Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade

Na osnovu člana 90. tačka 5. Ustava Republike Srbije,

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNjU ORGANIZACIJU I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA U MINISTARSTVIMA, POSEBNIM ORGANIZACIJAMA I

SLUŽBAMA VLADE

Član 1.

U Uredbi o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 78/04, 38/05, 75/05 i 81/05) u članu 1. stav 1. reči: „Upravi za zajedničke poslove republičkih organa i službama Vlade” zamenjuju se rečima: „kabinetima predsednika i potpredsednika Vlade i ostalim službama Vlade, Upravi za zajedničke poslove republičkih organa i stručnim službama upravnih okruga”.

Član 2.

U članu 3. stav 2. menja se i glasi:

„Pravilnik donosi ministar, direktor posebne organizacije, Generalni sekretar Vlade, šef Kabineta predsednika Vlade, šef Kabineta potpredsednika Vlade, direktor službe Vlade koji je odgovoran predsedniku Vlade, direktor Uprave za zajedničke poslove republičkih organa i načelnik upravnog okruga (u daljem tekstu: rukovodilac), uz saglasnost Vlade.”

Dodaju se st. 3. i 4, koji glase:

„Ako ministarstvo ima organ uprave u svom sastavu (u daljem tekstu: organ u sastavu), deo Pravilnika koji se odnosi na organ u sastavu predlaže ministru direktor organa u sastavu.

Ako je direktor službe Vlade odgovoran Generalnom sekretaru Vlade, Pravilnik donosi, na predlog direktora službe, Generalni sekretar Vlade, uz saglasnost Vlade.”

Član 3.

U članu 4. stav 3. tačka 1) reči: „ukupan broj” zamenjuju se rečima: „broj državnih sekretara i drugih lica koja postavlja Vlada sa opisom njihovih poslova, kao i broj drugih”.

Stav 4. briše se.

Član 4.

U naslovu iznad člana 5. reči: „u organu” brišu se.

U članu 5. reči: „u organu” brišu se, a reči: „upravno-nadzorni” zamenjuju se rečima: „inspekcijski i nadzorni poslovi”.

Član 5.

U članu 6. stav 3. reči: „zamenik ministra“ zamenjuju se rečima: „državni sekretar“.

Član 6.

U članu 7. stav 1. reči: „obrazuje se sektor” zamenjuju se rečima: „može da se obrazuje jedan ili više sektora. Sektor može da se obrazuje i u organu u sastavu ako to nalažu priroda i obim njegovih poslova.”

Stav 2. menja se i glasi:

„Sektori se obrazuju u službi Vlade ako je uredbom kojom se služba osniva određeno da njen direktor ima jednog ili više pomoćnika direktora, tako da svaki pomoćnik rukovodi jednim sektorom.”

Stav 3. menja se i glasi:

„Ministarstva mogu da obrazuju sekretarijat i kabinet ministra, kao posebne unutrašnje jedinice. U ostalim organima i organima u sastavu ne mogu da se obrazuju sekretarijat i kabinet.”

Stav 4. briše se.

Član 7.

U članu 8. stav 1. reči: „celinu unutar organa” zamenjuju se rečima: „oblast rada u organu”.

U stavu 2. reč: „funkcionera” zamenjuje se rečju: „rukovodioca”, a reč: „funkcioneru” zamenjuje se rečju: „rukovodiocu”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Sektorom u organu u sastavu, odnosno u službi Vlade čiji je direktor odgovoran Generalnom sekretaru Vlade rukovodi pomoćnik direktora organa u sastavu, odnosno pomoćnik direktora službe Vlade koji za svoj rad i rad sektora odgovaraju direktoru i rukovodiocu.”

Dodaje se stav 4, koji glasi:

„Pomoćnik direktora organa u sastavu ne mora da bude postavljen da bi rukovodio sektorom, već poslovima u jednoj ili više međusobno povezanih oblasti rada organa u sastavu.”

Član 8.

U članu 9. stav 2. reč: „ministarstva” briše se.

Član 9.

U članu 10. stav 4. reč: „raspoređuje” zamenjuje se rečju: „imenuje”.

Član 10.

U članu 11. stav 2. menja se i glasi:

„U organu i u organu u sastavu ne mora da se obrazuje nijedan sektor, već mogu da se obrazuju samo odeljenja, odseci i grupe. U kabinetima predsednika i potpredsednika Vlade i stručnim službama upravnih okruga ne mogu da se obrazuju sektori, već jedino mogu da se obrazuju odeljenja, odseci i grupe.”

Član 11.

Član 12. menja se i glasi:

„Odeljenje se obrazuje za međusobno povezane poslove koji objedinjuju rad najmanje osmoro zaposlenih.

Odsek se obrazuje za međusobno srodne poslove koji zahtevaju neposrednu povezanost i organizacionu posebnost i koji objedinjuju rad najmanje petoro zaposlenih.

Grupa se obrazuje za međusobno povezane poslove koji objedinjuju rad najmanje troje zaposlenih.”

Član 12.

U članu 13. stav 2. reč: „funkcioner” zamenjuje se rečima: „rukovodilac, odnosno direktor organa u sastavu ako su rukovodeća radna mesta u organu u sastavu, odnosno direktor službe Vlade koji je odgovoran Generalnom sekretaru Vlade ako su rukovodeća radna mesta u službi Vlade.”

Stav 3. briše se.

Član 13.

Posle člana 13. dodaju se naslov i član 13a, koji glase:

„Odgovornost načelnika odeljenja, šefa odseka i rukovodioca grupe

Član 13a

Načelnik odeljenja, šef odseka i rukovodilac grupe za svoj rad i rad uže unutrašnje jedinice kojom rukovode odgovaraju rukovodiocu i pomoćniku rukovodioca ako je uža unutrašnja jedinica u sektoru, odnosno rukovodiocu i sekretaru ako je uža unutrašnja jedinica u sekretarijatu, odnosno samo rukovodiocu ako uža unutrašnja jedinica nije ni u sektoru ni u sekretarijatu ili je u sastavu organa koji nema ni sektor ni sekretarijat.

Ako je odeljenje, odsek ili grupa u organu u sastavu ili u službi Vlade čiji je direktor odgovoran Generalnom sekretaru Vlade, načelnik odeljenja, šef odseka i rukovodilac grupe za svoj rad i rad uže unutrašnje jedinice kojom rukovode odgovaraju:

1) direktoru organa u sastavu, odnosno direktoru službe Vlade − ako organ u sastavu, odnosno služba Vlade nema sektore, niti organ u sastavu ima pomoćnika direktora koji rukovodi poslovima u oblasti rada za koju je uža unutrašnja jedinica obrazovana;

2) direktoru organa u sastavu i pomoćniku direktora koji rukovodi sektorom, odnosno direktoru službe Vlade i pomoćniku direktora službe Vlade − ako je uža unutrašnja jedinica u sektoru u organu u sastavu, odnosno u sektoru u službi Vlade;

3) direktoru organa u sastavu i pomoćniku direktora koji ne rukovodi sektorom – ako organ u sastavu nema sektore, ali ima pomoćnika direktora koji rukovodi poslovima u oblasti rada za koju je uža unutrašnja jedinica obrazovana.”

Član 14.

U naslovu iznad člana 15. posle reči: „Organ” dodaju se reči: „i organ u sastavu”.

U članu 15. stav 1. posle reči: „Organ” dodaju se reči: „i organ u sastavu” a reč: „može” zamenjuju se rečju: „mogu”

U stavu 2. posle reči: „njima” dodaju se reči: „mogu da”.

Stav 3. briše se.

Član 15.

U članu 16. stav 1. menja se i glasi:

„U organu može da se obrazuje projektni centar, kao posebna unutrašnja jedinica. U organu koji ima sektore i sekretarijat, projektni centar se obrazuje izvan njih.”

U stavu 4. reč: „ministarstva” briše se.

Član 16.

Naslov iznad člana 18. i član 18. brišu se.

Član 17.

U članu 19. stav 1. reči: „u organu” brišu se.

U članu 19. stav 2. reči: „funkcionera, odnosno rukovodioca organa u sastavu ministarstva” zamenjuju se rečima: „rukovodioca, odnosno direktora organa u sastavu, odnosno direktora službe Vlade koji je odgovoran Generalnom sekretaru Vlade”.

Član 18.

Naslov iznad člana 20. i član 20. menjaju se i glase:

„Koordinaciono telo

Vlada može odlukom osnovati koordinaciono telo radi usmeravanja pojedinih poslova koji su u delokrugu više ministarstava i posebnih organizacija.

Članovi koordinacionog tela mogu biti samo ministri. Koordinacionim telom rukovodi predsednik Vlade, potpredsednik Vlade ili ministar koji rukovodi ministarstvom u čijem delokrugu je pretežni deo poslova zbog kojih je koordinaciono telo osnovano.

Odlukom kojom osniva koordinaciono telo Vlada određuje i njegov sastav i zadatke, kao i druga pitanja koja su u vezi s njegovim radom. O svim pitanjima koja ne budu sporazumno rešena unutar koordinacionog tela odlučuje Vlada.

Koordinaciono telo dužno je da svakih 60 dana, a na zahtev Vlade i češće, podnese Vladi izveštaj o svom radu.

Odluka Vlade kojom se osniva koordinaciono telo objavljuje se u ‚Službenom glasniku Republike Srbije’.”

Član 19.

Član 21. menja se i glasi:

„Projektna grupa može da se osnuje ako je potrebno da se izvrši zadatak koji zaposleni ne mogu okončati u okviru redovnih poslova i ako u njegovom izvršenju treba da učestvuju zaposleni iz više organa, odnosno organa u sastavu.

Zaposleni u drugom organu, odnosno u organu u sastavu može da bude član projektne grupe samo uz saglasnost rukovodioca, odnosno direktora organa u sastavu u kome je zaposlen.

Projektnu grupu rešenjem osniva rukovodilac organa, odnosno direktor organa u sastavu u čijem je delokrugu zadatak projektne grupe. Istim rešenjem određuju se sastav projektne grupe i njen rukovodilac, rok za izvršenje zadatka, način na koji će članovi projektne grupe biti rasterećeni od redovnih poslova i način na koji će im se platiti dodatno radno opterećenje.

Kako će članovi projektne grupe iz drugog organa, odnosno organa u sastavu biti rasterećeni od redovnih poslova i kako će im se plaćati dodatno radno opterećenje uređuje se sporazumom rukovodilaca, odnosno direktora organa u sastavu.

Član projektne grupe odgovoran je za svoj rad u projektnoj grupi rukovodiocu projektne grupe i rukovodiocu organa, odnosno direktoru organa u sastavu u kome je zaposlen.”

Član 20.

Posle člana 21. dodaju se naslov i član 21a, koji glase:

„Zajedničko telo

Član 21a

Organi, odnosno organi u sastavu mogu da osnuju zajedničko telo radi izvršavanja poslova čija priroda zahteva učešće više organa, odnosno organa u sastavu.

Rukovodioci, odnosno direktori organa u sastavu sporazumno određuju sastav i zadatke zajedničkog tela i druga pitanja vezana za njegov rad.

Zajedničkim telom rukovodi predstavnik organa, odnosno organa u sastavu u čijem delokrugu je pretežni deo poslova zbog kojih je zajedničko telo osnovano.

O svim spornim pitanjima vezanim za osnivanje ili rad zajedničkog tela odlučuje Vlada.

Zajedničko telo dužno je da u rokovima određenim sporazumom o njegovom osnivanju dostavlja izveštaj o svom radu rukovodiocima, odnosno direktorima organa u sastavu.”

Član 21.

U članu 22. stav 1. reč: „funkcioner” zamenjuje se rečima: „rukovodilac, odnosno direktor organa u sastavu, odnosno direktor službe Vlade koji je odgovoran Generalnom sekretaru Vlade”, a posle reči: „poslovima” briše se reč: „organa”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Posebnom radnom grupom rukovodi lice koje za to ovlasti rukovodilac, odnosno direktor organa u sastavu, odnosno direktor službe Vlade koji je odgovoran Generalnom sekretaru Vlade.”

U stavu 3. reči: „Aktom o obrazovanju posebne radne grupe” zamenjuju se rečima: „Rešenjem kojim se obrazuje posebna radna grupa”.

Član 22.

U članu 25. st. 1. 3, 4, 5. i 6. reč: „funkcioner” zamenjuje se rečju: „rukovodilac”.

U stavu 2. tač. 1) i 2) reči: „upravno-nadzorni” zamenjuju se rečima: „inspekcijski i nadzorni”.

U tački 3) reči: „novu organizaciju” zamenjuju se rečima: „novo uređenje”, a reči: „postojeće organizacije” zamenjuju se rečima: „postojećeg uređenja”.

U tački 4) reči: „postavljenih lica” zamenjuju se rečima: „lica koja postavlja Vlada”.

Član 23.

U članu 26. stav 1. reč: „funkcioner” zamenjuje se rečju: „rukovodilac”.

Član 24.

U nazivu i u tekstu Uredbe reči: „unutrašnja organizacija”, u različitim padežima, zamenjuju se rečima: „unutrašnje uređenje”, u odgovarajućem padežu.

Član 25.

Zadužuje se Republički sekretarijat za zakonodavstvo da utvrdi prečišćeni tekst Uredbe o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade i da ga posle stupanja na snagu ove uredbe objavi u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 26.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-5893/2005-1

U Beogradu, 29. septembra 2005. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus, s.r.

Ostavite komentar