Uredba o sadržini programa mera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima

Na osnovu člana 9. stav 3. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, broj 135/04),

Vlada donosi

U R E D B U

O SADRŽINI PROGRAMA MERA PRILAGOĐAVANjA RADA POSTOJEĆEG POSTROJENjA ILI AKTIVNOSTI PROPISANIM USLOVIMA

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se bliža sadržina programa mera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima za izdavanje integrisane dozvole.

Član 2.

Program mera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima sadrži:

opis mere, odnosno mera koje treba da budu preduzete za prilagođavanje rada postrojenja ili aktivnosti;

vremenski raspored početka i završetka planiranih mera;

opis očekivanih rezultata planiranih mera;

opis načina kontrole planiranih mera;

vremenski raspored i godišnje troškove mera.

Sadržina programa mera iz stava 1. ovog člana data je na Obrascu- Program mera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.“

Broj:_______

U Beogradu, ______ 2005. godine

VLADA

POTPREDSEDNIK,

Obrazac

Program mera

prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima

Br. Mere Troškovi Početak mere Završetak mere Rezultati mere Metode kontrole

Opis mere, odnosno mera koje treba da budu preduzete za prilagođavanje rada postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima

Troškovi: Opis troškova mere (ili mera)

Početak: Datum (mesec/godina) za koju je planiran početak vršenja mere

Završetak: Datum (mesec/godina) za koju je planiran završetak ili izvršenje mere

Rezultat: Opis posebnih rezultata koji se očekuju (npr: smanjenje emisija)

Metod

kontrole: Opis načina na koji se preduzeta mera kontroliše

Tabela 2 : Vremenski raspored i godišnji troškovi mera iz Tabele 1.

Br. Mere Troškovi po godinama godina* godina* godina* godina* godina*

* Iznos godišnjih troškova operatera potrebnih za izvođenje svake mere u okviru Tabele 2.

Ostavite komentar