Uredba o izmenama Uredbe o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija

Na osnovu člana 19v stav 3. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, br. 123/07, 30/10, 115/14 i 112/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05–ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US, 44/14 i 30/18-dr. zakon),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O POSTUPKU I NAČINU NA KOJI ZAKONITI IMALAC AKCIJA AKCIONARSKOG FONDA DAJE NALOG BROKERU ZA PRVU PRODAJU AKCIJA

Član 1.

U Uredbi o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija („Službeni glasnik RS”, br. 43/10, 91/10, 124/12, 140/14 i 91/16), u članu 2. stav 3. reči: „31. decembra 2018. godine” zamenjuju se rečima: „31. decembra 2020. godine”.

Član 2.

U članu 4. stav 2. reči: „31. decembra 2018. godine” zamenjuju se rečima: „31. decembra 2020. godine”.

Član 3.

Obrazac 1 – Ugovor o posredovanju u postupku prve prodaje besplatnih akcija građana i vođenju vlasničkog računa besplatnih akcija i Obrazac 6 – Ugovor o posredovanju u postupku deponovanja besplatnih akcija, odštampani uz Uredbu o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija („Službeni glasnik RS”, br. 43/10, 91/10, 124/12, 140/14 i 91/16) zamenjuju se novim Obrascem 1 – Ugovor o posredovanju u postupku prve prodaje besplatnih akcija građana i vođenju vlasničkog računa besplatnih akcija i Obrascem 6 – Ugovor o posredovanju u postupku deponovanja besplatnih akcija, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”

05Broj: 110-9382/2018

U Beogradu, 11. oktobra 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić, s.r.