Uredba o izmeni Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (“Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05-ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O PRESTANKU VAŽENjA UREDBE O OBAVEZNOJ PROIZVODNjI ODREĐENIH PROIZVODA I PRUŽANjU USLUGA I O USLOVIMA DAVANjA NA PRIVREMENO KORIŠĆENjE

SREDSTAVA PREDUZEĆA

Član 1.

U Uredbi o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća (“Službeni glasnik RS“, br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03, 58/04, 128/04, 42/05 i 105/05), u članu 1. stav 2. reči: “31. maja 2006. godine“ zamenjuju se rečima: “30. novembra 2006. godine“, a reči: “30. juna 2006. godine“ zamenjuju se rečima: “31. decembra 2006. godine“.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

POTPREDSEDNIK,

Pravni osnov za donošenje ove uredbe je 42. stav 1. Zakona o Vladi (“Službeni glasnik RS“ br. 55/05, 71/05-ispravka). Ovim članom propisano je da je Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

Uredbom o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća («Službeni glasnik RS», br. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94 i 33/95 – u daljem tekstu: Uredba) propisani su uslovi i postupak za otklanjanje poremećaja u proizvodnji, pružanju usluga i prometu. Tom uredbom, data su ovlašćenja nadležnim ministarstvima da rešenjem nalože pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju određenu delatnost da obezbede proizvodnju, promet i pružanje usluga.

U slučaju da privredni subjekti, koji posluju sredstvima u državnoj, odnosno društvenoj svojini ili sa većinskim udelom državne, odnosno društvene svojine, u roku koji je određen rešenjem, ne obezbede proizvodnju, odnosno pružanje usluga ili ne stave u promet proizvode u skladu sa rešenjem nadležnog ministarstva, Vlada može da, bez sprovođenja posebnog postupka, na predlog nadležnog ministarstva, suspenduje direktora i druge organe u preduzeću i da odredi lice koje će obavljati funkciju direktora, odnosno da obrazuje odbor koji će obavljati funkcije drugih organa, kao i da preduzme druge mere, u skladu sa Uredbom.

Uredbom o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća («Službeni glasnik RS», broj 25/97 – Uredba o prestanku važenja Uredbe), prestala je da važi Uredba. Međutim, zaštita društvene, odnosno državne svojine, kao i nepostojanje propisa kojima se ova materija pravno uređuje, predstavljaju osnovni razlog što je Uredba o prestanku važenja Uredbe, osnažena na taj način što je u više navrata rok za preduzimanja mera produžavan, kao i rok trajanja preduzetih mera («Službeni glasnik RS», br. 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03, 58/04, 128/04, 42/05 i 105/05).

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA IZ UREDBE

Poslednjom izmenom Uredbe o prestanku važenja Uredbe («Službeni glasnik RS» broj 105/05), predviđeno je da se mere propisane Uredbom, mogu preduzimati do 31. maja 2006. godine, a da preduzete mere prestaju najkasnije 30. juna 2006. godine.

Imajući u vidu da su mere koje Vlada preduzima, na osnovu Uredbe, osnovni način zaštite društvene svojine u preduzećima u kojima nije završen postupak privatizacije, odnosno osnovni način zaštite društvene svojine ili pretežne društvene svojine u preduzećima, do okončanja postupka privatizacije, Ministarstvo privrede je, iz razloga celishodnosti, predložilo u članu 1. ove uredbe, produženje roka za preduzimanje mera do 30. novembra 2006. godine, s tim što bi mere koje se preduzimaju na osnovu Uredbe, prestale najkasnije 31. decembra 2006. godine.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

Članom 2. ove uredbe, predviđeno je njeno stupanje na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije», s obzirom na to da je, u smislu člana 120. Ustava Republike Srbije, ocenjeno da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje na snagu ove urebe, pre osmog dana od dana njenog objavljivanja.

Naime, stupanjem na snagu ove uredbe, narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije», obezbedio bi se kontinuitet u funkcionisanju i nesmetanom radu i poslovanju preduzeća u kojima su uvedene mere, kao i dosledna i efikasna zaštita društvene svojine, do donošenja odgovarajućih propisa.

VI PREGLED ODREDABA KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

Član 1.

Uredba o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94 i 33/95) prestaje da važi.

Mere na osnovu Uredbe iz stava 1. ovog člana mogu se preduzimati do 31. maja 2006. godine, 30. NOVEMBRA 2006. GODINE, a mere preduzete na osnovu ove uredbe prestaju najkasnije 30. juna 2006. godine 31. DECEMBRA 2006. GODINE.

Do isteka roka iz stava 2. ovog člana odbor je dužan da sprovede postupak izbora organa preduzeća.

Ostavite komentar