Uredba o kriterijumima za određivanje najboljih dostupnih tehnika, za primenu standarda kvaliteta kao i za određivanje graničnih vrednosti emisija u integrisanoj dozvoli

Na osnovu člana 16. stav 6. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, broj 135/04),

Vlada donosi

U R E D B U

O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANjE NAJBOLjIH DOSTUPNIH TEHNIKA, ZA PRIMENU STANDARDA KVALITETA, KAO I ZA ODREĐIVANjE GRANIČNIH VREDNOSTI EMISIJA U INTEGRISANOJ DOZVOLI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se kriterijumi za određivanje najboljih dostupnih tehnika, za primenu standarda kvaliteta životne sredine, kao i za određivanje graničnih vrednosti emisija u integrisanoj dozvoli.

Član 2.

Kriterijumi za određivanje najboljih dostupnih tehnika za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti za koje se izdaje integrisana dozvola (u daljem tekstu: dozvola) su tehničke karakteristike postrojenja, njegov geografski položaj, uslovi životne sredine na konkretnoj lokaciji, korist i troškovi primene tih tehnika, princip predostrožnosti, posebni zahtevi, kao i kriterijumi koji se odnose na:

primenu tehnologije koja proizvodi minimum otpada;

primenu manje opasnih materija;

mogućnost ponovnog korišćenja i recikliranja materija koje se stvaraju i koriste u procesu i u tretmanu otpada;

slične i uporedive procese, uređaje ili metode radnih operacija koji su već uspešno provereni u industrijskim razmerama;

tehnološki napredak i promene u naučnom znanju i razumevanju;

prirodu, uticaje i obim datih emisija;

datume početka stavljanja u pogon novih ili postojećih postrojenja;

vremenski period potreban za uvođenje najbolje dostupne tehnike;

planiranu potrošnju i karakteristike sirovina (uključujući vodu) koje se koriste u procesu i na njihovu energetsku efikasnost;

sprečavanje ili smanjenje ukupnog uticaja emisija na životnu sredinu i mogućih rizika;

sprečavanje udesa i smanjenje njihovih posledica na životnu sredinu;

praćenje najnovijih informacija o najboljim dostupnim tehnikama.

Član 3.

Ako primena najboljih dostupnih tehnika ne obezbeđuje propisane standarde kvaliteta životne sredine, dozvolom se utvrđuju dodatne mere prema kriterijumima utvrđenim u programu primene standarda kvaliteta životne sredine ili programu smanjenja zagađivanja na određenom području ili na teritoriji Republike, i to:

rezultatima za smanjenje zagađivanja;

graničnim vrednostima emisija za određene materije na određenom području;

zabrani emisija određenih zagađujućih materija na određenom području;

primeni prioritetnih mera za smanjenje emisija koje potiču iz pojedinih privrednih grana (energetika, poljoprivreda, šumarstvo, transport i dr);

finansijskim izvorima za sprovođenje mera;

mogućnosti primene drugih mera za unapređenje kvaliteta životne sredine.

Član 4.

Granične vrednosti emisije, u smislu ove uredbe, jesu dozvolom utvrđene količine materija i/ili intenzitet njihovog ispuštanja u životnu sredinu, izražene u koncentracijama i/ili nivoima emisije čije povećanje u određenom vremenskom periodu ili u okviru normalnog funkcionisanja postrojenja nije dozvoljeno.

Radi obezbeđivanja ekvivalentnog nivoa zaštite životne sredine kao celine i sprečavanja viših nivoa zagađenja u životnoj sredini granične vrednosti emisije iz stava 1. ovog člana utvrđuju se prema sledećim kriterijumima, i to:

vrsti zagađujućih materija ili grupi materija koje se ispuštaju u životnu sredinu i koje se uzimaju u obzir ako su od značaja za određivanje graničnih vrednosti emisija;

prirodi zagađujućih materija i njihovom potencijalu da prenose zagađenje iz jednog medijuma životne sredine u drugi;

mestu ispuštanja materije ili grupe materija iz postrojenja, uz zanemarivanje bilo kakvog njihovog razređivanja, odnosno razblaživanja;

vrsti procesa u postrojenju ili pojedinom delu postrojenja;

uticaju uređaja za prečišćavanje vode kod posrednog ispuštanja zagađujućih materija u vodu;

primeni najboljih dostupnih tehnika, uključujući tehničke karakteristike postrojenja, njegov geografski položaj i uslove životne sredine na konkretnoj lokaciji;

rezultatima koji se postižu primenom najboljih dostupnih tehnika.

Vrste zagađujućih materija iz stava 2. tačka 1) ovog člana određene su u Indikativnoj listi glavnih zagađujućih materija, koja je odštampana uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Granične vrednosti emisija iz stava 1. ovog člana mogu biti strožije od graničnih vrednosti utvrđenih posebnim propisima i mogu se dopuniti ili zameniti ekvivalentnim parametrima ili tehničkim merama.

Član 5.

Nadležni organ uzima u obzir referentne vrednosti prilikom donošenja odluke o izdavanju dozvole i određivanju uslova za primenu najboljih dostupnih tehnika, kao i prilikom kontrole aktivnosti koja dovodi do zagađivanja.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.“

Broj:_______

U Beogradu, ______ 2005. godine

VLADA

POTPREDSEDNIK,

Indikativna lista glavnih zagađujućih materija

VAZDUH

sumpor-dioksid i druga sumporna jedinjenja

oksidi azota i druga azotna jedinjenja

ugljen-monoksid

isparljiva organska jedinjenja

metali i njihova jedinjenja

prašina

azbest (lebdeće čestice, vlakna)

hlor i njegova jedinjenja

fluor i njegova jedinjenja

arsen i njegova jedinjenja

cijanidi

materije i preparati za koje je dokazano da imaju kancerogene ili mutagene osobine ili koje preko vazduha mogu uticati na reprodukciju

polihlorovani dibenzodioksini i polihlorovani dibenzofurani

VODA

organohalogena jedinjenja i materije koje mogu stvarati takva jedinjenja u vodenom okruženju

organofosforna jedinjenja

organokalajna jedinjenja

materije i preparati za koje je dokazano da imaju kancerogene ili mutagene osobine ili koje preko vodenog okruženja mogu uticati na reprodukciju

postojani ugljovodonici i postojane i bioakumulativne organske toksične materije

cijanidi

metali i njihova jedinjenja

arsen i njegova jedinjenja

biocidi i proizvodi namenjeni zaštiti bilja

materijali u suspenziji

materije koje potpomažu eutrofikaciju (posebno nitrati i fosfati)

materije koje nepovoljno utiču na ravnotežu kiseonika (i koje se mogu meriti primenom parametara kao što su BPK – biohemijska potrošnja kiseonika, HPK – hemijska potrošnja kiseonika itd)

Ostavite komentar