Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 113/17) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18-dr.zakon),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA

PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2018. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini, u Programu podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini („Službeni glasnik RS”, broj 14/18), u glavi 1. PREDMET stav 1. menja se i glasi:

„Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 113/17), u okviru razdela 21 – Ministarstvo privrede, Glava 21.0, Program 1509 – Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede, funkcija 410 – Opšti, ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Projekat 4002 – Podrška razvoju preduzetništva, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, opredeljena su sredstva u iznosu od 1.300.000.000,00 dinara, namenjena za realizaciju projekta Podrška razvoju preduzetništva. Od navedenih sredstava, 550.000.000,00 dinara namenjeno je za sprovođenje Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini (u daljem tekstu: Program). Dodatna sredstva obezbeđena su Rešenjem o preusmeravanju aproprijacija utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu 03 Broj: 401-00-2774/2018 od 7. avgusta 2018. godine u iznosu od 70.000.000,00 dinara i Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve („Službeni glasnik RS”, broj 66/18), u iznosu od 59.000.000,00 dinara. Takođe, sredstva vraćena Fondu za razvoj Republike Srbije po osnovu odobrenih kredita iz sredstava Republike Srbije, koja se kod Fonda za razvoj Republike Srbije vode na podračunu, koji se odnosi na komisione poslove po nalogu Republike Srbije, po programima za podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja, sredstva iz povraćaja po programima o rasporedu i korišćenju sredstava namenjenih za start-ap kredite za početnike i sredstva iz povraćaja po programima o rasporedu i korišćenju sredstava namenjenih za pretvaranje inovacija u gotov proizvod, u iznosu od 170.972.436,40 dinara, koristiće se za sprovođenje programa i biće preneta, od strane Fonda za razvoj Republike Srbije, Razvojnoj agenciji Srbije na podračun za posebne namene grupa podračuna 764 – računi za posebne namene ustanova i drugih pravnih lica iz oblasti drugih delatnosti, kod Uprave za trezor, otvoren za potrebe realizacije Programa.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 Broj: 110-9649/2018

U Beogradu, 18. oktobra 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić, s.r.