Uredba o dopunama Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu

Na osnovu člana 26. stav 1. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11 i 68/15),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNAMA UREDBE O OPŠTIM USLOVIMA ZA EMISIJU I PRODAJU DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA PRIMARNOM TRŽIŠTU

Član 1.

U Uredbi o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Službeni glasnik RS”, br. 100/14, 78/17 i 66/18), u članu 3. posle stava 9. dodaje se novi stav 10, koji glasi:

„U slučaju kada se trgovanje vrši u poslednjem kuponskom periodu, iznos prodajne cene državnih hartija emitovanih u formi obveznica izračunava se po formuli:

D =N*(1+pk100*f)1+p100*f*d1d2

pri čemu je:

D – prodajna cena

N – nominalna vrednost

pk – godišnja kuponska stopa

f – broj kupona u toku godine

p – izvršna stopa prinosa

d1- broj dana od datuma prodaje do dana dospeća poslednjeg kupona

d2 – broj dana u kuponskom periodu kome pripada datum prodaje.ˮ.

Dosadašnji st. 10-17. postaju st. 11-18.

Član 2.

U članu 35. stav 2, u uvodnoj rečenici posle reči: „Uprava za trezorˮ dodaju se zapeta i reči: „Centralni registarˮ.

U tački 6) posle reči: „ili događajima na kojeˮ dodaju se reči: „Centralni registar,ˮ, a posle reči: „odnosno koji su van kontroleˮ dodaju se reči: „Centralnog registra,ˮ.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 Broj: 110-9712/2018

U Beogradu, 18. oktobra 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić, s.r.