Uredba o dopuni Uredbe o obrazovanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji

Na osnovu člana 90. tačka 9. Ustava Republike Srbije i člana 30. stav 1. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93),

Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O OBRAZOVANjU KANCELARIJE ZA PRIDRUŽIVANjE EVROPSKOJ UNIJI

Član 1.

U Uredbi o obrazovanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS“, broj 25/04) u članu 3, posle stava 2, dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Sekretar Kancelarije ima zamenika, koga postavlja Vlada na četiri godine, na predlog sekretara Kancelarije.“

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj: 110-4086/2005

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Tačnost prepisa overavaPOMOĆNIKGENERALNOG SEKRETARANada Miljuš PREDSEDNIK,Vojislav Koštunica, s.r.

Ostavite komentar