Uredba o odvijanju kombinovanog transporta do i od terminala za kombinovani transport koji se nalazi na železničkoj mreži i određivanju dokumenata koje drumski prevoznik treba da poseduje u obavljanju tog vida transporta

Na osnovu člana 82. Zakona o železnici („Službeni glasnik RS”, broj 45/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O ODVIJANJU KOMBINOVANOG TRANSPORTA DO I OD TERMINALA ZA KOMBINOVANI TRANSPORT KOJI SE NALAZI NA ŽELEZNIČKOJ MREŽI I ODREĐIVANJU DOKUMENATA KOJE DRUMSKI PREVOZNIK TREBA DA POSEDUJE U OBAVLJANJU TOG VIDA TRANSPORTA

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuje odvijanje kombinovanog transporta do i od terminala za kombinovani transport koji se nalazi na železničkoj mreži i određivanju dokumenata koje drumski prevoznik treba da poseduje u obavljanju tog vida transporta.

Član 2.

Pojedini izrazi, u smislu ove uredbe, imaju sledeće značenje:

intermodalna transportna jedinica označava izmenjivi transportni sud ili kontener, kao i poluprikolicu i prikolicu pogodnu za dizanje dizalicom;

terminal za kombinovani transport označava mesto pretovara intermodalnih transportnih jedinica sa jednog na drugi vid prevoza;

transport do i od terminala za kombinovani transport (početni i završni deo prevoznog puta) označava drumski transport intermodalnih transportnih jedinica od graničnog prelaza ili od mesta otpreme do najbližeg terminala za kombinovani transport, odnosno od terminala za kombinovani transport do najbližeg graničnog prelaza ili mesta odredišta na određenom putnom pravcu;

izmenjivi transportni sud označava tovarnu jedinicu prilagođenu dimenzijama drumskog vozila sa ugrađenom opremom za pretovar između različitih vidova prevoza (drumski/železnički);

CMR je tovarni list za prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju;

otpremnica je dokument iz koga se može utvrditi vlasnik i vrsta stvari koja se prevozi;

pretovarni kolosek je železnički kolosek preko koga je moguće izvršiti pretovar intermodalnih transportnih jedinica;

domaći prevoznik je prevoznik čije se sedište, odnosno prebivalište nalazi na teritoriji Republike Srbije;

strani prevoznik je prevoznik čije se sedište, odnosno prebivalište nalazi na teritoriji druge države;

nagradna dozvola je javna isprava kojom se stranom prevozniku dozvoljava pristup i kretanje na teritoriji Republike Srbije pod uslovima propisanim u dozvoli.

Član 3.

Kombinovani transport odvija se preko terminala za kombinovani transport koji se nalaze na železničkoj mreži i koji su opremljeni pretovarnim kolosecima, opremom za pretovar sa jednog na drugi vid prevoza i površinom za privremeno skladištenje intermodalnih transportnih jedinica itd.

Ministar nadležan za poslove saobraćaja određuje terminale za kombinovani transport na železničkoj mreži.

Član 4.

Transport do i od terminala za kombinovani transport obavlja se drumskim prevozom (početni i završni deo prevoznog puta) i ne može biti duži od 150 km u odnosu na terminal za kombinovani transport.

Transport do i od terminala iz stava 1. ovog člana:

ne podlaže zabranama saobraćaja na putevima koje su na snazi subotom, nedeljom i državnim praznicima;

omogućava prevoz drumskim vozilima bruto mase do 44 t;

oslobođen je od potrebe posedovanja dozvole za obavljanje međunarodnog drumskog prevoza stvari;

omogućava nagradne dozvole stranim prevoznicima na osnovu korišćenja kombinovanog transporta u skladu sa međunarodnim ugovorima i drugim međunarodno pravnim aktima;

oslobađa se od ograničenja saobraćaja na putevima koja su utvrđena posebnim propisom.

Ministar nadležan za poslove saobraćaja određuje putne pravce za transport do i od terminala.

Član 5.

Dokumenta koja domaći ili strani drumski prevoznik treba da poseduje i kojim dokazuje da obavlja transport do i od terminala za kombinovani transport je CMR tovarni list, drugi međunarodno priznati tovarni dokument ili otpremnica.

Dokumenta iz stava 1. ovog člana moraju se čuvati u drumskom vozilu i pokazati na uvid nadležnom organu.

Član 6.

Propis iz člana 3. stav 2. i propis iz člana 4. stav 3. doneće se do 30. juna 2017. godine.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2018. godine.

05 Broj:

U Beogradu, 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar