskog i socijalnog komiteta i Regionalnog komiteta u postupku pripremanja odluka. Uloga specijalizovanih komiteta u postupku pripremanja odluka. Procedure za donošenje propisa EU. Uloga sistema posebnih tela u postupku izvršenja propisa (komitologija). Pravo EU. Primarni izvori prava EU. Sekundarni izvori prava EU. Propisi i drugi akti koje donose organi EU. Primena prava EU i uloga Evropskog suda pravde. Pravne tekovine Zajednice. Struktura EU (oblasti i pitanja o kojima se odlučuje, odnosno utvrđuju zajedničke politike u EU). Sadržina tzv. Prvog stuba EU. Sadržina tzv. Drugog stuba EU. Sadržina tzv. Trećeg stuba EU. Sticanje statusa pridružene članice (sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i privremeni – prelazni sporazum). Kriterijumi za prijem u članstvo EU. Postupak za sticanje statusa članice EU.

SISTEM DRŽAVNE UPRAVE

Izvršna vlast u Republici Srbiji. Sastav Vlade i položaj članova Vlade. Pojam državne uprave i vrste organa državne uprave. Načela na kojima se zasniva rad organa državne uprave. Poslovi državne uprave. Propisi koje donose organi državne uprave. Rukovođenje radom organa državne uprave i struktura rukovođenja. Unutrašnje uređenje organa državne uprave. Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u organu. Upravni okruzi. Unutrašnji nadzor. Upravna inspekcija. Inspekcijski nadzor. Poveravanje poslova državne uprave. Sukob nadležnosti, rešavanje o žalbi, izuzeće. Odnosi organa državne uprave sa Vladom. Uređenje Vlade (Generalni sekretarijat Vlade. Službe Vlade. Radna tela Vlade. Kabinet predsednika Vlade i Kabinet potpredsednika Vlade). Propisi i drugi akti koje donosi Vlada. Međusobni odnosi organa državne uprave. Odnos organa državne uprave sa državnim i drugim organima. Javnost rada i odnosi sa građanima. Slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Službena upotreba jezika i pisama. Javne agencije. Zaštitnik građana. Organi opštine.

RADNO ZAKONODAVSTVO

Izvori radnog prava; međunarodni izvori radnog prava; unutrašnji izvori radnog prava; međusobni odnos zakona, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu.

Specifičnost rada u državnim organima; osnovna pravila o državnim službenicima (pojam državnih službenika i pojam nameštenika; poslodavac; primena opštih propisa o radu i posebnog kolektivnog ugovora; načela delovanja državnih službenika). Prava i dužnosti državnih službenika; sprečavanje sukoba interesa. Vrste radnih mesta državnih službenika. Popunjavanje slobodnih radnih mesta (uslovi za zaposlenje; dopuštenost i način popunjavanja radnog mesta; trajanje radnog odnosa; probni rad; popunjavanje položaja; prestanak rada na položaju; posledice prestanka rada na položaju). Ocenjivanje i napredovanje državnih službenika. Premeštaj državnih službenika zbog potrebe rada. Stručno usavršavanje i osposobljavanje (stručno usavršavanje; dodatno obrazovanje; stručni ispit; stručno osposobljavanje – pripravništvo). Odgovornost državnih službenika (disciplinska odgovornost; disciplinske kazne; disciplinski postupak; udaljenje s rada; zastarelost; odgovornost za štetu). Prestanak radnog odnosa. Prava državnih službenika pri promeni uređenja državnih organa. Odlučivanje o pravima i dužnostima državnih službenika (odlučivanje u prvom stepenu; žalbene komisije). Uređenje kadrovskog sistema (kadrovski plan; Služba za upravljanje kadrovima; Centralna kadrovska evidencija; Visoki službenički savet). Posebna pravila o nameštenicima. Nadležnost upravne inspekcije. Plate državnih službenika i nameštenika.

Radni odnosi u organima lokalne samouprave; prijem u radni odnos; pripravnici; raspoređivanje, preuzimanje i upućivanje; dužnosti zaposlenih i postavljenih lica; plate; odgovornost zaposlenih i postavljenih lica; prestanak radnog odnosa; ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih i postavljenih lica; nadležnost upravne inspekcije.

Opšti propisi o radu (Zakon o radu); prava zaposlenih; obaveze zaposlenih i obaveze poslodavca; zabrana diskriminacije. Zasnivanje radnog odnosa (uslovi za zasnivanje radnog odnosa; način zasnivanja radnog odnosa; pregovaranje; ugovor o radu; stupanje na rad; radna knjižica; posredovanje u zapošljavanju). Vrste radnog odnosa (radni odnos na neodređeno vreme; radni odnos na određeno vreme; probni rad; radni odnos za obavljanje poslova sa povećanim rizikom; radni odnos sa nepunim radnim vremenom; pripravnici). Radno vreme (puno radno vreme; nepuno radno vreme; skraćeno radno vreme; prekovremeni rad; raspored radnog vremena; preraspodela radnog vremena; noćni rad i rad u smenama). Odmori i odsustva (odmor u toku dnevnog rada; dnevni odmor; nedeljni odmor; godišnji odmor; plaćeno i neplaćeno odsustvo; mirovanje radnog odnosa). Zaštita zaposlenih (opšta zaštita; zaštita omladine; zaštita materinstva; porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta; odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili druge osobe; neplaćeno odsustvo sa rada dok dete ne navrši tri godine života; zaštita invalida; zaštita ličnih podataka; obaveštenje o privremenoj sprečenosti za rad). Zarada, naknada zarade i druga primanja (zarada; minimalna zarada; naknada zarade; naknada troškova; druga primanja). Višak zaposlenih. Naknada štete. Udaljenje zaposlenog sa rada. Izmena ugovora o radu (izmena ugovorenih uslova rada; premeštaj u drugo mesto rada; upućivanje na rad kod drugog poslodavca). Prestanak radnog odnosa (razlozi za prestanak radnog odnosa; sporazumni prestanak radnog odnosa; otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog; otkaz ugovora o radu od strane poslodavca; posebna zaštita od otkaza ugovora o radu; otkazni rok i novčana naknada; nezakonit prestanak radnog odnosa). Ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih (odlučivanje o pravima i obavezama zaposlenog; zaštita pojedinačnih prava; rokovi zastarelosti potraživanja iz radnog odnosa). Rad van radnog odnosa (privremeni i povremeni poslovi; ugovor o delu; ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju; dopunski rad; samozapošljavanje). Sindikalno organizovanje zaposlenih (sindikat; reprezentativnost sindikata; utvrđivanje reprezentativnosti sindikata; pravna i poslovna sposobnost sindikata). Nadležnost inspekcije rada

Socijalno osiguranje; penzijsko i invalidsko osiguranje; osiguranje za slučaj nezaposlenosti; zdravstveno osiguranje.

KANCELARIJSKO POSLOVANjE

Opšta i osnovna pitanja kancelarijskog poslovanja: pojam kancelarijskog poslovanja; značaj i uloga kancelarijskog poslovanja; propisi kojima je regulisano kancelarijsko poslovanje organa državne uprave i primena propisa; osnovni pojmovi kancelarijskog poslovanja (podnesak; akt; prilog; predmet; dosije; fascikla; rokovnik; registraturski materijal; arhivska građa; prijemna kancelarija; pisarnica; arhiva; arhivski depo; propisi i drugi opšti akti; analitički materijal; rešenje).

Primanje pošte; neposredno primanje podnesaka; potvrda o prijemu podneska; prijem pošte od drugog organa državne uprave; prijem pošte preko poštanske službe; otvaranje i pregledanje pošte; otvaranje i pregledanje obične i preporučene pošte; otvaranje pošiljke koja predstavlja državnu, vojnu ili službenu tajnu; postupak sa aktima koji podležu taksiranju; prijemni štambilj.

Raspoređivanje pošte i klasifikacija predmeta po materiji; vrste evidencija o predmetima; osnovne evidencije o aktima i predmetima; kartoteka predmeta; skraćeni delovodnik; vođenje evidencije putem automatske obrade podataka; pomoćne evidencije; popis akata; vođenje evidencije po dosijeima; evidentiranje akata koji su određeni kao državna, vojna ili službene tajna; postupak sa nerešenim predmetima istekom godine-prezavođenje predmeta; združivanje akata; omot spisa; dostavljanje akata u rad; rokovnik; razvođenje akata; otpremanje pošte; arhiviranje i čuvanje predmeta; arhivska knjiga.

Poslovi u neposrednoj vezi sa kancelarijskim poslovanjem; službeni akt, obnavljanje (rekonstrukcija) predmeta; pečati i štambilji; raspored radnih prostorija, rad u radnim prostorijama; primanje stranaka; upotreba telefona; dežurstvo; nadzor nad primenom propisa o kancelarijskom poslovanju; overavanje potpisa, rukopisa i prepisa; administrativne takse; kancelarijsko poslovanje u sudovima; kancelarijsko poslovanje u javnom tužilaštvu; kancelarijsko poslovanje u organima za vođenje prekršajnog postupka; kancelarijsko poslovanje u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija.

ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE SA SREDNjIM OBRAZOVANjEM

OSNOVI SISTEMA DRŽAVNE UPRAVE I USTAVNOG UREĐENjA

Izvršna vlast u Republici Srbiji. Sastav Vlade i položaj članova Vlade. Pojam državne uprave i vrste organa državne uprave. Načela na kojima se zasniva rad organa državne uprave. Poslovi državne uprave. Propisi koje donose organi državne uprave. Rukovođenje radom organa državne uprave i struktura rukovođenja. Unutrašnje uređenje organa državne uprave. Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u organu. Uređenje Vlade (Generalni sekretarijat Vlade. Službe Vlade. Kabinet predsednika Vlade i Kabinet potpredsednika Vlade). Propisi i drugi akti koje donosi Vlada. Javnost rada i odnosi sa građanima. Organi opštine.

Pojam i materija Ustava. Ustavna načela (narodna, građanska suverenost, vladavina prava, podela vlasti, politički pluralizam, lokalna samouprava i teritorijalna autonomija, zabrana sukoba interesa, svetovnost države). Ljudska i manjinska prava i slobode (osnovna načela ljudskih i manjinskih prava i sloboda, vrste ljudskih i manjinskih prava). Osnove ekonomskog uređenja Republike Srbije. Uređenje državne vlasti. Narodna skupština – položaj, nadležnosti i sastav. Način rada i odlučivanja u Narodnoj skupštini. Položaj i nadležnosti predsednika Republike. Položaj, nadležnosti i sastav Vlade. Ustavni položaj državne uprave. Vojska Srbije. Sudovi – pojam i načela sudstva. Vrste sudova. Sudska uprava. Javno tužilaštvo. Ustavni sud – pojam i nadležnosti. Teritorijalna autonomija – nadležnost, organi i finansiranje. Lokalna samouprava – nadležnost, organi i finansiranje. Ustavnost i zakonitost – hijerarhija pravnih akata.

OSNOVI SISTEMA EVROPSKE UNIJE

Specifičnosti EU kao subjekta u međunarodnim odnosima. Države članice i države kandidati za prijem u članstvo EU. Istorijat razvoja evropskih integracionih procesa – nastanak evropskih zajednica. Osnivački akti EU. Osnivački ugovori EU koji su na snazi.

Postupak u vezi sa izmenama i dopunama ugovora na kojima se zasniva EU. Organi EU i njihov delokrug. Postupak pripreme propisa EU. Procedure za donošenje propisa EU. Propisi i drugi akti koje donose organi EU. Primena propisa EU i uloga Evropskog suda pravde. Pravne tekovine Zajednice. Struktura EU (oblasti i pitanja o kojima se odlučuje, odnosno utvrđuju zajedničke politike u EU). Sticanje statusa pridružene članice (sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i privremeni – prelazni sporazum). Kriterijumi za prijem u članstvo EU. Postupak za sticanje statusa članice EU.

OSNOVI SISTEMA RADNIH ODNOSA I

RADNI ODNOSI U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE

Izvori radnog prava; unutrašnji izvori radnog prava; međusobni odnos zakona, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu.

Osnovna pravila o državnim službenicima (pojam državnih službenika i pojam nameštenika; poslodavac; primena opštih propisa o radu i posebnog kolektivnog ugovora; načela delovanja državnih službenika). Prava i dužnosti državnih službenika. Vrste radnih mesta državnih službenika. Popunjavanje slobodnih radnih mesta (uslovi za zaposlenje; dopuštenost i način popunjavanja radnog mesta; trajanje radnog odnosa; probni rad). Ocenjivanje i napredovanje državnih službenika. Premeštaj državnih službenika zbog potrebe rada. Stručno usavršavanje i osposobljavanje (stručno usavršavanje; dodatno obrazovanje; stručni ispit; stručno osposobljavanje – pripravništvo). Odgovornost državnih službenika (disciplinska odgovornost; disciplinske kazne; disciplinski postupak; udaljenje s rada; zastarelost; odgovornost za štetu). Prestanak radnog odnosa. Prava državnih službenika pri promeni uređenja državnih organa. Odlučivanje o pravima i dužnostima državnih službenika (odlučivanje u prvom stepenu; žalbene komisije). Posebna pravila o nameštenicima. Nadležnost upravne inspekcije. Plate državnih službenika i nameštenika.

Radni odnosi u organima lokalne samouprave; prijem u radni odnos; pripravnici; raspoređivanje, preuzimanje i upućivanje; dužnosti zaposlenih i postavljenih lica; plate; odgovornost zaposlenih i postavljenih lica; prestanak radnog odnosa; ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih i postavljenih lica;.nadležnost upravne inspekcije.

Opšti propisi o radu (Zakon o radu); prava zaposlenih; obaveze zaposlenih i obaveze poslodavca; zabrana diiskriminacije. Zasnivanje radnog odnosa (uslovi za zasnivanje radnog odnosa; način zasnivanja radnog odnosa; ugovor o radu; stupanje na rad; radna knjižica;). Vrste radnog odnosa (radni odnos na neodređeno vreme; radni odnos na određeno vreme; probni rad; radni odnos sa nepunim radnim vremenom; pripravnici). Radno vreme (puno radno vreme; nepuno radno vreme; skraćeno radno vreme; prekovremeni rad; raspored radnog vremena; preraspodela radnog vremena; noćni rad i rad u smenama). Odmori i odsustva (odmor u toku dnevnog rada; dnevni odmor; nedeljni odmor; godišnji odmor; plaćeno i neplaćeno odsustvo; mirovanje radnog odnosa). Zaštita zaposlenih (opšta zaštita; zaštita omladine; zaštita materinstva; porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta; obaveštenje o privremenoj sprečenosti za rad). Prestanak radnog odnosa (razlozi za prestanak radnog odnosa; sporazumni prestanak radnog odnosa; otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog; otkaz ugovora o radu od strane poslodavca; posebna zaštita od otkaza ugovora o radu; nezakonit prestanak radnog odnosa). Ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih (odlučivanje o pravima i obavezama zaposlenog; zaštita pojedinačnih prava; rokovi zastarelosti potraživanja iz radnog odnosa).

Socijalno osiguranje; penzijsko i invalidsko osiguranje; osiguranje za slučaj nezaposlenosti; zdravstveno osiguranje.

KANCELARIJSKO POSLOVANjE

Opšta i osnovna pitanja kancelarijskog poslovanja: pojam kancelarijskog poslovanja; značaj i uloga kancelarijskog poslovanja; propisi kojima je regulisano kancelarijsko poslovanje organa državne uprave i primena propisa; osnovni pojmovi kancelarijskog poslovanja (podnesak; akt; prilog; predmet; dosije; fascikla; rokovnik; registraturski materijal; arhivska građa; prijemna kancelarija; pisarnica; arhiva; arhivski depo; propisi i drugi opšti akti; analitički materijal; rešenje).

Primanje pošte; neposredno primanje podnesaka; potvrda o prijemu podneska; posebni postupci kod prijema pošte ( oštećene pošiljke, pošiljke u vezi sa licitacijom, konkursom i dr); prijem pošte od drugog organa državne uprave; potvrda prijema pošte preko dostavne knjige i dostavnice; prijem pošte preko poštanske službe; otvaranje i pregledanje pošte; otvaranje i pregledanje obične i preporučene pošte; otvaranje pošiljke koja predstavlja državnu, vojnu ili službenu tajnu; raspoređivanje pošte; postupak sa aktima koji podležu taksiranju; prijemni štambilj.

Raspoređivanje pošte i klasifikacija predmeta po materiji; vrste evidencija o predmetima; osnovne evidencije o aktima i predmetima; kartoteka predmeta; jedinstveni klasifikacioni znaci; vrste kartica za vođenje evidencija (vanupravnih predmeta, prvostepeni upravni, drugostepeni upravni, upravnih predmeta povodom upotrebe vanrednih pravnih lekova uloženih kod prvostepenog organa, upravnih predmeta povodom upotrebe vanrednih pravnih lekova uloženih kod drugostepenog organa); način i postupak upisivanja podataka u kartice; skraćeni delovodnik; postupak i način vođenja skraćenog delovodnika; posebni delovodnici (za vanupravne predmete, prvostepene upravne predmete po zahtevu stranke, po službenoj dužnosti i dr); vođenje evidencije putem automatske obrade podataka; način evidentiranja predmeta putem automatske obrade podataka; prijem podnesaka stranaka i evidentiranje predmeta putem terminala; obeležavanje predmeta po vrsti(crveni predmeti, žuti predmeti, plavi predmeti itd.); pomoćne evidencije; popis akata; vođenje evidencije po dosijeima; evidentiranje akata koji su određeni kao državna, vojna ili službene tajna; postupak sa nerešenim predmetima istekom godine-prezavođenje predmeta; združivanje akata; omot spisa; dostavljanje akata u rad; rokovnik; razvođenje akata u kartoteci, skraćenom delovodniku i putem automatske obrade podataka; otpremanje pošte; otpremanje pošte koja je označena kao državna, vojna ili službene tajna, evidencija o izvršenoj otpremi obične i preporučenih pošiljki; arhiviranje i čuvanje predmeta; obrada završenih predmeta; postupak pisarnice prilikom prijema obrađenih i završenih predmeta; revers i potvrda za izdate predmete iz arhive; izlučivanje predmeta iz arhivskog depoa; vođenje arhivske knjige.

Poslovi u neposrednoj vezi sa kancelarijskim poslovanjem; službeni akt, obnavljanje (rekonstrukcija) predmeta; pečati i štambilji; raspored radnih prostorija, rad u radnim prostorijama; primanje stranaka; upotreba telefona; dežurstvo; nadzor nad primenom propisa o kancelarijskom poslovanju; overavanje potpisa, rukopisa i prepisa; administrativne takse; kancelarijsko poslovanje u sudovima; kancelarijsko poslovanje u javnom tužilaštvu; kancelarijsko poslovanje u organima za vođenje prekršajnog postupka; kancelarijsko poslovanje u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija.

4100309.009.doc/43

Ostavite komentar